חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

העברת כספים לקופת גמל או חיסכון פנסיוני על ידי המעסיק

עובדים אשר מבוטחים בביטוח וחיסכון פנסיוני או שיש להם קופת גמל אחרת, זכאים להעברת כספים ותשלומים על ידי המעסיק. המעסיק מפקיד ומעביר את הכספים שניכה מהעובד ואת הכספים שלא ניכה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכות.

מה הכוונה העברה של כסף לפנסיה ולחיסכון?

צו הרחבה לפנסיה חובה קובע כי כל עובד שעומד בקריטריונים ומבוטח לביטוח פנסיוני מקיף, זכאי להפקדות תשלומים לקופת הגמל או לחיסכון הפנסיוני. ההפקדות נעשות על ידי המעסיק, אשר אחראי על ניכוי החלק של העובד ועל העברתו אל החברה המנהלת את הפנסיה וכן הפקדה של החלק של המעסיק ללא ניכוי מהעובד.

למעשה, המעסיק הוא זה שאחראי על השכר של העובד, על ניכויים של מסים וביטוחים כמו מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי ובריאות והעברתם לגורמי המדינה, ובנוסף לכך הוא אחראי גם על ניכויים והפקדות של החיסכון לחברה המנהלת את החיסכון והפנסיה.

ההפקדות יכולות להיות במוצרי חיסכון פנסיוני (כמו קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים) או מוצרי חיסכון אחרים כמו קרן השתלמות. הכסף מועבר אל החברה שמנהלת את החיסכון.

ההפקדות חייבות להיעשות במועד כפי שמפורט בהמשך, ואי הפקדה או העברה של כספים אל הגוף החיסכון עשויה להיחשב הלנת שכר או הלנת קצבה, ולכך יש השלכות נוספות.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי ומי חייב?

כל עובד הזכאי למוצרי חיסכון או ביטוח פנסיוני, או חיסכון אחר, מכוח צו הרחבה, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה אישי או הוראה אחרת בחוק.

החובה מוטלת על המעסיק של אותו עובד.

מועד העברת הכסף – מתי חובה להפקיד?

תקנות בעניין תשלומים לקופת גמל קובעות כי חובת המעסיק להעברת הכסף במועד המוקדם מבין המועדים הבאים:

 • 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
 • 15 ימים מתום החודש עבורו המעסיק נדרש לשלם את המשכורת לעובד.

מעסיק שלא העביר את הכסף עד למועד זה, נדרש לשלם ריבית פיגורים לפי שיעור החשב הכללי במשרד האוצר על הסכום החייב, החל מהיום ה-16 בחודש העוקב ועד לתאריך התשלום בפועל.

לדוגמה: העובד עבד בחודש מאי, וקיבל משכורת בתאריך 05.06 (5 ביוני) ונניח כי זהו יום שני (ב'). מתי יש להעביר כסף לחיסכון של העובד?

 • 7 ימי עסקים (ללא חגים, שישי ושבת) מיום זה – תאריך 14.06.
 • 15 ימים מתום החודש – תאריך 15.06.

לכן, על המעסיק להעביר את הכסף לכל היותר עד לתאריך 14.06, שהוא התאריך המוקדם מבינהם.

הלנת שכר בשל חוב קופת גמל

מעסיק שלא העביר את הכסף לגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני של העובד, לוקח על עצמו סיכון כי התשלום יחושב בתור הלנת השכר – על כל השלכותיה. שכר מולן הוא שכר שעוכב בתשלום, אולם החוק מרחיב את השכר המולן כך שגם כסף שהמעסיק חייב להעביר לקופת גמל במישרין (החלק של המעסיק) או בעקיפין (החלק של העובד) – נחשב שכר שעשוי להיחשב מולן.

ליתר דיוק, אם המעסיק לא העביר את הכסף לקופה תוך 21 יום מהיום שבו רואים שכר מולן (9 ימים לאחר לאחר מועד התשלום בחוק) – בין אם מדובר על שכר שנוכה מעובד ובין אם לא – הכסף שלא הועבר נחשב שכר מולן.

מועד התשלום בחוק הוא בתום החודש בעדו משולמת המשכורת. למעסיק יש 9 ימים לשלם את השכר ורק אז השכר נחשב מולן. מאותו יום יש עוד 21 יום לשלם לפי שגם הכסף הזה ייחשב כך. כלומר, לכל היותר עד 30 ימים מתום החודש.

אגב… הכסף שלא הועבר לחיסכון יכול להיחשב שכר מולן, מבלי קשר אם המשכורת הרגילה נכנסה לחשבון הבנק בזמן.

פיצויי הלנת השכר במקרה של חוק לקופת גמל הוא בגובה של הפרשי הצמדה לתקופה בה הכסף טרם שולם בתוספת 20% על הסכום הכולל שהמעסיק חייב בתוספת הפרשי הצמדה עבור כל חודש. עבור חלק מחודש – 20% יחושבו באופן יחסי.

לדוגמה:

העובד עבד בחודש מאי וקיבל את השכר בתאריך 07.06, רק בתאריך 15.07 העביר את הכסף לחברה המנהלת. האם נחשב מולן?

 • השכר הרגיל – לא נחשב מולן, כי שולם תוך 9 ימים.
 • הכסף שהועבר לפנסיה – כן נחשב מולן, כי הועבר לאחר 45 יום ממועד התשלום בחוק, ולא תוך 30 ימים לכל היותר.

לפיכך, על החלק הזה, המעסיק נדרש לשלם פיצויי הלנת שכר.

איך לממש את הזכות להפקדת כסף לחיסכון?

העובד לא נדרש לעשות כלום כי מבחינתו, הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

המעסיק נדרש להעביר את הכסף בהתאם לתקנות ועליו למסור אל החברה המנהלת:

 • פרטים עליו – שם המעביד, מספר מזהה, אופן הפקדת כספים, סכום הפקדה ועוד.
 • פרטים על כל עובד – שם, מספר זהות או דרכון, חודש עבודה וגובה השכר לחישוב הפקדות, פירוט הפקדות.

תביעה להעברת כסף לקופת גמל

עובד שמעסיקו לא העביר את הכסף לקופת גמל או החברה המנהלת, רשאי לתבוע את המעסיק בגין הלנת שכר. ניתן להגיש תביעה לקבלת סעד באופן זה:

 • אכיפה – לחיוב המעסיק להעביר את הכסף לחברה המנהלת את החיסכון.
 • פיצויים – לקבלת פיצוי עבור אי העברה בתקופת הזמן הקבועה בחוק ובתקנות.

זאת ועוד, גם קופת הגמל יכולה להגיש תביעה נגד המעסיק בעד הכספים שהיא שילמה אל העובד או לחליפו או עתידה לשלם, וגם את השווי הכספי של השירות שניתן, בניכוי כל סכום שניתן אם העובד עזב את קופת הגמל ביום בו קרה מקרה המזכה אותו בתשלום.

זכויות פנסיוניות של העובד במקרה של אי תשלום

עובד נדרש לשמור על הזכויות הפנסיוניות שלו כדי להבטיח כי החיסכון והביטוח יישאר פעיל ויהיה זכאי לכל ההטבות מכך. לצורך כך, עליו לדאוג כי בתום הפסקת הפקדות מצד המעסיק, יש לדאוג לכיסוי ריסק זמני או הפקדות עצמאיות.

אולם במקרה שהכסף לא הועבר בגלל חוב קופת גמל, ההוראות אחרות. החוק קובע כי סכום שהמעסיק חייב להעביר לקופת גמל, נחשב כאילו שולם במועד, לעניין זכויות העובד. לכן, אם קרה אירוע מזכה בזמן שהמעסיק לא העביר את הכסף – כאילו העובד מבוטח והכסף כן הועבר.

למרות הפסקה הקודמת, הזכויות של העובד יכולות להיפסק אם כל התנאים הבאים ימולאו:

 • עברו 12 חודשים ממועד הפסקת העברת הכסף מצד המעסיק, ולעובד לא הייתה זכות לקבלת תגמולים (למשל פנסיית נכות עקב מצב בריאותי).
 • לאחר 6 חודשים ממועד הפסקת העברת הכסף, קופת הגמל הודיע בכתב לעובד, עם העתק למעסיק, כי לא שולם החוב.
 • יש קביעה של בית הדין לעבודה כי הפיגור בגביית החוב חל שלא עקב רשלנות קופת גמל או נסיבות אחרות המצדיקות אותה.

הוראות חוק רלוונטיות

 • חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958.
 • תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil