חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דמי ביטוח (פרמיה) – מה זה, איך מחושבת הפרמיה, אי תשלום ומידע נוסף

אדם שמעוניין לרכוש מוצר ביטוחי, נדרש לשלם תשלום של פרמיה (דמי ביטוח) בהתאם לסיכון והיקף הכיסוי ותנאים נוספים. התשלום הוא הכרחי על מנת שפוליסת הביטוח תישאר פעילה.

מטרת הכתבה להסביר את המושג.

מה זה דמי ביטוח (פרמיה)?

דמי ביטוח או בשמו המקצועי פרמיה, הוא למעשה התמורה או המחיר שאותו משלם המבוטח לחברת הביטוח עבור רכישת מוצר הביטוח. המבוטח מעוניין ברכישת מוצר הביטוח כדי להגן עליו ממקרה ביטוח, שהינו מקרה מסויים שעלול להיגרם למבוטח.

תשלום דמי ביטוח הוא הכרחי כדי להבטיח שהמוצר הנרכש אכן פעיל ועומד לרשות המבוטח. כך שאם יקרה אירוע מסויים, אז המבוטח יוכל לממש את זכאותו מתוקף פוליסת הביטוח (הסכם ביטוח).

דמי הביטוח נחשבים בתור כל הסכומים שחברת הביטוח (המבטח) רשאית לגבות מהמבוטח במועד תחילת הביטוח. כאשר חברת הביטוח אינה רשאית להוסיף על תשלום זה, תוספת בגין הטבות או תנאים שהמבוטח זכאי להן.

התשלום נעשה לרוב במועד תחילת הביטוח כתנאי לכניסה לתוקף, אולם במקרים מסויימים מוצר הביטוח נכנס לתוקף כבר בחתימת ההסכם (הפוליסה) ולא בהכרח במועד התשלום.

אוכלוסיית יעד – מי חייב בתשלום?

כל מבוטח או מועמד לרכישת מוצר ביטוח, נדרש לשלם דמי ביטוח.

במוצרי חיסכון משולבים ביטוח, לרוב התשלום הוא דמי ניהול ולא דמי ביטוח.

חישוב הפרמיה – מה משפיע על דמי ביטוח?

יש 2 גורמים עיקריים המשפיעים על גובה הפרמיה (דמי הביטוח) והם:

 • היקף הכיסוי הביטוח.
 • רמת הסיכון להתרחשות מקרה הביטוח.

ככל שההיקף ו/או רמת הסיכון גדלה – כך סכום הפרמיה גדל.

הפרמיה נטו עשויה להיות מחושבת לפי סכום הביטוח במכפלת מקדם הביטוח, לפי יחידות סיכון, טבלאות סיכון, היקף או תעריף הסיכון.

הפרמיה ברוטו, שהמבוטח משלם בפועל כולל גם דמים שהם כל ההוצאות של המבטח ולרבות תשלום לסוכני ביטוח, מסים ואגרות וכד'.

מועד תשלום דמי ביטוח (פרמיה)

מועד התשלום של דמי הביטוח הוא ביחד עם כריתת החוזה או זמן סביר לאחר מכן. אם הם נקבעו לפי תקופות קצובות, אז בראשית כל תקופה.

כך למשל, אם דמי הביטוח נעשו למספר שנים והם נקבעו בסכום כולל, התשלום נעשה בראשית כל שנה.

אופן תשלום דמי ביטוח (פרמיה)

אז איך משלמים דמי ביטוח? אם בפוליסה נקבע כי ניתן לשלם בתשלומים, אז המבוטח יכול לשלם את דמי הביטוח:

 • במזומן – תוך 28 ימים מיום תחילת הביטוח.
 • בתשלומים חודשיים שווים ורצופים (אשראי, הוראת קבע) – עד למספר חודשי הביטוח או 12 תשלומים, לפי הנמוך מבינהם. בתנאי שהתשלום הראשון אינו מאוחר יותר מ-21 יום לאחר תחילת הביטוח או מועד הגשת החשבון למבוטח (המאוחר מבינהם), ובתנאי נוסף שהתשלום האחרון לא מאוחר מ-21 יום לפני תום תקופת הביטוח.

בתשלומים חודשיים, המבטח (חברת הביטוח) יכול לקבוע כי לתשלומים יוספו ריבית או דמי גביה ובשיעור מירבי של עד 6% לשנה.

ביטוח רכב חובה וביטוח השקעות על רוכשי דירות לפי חוק המכר – לא ניתן לשלם בתשלומים. הכוונה היא בהוראות קבע או תשלומים ללא תפיסת מסגרת אשראי. במילים אחרות – במקרה של תפיסת סכום ממסגרת אשראי, כן מותר בתשלומים.

תנאים אלו בעניין התשלום לא חלים על חוזי ביטוח חיים או חוזי ביטוח שאושר להם הסדר בשיטה אחרת לפי הוראות חוק אחרות.

הנחה בתשלום דמי ביטוח

המבוטח זכאי להיות מהנחה בתשלום הפרמיה וקבל דמי ביטוח מוזלים במקרים שונים. כמו לדוגמה:

 • היעדר תביעות של המבוטח.
 • הגדלת שיעור ההשתתפות.
 • צמצום ו/או ביטוח כיסויים ביטוחיים או היקף הביטוח.
 • ביטוח קבוצתי (קולקטיבי).

פיגור בתשלום פרמיה (דמי ביטוח)

פיגור התשלום עלול לגרום נזק משמעותי למבוטח, כך שחברת הביטוח יכולה לבטל את הפוליסה ובכך את הכיסוי הביטוחי ולרבות הזכויות שנצברו למבוטח מתוקף הפוליסה (ככל שישנם).

למעשה, אם המבוטח לא שילם את דמי הביטוח או חלק מהם במועדם, ואף לא שילם תוך 15 יום לאחר שחברת הביטוח דרשה בכתב לשלם, אז חברת הביטוח יכולה להודיע בכתב כי פוליסת הביטוח תתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא ישולם לפני כן.

איסור גביית תוספת

בחוזה הביטוח, חברת הביטוח לא רשאית לכלול הוראה המחייבת את המבוטח לשלם תוספת לדמי הביטוח היסודיים, עקב סיכונים, תנאים או הטבות שהמבוטח זכאי להן לפי חוק.

הכוונה לדמי ביטוח יסודיים הוא תשלום בעד הסיכונים הכלולים בפוליסה, אך לא סיכונים מתווספים לפוליסה בשל רכישת תוספות או כיסויים נוספים לפוליסה.

דמי ביטוח (פרמיה) בשל הארכת פוליסה

אם הסתיימה תקופת הפוליסה, ולא נועד לאף אחד מהצדדים אם בכוונת הצד השני להמשיך בה, אז הפוליסה נמשכת למשך של עד 30 ימים נוספים. בתקופה זו התשלום הינו יחסי לפי שיעור דמי הביטוח בפוליסה המקורית.

דמי ביטוח (פרמיה) בשל חידוש פוליסה

אם הפוליסה היא תקופתית, כך שנקבע לה תוקף. היא מופסקת עם הביטוח או בעת סיומה. במקרה כזה, המבוטח ו/או חברת הביטוח יכולים לנהל משא ומתן מחדש בנוגע לתשלום דמי הביטוח (הפרמיה) עבור הפולסיה החדשה.

החזר דמי ביטוח

אם המבוטח שילם את כל דמי הביטוח ופוליסת הביטוח בוטלה, אז הוא זכאי להחזר דמי ביטוח מחברת הביטוח. לרוב, דמי הביטוח המוחזרים למבוטח מחושבים לפי שיעור היחסי בין התקופה לתשלום דמי הביטוח המלאים לבין התקופה שהביטוח היה בפועל קיים ופעיל.

גם אם לא נקבעה תקופת ביטוח, כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את הביטוח ובמקרה כזה המבוטח זכאי להחזר פרמיה ששילם בעד התקופה שלאחר הביטוח.

מידע נוסף

 • דמי ביטוח הוא הסכום המקביל לתשלום דמי ניהול במוצרי חיסכון ופנסיה.
 • דמי הביטוח חייבים להופיע בפוליסת הביטוח (כל הסכם בקשר לביטוח). הוראות החוק מחייבות את חברות הביטוח להציג אותם בחוזה.
 • לכל מוצר ביטוח יש תקנות ו/או פוליסה תקנית ו/או דין אחר לפיהם נקבעות הוראות בנושא שיעור דמי הביטוח, מועד התשלום, תשלומים אחרים וכד'.
 • המבוטח רשאי לקבל החזר דמי ביטוח גם במקרה של סיכון שנתבטל.
 • אם חברת הביטוח קבעה כי הסיכון הופחת, המבוטח זכאי להפחתת דמי ביטוח בניכוי הוצאות חברת הביטוח.
 • השתתפות עצמית אינה מוגדרת בתור דמי ביטוח.

חקיקה ופסיקה

 • חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981
 • תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), תשמ"ג-1983
 • תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), תש"ם-1980
 • תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), תשמ"ד-1984

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil