הטבות מס ופטור על הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

אדם או ועד בית, אשר מפיקים חשמל ממתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת ומוכרים אותו, זכאים לקבל הטבות מס ואף פטור ממס על ההכנסה הנובעת ממנו. ההטבה מגיעה בהתאם לתנאים והוראות שונות.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהם הטבות מס ליצרני חשמל מאנרגיות מתחדשות?

הטבות מס ליצרני חשמל מאנרגיות מתחדשות הם הטבות שמגיעות ליחידים או נציגויות הבית המשותף על כך שהם מקבלים הכנסה ממכירת חשמל שהופק על ידי מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.

מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת יכול להיות מיתקן פולו וולטאי (מערכת לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית) או מיתקן טורבינות רוח (מערכת לייצור חשמל מאנרגיית הרוח, הכוללת בין השאר תורן, להבים, מערכת מניה וממיר חשמלי).

הטבות המס מקנות פטור ממס על הכנסה הנובעת עד תקרה מסויימת או מס מופחת על הסכום המירבי, כך שהדבר נחשב הכנסה של צרכן ביתי ולא עסקי.

הטבות המס קבועות בחוק שמתבסס על תכנית ממשלתית רחבת היקף שהתקבלה על ידי מספר החלטות ממשלה (מספר 2935 מיום 13.01.2008 ומספר 3484 מיום 17.07.2011) ומטרת התכנית הזו היא עידוד שימוש באנרגיות מתחדשות (חלופיות) במשק החשמל.

אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה שהמקור שלה היא בתהליכי טבע מתמשכים אשר לא מתכלים כתוצאה משימוש בנארגיה האצורה בהם. כך למשל אנרגיה המגיעה מקרני השמש, אנרגיה המגיעה מהרוח ועוד.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

צרכן ביתי זכאי לקבל הטבות מס על הכנסה ממכירת חשמל מאנרגיה מתחדשת, אם הוא עומד בתנאים הבאים:

 • הגדרת צרכן ביתי – יחיד או נציגות הבית המשותף, המחויבים בתעריף ביתי או בתעריף עומס-זמן.
 • הפקה ומכירת חשמל – הוא מפיק חשמל ממיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת, ומוכר אותו.
 • הלקוח / הרוכש של החשמל – מי שקונה את החשמל הוא בעל רישיון ספק שירות חיוני (כדוגמת חברת החשמל).
 • סיווג ההכנסה – ההכנסה ממכירת החשמל אינה הכנסה מעסק או הכנסה ממשלח יד בידי מי שמפיק אותה.
 • התקנת המיתקן – המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שבאמצעותו הופק החשמל מחובר לבית המשמש למגורים בלבד והוא מחובר לפי הוראות הדין לרשת החשמל.
 • אי ניכוי פחת – הצרכן הביתי לא ניכה פחת החל משנת 2016 (יום תחילת החוק) למעט על חלק ההכנסה העולה על הסכום המרבי (הגדרה בהמשך), בשל המיתקן להפקת חשמל שבאמצעותו הופק החשמל שנמכר. סעיף זה נועד למנוע מצב של כפל הטבות מס.
 • מסירת הודעה – הצרכן הביתי מסר הודעה עוד בטרם הוא הפיק הכנסות ממכירת חשמל שבגינן הוא מבקש את ההטבה, על בחירת מסלול ההטבה במס לבעל רישיון ספק שירות חיוני.

הגבלות

צרכן אשר עונה על התנאים לעיל, זכאי יהיה לקבל את ההטבה, אך חלות עליו ההגבלות הבאות אם הוא החל לקבל הטבות המס:

 • ניכוי הוצאות – הצרכן הביתי לא זכאי לקבל לנכות מההכנסה ממכירת חשמל, הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה, לרבות פחת או הפחתה אחרת. כמו כן, הוא לא זכאי לקיזוז, לזיכוי, להנחה או לפטור מההכנסה האמורה או מהמס החל עליה.
  • יחד עם זאת, צרכן שההכנסה האמורה עולה על הסכום המירבי כן זכאי לקיזוז, לזיכוי, להנחה או לפטור מחלק ההכנסה העולה על הסכום המרבי. כמו כן, רשאי לנכות חלק יחסי מההוצאות שהוצאו בייצור כלל הכנסתו כאמור, לרבות פחת או הפחתה אחרת, כיחס בין ההכנסה העולה על הסכום המרבי לכלל הכנסתו (עד החלק העודף מעל הסכום המירבי בגינו לא ניתנו הקלות במס).
 • קיזוז הפסדים – הצרכן הביתי לא זכאי לקזז הפסד שנוצר לו בשל הפקת חשמל ממיתקן להפקת אנרגיה מתחדשת אלא כנגד הכנסות מאותו מיתקן. כלומר כן זכאי לקבל רק כנגד הכנסות עתידיות מאותו מיתקן ולא כנגד מקורות אחרים לרבות מתקנים אחרים שבבעלותו ככל וישנם.
 • רווח הון או שבח – לעניין חישוב המס על רווח ההון או השבח החל במכירת המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת, ייווסף לתמורה או לשווי המכירה, לפי העניין, מלוא הסכום של הפחת או ההפחתה שהיה ניתן לנכותו לפי כל דין אילולא מתן ההטבות, לתקופה שבה ניתנה לצרכן הביתי הטבת מס. זאת על מנת לחשב נכונה את הרווח או ההפסד שנוצר בתקופה שבה הוחזקו המתקנים וכדי שלא לתת כפל הטבות.

תקרות וסכומי הטבות מס

צרכן ביתי המוכר חשמל ממיתקן להפקת אנרגיה מתחדשת, זכאי לבחור מסלול אחד מבין 2 מסלולי הטבות המס כמפורט להלן:

 • פטור ממס עד תקרה מירבית – פטור ממלא ממס הכנסה ממכירת חשמל שהסכום הכולל שלה לא עולה על 24,200 ₪ בשנה.
 • מס מופחת עד סכום מירבי – מס בשיעור של 10% על ההכנסה ממכירת החשמל עד לסכום המירבי (תקרת עוסק פטור).

המסלול שנבחר הוא המסלול לכל תקופת ההטבה (משך זמן הזכאות), אולם ניתן את בחירת המסלול בכל שנה.

לעניין סכומי ההכנסה ככתוב לעיל, באים בחשבון גם:

 • סכומי הכנסות ממכירת חשמל מכל המיתקנים הנוספים שנמצאים ברשותו של אותו צרכן ביתי.
 • סכומי הכנסות ממכירת חשמל ממיתקנים שנמצאים ברשות של קרוב של אותו צרכן ביתי, אלא אם כן פקיד השומה שוכנע שההתקשרות בין הקרוב לבין בעל רישיון ספק חיוני לצורך מכירת החשמל נעשתה בתום לב ולא נועדה להפחתת מס בלתי נאותה. קרוב מוגדר בתור בן זוג, וכן צאצא, צאצא בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה אם טרם מלאו להם בשנת המס 21 שנים.

משך זמן הזכאות

הטבות המס ניתנות לצרכן עבור כל מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת (בנפרד) או ליחיד, לפי העניין, וזאת למשך תקופה מירבית של 25 שנים משנת המס הראשונה בה הצרכן הביתי בחר את המסלול.

מימוש הזכאות – איך לקבל את הטבות המס?

צרכן ביתי אשר עונה על התנאים לעיל ועל ההגבלות ככתוב מקודם, ומעוניין לקבל את הטבות המס, נדרש להודיע אל בעל רישיון ספק שירות חיוני – עוד לפני הפקת ההכנסות בגינן הוא מבקש את ההטבות.

על מנת לקבל את הטבת המס, יש למלא טופס 1400 (הודעה והצהרה בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת)) (קישור לטופס). בסעיף א יש לבחור את מסלול ההטבות.

במידה ולצרכן הביתי יש יותר ממיתקן אחד, יש למלא גם את טופס 1401 שהוא נספח לטופס 1400 (קישור לטופס בקישור הקודם).

טופס זה יש למסור אל רשות המסים, ויש למסור גם עותק אל הספק השירות החיוני.

המסלול שנבחר תקף למשך כל תקופת הזכאות, אך ניתן לשנות את המסלול בכל שנה על ידי מילוי מחדש של הטופס והודעה אל בעל רישיון ספק שירות חיוני לפני תחילת שנת המס. השינוי נכנס לתוקף בשנת המס שלאחר שנת המס שבה ניתנה ההודעה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

פטור מניהול פנקסי חשבונות

צרכן ביתי או יחיד אשר מקבל הטבות מס ככתוב לעיל, פטור מניהול פנקסי חשבונות לגבי ההכנסות שבשלהן קיבל את הטבת המס כאמור, וזאת אם מתקיימים 2 התנאים הבאים:

 • המס על ההכנסה נוכה כדין.
 • סך ההכנסות ממכירת החשמל לא עולות על הסכום המירבי.

פטור מחובת הגשת דין וחשבון

נישום (מי שחייב במס) שמפיק הכנסות ממכירת חשמל כאמור ובהתאם להוראות, זכאי לפטור מחובת הגשת דין וחשבון על ההכנסות שהגיעו עד לסכום המירבי.

הגשת דוח שנתי בעניין

יחיד החייב להגיש דו"ח שנתי, או שאינו זכאי לפטור מחובת הדיווח וההגשה, צריך למלא את הדו"ח באופן הבא:

 • בטופס 1301 (דו"ח שנתי למס הכנסה) –
  • בחלק א' (פרטים אישיים) – יש למלא "בשנת המס היו לי הכנסות בהתאם לחוק אנרגיות מתחדשות".
  • בחלק ה' (הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים) –
   • בשדה 344/284/222 – יש לרשום את ההכנסה הנובעת החייבת בשיעור מופחת של 10%.
   • בשדה 167 – יש לרשום את הכנסה מעל הסכום המירבי (תקרת עוסק פטור).
  • בחלק י' (הכנסות/רווחים פטורים ובלתי חייבים במס) – בשורה 42, יש לרשום את ההכנסה הפטורה כאמור לעיל.

היבטי מע"מ

מע"מ (מס ערך מוסף) הוא מס המוטל על הערך המוסף ושיעורו נקבע בהתאם להוראות הדין. התחשבנות (חיוב או זיכוי) נעשית כך:

 • צרכן ביתי (יחיד או ועד בית) – כאשר כל ההכנסות שלו הן ממכירת חשמל –
  • אם מחזור העסקאות עד לתקרת עוסק פטור – לא נחשב עוסק, לא נדרש להירשם כך, לא נדרש לנהל פנקסים ולא נדרש להגיש דו"חות תקופתיים.
  • אם מחזור העסקאות עלה על התקרה – חייב להירשם בתור עוסק מורשה, להוציא חשבונית מס כחוק לקונה באופן שוטף ולשלם את המס הנובע מכך. במקרה זה ניתן לנכות מס תשומות בשל רכישת המיתקן הפוטו-וולטאי והחזקתו בכפוף לחוק.
 • עוסק פטור או עוסק מורשה – נדרש לצרף את מחזור עסקאותיו השנתי הצפוי בשל מכירת חשמל (בהתאם לגודל והספק המיתקן) למחזור העסקאות השנתי הקיים – ובנוסף לכך עליו לפעול כך בהתאם לסוג העוסק:
  • עוסק פטור
   • אם מחזור העסקאות (כולל מכירת חשמל) לא עלה על התקרה – הוא יישאר עוסק פטור.
   • אם המחזור כן עלה – הוא חייב לשנות סיווג לעוסק מורשה.
  • עוסק מורשה
   • עליו לחשב את מחזור העסקאות הכולל (לרבות מכירת חשמל), למסור חשבונית מס לספק ולשלם את המס הנובע מכך.

ניכוי מס תשומות

כאמור מקודם, לא ניתן לנכות מס תשומות אם מדובר על צרכן ביתי שאינו נחשב עוסק מורשה.

במקרה של עוסק שנרשם עוסק פטור ויש לו הכנסות ממכירת חשמל –

 • אינו רשאי לנכות מס תשומות על רכישת המיתקן הפוטו וולטאי ועל החזקתו.
 • אם רישומו שונה לעוסק מורשה – כן יהיה רשאי לנכות מס תשומות על רכישת המיתקן הפוטו וולטאי האמור והחזקתו בשיעור של 25% מאחר ועיקר השימוש במיתקן הפוטו וולטאי הינו לצרכים פרטיים.

במקרה של עוסק מורשה –

 • רשאי לנכות מס תשומות על רכישת המיתקן הפוטו וולטאי האמור והחזקתו בשיעור של 25% מאחר ועיקר השימוש במיתקן הפוטו וולטאי הינו לצרכים פרטיים.

מידע נוסף

 • ההכנסה ממכירת החשמל לא נחשבת הכנסה של הצרכן הביתי לעניין הביטוח הלאומי או לעניין ביטוח הבריאות הממלכתי.
 • ההכנסה ממכירת החשמל נחשבת הכנסה בשנת המס שבה היא נצברה.
 • הסכומים מעודכנים ב-1 בינואר בכל שנה לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן לעומת שנת המס הקודמת. המספרים מעוגלים לסכום קרוב של שהוא מכפלה של 100 ₪.
 • ההוראות חלות גם על תושבי האזור (יהודה ושומרון).
 • ניתן לקבל הטבות מס גם על מתקנים המשמשים להפקת חשמל באנרגיה מתחדשת, שהתחברו לרשת החשמל כדין והפיקו הכנסות, גם לפני תחילת תקופת ההטבות, אולם ההטבות ניתנות רק החל מיום תחילת החוק (01.01.2016).
 • צרכן ביתי רשאי להתקין מיתקן פוטו וולטאי על גג הבית המשותף.

חקיקה ופסיקה

 • חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), תשע"ז-2016
 • חוזר מס הכנסה 7/2019 בנושא: חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז-2016, מיום 25.08.2019

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil