חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות עבור נשים

כדי למנוע פגיעה מיוחדת בבריאות האישה, נקבעו הוראות דין בעניין עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות. הוראות אלו תקפות לגבי נשים ובפרט נשים בהריון.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנוגע לעבודות אלו וההגבלות לגבם.

מהן עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות?

עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות, הן כפי שנשמעות, עבודות שיש לגבם איסור או הגבלה בהעסקה של עובדת בתהליך ייצור מסויים אובמקום עבודה מסויים שהעבודה בהם עשויה לגרום לפגיעה בבריאות האישה.

בהתאם לחוק, שר העבודה רשאי לקבוע עבודות אלו ולקבוע לגבם הוראות שונות האם וכיצד ניתן להעסיק עובדת, באילו מגבלות ואילו פרטים צריכים להיות.

באופן כללי:

 • עבודות אסורות – עבודות שאסור להעסיק בהם נשים.
 • עבודות מוגבלות – עבודות שיש לגבם הגבלה ותנאים כלשהם לגבי העסקת אישה.
 • עבודות מסוכנות – עבודות שהן מסוכנות לבריאות או לבטיחות של האישה

אולם, הדגש העיקרי בקביעת עבודות אלו הוא על בריאות ובטיחות של אישה בגיל הפוריות (אישה שעדיין לא מלאו לה 45 שנים) ואישה בהיריון.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל עובדת המועסקת במקומות עבודה מסויימים כאמור בהמשך, לגבי סוג העבודה ולגבי התנאים האמורים לגבי העבודה.

ההוראות חלות גם לגבי:

 • עובדת המועסקת אצל מעסיק בפועל בעת עבודה דרך קבלן כוח אדם.
 • סטודנטית ומתמחה השוהות במוסד חינוכי או רפואי במסגרת לימודיהן.

רשימת עבודות מסוכנות, אסורות ומוגבלות

להלן רשימה של עבודות אלו, כולל הסבר לגבי כל אחת מהן.

1. עבודות מסוכנות

לגבי אישה בגיל הפוריות העובדת או מועמדת לעבוד באחד ממקומות העבודה הבאים, קיים סיכון מוגבר שתידבק באדמת (Rubella) מה שעשוי לסכן את העובר בזמן ההיריון:

 • מוסד חינוכי (בית ספר ל-10 ילדים או יותר עד גיל 12 כולל, גן ילדים, מעון יום לילדים בגיל הרך).
 • מוסד רפואי (בית חולים, מרפאה, מעבדה מיקרוביולוגית ותחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב)).

במקרה זה, המעסיק נדרש להודיע לה על כך, ולהפנות אותה אל תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) המופעלת על ידי משרד הבריאות.

2. עבודות אסורות

אסור להעסיק אישה בגיל פוריות במקומות העבודה הבאים:

 1. מקום עבודה בו מייצרים אטרטינט (Etretinate).
 2. במקום עבודה שבו האוויר הסמוך לאזור נשימתה מכיל חומר כאמור להלן, בריכוזים העולים על אלה הנקובים בתוספת שניה של "תקנות הניטור":
  • עופרת ונגזרותיה (Lead and Derivatives).
  • קדמיום ונגזרותיו (Cadmium and Derivatives).
  • כספית אורגנית ונגזרותיה (Organic Mercury and Derivatives).

"תקנות הניטור" – תקנות בטיחות העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011.

3. עבודות מוגבלות

להלן ההוראות על עובדת בהריון ועל עובדת בתקופת הנקה.

עובדת בהריון

אסור להעסיק אישה שהודיעה למעסיקה כי היא בהריון, במקומות עבודה הבאים ולפי תנאי ההגבלות לגבם:

1. הליך ייצור של החומרים הבאים:

 1. ארסן (זרניך) ונגזרותיו האנאורגניות (Arsenic and Inorganic Derivatives).
 2. בנזן (Benzene).
 3. וורפרין (Warfarin).
 4. תלידומיד (Thalidomide).
 5. דיאתיל סטילבסטרול (Diethylstilbestrol).
 6. תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים, לרבות:
  • אנתרציקלינים (Anthracyclines).
  • אפיפודופילוטוקסינים (Epipodophyllotoxins).
  • וינקא–אלקלואידים (Vinca Alkaloids).
  • אנטימטבוליטים כגון: פלואורואוראציל (Fluorouracil), תיוגואנין (Thioguanine), מתוטרקסאט (Methotrexate).
  • אלקילטורים כגון: מכלוראתאמין (Mechlorethamine), ציקלופוספאמיד (Cyclophosphamide).
 7. אתיל ניטרוזו אוריאה (Ethylnitrosourea).
 8. ביפנילים פוליכלוריניים (Polychlorinated Biphenils).
 9. רטינואידים לרבות איזורטינואידים (Retinoids-Isoretinoids).

הערה: הוראות אלו לא חלות על הזרקת תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים שהם מוכנים להזרקה.

2. חשיפה לחומרים הבאים, בריכוזים העולים על אלה הנקובים ב-"תקנות הניטור":

 1. החומרים מקודם לעיל, רק נקודות: 1, 2, 6 (בצורתם הנוזלית), 7 ו-8. לרבות ההערה לעיל.
 2. חומרים אלו: אתילן אוקסיד Ethylene-Oxide, ויניל-כלוריד Vinyl Chloride.

3. קירבה למקור חום שעשוי להעלות את חום הגוף של האישה אל מעל 38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות.

עובדת מניקה

אסור להעסיק אישה שהודיעה למעסיקה כי היא בתקופת הנקה (מניקה):

 • היא חשופה בעבודתה לחומרים כאמור בתתי סעיף 2 בחלק "עבודות אסורות" לעיל או בתת סעיף 2 בסעיף 2 בחלק זה ("עבודות מוגבלות") בריכוזים העולים על אלה הנקובים ב-"תקנות הניטור".
 • היא חשופה לחומרים כאמור בתת סעיף 1 או בתת סעיף 2 בסעיף 2 בחלק זה ("עבודות מוגבלות").

הערה: הוראות אלו לא חלות על הזרקת תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים שהם מוכנים להזרקה.

מימוש הזכאות

עובדת המועסקת או עתידה להיות מועסקת במקומות עבודה אסורים, מוגבלים או מסוכנים, צריכה לפעול בהתאם לסוג העבודה.

1. עבודות מסוכנות

לגבי עבודה מסוכנת כאמור לעיל לעניין אדמת (Rubella), עליה אישה לגשת לטיפת חלב כדי לוודא האם נעשה לה חיסון נגד אדמת. אם לא יימצא אישור זה, יומלץ לה לקבל את החיסון, שייעשה בתחנת טיפת חלב שמפעיל משרד הבריאות.

עם קבלת החיסון, האישה תקבל אישור רפואי על ביצוע החיסון, וטיפלת החלב תשמור את התיעוד ומתן האישור הרפואי.

אם האישה סירבה לקבל את החיסון, עליה לחתום על טופס סירוב לקבלת החיסון, אשר יישמר בכרטיס הרפואי שלה בטיפת חלב למשך 26 שנים או עד גיל 53, המאוחר מבינהם.

להלן הטופס:

טופס סירוב לקבלת חיסון נגד אדמת (Rubella)

אני החתומה מטה מצהירה בזה כי ביום __________ הסביר/ה לי ד"ר/אחות מוסמכת ____________________ כי בשל אופי מקום עבודתי קיים סיכון מוגבר שאידבק באדמת וכי אם אחלה במחלה האמורה בזמן הריון, הדבר עלול לסכן את התפתחות העובר ולגרום לו למומים מולדים כגון ליקויי ראיה, ליקויי שמיעה, פגיעה במערכת העצבים המרכזית ופגיעה בלב.

קיבלתי הסברים כמפורט לעיל ואינני מעוניינת לקבל חיסון נגד אדמת.

שם ומשפחה מס' זהות
חתימה
שם נותן ההסבר
חתימת נותן ההסבר

2. עבודות אסורות

הזכאות היא אוטומטית והאישה לא צריכה לעשות דבר.

3. עבודות מוגבלות

לגבי עובדת בהריון:

אישה בהריון העובדת בעבודות מוגבלות כאמור לעיל (לרבות לעניין חום הגוף), חייבת להודיע אל המעסיק שלה על ההיריון שלה בתוך 10 ימים מהיום שנודע לה על ההיריון. לצורך כך, יש לצרף אישור רפואי המעיד על ההיריון.

אם נאסר על העובדת לעבוד בעבודות מוגבלות, המעסיק צריך למצוא לה עבודה חלופית מתאימה. אם לא מצא כן, יינתן אישור רפואי לתקופת שמירת הריון על מנת לקבל גמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי.

לגבי עובדת מניקה:

עובדת בתקופת הנקה, שהיא חשופה לחומרים כאמור לגבה בחלק "עבודות מוגבלות", צריכה להודיע למעסיק שלה על דבר ההנקה. עובדת זו צריכה להגיש טופס הצהרה בעניין.

להלן הטופס:

הצהרה
אני החתומה מטה מצהירה בזה כדלקמן:

(א) אני עובדת החשופה בעבודתה לחומרים המפורטים בתוספת השניה או החמישית לתקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001 (להלן – התקנות), בריכוזים העולים על אלה הנקובים בתוספת השנייה לתקנות הניטור, או לחומרים המפורטים בתוספת השלישית או הרביעית לתקנות (להלן – החומרים);
(ב) ילדתי ביום __________ ואני מניקה את ילדי; אני מתחייבת להודיע למעבידי אם אפסיק להיניק את ילדי.
(ג) ידוע לי שכל עוד אני מניקה אסורה עבודתי עם החומרים בהתאם לתקנות.

תאריך שם ומשפחה מס' זהות
חתימה

הרחבות נוספות

מעסיק המעסיק נשים בגיל הפוריות (עד 45 שנים), באחד ממקומות העבודה הבאים, חייב להציג תקנות אלו במקום בולט לעין אשר לנשים יש גישה חופשים אליו, ולציין את גורמי הסיכון הקיימים באותו מקום עבודה:

 • מוסד חינוכי או רפואי.
 • מקום עבודה שבו מייצרים אטרטינט.
 • מקום עבודה שבו מייצרים או מכינים את אחד החומרים המפורטים בתוספת השניה עד החמישית.
 • מקום עבודה שבו קיים מקור חום העשוי להעלות חום גוף מעל 38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
 • תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil