חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

היתר לפיטורים, לפגיעה בהכנסה או בהיקף משרה של עובד או עובדת לפי חוק עבודת נשים – הגשת בקשה

מעסיק שמעוניין לפטר עובד או עובדת לפי חוק עבודת נשים, לפגיעה בהכנסה או בהיקף המשרה שלו/ה, חייב לבקש היתר ממשרד העבודה. ללא קבלת ההיתר הוא אינו יכול לבצע זאת כלל.

מטרת הכתבה להסביר זאת.

היתר לפיטורים, לפגיעה בהכנסה או בהיקף משרה

יש עובדים המוגנים לפי חוק עבודת נשים, מדובר על עובד או עובדת, שהם אוכלוסיה מוחלשת יותר לעומת עובדים אחרים ובדרך כלל הקשר שלהם הוא להריון, לידה או הורות.

מכיוון שאותם עובדים נחשבים מוחלשים יותר, החוק מגן עליהם מפני המעסיק שלהם בעיקר בענייני פיטורים, פגיעה בהיקף משרה או פגיעה בהכנסה (שכר עבודה).

מעסיק שמעוניין לפטר עובד או עובדת שמוגן על פי חוק זה, חייב לקבל היתר מיוחד עוד לפני הפיטורים או הפגיעה בהיקף משרה או שכר עבודה. ללא קבלת ההיתר, הוא אינו יכול לעשות זאת ואם כן עשה זאת, הוא צפוי לקבל קנס כספי בגובה של 150% מהשכר של העובד או העובדת.

ככתוב לעיל, החוק כאמור, נותן הגנה מפני 3 מקרים עיקריים, כאשר:

1. פיטורים

כל פיטורים, לרבות אחד מאלה:

 • אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר.
 • אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה של פחות מ-12 חודשים, כאשר החוזה האריך או חידש תקופת העסקה קודמת שהייתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.
 • לגבי עובדת בהריון המועסקת על ידי קבלן כח אדם – גם הפסקה זמנית של עבודה.

2. פגיעה בהכנסה

כל פגיעה בהכנסה או בשכר עבודה, למעט אחד מאלה:

 • פגיעה בהכנסה במקום העבודה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה.
 • פגיעה ברכיב שכר המשולם לעובד או לעובדת בהתאם לתפוקת העבודה, בתנאי שהפגיעה בתקופה נגרמה שלא מסיבות התלויות במעסיק.

3. פגיעה בהיקף משרה

כל פגיעה בהיקף משרה, למעט אלה:

 • שינוי זמני לפי בקשה שיזם העובד או העובדת עקב המצב הרפואי ולפי אישור בכתב מרופא.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל מעסיק, המעסיק עובד או עובדת המוגן לפי חוק עבודת נשים והתאם לנסיבות שלגבי כל עובד חייב להגיש בקשה לקבל היתר ככתוב לעיל. לרבות מעסיק שהוא כוח אדם ומעסיק בפועל של עובד כוח אדם.

מקרים בהם יש לתת היתר לפני פגיעה

כל עובד הנמנה עם האוכלוסיה הבאה, זכאי להגנה לפי החוק וזכאות להיתר לפני פגיעה כאמור:

 • עובדת בהריון (קבועה, זמנית או ארעית) שעבדה אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים. גם אם מדובר על עובדת דרך כוח אדם.
 • עובד או עובדת הנמצא בתקופה של 60 יום לאחר תקופת לידה והורות (חופשת לידה).
 • עובד או עובדת הנמצא בתקופה של 60 יום לאחר היעדרות עקב פיצול חופשת לידה או החזקה בלעדית.
 • עובדת הנמצאת בתקופה של 60 יום לאחר היעדרות בשל מצב רפואי הקשור ללידה.
 • עובדת מניקה מתום תקופת לידה והורות ועד 6 חודשים מיום הלידה, וגם במהלך 60 יום לאחר מכן, כל עוד נאסרה העסקתה מכוח החוק והיא הודיעה אל המעסיק שלה.
 • עובד או עובדת הנמצא בחופשה ללא תשלום, מתום תקופת לידה והורות, וגם במהלך 60 יום לאחר מכן, כל עוד התקופה אינה עולה על 25% מתקופת העסקה שלה אצל המעסיק ולא יותר מ-12 חודשים.
 • עובד או עובדת העובר טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית, במשך ימי ההיעדרות שלהם או במשך 150 ימים לאחר מכן. כאשר הדבר חל לגבי עובדים העוברים עד 2 טיפולים כאמור אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. אם הם עברו טיפולים כאלו לקראת הולדת מבני זוג אחרים, אז גם לקראת 2 לידות עם בן זוג נוכחי. דבר זה לא חל על מעסיק, לגבי עובד או עובדת שעברו שנתיים מיום ההיעדרות מהעבודה כאמור.
 • עובד או עובדת העובר טיפולי פוריות ללא היעדרות מעבודה או 150 ימים לאחר מועד תחילת הטיפולים, לפי המאוחר מבינהם. כל זאת בתנאי שהעובד או העובדת הודיעו למעסיק תוך 3 ימי עבודה ממועד הודעה על פיטורים או הודעה מוקדמת לפיטורים (המוקדם מבינהם) ומסרו למעסיק אישור מרופא תוך 14 ימים מאותו מועד. דבר זה חל לגבי עובד קבוע, זמני או ארעי שעבדו 6 חודשים אצל המעסיק או במקום העבודה.
 • עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות (נפגעות) בתקופת ההיעדרות וב-90 הימים לאחר ימי ההיעדרות. הדבר חל לגבי עובדת שעבדה לפחות 6 חודשים אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, ובתנאי שההיעדרות לא עולה על 6 חודשים ב-12 החודשים שלאחר תחילת השהיה במקלט.

מקרים בהם אסור לתת היתר כלל

אסור כלל לתת היתר ואין סמכות לשר העבודה לתת היתר במקרים אלו:

 • עובד או עובדת בתקופת לידה והורות.
 • עובד או עובדת בתקופת היעדרות בשל מצב רפואי מתום חופשת הלידה ועד 6 חודשים לאחר מכן, אם הרופא אישר כי המצב מחייב זאת ובמידה ואישר.
 • עובדת במהלך תקופת היעדרות עקב הפלה.
 • עובד או עובדת בתקופת לידה והורות ובמהלך היעדרות עקב פיצול חופשת לידה או החזקה בלעדית.

מקרים בהם החוק לא חל ואין צורך בהיתר

במקרים אלו חוק עבודת נשים לא חל, ולא צריך לתת היתר לפני פיטורים, פגיעה בהכנסה או בהיקף משרה:

 • כאשר ההסכם הוא לתקופה קצובה של פחות מ-12 חודשים שלא הוארך, ולא הייתה היתכנות להמשך העסקת העובד או העובדת.
 • כאשר העובד או העובדת התפטר/ה ממקום העבודה.
 • כאשר העובדת בהיריון הועסקה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה פחות מ-6 חודשים.

בקשה לקבלת היתר לפיטורים, לפגיעה בהכנסה או בהיקף משרה

כאמור לעיל מעסיק שמעוניין לפטר או לפגוע בשכר או בהיקף משרה של עובד או עובדת, צריך להגיש בקשה לקבלת היתר מיוחד עבורו. לצורך כך, עליו למלא את הטפסים הבאים:

 • טופס בקשה לקבלת היתר בכפוף לחוק עבודת נשים – להורדה.
 • הצהרת המעסיק בדבר העברת מסמכי הבקשה אל העובד/ת והצהרת העובד/ת בדבר קבלת מסמכי הבקשה מהמעסיק – להורדה.

בנוסף, יש לצרף מסמכים נוספים:

 • מסמך המנמק את הסיבה לפיטורים, פגיעה בשכר או בהיקף משרה, כולל חתימה וחותמת המעסיק.
 • מסמכים המגבים את הסיבות כאמור. קישור לרשימת המסמכים המלאה, לפי העניין.

ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:

 • בדואר אלקטרוני – על ידי סריקת הטופס החתום והמסמכים הנלווים, ואז שליחתם לכתובת המייל Hasdara.Woman@economy.gov.il
 • באופן ידני – על ידי הגעה אל אגף ההסדרה במשרד העבודה בימים א'-ה', בכתובת דרך מנחם בגין 125 ת"א, קומה 12.
 • בפקס – על ידי שליחת הטפסים והמסמכים אל פקס שמספרו 03-7347870.

משך טיפול הבקשה הוא עד 30 ימים.

מידע נוסף

 • עשויים להיות מקרים בהם ניתן פטור מחובת הגשת ההיתר, בהתאם לנסיבות העניין, כגון מצב חירום וכד'.

חקיקה ופסיקה

 • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
 • נוהל הגשת בקשות לקבלת היתר לפיטורים/לפגיעה בהיקף משרה/לפגיעה בהכנסה מכח חוק עבודת נשים​ מיום 07.03.2016

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil