חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הערת אזהרה במקרקעין – מהי ומה תוצאותיה, רישום או ביטול ועוד

הערת אזהרה היא הערה הנרשמת בפנקס מקרקעין עקב התחייבות בכתב של בעל המקרקעין או בעל הזכות בהם, לבצע או להימנע מלבצע עסקה בהם. בעת רישום ההערה, נוצרת הגבלה מסויימת לגבי אותו מקרקעין.

מטרת הכתבה להסביר את המושג ואת סוגיו השונים, וכן פעולות שאפשר לבצע.

מהי הערת אזהרה?

הערת אזהרה היא הערה הנרשמת בפנקס מקרקעין (מרשם מקרקעין) ומעידה על כך כי בעל המקרקעין או בעל הזכות בהם (שכירות, שאילה, זיקת הנאה, זכות קדימה או משכנתה) התחייב בכתב לעשות בהם עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.

הבקשה לרישום הערת אזהרה יכולה להיעשות על ידי מי שהתחייב לפי ההתחייבות (לעשות עסקה או להימנע מעשות אותה) או על ידי מי שזכאי לפי ההתחייבות (הצד האחר). לעניין זה, אין זה משנה אם ההתחייבות נעשתה לפי הסכם, לפי הרשאה בלתי חוזרת או לפי מסמך אחר. בנוסף, אין זה משנה אם היא הייתה מפורשת, משתמעת, מוחלטת או מותנית.

הערת אזהרה, כשמה כן היא, ויש לה 2 מטרות עיקריות:

 • להזהיר ולהודיע לכל מי שמתעניין לגבי אותם מקרקעין, כי קיימת התחייבות של בעל המקרקעין או בעל הזכות לבצע או להימנע מביצוע עסקה בהם. מי שמתעניין כאמור, רשאי לעיין בפנקסים הפתוחים לציבור.
 • למנוע מבעל המקרקעין או בעל הזכות בהם לעשות עסקה סותרת לגבי תוכן ההערה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי או חייב?

כל אדם או חבר בני אדם (תאגיד, גורם אחר) שיש לו בעלות במקרקעין או זכות במקרקעין (שכירות, שאילה, זיקת הנאה, זכות קדימה או משכנתה) והתחייב בכתב – חייב לפי הוראות הדין.

כל אדם או חבר בני אדם (תאגיד, גורם אחר) שזכאי לפי התחייבות בכתב של בעל מקרקעין או בעל זכות בהם – זכאי לפי הוראות הדין.

מימוש הזכאות או החבות – רישום או ביטול הערת אזהרה

מי שמעוניין להגיש בקשה לרישום או בקשה לביטול הערת אזהרה, רשאי לעשות זאת על ידי פניה אל הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין. יש לבצע זאת כך:

1. מילוי טופס הגשת הבקשה

ניתן להגיש בקשה לרישום או לביטול רישום הערת אזהרה בקישור זה, בין אם באופן מקוון באינטרנט או באמצעות טופס ידני בלשכת רישום מקרקעין אזורית.

2. הוספת מסמכים נדרשים

לצורך השלמת טופס הבקשה, יש לצרף מסמכים נדרשים אלו:

 • טופס בקשה לרישום הערת אזהרה או טופס בקשה לביטול (עמוד הטפסים) – חתום על ידי המתחייבים או הזכאים, או שניהם, תוך כדי אימות עם עורך דין או רשם בדרך שמאמתים שטר עסקה.
  • אם צד אחד הוא תאגיד – עו"ד נדרש לאשר כי בדק את מסמכי התאגיד והבקשה נעשתה על ידי מי שמורשה לחתום בשם התאגיד.
  • אם הבקשה נעשית על ידי הזכאים בלבד – יש לצרף צילום תעודת זיהוי של התמחייבים כנאמן למקור. אם המתחייב תאגיד, אז רישום תאגיד.
  • אם המתחייבים אינם בעלי זכות הרשומה – יש לצרף כתב הסכמה לרישום ההערה בחתימה בעל הזכות, תוך כדי אימות עם עורך דין.
 • התחייבות – מסמך בכתב (כמו חוזה או יפוי כוח בלתי חוזר) מקורי או העתק נאמן למקור שאושר על ידי עורך דין.
 • אישור על תשלום אגרה – יש לצרף אישור על כך שהאגרה שולמה (האגרה בין 86 ₪ לבין 160 ₪, מתעדכת מדי שנה – לתשלום).
 • צילום תעודת זיהוי אישי – על מגיש הבקשה.
  • אם מדובר על מיופה כוח – ייפוי כוח או הרשאה.
 • כתב הצהרה והתחייבות של עורך דין להגשה מקוונת של מסמכים (בעמוד הטפסים כאמור לגבי הבקשה).

הרחבות נוספות

להלן מובא מידע מורחב בעניין.

השלכות רישום הערת אזהרה

כאשר נרשמה הערת אזהרה וכל עוד היא לא נמחקה, לא ניתן לרשום עסקה הסותרת את תוכן ההערה. יחד עם זאת, כן ניתן לרשום עסקה סותרת במקרים אלו:

 • בהסכמת הזכאי.
 • לפי צו בית המשפט.

עסקה המקנה חלק ממקרקעין, בבעלות או בחכירה לדורות, לרשות מקומית למטרת דרכים או מדרכות או הרחבתם, המתחייבת מתכנית בניה שאושרה לפי חוק, אינה נחשבת עסקה הסותרת הערת אזהרה, זאת בתנאי ש-30 ימים לפני רישום העסקה, נשלחה הודעה לזכאי לפי הערת אזהרה.

מחיקת הערת אזהרה

הערת אזהרה שנרשמה, יכולה להימחק לפי צו בית משפט או אם הוכח להנחת דעתו של הרשם, אחד מאלה:

 • הצדדים המעוניינים הסכימו למחיקה.
 • סיבת הערה בטלה, בתנאי שהרשם הודיע מראש לצדדים המעוניינים עול כוונתו למחוק את ההערכה ונתן להם זמן סביר לפנות לבית המשפט.

עיקול, צו פשיטת רגל או פירוק, או כינוס נכסים

אם נרשמה הערת אהרה ולאחריה הוטל עיקול על המקרקעין או על הזכות במקרקעין בעניין ההערה, או ניתן צו פשיטת רגל או צו פירוק נגד בעל המקרקעין או בעל הזכות בו, או שנתמנה כונס נכסים על רכושו – הרי שכל עוד לא נמחקה ההערה, הדבר לא פוגע בזכויות של הזכאי הנובע מההתחייבות בעניין ההערה.

זאת בתנאי שטענה מסיבת פשיטת רגל או הפירוק, שהייתה עומדת אילו בוצעה העסקה במועדה, תעמוד גם נגד ההתחייבות האמורה.

מידע נוסף

 • עסקה שנרשמה לפי הערת אזהרה בפנקס מקרקעין, אינה חייבת רישום בכל מרשם או פנקס אחר המתנהל על פי דין.
 • נוסף על הערת אזהרה, ייתכן כי יחולו הערות על צורך בהסכמה, הגבלת כשרות או לפי צו בית משפט.
 • במידה וההערה נרשמה על ידי הזכאי בלבד, הרשם לעניין רישום מקרקעין נדרש להודיע מיד על רישומה למי שהתחייב כאמור.

שינויים

 • החל מחודש יולי 2016 ניתן להגיש בקשה מקוונת.

חקיקה ופסיקה

 • חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969
 • תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011

גורמי ממשל

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין –

 • מוקד טלפוני:
  • מספר – *8653 או 08-6831663.
  • ימים ושעות פעילות – א' עד ה', בין השעות 08:00 עד 16:00.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil