מס שכר וריווח – מהו גובה המס על פעילות מוסד כספי ומוסד ללא כוונת רווח [במקום מע"מ]

מוסד כספי ומוסד ללא כוונת רווח אינם משלמים מס ערך מוסף (מע"מ), אלא משלמים מס אחר במקום שנקרא מס שכר או מס שכר וריווח. יש לשים לב שזה אינו מס הכנסה או מס הכנסת עבודה.

מטרת הכתבה להסביר את המושג.

מה זה מס שכר וריווח?

מוסד כספי (גוף פיננסי כפי שיוגדר בהמשך) או מוסד ללא כוונת רווח אינם משלמים מס ערך מוסף (מע"מ) אלא מס אחר שנקרא מס שכר וריווח או מס שכר, בהתאמה לגופים אלו. ליתר דיוק, על עסקה או פעילות שלהם לא מוטל מע"מ כמו על רוב העסקאות והמקרים האחרים ולכן מוטל עליהם מס אחר.

למעשה, חישוב המע"מ על העסקה או הפעילות שלהם אינה נכונה בשל האופי של עסק מסוג זה ולכן מוטל המס האחר שנקרא מס שכר (מוסד ללא כוונת ריווח) או מס שכר וריווח (מוסד כספי).

המשמעות היא שהמס שמוטל הוא נעשה לפי השכר שהמוסד הכספי או מלכ"ר שילמו לעובדים שלהם, ועל מוסד כספי מוטל גם חלק נוסף של ריווח (כי זה גוף עם כוונת רווח).

חשוב לשים לי כי מס שכר הוא לא מוטל על עובדים של גוף כספי או ללא כוונת ריווח – אלא מוטל על המוסד עצמו. על עובדיו, מוטל מס הכנסה רגיל לפי מדרגות מס כמקובל אצל שאר המעסיקים.

אוכלוסיית יעד – מי חייב בתשלום המס?

המוסדות הבאים חייבים בתשלום מס שכר וריווח או מס שכר, בהתאמה:

 1. מוסד כספי – כל אחד מהגופים הבאים:
  • חברה או אגודה שיתופית העוסקת בקבלת כספים בחשבון עובד ושב כדי לשלם לפי דרישה על ידי צ'ק.
  • תאגיד בנקאי שמשתמש במילה "בנק" בשם העסק, למעט חברה או אגודה שיתופית ככתוב בנקודה קודמת.
  • מבטח (חברת ביטוח).
  • חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, וש-75% ממחזור העסקאות שלו נובעים מעסקאותיו כך.
  • נאמן או מנהל קרן נאמנות, וש-75% ממחזור העסקאות שלו נובעים מעסקאותיו כך.
  • עוסק שהוא עוסק במכירת מטבע חוץ או ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים. לעניין ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים – גם אם הוא רוכש אותם לצורך קבלת פרעונם או פדיונם.
 2. מוסד ללא כוונת ריווח (מלכ"ר) – כל אחד מהגופים הבאים:
  • המדינה, רשות מקומית או איגוד ערים.
  • חבר בני אדם, מאוגד או לא מאוגד, שעיסוקו לא לשם קבלת רווחים והוא אינו מוסד כספי.
  • קופת גמל הפטורה ממס הכנסה עקב הכנסה שלא הושגה מעסק שקופת הגמל עוסקת בו ולא מכל הכנסה ששולמה על ידי חברה העוסקת בעסק שהוא בשליטת קופת הגמל או שלקופת הגמל יש החזקה מהותית בו.

סכום מס שכר וריווח – מהו גובה המס?

שיעור מס שכר או מס שכר וריווח שמוטלים על המוסדות הם:

 • מוסד ללא כוונת ריווח – מס שכר בגובה 7.5% על פעילותו בישראל.
 • מוסד כספי – מס שכר וריווח בגובה 17% על השכר ששילם ועל הרווח שהפיק (לרוב, באותו שיעור כמו מע"מ).

הנה טבלה שמסבירה זאת:

סוג המסמוסד כספימוסד ללא כוונת ריווח
מס שכר17%7.5%
מס ריווח17%– (לא רלוונטי)
גובה מס שכר וגובה מס ריווח

שכר לעניין החוק וחישוב מס שכר, הוא כל אלה:

 • שכר עבודה לרבות מענק פרישה או מענק עקב מוות, אך למעט מענק ששולם מקופת גמל.
 • שכר ששולם באמצעות סכומים שהופקדו בקופת גמל מרכזית לפיצויים והוחזרו למעסיק לשם התשלום.
 • סכום ששילם מעסיק לקופת גמל מרכזית לפיצויים או לקרן השתלמות, גם אם לפי הפקודה היא אינה הכנסת עבודה במועד ששולם לקופה או לקרן.
 • סכום דמי ביטוח לאומי ששילם מעסיק עבור עובדיו, בניכוי דמי הביטוח שניכה משכר העבודה של העובד.

לעניין המס, מלגה שניתנה לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר לפי פקודת מס הכנסה – אינו נחשב שכר ולא נכלל בסכום שיש לשלם עליו מס.

ריווח לעניין החוק וחישוב מס ריווח, הוא:

 • הכנסה חייבת לפי המשמעות שלה בפקודת מס הכנסה, לפני קיזוז הפסדים משנות מס קודמות לשנה בה נתקבלה ההכנסה, ואחרי ניכוי השכר (ככתוב מקודם).
 • למעט הכנסה מדיבידנד שהתקבל ממוסד כספי ולמעט הכנסה שנוצרה כתוצאה משינוי מבנה או מיזוג.
 • לרבות הכנסה מריבית או מדיבידנד או ממכירה או פידיון של יחידה בקרן נאמנות או מחלוקת רווחים בעל היחידה שניתן לגביה פטור ממס הכנסה לפי כל דין.

הפסד שהיה בשנת מס, ניתן לקזז עם השכר ששולם באותה שנת מס.

מימוש החובה – איך משלמים את המס?

מוסד כספי או מוסד ללא כוונת רווח נדרש לשלם את מס השכר והריווח או מס השכר, בהתאמה, באופן הבא:

1. מוסד ללא כוונת רווח

 • מס שכר – לפי השכר ששולם לעובדים מראשית החודש ועד סופו, בהתאם לדיווח לפי חוק.

יצויין כי המלכ"ר נדרש לשלם את המס רק אם הגיע לתקרה מסויימת של שכר ששולם לעובדים לאותו חודש, כאשר עד תקרה זו הוא אינו נדרש בתשלום המס. אם בחודש מסויים ומתחילת השנה השכר ששולם מתקבל שכר לפי התקרה או יותר, ישולם באותו חודש שכר ששילם החל מתחילת שנת המס ועד לתום אותו חודש בניכוי המס ששולם.

בכל מקרה, אם בסוף השנה מתברר כי המס ששולם לא עולה על התקרה החודשית במכפלת 12, המס יוחזר בכפוף להגשת דוחות תקופתיים לאותה שנה ותוך 60 ימים ממועד ההגשה כאמור.

2. מוסד כספי

 • מס שכר – לפי השכר ששולם לעובדים מראשית החודש ועד סופו, בהתאם לדיווח לפי חוק.
 • מס ריווח – לפי שיעור של 28% מסכום מקדמות מס הכנסה שהמוסד חייב, כאשר הדיווח והתשלום באותם מועדים.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975
 • תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים), תשל"ו-1976
 • צו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי), תשל"ז-1977
 • צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), תשנ"ג-1992

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil