חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור פגיעה בהכנסה או בהיקף משרה של עובד או עובדת העובר טיפולי פוריות

עובד או עובדת שעובר/ת טיפולי פוריות, זכאי גם להגנה מפני פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה (שכר עבודה), למעט מקרה בו ניתן היתר ממשרד העבודה. זכות זו קיימת בין אם העובד נעדר ובין אם לא נעדר מהעבודה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהו איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה במהלך טיפולי פוריות?

אנשים מסויימים עוברים טיפולי פוריות שונים על מנת להיות הורים לילדים. טיפולים אלו חשובים עבורם ולרוב הדבר מתנגש ביחד עם נושאים הקשורים למקום העבודה של העובד או של העובדת.

בהתאם לחוק בישראל, המעסיק לא רשאי לפגוע בהיקף משרה או בהכנסה של עובד או עובדת במהלך טיפולי פוריות (לרבות טיפולי הפריה חוץ גופית), בין אם הוא נעדר מהעבודה ובין אם לא נעדר מהעבודה. עם זאת, מותר יהיה לפגוע בהיקף משרה או בהכנסה של עובד כאמור, רק אם ניתן היתר לפגיעה בהיקף משרה או בהכנסה ממשרד העבודה.

למעשה, פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה אסורים במקרים אלו:

 • אם העובד נעדר מהעבודה לצורך טיפולי פוריות – אסור לפגוע בהיקף משרה או בהכנסה בכל ימי ההיעדרות וגם במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות.
 • אם העובד לא נעדר מהעבודה לצורך טיפולי פוריות – אסור לפגוע בהיקף משרה או בהכנסה בכל תקופת הטיפולים וגם במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר, כפי שאישר הרופא המטפל בכתב.

ככתוב, שר העבודה רשאי לתת היתר לפגיעה בהיקף משרה או בהכנסה עובד או עובדת בתקופת טיפולי פוריות, רק אם לדעתו, הסיבה של הפגיעה אינה נובעת מסיבה הקשורה להיעדרות או לטיפולים שהעובד או העובדת מבצע.

כל פגיעה בהיקף משרה או הכנסה היא אסורה. עם זאת, מקרים אלו אינם נחשבים בתור פגיעה:

 • שינוי זמני בהיקף משרה לפי בקשה שיזמה העובדת בשל המצב הרפואי ובאישור בכתב מרופא.
 • פגיעה בהכנסה שחלה בגלל הסכם קיבוצי או צו הרחבה.
 • פגיעה ברכיב שכר המשולם לפי תקופה, כאשר הפגיעה בתקופה ירדה מסיבות שלא קשורות למעסיק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל עובד או עובדת העובר טיפולי פוריות (לרבות הפריה חוץ גופית), והכל לפי תנאי הזכאות הבאים:

1. אם העובד נעדר מהעבודה לצורך טיפולי פוריות

אם מתקיימים כל 4 התנאים הבאים:

 • העובד או העובדת נעדר מהעבודה לצרכי הטיפולים, אם הרופא המטפל אישר בכתב כי הטיפול מחייב זאת, ובתנאי שאישר את הטיפול.
 • העובד או העובדת הודיע מראש על הטיפולים למעסיק.
 • הטיפולים הם לקראת 2 לידות לכל היותר, בתקופת העסקה אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה. אם עברו טיפולים כאלו לקראת ילדים מבני זוג קודמים – אז גם לקראת 2 לידות מבן זוג נוכחי.
 • עדיין לא חלפו שנתיים מהיום ההיעדרות הראשון של העובד אצל המעסיק או באותו במקום עבודה.

2. אם העובד לא נעדר מהעבודה לצורך טיפולי פוריות

אם מתקיימים כל 5 התנאים הבאים:

 • העובד או העובדת הודיע על הטיפולים למעסיק לא יאוחר מ-3 ימי עבודה ממועד ההודעה על הפגיעה בהיקף משרה או בהכנסה.
 • העובד או העובדת מסר למעסיק אישור מהרופא המטפל (אישור כי הטיפול מחייב זאת ואישר את הטיפול) בתוך 14 ימים ממועד ההודעה על הפגיעה בהיקף משרה או בהכנסה.
 • העובד או העובדת עבד אצל אותו מעסיק לפחות 6 חודשים.
 • כל סוג עובד – עובד או עובדת קבועים, ארעים או זמניים.
 • הטיפולים הם לקראת 2 לידות לכל היותר, בתקופת העסקה אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה. אם עברו טיפולים כאלו לקראת ילדים מבני זוג קודמים – אז גם לקראת 2 לידות מבן זוג נוכחי.

מימוש הזכאות

עובד עו עובדת המעוניין לממש את הזכאות שלו, צריל לפעול באופן הבא:

 • אם נעדר ממקום העבודה – לספק אישור רפואי למעסיק ולהודיע לו מראש על תקופת ההיעדרות לטיפולים אלו.
 • אם לא נעדר ממקום העבודה – לספק אישור רפואי למעסיק תוך 14 ימים ממועד ההודעה על הפגיעה בהיקף משרה או בהכנסה, ולהודיע לו על הטיפולים תוך 3 ימי עבודה ממועד ההודעה על הפגיעה בהיקף משרה או בהכנסה.

עובד או עובדת, שהמעסיק שלו הודיע לו על הפגיעה בהיקף משרה או בהכנסה או ביצע זאת פעול כך שהדבר נעשה בניגוד לחוק או ללא היתר ממשרד העבודה – הרי שהוא עובר על החוק וניתן להגיש נגדו תלונה למינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה. כמו כן, ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil