חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פטור ממס הכנסה על קבלת מלגת לימודים לסטודנט או מלגת מחקר לחוקר במוסד אקדמי

סטודנט או חוקר, אשר מקבל מלגה בתקופת הלימודים או המחקר במוסד אקדמי, עשוי להיות זכאי לקבלת פטור ממס הכנסה על סכום מלגת הלימודים. ההטבה כפופה לכך שלא ניתנת תמורה כנגד המלגה.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו פטור ממס הכנסה על מלגת לימודים או מחקר?

פטור ממס הכנסה היא הטבה במס הניתנת לאדם או לגורם אחר ולמעשה פוטרת אותו מתשלום כל סכום המס בעד אותה הכנסה ובהתאם לתנאים מסויימים.

מלגה (מלגת לימודים או מלגת מחקר) מענק כספי הניתן ללומדים, סטודנטים או חוקרים, לצורך השלמת הלימודים שלהם במוסד להשכלה גבוהה או המחקר שלהם במוסד מחקר.

פטור ממס הכנסה על מלגת לימודים או מלגת מחקר לסטודנט או לחוקר במוסד אקדמי היא הטבת מס, לפיה הסטודנט או החוקר לא נדרש לשלם מס הכנסה על סכום המלגה (לעניין חוקר – עד סכום תקרה כמפורט בהמשך) – בתנאי שהסטודנט לא נתן בתמורה בעד המלגה ולא התחייב לעשות כן.

לעניין מס הכנסה בישראל, מלגה מוגדרת בתור מענק, פרס או פטור מתשלום אשר ניתן לסטודנט או לחוקר, במישרין או בעקיפין, באופן חד פעמי או תקופתי (עתי), בתקופת הלימודים שלו, לצורך מימון שכר הלימודים שלו או מימון קיומו או מחייתו בתקופת הלימודים. זאת בתנאי שלא ניתנה שום תמורה מצד הסטודנט או החוקר בעד קבלת המלגה, והמלגה ניתנה במהלך תקופת הלימודים.

כאמור, הסטודנט או החוקר זכאים לכך אם לא נתנו בעד המלגה כל תמורה או התחייבות למתן שירות כלשהו לנותן המלגה או למילוי תפקיד בו. לרבות זאת, תמורה לא נחשבת

 • התחייבות הסטודנט או החוקר להקדיש את מירב הזמן שלו והמרץ שלו ללימודים או למחקר, והכל במוסד הלימוד והמחקר.
 • שימוש במחקר (שימוש של מוסד הלימוד והמחקר במחקרו או בממצאיו של הסטודנט או החוקר, לרבות בדרך של פרסום ספר או פרסום שמו של המוסד כאמור במחקר).
 • פעילות קהילתית או חברתית של הסטודנט או החוקר מטעם מוסד הלימוד והמחקר, או בזיקה אליו.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

זכאות לקבל פטור ממס הכנסה בעד המלגה, בכפוף לקיום התנאים הבאים:

 • לגבי סטודנט – כל אלה:
  1. הוא סטודנט – מוגדר בתור מי שלומד במוסד להשכלה גבוהה בתחומי הלימודים המתקיימים בו.
  2. הוא לומד במוסד להשכלה גבוהה – מוסד מוכר, מוסד שקיבל תעודת היתר או מוסד שמעניק תואר מוכר.
  3. המלגה התקבלה בתקופת הלימודים – כפי שהוגדרה בתקנון המוסד להשכלה גבוהה לפי סוג הלימודים, וזאת עד לתקופה מירבית לפי האופן הבא:
   • לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שני – תקופה של 4 שנות מס מהיום שבו החל את לימודיו לתואר.
   • לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שלישי – תקופה של 8 שנות מס מהיום שבו החל את לימודיו לתואר.
  4. הוא לא מתחייב לתת כל תמורה מצידו – לרבות כל התחייבות למתן שירות כלשהו לנותן המלגה או למילוי התפקיד בו.
 • לגבי חוקר – כל אלה:
  1. הוא חוקר – מוגדר בתור אחד מאלה:
   • מי שמלאו לו 18 שנים והוא משמש 5 שנים לפחות חוקר במכון מחקר תורני ולומד במכון בתחומי פעילותו.
   • מי שהוא בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה, או ממוסד אקדמי בחוץ לארץ המוכר על ידי משרד החינוך, המשמש חוקר במוסד מחקרי ולומד במוסד מחקרי בתחומי פעילותו.
  2. הוא משמש חוקר במכון מחקר תורני או במוסד מחקרי (כמפורט לעיל) – לפי ההגדרות:
   • מוסד מחקרי – מוסד ציבורי שמקדם, עורך או מקיים מחקרים בתחומי הפעילות והלימודים המתקיימים בו, ומפרסם מחקרים בפרסומים היוצאים לאור על ידו או בסיוע או בשיתוף עם מוסדות להשכלה גבוהה, ושאינו מוסד להשכלה גבוהה.
   • מכון מחקר תורני – מוסד ציבורי, שמקדם עורך או מקיים מחקרים בתחומי לימודים תורניים, והוא זכאי לתמיכה ממשרד התרבות לפי חוק.
  3. המלגה התקבלה בתקופת המחקר – כפי שהוגדרה על ידי המוסד המחקרי או המכון למחקר תורני, ועד לתקופה של 12 שנים לכל היותר.
  4. הוא לא מתחייב לתת כל תמורה מצידו – לרבות כל התחייבות למתן שירות כלשהו לנותן המלגה או למילוי התפקיד בו.
  5. מלגת מחקר לחוקר מוגבלת עד תקרה של 97,000 ₪ (לגבי 2021).

מוסד ציבורי – חברה לתועלת הציבור (חל"צ), עמותה רשומה (ע"ר), הקדש ציבורי, אשר קיימים ופועלים למטרה ציבורית, כך שהנכסים והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד (קרי, ללא מטרת רווח), והם מגישים דו"ח שנתי לגבי נכסיהם, הכנסותיהם והוצאותיהם כדין.

מימוש הזכאות

הזכאות לקבלת פטור ממס היא אוטומטית, אין צורך לבצע שום דבר.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

תקרת פטור למלגה אצל חוקר

חוקר זכאי לפטור ממס עד תקרה, כמפורט להלן:

שנת מסתקרת פטור ממס
202197,000 ₪
202098,000 ₪
201998,000 ₪
201897,000 ₪
201796,000 ₪
201697,000 ₪
תקרת פטור למלגה אצל חוקר

מידע נוסף

 • תמלוגים בשל שימוש במחקר לא נחשבים מענק, פרס או פטור, ולכן אין להם הטבת פטוס ממס.
 • לגבי חוקר, סכום שעובר את התקרה מחוייב במס הכנסה לפי מדרגות מס הכנסה.
 • על תשלום מלגת לימודים ומחקר לא משלמים מס שכר וריווח, שכן היא לא מוגדרת כך.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975
 • חוזר מס הכנסה – פטור בקבלת מלגה בתקופת לימודים או מחקר במוסד לימוד ומחקר – 5/2012 (חוזר זה מחליף את חוזר מספר 7/2011 שפורסם ביום ה- 23.5.2011), מיום 27.11.2012

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil