חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הטבות מס על הכנסה מהשכרת מקרקעין המשמשים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת (דמי שכירות)

אדם אשר משכיר מקרקעין (לרבות על מבנה) לאחר לצורך הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת, זכא לקבל הטבות מס ואף פטור ממס על ההכנסה הנובעת ממנו. ההטבה מגיעה בהתאם לתנאים והוראות שונות.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהם הטבות מס למשכירי מקרקעין לאנרגיה מתחדשת?

הטבות מס למשכירי מקרקעין לאנרגיה מתחדשת הם הטבות שמגיעות ליחידים על כך שהם מקבלים הכנסה (דמי שכירות) כתוצאה מהשכרת מקרקעין (בין אם מבנה עליו מותקנים המתקנים ובין אם קרקע עליה נמצא המיתקן) עליהם מותקן מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.

מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת יכול להיות מיתקן פולו וולטאי (מערכת לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית) או מיתקן טורבינות רוח (מערכת לייצור חשמל מאנרגיית הרוח, הכוללת בין השאר תורן, להבים, מערכת מניה וממיר חשמלי).

הטבות המס מקנות פטור ממס על הכנסה הנובעת עד תקרה מסויימת או מס מופחת על הסכום המירבי, כך שהדבר נחשב הכנסה בדומה להכנסה של השכרת דירה.

הטבות המס קבועות בחוק שמתבסס על תכנית ממשלתית רחבת היקף שהתקבלה על ידי מספר החלטות ממשלה (מספר 2935 מיום 13.01.2008 ומספר 3484 מיום 17.07.2011) ומטרת התכנית הזו היא עידוד שימוש באנרגיות מתחדשות (חלופיות) במשק החשמל.

אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה שהמקור שלה היא בתהליכי טבע מתמשכים אשר לא מתכלים כתוצאה משימוש בנארגיה האצורה בהם. כך למשל אנרגיה המגיעה מקרני השמש, אנרגיה המגיעה מהרוח ועוד.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

יחיד זכאי לקבל הטבות מס על הכנסה ממכירת חשמל מאנרגיה מתחדשת, אם הוא עומד בתנאים הבאים:

 • הגדרת יחיד – רק אדם יחיד (לא תאגיד, לא ועד בית) זכאי לכך.
 • השכרת מקרקעין ייעודי – הוא משכיר מקרקעין שעליהם מותקן מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת לצרכן ביתי (יחיד או נציגות הבית המשותף). המקרקעין יכולים להיות קרקע או שטח על מבנה קיים (לדוגמה גג).
 • סיווג ההכנסה – ההכנסה ממכירת החשמל אינה הכנסה מעסק או הכנסה ממשלח יד בידי מי שמפיק אותה.
 • התקנת המיתקן – על המקרקעין מותקן מתקן להפקת חשמל מחובר כדין לרשת החשמל כחוק, ומחובר לבית המשמש למגורים בלבד.
 • אישור בכתב – ברשות המשכיר מסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי המקרקעין המושכרים משמשים להפקת חשמל על ידי צרכן ביתי באמצעות מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.
 • מסירת הודעה – הצרכן הביתי מסר הודעה עוד בטרם הוא הפיק הכנסות ממכירת חשמל שבגינן הוא מבקש את ההטבה, על בחירת מסלול ההטבה במס לבעל רישיון ספק שירות חיוני.

הגבלות

יחיד אשר עונה על התנאים לעיל, זכאי יהיה לקבל את ההטבה, אך חלות עליו ההגבלות הבאות אם הוא החל לקבל הטבות המס:

 • ניכוי הוצאות – היחיד לא זכאי לקבל לנכות מההכנסה מהשכרת מקרקעין, הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה, לרבות פחת או הפחתה אחרת. כמו כן, הוא לא זכאי לקיזוז, לזיכוי, להנחה או לפטור מההכנסה האמורה או מהמס החל עליה.
  • יחד עם זאת, יחיד שההכנסה האמורה תקרת ההשכרה המתואמת והיא לא פטורה ממס והוא חייב בשיעור מס של 31% כן זכאי לקיזוז, לזיכוי, להנחה או לפטור מחלק ההכנסה העולה על תקרת ההשכרה המתואמת. כמו כן, רשאי לנכות חלק יחסי מן ההוצאות שבהן עמד בייצור כלל הכנסתו מהשכרת המקרקעין כיחס בין ההכנסה העולה על גובה התקרה המתואמת לכלל הכנסתו.
 • רווח הון או שבח – לעניין חישוב המס על רווח ההון או השבח החל במכירת המקרקעין שבהם מותקן המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת, לרבות מכירת המיתקן כאמור, ייווסף לתמורה או לשווי המכירה, לפי העניין, מלוא הסכום של הפחת או ההפחתה שהיה ניתן לנכותו לפי כל דין אילולא מתן ההטבות, לתקופה שבה ניתנה למשכיר הטבת מס.

תקרות וסכומי הטבות מס

יחיד המשכיר מקרקעין שעליהם מותקן מיתקן להפקת אנרגיה מתחדשת, זכאי לבחור מסלול אחד מבין 2 מסלולי הטבות המס כמפורט להלן:

 • פטור ממס עד תקרה מירבית – פטור ממלא ממס הכנסה מדמי שכירות שהסכום הכולל שלהם לא עולה על 5,000 ₪ (תקרת ההשכרה) בשנה.
  • אם תקרת ההשכרה עולה על הסכום האמור – אז יינתן פטור ממס הכנסה עד תקרת ההשכרה המתואמת (תקרת ההשכרה לאחר שהופחת ממנה הסכום העודף שבו עלתה ההכנסה מהשכרת מקרקעין על תקרת ההשכרה) וכן יחושב מס בשיעור של 31% על ההפרש (ההפרש שבין סכום ההכנסה מהשכרת המקרקעין לבין סכום תקרת ההשכרה המתואמת).
 • מס מופחת ללא הגבלה – מס בשיעור של 10% על דמי שכירות (הכנסה מהשכרת מקרקעין כאמור).

הסכום המירבי לעניין חישוב ההכנסה הפטורה ושאינה מחייבת תיק עוסק ופטור מחובת דיווחות ודוחות היא תקרת עוסק פטור.

המסלול שנבחר הוא המסלול לכל תקופת ההטבה (משך זמן הזכאות), אולם ניתן את בחירת המסלול בכל שנה.

לעניין סכומי ההכנסה ככתוב לעיל, באים בחשבון גם:

 • סכומי הכנסות מהשכרת מקרקעין שנמצאים ברשות של קרוב של אותו צרכן ביתי, אלא אם כן פקיד השומה שוכנע שההתקשרות בין הקרוב לבין בעל רישיון ספק חיוני לצורך השכרת המקרקעין נעשתה בתום לב ולא נועדה להפחתת מס בלתי נאותה. קרוב מוגדר בתור בן זוג, וכן צאצא, צאצא בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה אם טרם מלאו להם בשנת המס 21 שנים.

משך זמן הזכאות

הטבות המס ניתנות ליחיד עבור כל מקרקעין בו מותקן מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת (בנפרד) או ליחיד, לפי העניין, וזאת למשך תקופה מירבית של 25 שנים משנת המס הראשונה בה בחר את המסלול.

מימוש הזכאות – איך לקבל את הטבות המס?

יחיד אשר עונה על התנאים לעיל ועל ההגבלות ככתוב מקודם, ומעוניין לקבל את הטבות המס, נדרש להודיע אל פקיד השומה – עוד לפני תחילת תקופת ההשכרה.

על מנת לקבל את הטבת המס, יש למלא טופס 1400 (הודעה והצהרה בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת)) (קישור לטופס). בסעיף א יש לבחור את מסלול ההטבות.

טופס זה יש למסור אל רשות המסים.

המסלול שנבחר תקף למשך כל תקופת הזכאות.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

פטור מניהול פנקסי חשבונות

יחיד אשר מקבל הטבות מס ככתוב לעיל, פטור מניהול פנקסי חשבונות לגבי ההכנסות שבשלהן קיבל את הטבת המס כאמור, וזאת אם מתקיימים 2 התנאים הבאים:

 • המס על ההכנסה נוכה כדין.
 • סך ההכנסות מהשכרת המקרקעין לא עולות על הסכום המירבי.

פטור מחובת הגשת דין וחשבון

נישום (מי שחייב במס) שמפיק הכנסות מהשכרת מקרקעין כאמור ובהתאם להוראות, זכאי לפטור מחובת הגשת דין וחשבון על ההכנסות שהגיעו עד לסכום המירבי (תקרת עוסק פטור).

הגשת דוח שנתי בעניין

יחיד החייב להגיש דו"ח שנתי, או שאינו זכאי לפטור מחובת הדיווח וההגשה, צריך למלא את הדו"ח באופן הבא:

 • בטופס 1301 (דו"ח שנתי למס הכנסה) –
  • בחלק א' (פרטים אישיים) – יש למלא "בשנת המס היו לי הכנסות בהתאם לחוק אנרגיות מתחדשות".
  • בחלק ה' (הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים) –
   • בשדה 344/284/222 – יש לרשום את ההכנסה הנובעת החייבת בשיעור מופחת של 10%.
   • בשדה 335/337/347 – יש לרשום את ההכנסה החייבת בשיעור של 31%.
  • בחלק י' (הכנסות/רווחים פטורים ובלתי חייבים במס) – בשורה 42, יש לרשום את ההכנסה הפטורה כאמור לעיל.

היבטי מע"מ

מע"מ (מס ערך מוסף) הוא מס המוטל על הערך המוסף ושיעורו נקבע בהתאם להוראות הדין. התחשבנות (חיוב או זיכוי) נעשית כך:

 • יחיד – כאשר כל ההכנסות שלו הן השכרה לצרכן ביתי (יחיד או נציגות הבית המשותף) שעליהם מותקן מיתקן פוטו וולטאי –
  • אם מחזור העסקאות עד לתקרת עוסק פטור – לא נחשב עוסק, לא נדרש להירשם כך, לא נדרש לנהל פנקסים ולא נדרש להגיש דו"חות תקופתיים.
  • אם מחזור העסקאות עלה על התקרה – חייב להירשם בתור עוסק מורשה, להוציא חשבונית מס כחוק לשוכר באופן שוטף ולשלם את המס הנובע מכך.

מידע נוסף

 • הסכומים מעודכנים ב-1 בינואר בכל שנה לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן לעומת שנת המס הקודמת. המספרים מעוגלים לסכום קרוב של שהוא מכפלה של 100 ₪.
 • ההוראות חלות גם על תושבי האזור (יהודה ושומרון).
 • צרכן ביתי רשאי להתקין מיתקן פוטו וולטאי על גג הבית המשותף.

חקיקה ופסיקה

 • חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), תשע"ז-2016
 • חוזר מס הכנסה 7/2019 בנושא: חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז-2016, מיום 25.08.2019

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil