חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

חובת גילוי מלא של פרטים בחוזה הלוואה – מידע שחייב מלווה למסור

אדם או תאגיד אשר נוטל הלוואה, זכאי לקבל מהמלווה גילוי מלא של פרטים בחוזה ההלוואה ועל תנאיה. אי מתן וגילוי פרטים מסויימים, מהווה עבירה על החוק.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות והפרטים שחובה לציין.

גילוי פרטים בחוזה הלוואה

אדם שנוטל הלוואה (לרבות משכנתא, או מסגרת אשראי) זכאי לקבל פרטים בנוגע להלוואה שהוא נוטל, הן לפני כריתת ההסכם והן לאחר מכן.

במילים אחרות, לווה, בעת כריתת הסכם הללואה עם מלווה (מי שנותן הלוואה וגם מי שמפעיל מערכת לתיווך באשראי), זכאי לקבל לידיו עותק מההסכם וגם הזדמנות סבירה לעיין בחוזה ההלוואה עוד לפני החתימה על ההסכם.

בנוסף לכך, הלווה זכאי לקבל, לאחר כריתת חוזה ההלוואה, עותק מהחוזה החתום וגם עותק של תיעוד הסכמתו. כל זאת, לפי פרטי ההתקשרות שמסר הלווה למלווה – לרבות באמצעים דיגיטליים.

חוזה ההלוואה חייב לכלול את כל הפרטים הבאים:

 1. שם הלווה, מספר הזהות שלו ומענו המלא.
 2. שם הערב להלוואה, מספר הזהות שלו ומענו המלא.
 3. שם המלווה, מספר הזהות שלו ומענו המלא.
 4. סכום ההלוואה.
 5. הסכום שקיבל הלווה בפועל לפי הידוע במועד כריתת חוזה ההלוואה.
 6. שיעור הריבית ביחס לסכום ההלוואה, בחישוב שנתי המביא בחשבון גם ריבית דריבית, לפי מועדי פירעון ההלוואה.
 7. אם ההלוואה בריבית משתנה – גם בסיס הריבית, מרכיבי הריבית המשתנה, העקרונות לשינוי הריבית, מועדי השינוי או אירועים שבעקבותיהם השיעורים ישונו.
 8. אם ההלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר – גם סוג ההצמדה ושיעורה, בסיס ההצמדה ומועדו, הרכיבים שעליהם חלה ההצמדה.
 9. ציון כל התוספות שלא כתובות בנקודות קודמות, תוך פירוט סכומיהן.
 10. ציון כל ההוצאות שנדרשות לשם העמדת ההלוואה במועד העמדתה לפי סוג וסכום שנקבע על ידי שר המשפטים, וכן פירוט הסכומים של אותן הוצאות, ככל שהם ידועים למלווה. למעט הוצאות שלא ניתן להכליל אותן.
 11. שיעור העלות המרבית של האשראי החל לגבי ההלוואה.
 12. תקופת ההלוואה, וסכומי התשלומים לפירעון ההלוואה ומועדיהם, בפירוט סכום ההלוואה והריבית בכל תשלום לפי הידוע במועד כריתת ההלוואה ("לוח סילוקין"). לעניין הלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר – גם הבהרה כי הסכום עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה בגלל שינוי שיעור הריבית או בגלל ההצמדה.
 13. צעדים, לפי דין ולפי הסכם, שהמלווה רשאי לנקוט בשל אי תשלום בזמן, וגם תנאים לנקיטת הליכים אלו ותנאים להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי.
 14. שיעור ריבית הפיגורים בחישוב שנתי שלוקח בחשבון גם ריבית דריבית, בהתאם לידוע במועד החתימה על הסכם ההלוואה.
 15. קיומה של זכות הלווה לפירעון מוקדם של ההלוואה ותנאיה הבאים: מועד למתן הודעה על הקדמת הפירעון והצורה בה ניתנת ההודעה, עמלות פירעון מוקדם, וגם אופן היוון יתרת ההלוואה או הפניה לנוסחה להיוון זה לפי המפורסם באתר האינטרנט של המלווה.
 16. סכום התוספת וההוצאות שנדרשות לשם העמדת ההלוואה שיתווספו לקרן ההלוואה, אם כל תשלום ישולם במועד, זאת לפי תנאי הריבית והתוספת הידועים במועד חתימת הסכם ההלוואה. לעניין הלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר – גם הבהרה כי הסכום עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה בגלל שינוי שיעור הריבית או בגלל ההצמדה.
 17. זכות הגורם המפקח על פעילות המלווה.
 18. פרט אחר שעשוי להתווסף על ידי שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר והפיקוח על הבנקים, ובאישור ועדת החוקה של הכנסת.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל לווה, שנוטל הלוואה ממלווה (מי שנותן הלוואה).

מימוש הזכאות

לווה, שמעוניין ליטול הלוואה מגוף נותן הלוואה או אשראי, זכאי לקבל לידי את הסכם ההלוואה ותנאיה, כולל הפרטים המצויינים לעיל – הן לפני כריתת החוזה והן לאחר מכן.

לווה שנטל הלוואה או אשר היה מעוניין ליטול הלוואה, והמלווה לא קיים את חובת הגילוי לגביו, לזכאי לקבל פיצויים שכן הצד השני פעל שלא בתום לב. בנוסף, הלווה יהיה רשאי לבטל את ההלוואה עקב טעות שהיא תוצאה של הטעיה.

בנוסף לכך, מלווה שלא קיים את חובת הגילוי – דינו מאסר 3 שנים.

מידע נוסף

 • לווה שקיבל את ההלוואה שלא במועד כריתת ההסכם, הוא זכאי לקבל מסמך (גם באמצעי אלקטרוני) המציין את סכום ההלוואה שקיבל הלווה בפועל וגם תקופת ההלוואה, וסכומי התשלומים לפירעון ההלוואה ומועדיהם, בפירוט סכום ההלוואה והריבית בכל תשלום לפי הידוע במועד כריתת ההלוואה – זאת אם חל בהם שינוי לאחר כריתת ההסכם.
 • המלווה חייב לאפשר גישה סבירה לחוזה ההלוואה ולתנאיו במהלך תקופת החוזה וזמן סביר לאחר מכן.
 • הוראות החוק לא חלות על הלוואה שמתקיימים בה 2 אלו ביחד: היא ניתנה שלא לשימוש אישי, ביתי או משפחתי, וכן היא ניתנה במשותף ליחיד ולתאגיד שאינו מסוג התאגידים שנקבעו על ידי שר המשפטים.

חקיקה ופסיקה

 • חוק אשראי הוגן, התשנ"ג-1993 [חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993 (החוק המקורי)]
 • תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (החרגת סוגי עסקאות אשראי מתחולת החוק והחרגת הוצאות מגדר "תוספת"), תשע"ט-2019

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil