חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דמי הבראה לעובדי קבלן שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים

עובדי קבלן שירות בתחומי שמירה וניקיון המועסקים בפועל בגופים ציבוריים, זכאים לתנאי שכר טובים יותר ובפרט דמי הבראה מוגדלים ביחס לעובדים במגזר העסקי. הזכות מבוססת חוק וצו שחוקק במיוחד לעובדים אלו במגזר הציבורי.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהם דמי הבראה לעובד קבלן שירות בתחום שמירה וניקיון בגוף ציבורי?

דמי הבראה הם תשלום כספי המשולם לעובדים במהלך חודשי הקיץ, לרוב, ומאפשרים להם לממן את שהייתם בחופשה, הבראה ומנוחה. התשלום משולם בכל שנה לפי הוותק של העובד במקום העבודה ולפי התשלום הנהוג אצל המעסיק או המגזר בו העובד מועסק.

בעבר, העובד היה צריך להציג קבלה ואסמכתא לצורך יציאה להבראה, אך כיום אין זה חובה. התשלום מאפשר לעובדים אלו לצאת למנוחה כדי לחזור עם כוחות חדשים לעבודה.

קבלן שירות הוא עסק שנותן שירות באחד לפחות מתחומי העבודה המפורטים בחוק והם ניקיון ושמירה, ושמעסיק עובדים שעובדים בפועל אצל מקבל השירות. עובדי שמירה וניקיון של קבלן שירות בגוף ציבורי, זכאים לקבל דמי הבראה בשיעורים מוגדלים יותר מאשר אותם עובדים במגזר עסקי.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל עובד בתחום הניקיון או השמירה (לרבות אחראי של עובד זה), שמועסק על ידי קבלן שירות אצל גוף ציבורי.

כאשר:

 • עובד ניקיון – עובד שמועסק אצל קבלן שירות בתחום ניקיון אצל גוף ציבורי (מתקיימים יחסי עבודה), אשר מועסק בעבודת ניקיון ולאותה עבודה בלבד, גם אם אינה מבוצעת בחצרי הגוף הציבורי.
 • עובד שמירה – עובד שמועסק אצל קבלן שירות בתחום שמירה אצל גוף ציבורי (מתקיימים יחסי עבודה), אשר מועסק בעבודת שמירה ולאותה עבודה בלבד, גם אם אינה מבוצעת בחצרי הגוף הציבורי.
 • אחראי ניקיון או אחראי שמירה – עובד שמועסק אצל קבלן שירות בתחום ניקיון או שמירה בהתאמה, והוא גם אחראי על עובדי ניקיון או שמירה בהתאמה, לפי האופן שבו הדבר מוגדר בהסכם בין הגוף הציבורי לקבלן השירות.
 • גוף ציבורי – כל אחד מאלה:
  • גוף מתוקצב – תאגיד, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית.
  • גוף נתמך – תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין, ושר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הינו גוף נתמך.
  • תאגיד בריאות – עמותה, אגודה שיתופית, חברה או כל גוף משפטי אחר הכשר לחיובים, לזכויות ולפעולות משפטיות, המוכר שירותי בריאות בתוך בית חולים ממשלתי או תוך שימוש במתקני בית חולים כאמור.

גובה דמי הבראה

שנהמחיר ליום הבראה
דמי הבראה 2023471.40 ₪
דמי הבראה 2022449 ₪
דמי הבראה 2021432 ₪
דמי הבראה 2020429 ₪
דמי הבראה 2019432 ₪
דמי הבראה 2018426 ₪
דמי הבראה 2017424 ₪
2016421 ש"ח
2015425 ש"ח
2014427 ש"ח
2013423 ש"ח
מחיר ליום הבראה לעובדי קבלן שירות בתחום ניקיון ושמירה בגוף ציבורי

דמי הבראה אלו מחושבים לפי קצובת הבראה ונופש במגזר הציבורי וכפי שמתעדכן מעת לעת.

מספר ימי הבראה

מספר שנות ותק אצל קבלן השירות או בגוף ציבורימספר ימי הבראה
3 השנים הראשונות7
מהשנה ה-4 עד ה-109
מהשנה ה-11 עד ה-1510
מהשנה ה-16 עד ה-1911
מהשנה ה-20 עד ה-2412
מהשנה ה- 2513
מספר ימי הבראה לעובדי קבלן שירות בתחום ניקיון ושמירה בגוף ציבורי

יש לציין כי הוותק של העובד מחושב לפי מספר שנות עבודה אצל קבלן השירות או אצל הגוף הציבורי. כך שגם אם קבלן השירות הוחלף אך העובד המשיך לעבוד – יהיה זכאי לדמי הבראה לפי הוותק אצל הגוף הציבורי.

לגבי עובד בשכר שעתי, עובד שעובד משרה חלקית או שעבד פחות מ-12 חודשים, יש לעיין בחלק "הרחבות נוספות" בהמשך הכתבה.

מועד תשלום דמי הבראה

דמי הבראה לעובדים אלו משולם עם משכורת של חודש יוני ולא מאוחר יותר ממשכורת של חודש אוגוסט.

אם העובד החל לעבוד לאחר מועד התשלום, הוא יהיה זכאי לקבל דמי הבראה שמגיעים לו במשכורת של חודש דצמבר באותה שנה.

מימוש הזכאות

עובד ניקיון או שמירה, המועסק על ידי קבלן שירות בגוף ציבורי, זכאי לקבל דמי הבראה באופן אוטומטי על ידי המעסיק שלו (הקבלן).

הרחבות נוספות

להלן פרטים מורחבים בנושא.

עובד המועסק במשרה חלקית

מי שמועסק משרה חלקית, דמי הבראה יחושבו לפי הטבלות לעיל ובמכפלה לפי חלקיות המשרה שלו.

עובד שהועסק פחות מ-12 חודשים

במידה והעובד עבד פחות מ-12 חודשים בשנה, הוא יהיה זכאי לדמי הבראה חלקיים לפי החלק היחסי של השנה בה הוא עבד.

עובד בשכר שעתי

עובד המועסק לפי שכר שעתי, דמי הבראה יחושבו כרכיב נפרד לצד תעריף לשעה, והם יובאו במניין חישוב דמי חופשה ודמי מחלה. במקרה כזה, החישוב לא ייעשה כאמור מקום, אלא כך:

מכפלה של ימי הבראה בדמי הבראה ליום ובחלוקת מספר שעות עבודה חודשיות.

כאשר:

 • ימי הבראה – לפי הטבלה לעיל בהתאם לוותק של העובד אצל הקבלן או הגוף הציבורי. מועדי עדכון הוותק יחושבו כנהוג בשירות המדינה.
 • דמי הבראה ליום – לפי הטבלה לעיל.
 • מספר שעות עבודה חודשיות – 182 שעות עבודה (מחודש אפריל 2018) כפול 12 חודשים = 2,184 שעות.

לדוגמה: אם העובד הועסק בשכר שעתי והוא שנה שנייה במקום העבודה, הוא יהיה זכאי לתעריף שעתי של – 429 כפול 7 וחלקי 2184, כלומר 1.375 ₪. כך שאם עבד 150 שעות, הוא יקבל 206.25 לאותו חודש.

מידע נוסף

 • עובד שזכאי להטבות ולתנאים טובים יותר לפי הסכם קיבוצי, צו הרחבה, חוזה עבודה אישי או נוהג מקובל במקום העבודה – זכאי לקבל את התנאים המיטיבים.
 • זכות של עובד קבלן לפי מזמין שירות אינה ניתנת לוויתור.
 • עובד זכאי לקבל פדיון דמי הבראה בעד 7 שנים אחורה.
 • הפרה של תשלום דמי הבראה מהווה עבירה פלילית של קבלן נותן שירות ודינו מאסר קנס לפי חוק העונשין.
 • גם מזמין השירות אחראי לתשלום דמי הבראה וניתן להטיל עליו עיצום כספי.
 • במקרים מסויימים מזמין השירות אחראי אחריות אזרחית בעניין תשלום דמי הבראה.
 • דמי הבראה הם הכנסת עבודה לפי חוקי הביטוח והמס בישראל, העובד נדרש לשלם מס הכנסה (לפי מדרגות מס הכנסה), דמי ביטוח לאומי וכן דמי ביטוח בריאות (מס בריאות).

חקיקה ופסיקה

 • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג-2013
 • צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג-2013
 • חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011
 • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil