חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

משיכת כספי פיצויים ורכיב פיצויים על ידי המעסיק מקופות גמל אישיות ומרכזיות

מעסיק, שהעובד עבורו הוא הפקיד כספים (פיצויי פיטורים) אינו זכאי להם, עשוי להיות זכאי למשוך את הפיצויים מקופות גמל אישיות ומרכזיות. הזכאות ניתנת בהתאם להוראות כל הדין בישראל.

מטרת הכתבה לספק את הזכאות למעסיקים, ולא לעובדים.

מהי משיכת כספים ע"י מעסיק מקופות גמל לפיצויים?

בהתאם להוראות הדין, מעסיקים חייבים לשלם לעובדים כספי פיצויים (פיצויי פיטורים) בעת שהעובד השלים שנת עבודה אחת אצלו או במקום העבודה, ואם הוא פיטר את העובד או שהעובד פוטר בנסיבות מוצדקות.

החל משנת 2008 קיים בישראל צו פנסיה חובה המחייב מעסיק לפתוח חשבון חיסכון וביטוח פנסיוני לכל עובד (בהתאם לתנאים) ולהפקיד לשם כספים. כספים אלו כוללים גם את רכיב העובד לתגמולים וגם את רכיב המעסיק לתגמולים, ואת רכיב המעסיק לפיצויים.

אולם, מעסיקים יכולים להפקיד כספי פיצויים גם לקופת גמל אישית לפיצויים, ובעבר גם לקופת גמל מרכזית לפיצויים (של כלל העובדים).

ככלל, קופת גמל לא רשאית לשלם או להחזיר כספים למעסיק, באופן ישיר או עקיף, אלא לפי תקנון קופת גמל או לפי הוראות ממונה על שוק ההון בעת פירוק הקופה.

במילים אחרות, סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק הפיצויים, או לפי הסכם קיבוצי או לפי צו הרחבה, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים, או ששולמו או הופרשו לקופת גמל לקצבה (לרבות ריבית והפרשי הצמדה שלהם) – לא ניתנים להחזרה, להעברה, לשיעבוד או לעיקול – אלא אם כן, מתקיים אחד מאלה:

 • הסכומים הם לעניין עובד שהפסיק לעבוד בנסיבות שאינן מצדיקות את תשלום הפיצויים.
 • הסכום אינו מיועד גם לקופת גמל לקצבה, ונקבע בהסכם קיבוצי או הסכם אחר כי הכספים ניתנים להחזרה או להעברה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

מעסיק רשאי למשוך כספים מקופות גמל לפיצויים (אישית או מרכזית), או רכיב פיצויי מקופת גמל לקצבה, אם מתקיימים לגביו התנאים הבאים, לפי העניין:

 • קופת גמל מרכזית לפיצויים – ניתן למשוך אם הסתיימו יחסי עבודה (עובד-מעביד) וגם מתקיים תנאי אחד מאלה:
  1. לצורך תשלום פיצויי פיטורים לעובד שחדל לעבוד בנסיבות מצדיקות בתשלום פיצויים.
  2. לצורך החזרה לעצמו (למעסיק) לגבי עובד שחדל לעבוד בנסיבות לא מצדיקות, רק אם ניתן פסק דין של בית הדין לעבודה הקובע כי היתרה שתישאר בקופה, תכסה את התחייבויות המעסיק לתשלום פיצויים לעובדים שתחילת העסקתם לפני 31.12.2007 ועדיין מועסקים על ידו, ובתנאי שפסק דין זה מורה לקופה להחזיר את הכספים.
 • קופת גמל אישית לפיצויים (או רכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה) – ניתן למשוך אם הסתיימו יחסי עבודה (עובד-מעסיק) וגם מתקיים אחד התנאים הבאים:
  1. לצורך החזרה לעצמו לגבי עובד שחדל לעבוד בנסיבות לא מצדיקות, והסכומים אינם מיועדים גם לביטוח קצבה, או שהם מיועדים גם לביטוח קצבה ונקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהם ניתנים להחזרה למעסיק. בנוסף, המעסיק המציא לקופה מסמך אחד מאלה:
   1. הצהרה כי העובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות את העובד בפיצויים, ושהסכומים אינם מיועדים גם לביטוח קצבה, או שהם מיועדים גם לביטוח קצבה ונקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהם ניתנים להחזרה למעסיק. המעסיק חייב לצרף התחייבות לשיפוי קופת גמל.
   2. פסק דין הצהרתי של בית דין לעבודה המאשר כי העובד חדל לעבוד בנסיבות לא מצדיקות, ושהסכומים אינם מיועדים גם לביטוח קצבה, או שהם מיועדים גם לביטוח קצבה ונקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהם ניתנים להחזרה למעסיק.
  2. לצורך החזרה לעצמו (למעסיק), לפי פסק דין של בית הדין לעבודה המורה לקופה להחזיר כספים למעביד.

מימוש הזכאות

מעסיק שמעוניין בביצוע משיכת כספים מקופות גמל לפיצויים או רכיב הפיצויים מקופת גמל לקצבה, נדרש לפנות אל החברה המנהלת את קופת הגמל לפי העניין.

משיכת הפיצויים על ידי המעסיק נעשית כך:

קופת גמל מרכזית לפיצויים – המעסיק נדרש להגיש אל קופת הגמל את אחד המסמכים הבאים:

 • אם הכספים נועדו לתשלום הפיצויים לעובד – התחייבות המעסיק לתשלום הפיצויים לעובד.
 • בכל מקרה אחר – פסק דין של בית הדין לעבודה הקובע כי היתרה שתישאר בקופה, תכסה את התחייבויות המעסיק לתשלום פיצויים לעובדים שתחילת העסקתם לפני 31.12.2007 ועדיין מועסקים על ידו, ובתנאי שפסק דין זה מורה לקופה להחזיר את הכספים.
 • יש להגיש בקשה על גבי טופס 417 של מס הכנסה (כאן) לאחר תום שנת המס ועד 30 בספטמבר של השנה העוקבת.

קופת גמל אישית לפיצויים (או רכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה) – המעסיק נדרש להגיש בתוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, את אחד המסמכים הבאים:

 • פסק דין הצהרתי המאשר כי העובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים או בחלקם, לפי דין או הסכמים, וגם שהכספים שייכים למעסיק או שהוא זכאי להם.
 • אסמכתא שהמעסיק הגיש פסק דין הצהרתי בדבר זכאות העובד לפיצויים או חלקם, או שנקט הליך משפטי לשלילת הכספים, והתקבלה הכרעה סופית בהליך לאחר 4 חודשים אלו.
 • הודעה שהמעסיק מסר לקופת גמל בצירוף אסמכתא שכספי פיצויים (כולם או חלקם) שהפקיד, ניתנים להחזרה לפי דין או הסכם העסקה. כמו כן, בצירוף הודעה של העובד-העמית, שנחתמה על ידו לאחר סיום יחסי עבודה כי הכספים ניתנים להחזרה למעסיק.

המעסיק יכול למשוך את הכספים גם לאחר 4 חודשים, אם המציא לקופת הגמל פסק דין הצהרתי כאמור מקודם, המשיכה תיעשה רק אם העובד לא הספיק למשוך את הכספים לפני מועד הגשת המסמך לקופה על ידי המעסיק.

בכל מקרה, אם המעסיק לא הגיש את המסמכים הללו, והעובד משך את הכספים, המעסיק לא יכול לבוא בטענות לחברה המנהלת לגבי תשלום הכספים.

לאחר מכן –

קופת הגמל חייבת להודיע לעמית (העובד) על כוונתה להחזיר את הכספים למעסיק, וחייבת לצרף את ההצהרה או פסק הדין ההצהרתי, לפיו היא מחוייבת בכך. ההודעה תישלח לעובד 60 ימים לפחות לפני העברת הכספים בפועל, אלא אם בית הדין הורה על תקופה קצרה יותר. אופן משלוח ההודעה הוא דואר רשום לכתובת מגוריו של העמית.

מידע נוסף

 • לגבי קופת גמל אישית לפיצויים, לפי הצהרת המעסיק – המעסיק חייב לצרף התחייבות לשיפוי קופת הגמל במידה והיא תחויב בתשלום פיצויי פיטורין לאותו עובד. ההתחייבות תחול גם על חליף המעסיק.
 • העברת הכספים לחליף המעסיק במקרה של פטירה, פשיטת רגל או פירוק, יכולה להיעשות רק אם תביעות העובדים לפי חוק הפיצויים סולקו, וניתנה על כך החלטה שיפוטית.
 • קופת הגמל רשאית להעביר לחליף המעסיק פיצויי פיטורים לצורך תשלומם לעובדים שסיימו העסקה בנסיבות מוצדקות. חליף המעסיק חייב למסור התחייבות לתשלום הפיצויים לעובדים.
 • אם תקנון קופת גמל מקשה על משיכת הכספים, כולל איסור משיכה או מתנה תנאים נוספים, הוראות אלו יגברו על הוראות החוק, התקנות והחוזר.

חקיקה ופסיקה

 • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
 • תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
 • חוזר גמל 2003/5 רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון – משיכת כספים מקופות גמל לפיצויים על ידי מעביד, מיום 27.05.2003
 • הבהרה שה. 2018-8255 רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון – משיכת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים על ידי מעסיק, מיום 22.08.2018
 • חוזר מס הכנסה מספר 4/2017 רשות המסים – יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים, מיום 11.06.2017

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil