חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

שמירת כיסויים ביטוחיים (זכויות פנסיוניות) בתקופת קורונה

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, עובדים מסויימים חדלו מלעבוד כך שהוצאו לחל"ת או פוטרו, ולכן שמירת כיסויים ביטוחיים (זכויות פנסיוניות) חשובה עבורם במיוחד. לפיכך תוקנו תקנות המקנות הקלה בשמירת הזכויות הללו.

מטרת הכתבה להסביר זאת.

מהם שמירת כיסויים ביטוחיים בתקופת קורונה?

בחסכונות פנסיוניים (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, וקופת גמל אם נרכש בנפרד) יש כיסויים ביטוחיים שהם ביטוח שאירים או נכות. ביטוחים אלו מקנים זכויות פנסיוניות כאשר הם פעילים, על ידי תשלום מהפקדות העובד והמעסיק.

בעת הפסקת עבודה (או הוצאה לחל"ת או פיטורים) כמו בתקופת קורונה, הפסקת תשלומים והפקדות לכיסויים ביטוחיים עשויים לגרום כי הביטוח יבוטל. הכיסוי הביטוחי נשמר למשך 5 חודשים מאז חודש הפסקת התשלום, וזאת בניכוי הסכום מהיתרה של החוסך. לאחר מועד זה הכיסוי הזמני מופסק, אלא אם כן החוסך פועל לשמירת הכיסויים.

בהתאם לתיקון התקנות לעניין הקורונה, ניתן לבצע הסדר ריסק זמני לשמירת הכיסויים, ההסדר מאפשר הפקדת תשלומים לקופת הגמל או ניכוי מהיתרה. על הסדר שנעשה עד לתאריך 31.12.2020, הכיסוי הביטוחי נשמר למשך 12 חודשים (במקום 5 חודשים).

במידה והיתרה הצבורה של העמית נמוכה מעלות הכיסוי הצפוייה, הוא יקבל הודעה בכתב מהחברה המנהלת את החיסכון, מהי התקופה בה הכיסוי יהיה בתוקף ועל זכות להפקיד כדי לשמור על זכויותיו בכל התקופה האמורה.

שמירת כיסוי בהפחתת שכר

לגבי עמית (חוסך) ששכרו המבוטח הופחת (השכר לחישוב הפקדות לפנסיה), ניתן להורות לחברה המנהלת כי בתקופה שבו השכר שלו ולמשך 3 חודשים, לנכות מהיתרה או להפקיד לקופת הגמל, סכום בגובה עלות כיסוי ביטוחי עבור הכיסויים הביטוחיים (לסיכוני מוות, נכות או שחרור מתשלום).

ניכוי זה נעשה לצורך שמירת הכיסוי שהיה ניתן לקבל אילו השכר לא היה מופחת, וזאת לתקופה של 12 חודשים או התקופה בה שכר העמית הופחת – הנמוך מבינהם. חברה מנהלת חייבת לשלוח הודעה בכתב לגבי זכות זו.

האפשרות לרכישת הביטוח נעשה ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי וללא תקופת אכשרה, זאת במשך 12 חודשים או התקופה בה השכר הופחת.

הפחתת שכר לעניין זה – היא הפחתה של 20% לפחות ביחס לשכר המבוטח שלפני ההפחתה, החל מחודש פברואר 2020.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אדם שיש לו חיסכון פנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) שבו יש רכיבים של כיסויים ביטוחיים.

מימוש הזכאות

עובד שהפסיק לעבוד, והפסיק להפקיד כספים בפרט, זכאי לפנות לחברה המנהלת של קופת החיסכון הפנסיוני שלו כדי לבקש הארכה כאמור. הדבר נעשה על ידי טופס ייעודי וקביעה האם שמירת הכיסוי תיעשה מתוך כספי החיסכון או על ידי הפקדה לקופה.

על אותו אדם לבצע הסדר ריסק זמני עד לתום שנת 2020, הסדר בו הכיסוי הביטוחי נשמר על ידי הפקדות עצמאיות או ניכויים מיתרת החיסכון.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב יותר.

ביטוחי מנהלים

לגבי ביטוחי מנהלים (קופות ביטוח) ששווקו עד 01.07.2013 שהם לא פוליסות קלאסיות, החברה המנהלת תנכה את הסכום מהיתרה הצבורה של החיסכון, אלא אם הורה אחרת החוסך / המבוטח, וזאת למשך 12 חודשים מיום הפסקת ההפקדות.

עמית לא פעיל, רשאי להפקיד לקופה סכום בגובה עלות הכיסויים הביטוחיים לשם שמירתם, זאת למשך התקופה לפי אורך תקופת הפקדות הרצופה האחרונה שלו ולא יותר מ-24 חודשים.

במידה והיתרה הצבורה של העמית נמוכה מעלות הכיסוי הצפוייה, הוא יקבל הודעה בכתב מהחברה המנהלת את החיסכון, מהי התקופה בה הכיסוי יהיה בתוקף ועל זכות להפקיד כדי לשמור על זכויותיו בכל התקופה האמורה.

יחד עם זאת, אם העמית משך כספים ממרכיב התגמולים, כולם או חלקם, או העביר את היתרה הצבורה או חלק ממנה לקופה אחרת – הוראות אלו לגביו לא חלות.

לגבי מבוטח ששכרו הופחת – כמו לגבי עמית ששכרו הופחת כאמור לעיל.

פוליסת קלאסית – הסדר ביטוחי ששווק עד 31.12.2003, וגם ההפקדה, סכום הביטוח וסכום החיסכון לתום תקופה הקבועים לאותו הסדר, צמודים למדד וקבועים מראש במועד ההצטרפות, ללא אפשרות זיהוי נפרד של כל מרכיבי ההפקדה ("מקדם המרה מובטח").

חקיקה ופסיקה

  • תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל) (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil