חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הקדמת מועד הפירעון של ההלוואה או האשראי ביוזמת המלווה

המלווה רשאי ביוזמתו להודיע ללווה על הקדמת מועד הפירעון של ההלוואה למועד מוקדם יותר מאשר המועד המקורי. הדבר נעשה במקרים מיוחדים בשל חשש מסויים.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא.

הקדמת מועד הפירעון ביוזמת המלווה

מלווה (מי שנתן הלוואה לרבות מפעיל מערכת תיווך אשראי) בכפוף להוראות כל דין, זכאי להקדים את מועד הפירעון של ההלוואה או האשראי שהוא נתן ללווה. המלווה למעשה רשאי להודיע על הקדמת מועד הפרעון, כדי שהלווה ישלם את הכסף לאחר קבלת ההתראה על כך.

הקדמת מועד פירעון ביוזמת המלווה הוא לא דבר יום יומי ולרוב הסיבה לכך היא חשש של המלווה כי הלווה לא יוכל לפרוע את ההלוואה או לא יעמוד בהחזר התשלומים בעתיד.

במקרה כזה, אם הלווה לא יוכל לשלם את ההלוואה כאמור בהוראות החוק לאחר קבלת ההתראה, המלווה רשאי להוסיף ריבית פיגורים ולאחר מכן אף שימוש ברשויות האכיפה למימוש הזכות.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

מלווה שנתן הלוואה ללווה, זכאי להקדים את מועד הפירעון של ההלוואה (כולה או חלקה), אם התקיימו אחד התנאים הבאים:

  • היה חשש ממשי לאי פירעון ההלוואה.
  • הסיכון לאי פירעון ההלוואה גדל בשיעור ניכר.
  • הייתה הפרה יסודית של חוזה ההלוואה.
  • התקיימו תנאים אחרים המחייבים ביצוע מיידי של פעולת הקדמת מועד הפירעון לגבי ההלוואה.

מימוש הזכאות

מלווה שעומד בתנאים לעיל ומעוניין להקדים את מועד הפירעון של יתרת ההלוואה, קודם נדרש לשלוח התראה אל הלווה שעניינה הקדמת מועד הפירעון.

בהודעה זו המלווה נדרש לפרט פעולות שהלווה יכול לנקוט על מנת למנוע את הקדמת מועד הפירעון, אם יש כאלו, תוך תקופה שלא תפחת מ-21 ימי עסקים מיום משלוח ההתראה. כמו כן, יש לציין כי אם הלווה לא יעשה זאת, יתרת ההלוואה תעמוד לפירעון מיידי ועליה תתווסף ריבית פיגורים ממועד ההעמדה לפירעון מיידי ועד למועד התשלום בפועל.

ההתראה חייבת לכלול את הסכום של כל תשלום שבפיגור ואת סכום ריבית הפיגורים שנצדבר עד ליום משלוח ההתראה, אם יש כאלו, וכל סכום מיתרת ההלוואה שיוקדם מועד הפירעון שלו.

אם הסתיימה התקופה הקבועה ככתוב בהודעת ההתראה, והלווה לא פעל למניעת הקדמת הפירעון של ההלוואה, המלווה רשאי להעמיד לפירעון מיידי של כל סכום מיתרת ההלוואה כמו שכתוב בהתראה, ותתווסף עליה ריבית פיגורים ממועד העמדה לפירעון מיידי ועד למועד התשלום בפועל.

מידע נוסף

  • יתרת הלוואה לעניין זה היא היתרה של כל סכום ההלוואה, במלואה או בחלקה, כוללת הריבית שנצברה עד למועד העמדה לפירעון מיידי.
  • לגבי הלוואה שהיא מסגרת אשראי, התשלום שבפיגור נחשב יתרת חוב העולה על מסגרת האשראי, אם קיימת.

חקיקה ופסיקה

  • חוק אשראי הוגן, התשנ"ג-1993 [חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993 (החוק המקורי)]

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil