חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ארכיון: התו הסגול – כללים והוראות הפעלת בית עסק ופעילות מעסיק העומד בתקופת נגיף הקורונה

בעקבות השינויים בעניין קורונה בישראל, פורסם "התו הסגול" שקובע הקלות לבית עסק וגם למעסיק העומד בכללים למניעת התפשטות נגיף הקורונה. מעסיק או בית עסק שעומד בתנאים אלו, זכאי להקלות מעבר להגבלות שחלים לגביו.

מטרת הכתבה להסביר כללים והוראות הפעלת בית עסק ופעילות מעסיק.

כתבה זו אינה רלוונטית יותר, משום שההוראות פקעו.

מהו התו הסגול?

התו הסגול הוא כינוי להקלות שפורסמו על ידי הממשלה עבור ציבור המעסיקים שמעסיקים עובדים ועבור ציבור העסקים שמקבלים קהל, אשר עומדים בכללים למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

במילים פשוטות, "התו הסגול" מאפשר למעסיקים להגדיל את כמות העובדים במקום העבודה ולעסקים לקבל את קבלת קהל ולקוחות בבית העסק, וזאת בתנאי שאותו מעסיק או בית עסק עומד בתנאים, כללים והוראות.

כזכור, פורסמו הגבלות על העסקת עובדים, מקומות עבודה קיומיים, מותרים ואסורים בישראל וגם הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי לפי תקנות לשעת חירום כדי להתמודד עם נגיף הקורונה בישראל. התקנות הגבילות משמעותית את מספר העובדים וסוגי העסקים שיכולים לעבוד ובאיזו מתכונת.

התו הסגול מתייחס ל-2 סוגי הקלות:

 1. מעסיקים ומקומות עבודה – התו הסגול מאפשר להגדיל את כמות העובדים שעובדים בו-זמנית, לקבל קבלת קהל ואף לאפשר עבודה במבנה אחד במקרה שיש כמה, מעבר למה שהיה מותר להעסיק בו-זמנית רק 30% או 10 עובדים (הגבוה מבינהם).
 2. עסקים וחנויות – התו הסגול מאפשר לפתוח את בית העסק שהיה אסור להיות פתוח או להתחיל לקבל קבלת קהל ולא רק במתכונת של משלוחים.

חשוב לציין כי אם העסק הוא גם מעסיק עובדים ומעוניים להגדיל את מצבת העובדים – הוראות לעניין מעסיקים חלים גם לגביו, בהתאם לשינויים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי להקלות התו הסגול?

ככתוב מקודם, הקלות לפי "התו הסגול" ניתנים ל-2 סוגי אוכלוסיות:

 1. מעסיקים ומקומות עבודה.
 2. עסקים: בתי עסק וחנויות, בתי אוכל וכד'.

להלן הפירוט:

1. התו הסגול פעילות מעסיקים ומקומות עבודה

מעסיק (המעסיק 10 עובדים ומעלה) רשאי לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה, בהתקיים כל אלה:

 1. חתימה על הצהרה משותפת – המנכ"ל של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה לפי נוסח ככתוב בהמשך. למעט מקום עבודה שנפתח לשהיית עובדים לפני 11.8.20.
 2. מינוי ממונה קורונה – המעסיק חייב למנות אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות הללו.
 3. הצגת שילוט יידוע לעובדים – המעסיק יידע את העובדים לגבי הכללים כאמור המפורטים בהמשך, באמצעות הצבת שילוט במקום העבודה במיקום בולט לעין.
 4. שהיית עובדים במקום העבודה (סגר שלישי) – המעסיק לא רשאי לאפשר שהייה בו-זמנית של מעל 10 עובדים או של יותר מ-50% ממצבת העובדים במקום עבודה, לפי הגבוה מביניהם, אלא אם מדובר על מקרים מיוחדים – והכל כמפורט בכתבה על מקומות עבודה קיומיים.

בנוסף לכך, המעסיק (ללא קשר לכמות עובדים) חייב להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כללים אלה:

 1. שמירת מרחק – ככל האפשר של 2 מטרים בין אנשים.
 2. הקצאת ציוד אישי קבוע – ככל הניתן להקצות לכל עובד לרבות מחשב, מקלדת ועכבר, טלפון קווי. אם לא ניתן להקצות ציוד אישי קבוע, ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד חייב לעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד.
 3. שיבוץ עובדים במשמרות – במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרת, המעסיק צריך לשבץ ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת ("קפסולות").
 4. הסדרת אמצעי מדידת חום – המעסיק חייב להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שהוא לא פולשני לעובדים הנכנסים למקום העבודה. לאחר הבדיקה, אסור להכניס מי שיש לו חום גוף 38 מעלות צלסיוס ומעלה.
 5. הוראות בעבודה משרדית
  1. עובד צריך לשבת, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע.
  2. בכל חדר יישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, אלא אם קיימת מחיצה למניעת העברת רסס. במקום בו קיימות מערכות כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכות גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר.
  3. המעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות במקום העבודה, בהשתתפות של מעל 10 אנשים במבנה ועל 20 אנשים בשטח פתוח ועד 50 אנשים, לרבות בהשתתפות מי שאינם עובדיו, בתנאי שמתקיימים כל אלה:
   1. המעסיק או הממונה על ענייני קורונה מטעמו קבעו כי קיימים טעמים שבשלהם לא ניתן לקיים את הפגישות באמצעים דיגיטליים חלופיים.
   2. במהלך הישיבה יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס.
   3. במסגרת ישיבה לא יוגש אוכל למשתתפים.
 6. אכילה ושתייה – אכילה או שתייה צריכה להתבצע, ככל הניתן, בחדר הקבוע של העובד.
 7. עבודה מרחוק – המעסיק צריך לקבוע לפי שיקול דעתו, עובדים שיכולים לבצע את העבודה שלא במקום העבודה, מתכונת העסקה של ביצוע מחוץ למקום העבודה, והכל בכפוף לצרכי העבודה וליכולת המעסיק ליישם זאת.
 8. אם יש מעלית במקום העבודה – המעסיק חייב לתלות שלט בכניסה למעלית, ובו מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום.
 9. שמירה על היגיינה – המעסיק החייב להנחות את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
 10. עטיית מסכה – מעסיק במקום עבודה חייב ליידע את העובדים במקום העבודה בדבר החובה לעטות מסכה.

הגדרות:

 • "מקום עבודה" – כל אחד מאלה: מקום שמועסקים בו עובדים על ידי מעסיק; מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד; מקום שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו לרבות במרחב הציבורי. לעניין התקנות – ובלבד שמועסקים בו עשרה עובדים או יותר.
 •  "מעסיק" – מי שמעסיק מעל עשרה עובדים.

הגבלת התקהלות במקום עבודה

אדם לא רשאי לקיים ולא רשאי להשתתף, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על 20 אנשים במבנה ועל 30 אנשים בשטח פתוח, במקום עבודה, אלא אלא אם כן הדבר נדרש לצורכי עבודה ולפי האמור לעיל.

2. התו הסגול הפעלת בית עסק או פתיחת מקום לציבור

בעקבות הטלת הסגר, נקבעו שוב סוגי עסקים מותרים ואסורים לפעול. העסקים שמותרים לפעול הם – בכתבה על הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי בתקופת קורונה.

מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי רשאי להפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, רק אם הוא עומד בכל ההוראות הבאות:

 1. הגשת הצהרה לרשות המקומית – מחזיק או מפעיל המקום חייב לחתום על הצהרה בעמידה בכללים הבאים בהמשך, לפי נוסח הכתוב בהמשך ובתנאי שהגיש לרשות המקומית עוד לפני פתיחת המקום. למעשה, יש להגיש את ההצהרה על פי טופס מקוון באתר משרד הכלכלה ככתוב בהמשך והמשרד יעביר את הטופס אל הרשות המקומית, או באמצעות טופס שהוא זמין במשרדי הרשות המקומית.
 2. מינוי ממונה קורונה – המחזיק או המפעיל של המקום חייב למנות אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות הללו וחייב למסור את שמו בטופס ההצהרה.
 3. התקנת מחיצה למניעת העברת רסס – המחזיק או המפעיל של המקום, חייב להקפיד על:
  1. אם ישנו דלפק – צריכה להימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות.
  2. במבנה בו קיימות מערכות כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכות גילוי אש ועשן, – המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר.
 4. תשאול ובדיקת נכנסים – לפני כניסת אדם למקום, למעט מקום ציבורי או עסקי המצוי בתוך קניון, המחזיק או המפעיל של המקום, חייב לפעול כך:
  1. לשאול את הנכנסים, למעט עובדי המקום, ולעניין קטין – לרבות את האחראי על הקטין, את השאלות האלה:
   1. האם אתה משתעל?
   2. האם חום גופך הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב-48 השעות האחרונות?
   3. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  2. לא להתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות לעיל. אלא אם הוא השיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
  3. להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שהוא לא פולשני לנכנסים למקום, ככל הניתן. לאחר הבדיקה, אינו רשאי להכניס מי שיש לו חום גוף מעל 38 מעלות צלסיוס.
  4. לעניין מקום שהוא מקום קלפי לעריכת בחירות מקדימות יחולו הוראות אלו:
   1. המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים למקום הקלפי את השאלות האמורות מקודם.
   2. השיב אדם בחיוב על השאלה לגבי החום או שנמצא כי חום גופו הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה במדידת חום כאמור מקודם, המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, יתיר את כניסתו אם אותו אדם הציג אישור החלמה או ממצא שלילי ל–nCoV בבדיקת pcr שביצע ביום הבחירות, ובמקרה שהחום החל לפני יום הבחירות – אם הציג ממצא שלילי ל–nCoV בבדיקת pcr שביצע לפני יום הבחירות ולאחר הופעת החום.
  5. קבע הגוף המוסמך קלפי המיועדת לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד, לא יחולו הוראות סעיפים קטנים 1-4 לעיל.
 5. עטיית מסכה – המחזיק או המפעיל של המקום חייב לפעול כך:
  1. לא להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם לחובה לפי צו בידוד בית, ולא רשאי לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור.
  2. לתלות במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט בדבר חובת עטיית מסכה במקום.
  3. אם יש מערכת כריזה – להודיע באמצעותה בכל חצי שעה לפחות על חובת עטיית המסכה.
 6. הקפדה על שמירת מרחק – המחזיק של המקום חייב בהוראות אלו:
  1. לפעול, ככל האפשר, לשמירת מרחק 2 מטרים בין אנשים שלא גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן לפעול ככל האפשר למניעת צפיפות של אנשים במקום מסויים, לרבות בכניסה למקום.
  2. להציב שילוט וסימון לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטרים במקומות המיועדים לתור.
  3. אם יש מעלית במקום – לתלות שלט בכניסה למעלית, ובו מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום.
 7. הקפדה על היגיינה – המחזיק של המקום חייב:
  1. להקפיד של שמירת כללי היגיינה במקום ולהנחות את עובדיו בעניין זה, ובין היתר חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר ולא פחות מפעמיים ביום וגם לאחר סיום יום הפעילות. משטחים פנימיים הם משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם.
  2. להציב במקום מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 8. ויסות כניסת אנשים למקום – המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום, לפי העניין, וכן חלים הוראות נוספות על מקומות שונים כלהלן:
  1. במקום ציבורי או עסקי, שהפעלתו מותרת בדרך של פתיחה לציבור – המחזיק או המפעיל של המקום נדרש לקבוע ולהפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת כמפורט להלן, לפי העניין, וזאת בתנאי ששטח המבנה והשטח הפתוח במקום, לפי העניין, מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם:
   • מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים במבנה ו-20 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.
   • במסגרת רווחה – בטיפול קבוצתי עד 15 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח.
   • במקום כאמור בנקודה 3 ברשימת העסקים המותרים (בכתבה על הגבלת פעילות עסקים) – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על ארבעה אנשים, לפי הנמוך מביניהם; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.

הוראות נוספות להפעלת מקום ציבורי או עסקי מסוים הפתוח לציבור

מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי, רשאי להפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור רק בכפוף להוראות הכתובות מקודם, וכן לגבי הוראות נוספות להלן:

 1. בריכת שחייה המשמשת בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי –
  • בתפוסה שלא תעלה על שחיין אחד בכל מסלול שחייה ובכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי.
 2. מקום למתן טיפול רפואה משלימה –
  • המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש.
  • בטיפול רפואה משלימה המתבצע תוך מגע בגוף המטופל –
   • המפעיל של המקום יחטא את הכלים, את הציוד ואת הכיסא או את מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן יחליף מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח.
   • המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח, יעטה המטפל מסכה ומגן פנים.

הגדרות:

 • "מקום ציבורי או עסקי" – מקום הפתוח לציבור, או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית כהגדרתה בתקנות הגבלות פעילות בתחום התחבורה, או בתוך שדה תעופה בין-לאומי כהגדרתו בתקנות הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות, ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי.
 • "אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחד, וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו מחמת מוגבלותו.

שירות משלוחים

 • בשירות משלוחים ממקום ציבורי או עסקי למקום מגורים, המשלוח חייב להיות מונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו.

רישום ושמירת פרטים

מבקר במקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, או מותנית ברישום או בזיהוי בעת הכניסה אליו או במועד מוקדם יותר, ימסור למחזיק או למפעיל של עסק כאמור או למי מטעמם, את מספר הטלפון שלו למטרת חקירה אפידמיולוגית, אם תידרש.

מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, או מותנית ברישום או בזיהוי בעת הכניסה אליו או במועד מוקדם יותר, חייב לשמור רשימה של מספרי הטלפון שנמסרו לו מאותם מבקרים לשם העברתם למשרד הבריאות לצורך ביצוע חקירה אפידמיולוגית, ונוסף על הרשימה הטלפונית ישמור את הפרטים האלה:

 • שם ושם משפחה של המבקרים, אם בעת התיאום, ההזמנה או הרישום נמסרים פרטים אלה על ידי המבקרים.
 • זמן הכניסה או היציאה מהמקום, אם יש בידי המחזיק או המפעיל פרטים אלה.
 • במקום אירוע – רשימה הכוללת את מספר המושב של המבקרים, אם יש בידי המחזיק או המפעיל פרטים אלה.

לבקשת משרד הבריאות, לשם ביצוע חקירה אפידמיולוגית, ולמטרה זו בלבד – ימסור המחזיק או המפעיל את הרשימה הטלפונית ואת הפרטים הנוספים – אם יש בידו.

הצהרה שיש למלא – חובה

גם לעניין הצהרה, חובה למלא 2 סוגי הצהרות (לפי העניין):

 1. הצהרה לגבי מעסיקים ומקומות עבודה.
 2. הצהרה לגבי בית עסק או מקום הפתוח לציבור.

להלן הפירוט:

1. הצהרה לגבי מעסיקים ומקומות עבודה

זוהי ההצהרה שחייבים לחתום עליה המנהל הכללי של המעסיק והממונה על ענייני קורונה:

התחייבות בדבר יישום הכללים הנדרשים בתקנה 4 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020,

שנערכה ונחתמה __________________________ ביום ______ בחודש _____ בשנת _________

על ידי ________________________ ת"ז ______________________ המכהן כמנהל כללי / ממונה על ענייני קורונה (יש להקיף) ב __________________________ (להלן – מקום העבודה)

 1. אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל הכללים המפורטים בתקנה 4 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020 (להלן – הכללים).
 2. אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
 3. ולראיה באתי על החתום:

חתימה __________________________

יש להצהיר על גבי טופס מקוון ואז ההצהרה תישלח למייל של המעסיק או מי מטעמו בקישור זה.

2. הצהרה לגבי בית עסק או מקום הפתוח לציבור

זוהי ההצהרה שחייב לחתום עליה המחזיק או המפעיל של המקום בהם:

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת שהייה במקומות ציבוריים והגבלת פעילות), התש"ף-2020,

שנערכה ונחתמה ב__________________________ ביום ______ בחודש _____ בשנת _________

על ידי ________________________ ת"ז ______________________ המכהן כבעל / כמחזיק העסק / המקום ב __________________________ (שם וכתובת העסק או המקום)

 1. אני מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנות 7, 8 ו-9, לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת שהייה במקומות ציבוריים והגבלת פעילות), התש"ף-2020.
 2. אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.
 3. שמו של ממונה הקורונה במקום או בעסק הוא: ______________________
 4. ולראיה באתי על החתום:

חתימה __________________________

יש להצהיר על גבי טופס מקוון ואז ההצהרה תישלח לבית העסק או מי מטעמו בקישור זה. לאחר מכן, יש להעביר את ההצהרה לרשות המקומית.

אכיפה ועונשין

הפרת הוראות לעיל, היא עבירה פלילית שדינה מאסר 6 חודשים או קנס בסך 14,400 ₪ לפי חוק.

בנוסף לכך, העבירה יכולה להיות גם עבירה מינהלית שדינה קנס לפי סוג העבירה. כלומר:

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, שעובר על העבירות הבאות, נדרש לשלם את הקנס לצידו:

 1. בלא שמסר הצהרה – 2,000 ₪.
 2. בלי שהציב מחיצה למניעת העברת רסס, בדלפק שירות, אם ישנו במקום – 2,000 ₪.
 3. שהכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה או נתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה – 1,000 ₪.
 4. בלי שתלה שלט לעניין חובת עטיית מסכה – 1,000 ₪.
 5. בלי שסימן במקום, במקומות המיועדים לתור, מקומות לעמידה – 2000 ₪.
 6. בלי שהציב שלט לעניין שמירת מרחק – 1,000 ₪.
 7. בלי שתלה שלט בכניסה למעלית, אם יש מעלית במקום, לעניין מספר הנוסעים המותר – 1,000 ₪.
 8. בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום במקום בהתאם למספר השוהים המותר – 2,500 ₪.
 9. בלי שהציב שלט לעניין מספר השוהים המותר – 2,000 ₪.

עוד מקרים –

 1. מפעיל בית אוכל בהושבת אנשים במבנה, בניגוד להוראות – 5,000 ₪.
 2. מפעיל מקום ציבורי או עסקי שקיים בו אירוע אסור או שקיים בו אירוע מוגבל – 5,000 ₪.
 3. מחזיק מקום שאינו מקום ציבורי או עסקי שקיים בו אירוע אסור, או שקיים בו אירוע מוגבל במספר המשתתפים העולה על מספר המשתתפים – 5,000 ₪.
 4. נותן שירות לאירוע שנכח באירוע אסור ונתן לו שירות, שנכח האירוע מוגבל המתקיים במקום ציבורי או עסקי ונתן לו שירות או שנכח באירוע מוגבל המתקיים במקום אחר, שמספר המשתתפים בו עולה על מספר המשתתפים המותר – 5,000 ₪.
 5. המפעיל מקום ציבורי או עסקי, לאחר שראש השירות או רופא מחוזי הורה על סגירת המקום – 5,000 ₪.

עונשין לגבי מעסיקים

מעסיק שמפר את ההוראות הבאות, צפוי לעונש מאסר או קנס עד 14,400 ₪:

 1. אפשר שהייה של עובדים במקום עבודה בלי שמינה ממונה על ענייני קורונה.
 2. אפשר שהייה של עובדים במקום עבודה בלי שיידע לגבי הכללים באמצעות הצבת שלט לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין.
 3. אפשר שהייה של עובדים במקום העבודה בלי שדאג לכך שהמנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה במקום העבודה יחתמו על הצהרה.

הרחבות נוספות

להלן מידע נוסף המרחיב תוכלת עמוד זה.

1. סגירת מקום עבודה והגבלות

אם ראש השרות לבריאות הציבור או הרופא המחוזי קבע כי אחד העובדים של מעסיק זה נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה ויש חשש להדבקות נוספות במקום העבודה, הוא רשאי הוא להורות בהודעה בכתב, בשים לב, בין השאר, להשלכות סגירת המקום על המעסיק, על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, בהיקף שאינו עולה על הנדרש, לתקופה שתסתיים, לכל המאוחר, עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות.

סגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו – על 120 שעות.

עם סיום החקירה הזו, מקום העבודה יהיה יחזור להגבלות שחלות או בתנאים נוספים שנקבעו לו על ידי ראש השרות לבריאות הציבור או הרופא המחוזי אם יורה על כך.

עם זאת, ניתן להגיש השגה למנהל על סגירת מקום העבודה. במקרה כזה, החלטה בהשגה תינתן לא יאוחר מ-24 שעות ממועד הגשת ההשגה.

2. סגירת מקום הפתוח לציבור או בית עסק והגבלות

ראש השרות לבריאות הציבור או הרופא המחוזי רשאי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מקום ציבורי או עסקי לסגור את המקום, כולו או חלקו, בהיקף שאינו עולה על הנדרש, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית.

סגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות – על 120 שעות, וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המקום על בעל המקום.

מידע נוסף

 • אתר ייעודי בנושא התו הסגול של המדינה בקישור זה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020
 • תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), תש"ף-2020
 • תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020
 • תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), תש"ף-2020
 • חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020
 • חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020
 • חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה), התש"ף-2020
 • צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק), התש"ף-2020
 • הודעה על החלטת ועדת הכנסת המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה לפי חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020
 • תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020
 • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020
 • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה), התש"ף-2020

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil