חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הלנת קצבה (פנסיה) – מתי זה נחשב כך ואיך להגיש תביעה לקבלת הכסף

הלנת קצבה היא בעיה מאוד מטרידה בקרב פורשי עבודה, ממש בדומה להלנת שכר, וגם עבורה יש אפשרות לטפל באופן חוקי לקבלת הזכות. באמצעות ההלנה, הגמלאי מקבל מאוחר או לא מקבל כלל את מה שמגיע לו.

מטרת הכתבה היא להסביר את הזכות הזו.

מה זה הלנת קצבה?

הלנת קצבה היא מקרה בו המעסיק או קופת גמל, מעכבים את התשלומים שמגיעים לעובד לאחר פרישה מוחלטת או חלקית מעבודה, או לשאיר של העובד (אף אם פרש) – והכל מעבר ליום שנקבע לפי חוק הגנת השכר. כלומר, שיום מתן התשלום לעובד הוא מעבר ליום שנקבע לפי החוק, אם בכלל התשלום שולם לעובד.

קצבה יכולה להיחשב אחת מאלה:

 • קצבת פרישה – תשלומים שניתנים לעובד ממעסיק או מקופת גמל, לאחר פרישה מעבודה, שלא בגלל נכות או מחלה. כלומר, תשלום של קצבת פנסיה חובה.
 • קצבת נכות – תשלומים שניתנים לעובד ממעסיק או מקופת גמל, לאחר פרישה מעבודה, בגלל נכות או מחלה.
 • קצבת שאירים – תשלומים שניתנים ממעסיק או מקופת גמל, לשאיר של עובד או שאיר של מי שהיה עובד ופרש מעבודתו.

ובכן, מועד תשלום הקצבה הוא בתום החודש עבורו הוא משולם, או עבור תקופת חישוב אחרת, אז בתום התקופה. עם זאת, המעסיק או קופת הגמל, יכולים לשלם את הקצבה עד היום הקובע, שהוא היום ה-9 לאחר מועד התשלום בחוק – כלומר עד ה-9 בחודש לאחר חודש העבודה / קבלת הזכות.

במידה והקצבה לא שולמה עד היום התשיעי לאחר מועד התשלום, הקצבה נחשבת קצבה מולנת. במילים אחרות, זוהי קצבה שעוכבה בתשלום לאחר המועד בחוק, וזהו הסכום ממנו מחשבים פיצויי הלנת קצבה. עוד חשוב לציין, כי קצבה מולנת יכולה להיות גם חלק מהקצבה שלא שולמה, למשל אם שולם תשלום חלקי.

מי זכאי?

הזכאות לקבלת פיצויי הלנת קצבה היא לאוכלוסיה הבאה:

 • עובד אשר קצבת הפרישה או קצבת הנכות שלו הולנה, באופן מלא או חלקי.
 • שאיר של עובד או שאיר של עובד שפרש, וכי קצבת השאירים הולנה, באופן מלא או חלקי.

כמו כן, עובד שנאלץ לפרוש מהעבודה בגלל גילו או דרישת המעסיק לפני הגיל, והעובד זכאי לקצבת פרישה מקופת גמל – המעסיק חייב להגיש בקשה לפחות 6 חודשים לפני מועד הפרישה, אחרת, הלנת נחשבת ככתוב מקודם.

מקרים בהם קצבה לא נחשבת מולנת

יש כמה מקרים שבהם קצבה לא נחשבת קצבה מולנת:

 1. קצבת פרישה שמשלם מעסיק לעובד שפרש מעבודה והפרישה ביוזמת העובד – עד סוף החודש לאחר החודש שבו הסתיימו 180 ימים מיום מסירת הודעת עובד למעסיק על הפרישה.
 2. קצבת פרישה שמשלם מעסיק לעובד שפרש מעבודה והפרישה לא ביוזמת עובד – עד סוף החודש לאחר החודש שבו הסתיימו 60 יום מיום הפרישה.
 3. קצבת פרישה שמשלמת קופת גמל שפרש מעבודה – עד סוף החודש לאחר חודש בו הסתיימו 180 יום מיום שהעובד או המעסיק הגיש בקשה לקבלת קצבה.
 4. קצבת נכות – עד סוף החודש לאחר החודש בו הסתיימו 60 ימים מיום מתן החלטת ועדה רפואית לפיה העובד זכאי לקצבה, או מיום הפרישה מעבודה בגלל נכות, המועד המאוחר מבינהם.
 5. קצבת שאירים – עד סוף החודש לאחר החודש בו הסתיימו 90 ימים מיום שאחד השאירים הגיש בקשה לקצבה. אם הזכאות תלויה לפי חיקוק או תקנון שלה בזמן פסק דין או החלטה של בית משפט או בית דין – אז עד תום החודש בו הסתיימו 30 ימים מיום פסק הדין או ההמצאה, המאוחר מבינהם.

בעניין נקודות 1, 3, 5, אם למשלם הקצבה היה מידע לגבי הקצבה ושיעורה, אז לא יחולו עליה ההוראות מתום החודש שלאחר החודש בו הסתיימו 60 ימים מהרגע שהיה המידע כאמור.

במידה ובידי משלם הקצבה לא היה מספיק מידע לחישוב הקצבה המגיעה ב-4 החודשים החודשים הראשונים לאחר המועדים בנקודות 1 עד 5 לעיל, או בפסקה הקודמת – והוא שילם מקדמה על חשבון הקצבה לפי המידע שהיה לו חודש לפי חודש תשלום המקדמה, אז הקצבה לא נחשבת מולנת עד סוף החודש לאחר החודש האחרון לתשלום המקדמה.

כמו כן, לגבי הפרש שנובע מסכום הקצבה לאחר תחילת התשלום, ההפרש הזה לא נחשב קצבה מולנת עד סוף החודש בו הסתיימו 60 ימים לאחר המועד בו נקבע השינוי או שבו הוא חל, המאוחר מבינהם.

פיצוי הלנת קצבה – אופן חישוב

עובד או פורש מעבודה שלא קיבל את הקצבה שלו בהתאם לחוק, והקצבה שלו הולנה, זכאי לקבל פיצויים כתוצאה מכך. פיצויי הלנת קצבה מתווספים לסכום הקצבה המולנת ומחושבים לפי סכום הגבוה מבין החישובים הבאים:

 1. עבור השבוע הראשון לאחר מועד תשלום הקצבה 5%, ועבור כל שבוע או חלק משבוע שלאחריו 10%.
 2. הפרשי הצמדה בהתאם לשינוי מדד המחירים לצרכן ממועד תשלום הקצבה עד המועד שהתשלום שולם בפועל, בתוספת 20% על הסכום הכולל של הקצבה המולנת והפרשי הצמדה בעד כל חודש בתקופה זו. עבור חלק מחודש, התוספת 20% מחושבת באופן יחסי.

לדוגמה:

גמלאי היה צריך לקבל קצבה בשווי 5,000 ₪ (נטו לצורך הנוחות) עבור חודש אוגוסט בתאריך 01.09. השכר שולם בתאריך 30.09. האם זכאי לפיצויי הלנת קצבה ואם כן אז כמה?

כן, מפני שהיה צריך לקבל את הקצבה עד ה-09.09. מכייון שלא שולם הסכום, הקצבה היא מולנת במשך 4 שבועות ו-2 ימים, לחישוב הפיצויים מדובר על 5 שבועות. כאשר שבוע ראשון הוא 5% * 5000 ₪, והחל משבוע שני 10% * 5000 ₪.

סך הכל: 250 + 500 + 500 + 500 + 500 = 2,250 ₪ פיצויי הלנת קצבה! סכום זה נוסף לקצבה הרגילה שהעובד היה זכאי לקבל.

תביעה לקבלת פיצוי הלנת קצבה

על מנת לקבל פיצויים אלו, על העובד להגיש תביעה בבית דין לעבודה על הלנת קצבה על ידי המעסיק או קופת הגמל וזאת עד למועדים אלו בהתאם לתשלום:

 • אם הקצבה המולנת שולמה – תוך 60 יום מהיום ששולמה. בית הדין האזורי רשאי להאריך עד 90 יום.
 • אם הקצבה המולנת לא שולמה – תוך שנה אחת (12 חודשים) מהיום שבו הקצבה נחשבה מולנת.

הגשת התביעה נעשית על ידי הגשת כתב תביעה בענייני עבודה אל בית הדין לעבודה. יש לפרט את כל המידע על העובד, על המעסיק / קופת הגמל, הקצבה ועוד – והכל ב-2 עותקים, למזכירות בית הדין. להורדת טופס כתב התביעה כאן.

למשל, גמלאי זכאי לקצבה בתאריך ב-01.05.2018 והקצבה הולנה, אז:

 • אם קיבל את הקצבה ב-01.07.2018, התביעה להגשה עד תאריך 01.08.2018.
 • אם לא קיבל את הקצבה, התביעה להגשה עד ה-09.05.2019.

הפחתת פיצוי הלנת קצבה

בית הדין האזורי לעבודה רשאי להפחית את גובה פיצוי הלנת קצבה, או לבטל אותו במקרים הבאים:

 • אם הקצבה לא שולמה במועד בטעות כנה.
 • בגלל נסיבה שלמעסיק או לקופת גמל לא הייתה שליטה עליה.
 • עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, אם הסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועד.

מה עוד חשוב לדעת?

 • ניתן להגיש זאת ללא עורך דין, אך כן ניתן להתיייץ עם עורך דין פרטי או לקבל עורך דין מהמדינה על ידי סיוע משפטי בחינם.
 • יש להגיש את התביעה עד למועדים לעיל, אחרת התביעה עלולה להתיישן.
 • במקרה של הלנה חוזרת: 3 פעמים בתקופה של 12 חודשים רצופים בתוך 3 שנים רצופות לאחר יום תשלום הקצבה שבו קשור הפיצוי – תקופת ההתיישנות היא 3 שנים.
 • הלנת שכר היא עבירה פלילית, ובהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, המעסיק עלול לחטוף עיצום כספי בסך 35,800 ₪.
 • הלנת שכר – מתי נחשב כך, איך להגיש תביעה וגובה פיצוי כולל חישוב
 • הלנת פיצויי פיטורים – מתי זה קורה, איך לקבל ואיך להגיש תביעה

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil