חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור פנייה שיווקית למספר טלפון של צרכן הרשום במאגר "אל תתקשרו אליי"

עוסק או מי מטעמו, לא רשאי לפנות עם פנייה שיווקית או שיחות מכירה או שיווק של מוצרים או שירותים, אל מספר טלפון של צרכן הרשום במאגר "אל תתקשרו אליי". התקשרות אל צרכן שמספר טלפונו רשום במאגר כאמור, מהווה עבירה שדינה קנס, עיצום ואף קבלת צו מינהלי.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי איסור פנייה שיווקית למספר טלפון הרשום במאגר?

איסור פנייה שיווקית למספר טלפון הרשום במאגר היא הוראה חוקית הקובעת כי עוסק או מי מטעמו לא רשאי לפנות בפנייה שיווקית אל צרכן שמספר הטלפון שלו רשום במאגר מיוחד של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. האיסור חל גם על פניה שמטרתה לשכנע את הצרכן להסיר את מספר הטלפון מהמאגר.

פניה שיווקית היא למעשה פנייה של עוסק לצרכן באמצעות מספר הטלפון שלו במטרה להתקשר בעסקה, בין תוך כדי העסקה ובין במועד מאוחר יותר. לרבות מקרים של קבלת נכס (מוצר, סחורה) או שירות ללא תמורה (בחינם), בהנחה או תוך מתן הטבה. זאת כאשר שיחה יכולה להייות גם שיחה בתקשורת אלקטרונית (כמו שיחה דרך אפליקציות למינהן).

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן אחראית להקמה ולניהול של מאגר מיוחד, הידוע בכינויו "אל תתקשרו אליי". מאגר זה כולל רשימה של מספרי טלפונים של אנשים וצרכנים, שהודיעו במפורש כי אינם מעוניינים לקבל כל פנייה שיווקית או מכירתית על ידי עוסקים.

בכך הצרכן לא חייב לפנות אל כל עוסק במטרה להסרת המידע שלו מן המאגר שמנהל העוסק או מי מטעמו. כך שעצם רישום מספר הטלפון במאגר של הרשות, מהווה איסור מוחלט לקיים כל פנייה שיווקית אליו. רישום מספר טלפון במאגר משמעו כי הצרכן מסרב לקבל פניה שיווקית לאותו מספר טלפון.

עוד יצויין כי עוסק המועניין לפנות לצרכן בפנייה שיווקית, חייב לוודא כי מספר הטלפון שלו אינו רשום במאגר, וזאת על ידי פניה אל הרשות.

ההוראה החוקית הזו הוקמה בשל השיווק הכוחני של עוסקים ומשווקים, לחץ שיווקי, הטעיה ואפילו הטרדה של הצרכן בשיחות של שיווק טלפוני.

הערה: הוראות החוק הללו נכנסות לתוקף בתאריך 24.05.2022.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן (מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי) זכאי לזכות של איסור פניה מצד העוסק או מי מטעמו.

מי לא זכאי?

הזכאות לא חלה לגבי המקרים הבאים:

  • צרכן המקבל פנייה שיווקית, לאחר שפנה אל העוסק וביקש לחזור אליו באמצעות שיחה. במקרה זה נטל ההוכחה, כי הצרכן ביקש לחזור אליו, היא על העוסק.
  • צרכן המקבל פנייה שיווקית מעוסק בתקופת עסקה מתמשכת (לרבות הספקת גז), ולגבי אותה עסקה, לרבות בעניין שינוי בתנאיה ("פנייה מותרת"). הוראה זו לא חלה על פנייה שיווקית לעסקה אחרת או הארכתה של עסקה קיימת, אלא אם הצרכן ביקש מיוזמתו, במסגרת הפנייה המותרת, להאריך את התקופה של העסקה הקיימת. נטל ההוכחה, כי הצרכן ביקש מיוזמתו להאריך את תוקף העסקה הקיימת, היא על העוסק.
  • צרכן אשר נתן הסכמה מפורשת ונפרדת לפנייה שיווקית אליו, בתנאי שההסכמה לא הושגה באמצעות פנייה בשיחת טלפון אל הצרכן. הסכמה זו חייבת להיות במסמך נפרד בכתב, ובכלל זה בדרך אלקטרונית, ובתנאי שמובהר כי הסכמה זו אינה מעידה על ביצוע עסקה כלשהי בין הצרכן לעוסק. ההסכמה בתוקף לשנה אחת, אך הצרכן יכול לחזור בו בכל עת. ניתן להאריך את התקופה, בהסכמת הצרכן בדרך ככתוב מקודם, בשנה אחת לכל היותר בכל פעם.
  • צרכן אשר פנה מיוזמתו לעוסק ונתן לו הסכמה מפורשת לפניות שיווקיות מאותו עוסק. ההסכמה בתוקף לשנה אחת, אך הצרכן יכול לחזור בו בכל עת. נטל ההוכחה לעניין הסכמת הצרכן היא על העוסק.

מימוש הזכאות

הזכאות לאיסור פניה אל צרכן היא אוטומטית.

צרכן אשר קיבל פנייה שיווקית מעוסק בניגוד להוראות אלו, רשאי להגיש תלונה אל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. הרשות יכולה להטיל עיצום כספי בסך 22,000 ₪ על העוסק, ואם הוא לא תאגיד בסך 7,000 ₪.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

צו מינהלי להפסקת הפרה

הממונה על הגנת הצרכן רשאי גם לצוות על עוסק להפסיק את ההפרה, לבצע פעולה הדרושה למניעת ההפרה או לתקן אותה כדי לקיים את הוראת החוק שהופרה ולהודיע לממונה על הפסקת ההפרה, ביצוע הפעולה למניעת ההפרה או תיקון ההפרה, באופן ובתנאים שנקבעו בצו. זאת כמובן אם נוכח כי עוסק מפר הוראות אלו:

  • הוראות בעניין איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת.
  • הוראות החוק, באופן שעלול לפגוע בשיקול הדעת בביצוע העסקה של צרכן שהוא אדם עם מאפיינים מיוחדים (לרבות: אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, עולה חדש, קטין, חסר ישע או אדם שאינו יודע את השפה שבה נקשרה העסקה במידה מספקת לשם הבנת העסקה) או אם ההפרה נוגעת למספר רב של צרכנים או עלולה להסב נזק משמעותי לצרכן.

הצו יינתן רק לאחר שניתנה הזדמנות לעוסק לטעון את טענותיו בכתב או בעל פה, לפי בקשת העוסק ובאישור הממונה, וזאת בתוך 7 ימי עסקים.

למרות הפסקה הקודמת, אם נוכח הממונה כי יש אפשרות ממשית שמתן הזדמנות לטעון טענות, עלולה לסכל את מטרת הוצאת הצו ויש צורך בהוצאה מיידית, רשאי לצוות עוד לפני שניתנה לעוסק הזמנות לטעון טענות והדבר לא פוגע בתוקף הצו. אולם, העוסק רשאי לטעון טענות בפני הממונה, בכתב או בעל פה, כפי שיורה לו הממונה, בהקדם האפשרי לאחר הוצאת הצו וזאת בתוך 7 ימי עסקים ממועד מתן הצו.

מידע נוסף

  • עוסק אשר פנה מטעם עוסק אחר למספר טלפון של צרכן הרשום במאגר, הרי שהמשמעות היא שהפנייה נעשתה גם בידי העוסק שמטעמו השיחה השיווקית נעשתה.
  • פניות חוזרות ונשנות של עוסק אל צרכן, עשויות להיחשב גם הפעלת השפעה בלתי הוגנת.

חקיקה ופסיקה

  • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil