חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת על צרכן

לכל צרכן יש זכות חופש התקשרות עם עוסקים ולכן לגבי עוסקים חל איסור הפעלת השפעה בלי הוגנת על הצרכן. זוהי אחת הזכויות הבסיסיות של צרכנים.

מטרת הכתבה להסביר את הזכות והמקרים השונים.

מהו איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת?

לפי חוק, צרכן זכאי להתקשר בעסקה באופן חופשי ומבלי שתהיה פגיעה כלשהי בחופש ההתקשרות שלו עם עוסק כזה או אחר, לרבות ההחלטה על כך. עוסק הוא מי שמוכר נכס / מוצר או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן.

לגבי עוסק, חל איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת על צרכן, כך שהעוסק לא רשאי, במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, דבר העלול לפגוע ביכולת של הצרכן לקבל החלטה אם להתקשר בעסקה עמו, באופן שיש בו שלילת חופש ההתקשרות של הצרכן או פגיעה מהותית בחופש ההתקשרות.

רשימה זו כוללת מעשים הנחשבים הפעלת השפעה בלתי הוגנת:

 1. הגבלת יכולתו של צרכן לעזוב מקום או יצר בפני צרכן את הרושם שהוא מוגבל ביכולתו לעזוב מקום.
 2. מניעה מצרכן את האפשרות להתייעץ לגבי התקשרות בעסקה או לגבי תנאיה.
 3. עריכת ביקורים חוזרים ונשנים בבית צרכן כדי לשכנעו לקשור עמו עסקה, אף שהצרכן הביע, במפורש או במשתמע, את רצונו כי יימנע מכך.
 4. ביצוע פניות חוזרות ונשנות לצרכן או לבני משפחתו כדי לקשור עסקה, אף שהביעו, במפורש או במשתמע, את רצונם כי יחדל מכך.
 5. ניצול מוגבלות נפשית, שכלית או גופנית של צרכן, כשהוא יודע או היה עליו לדעת על קיומה של מוגבלות כאמור.
 6. ניצול העובדה שצרכן אינו יודע את השפה שבה נקשרת העסקה במידה מספקת לשם הבנת העסקה.
 7. איום או נקיטת אמצעי הפחדה כלשהו כלפי צרכן או כלפי בני משפחתו.
 8. אספקה לצרכן נכס או שירות בתשלום, ללא בקשה מפורשת של הצרכן.
 9. יצירת רושם כי צרכן זכה או יזכה בפרס או בהטבה אחרת, אף שאין פרס או הטבה כאמור או שנדרש תשלום מהצרכן או תנאי אחר כדי לקבל את הפרס או את ההטבה ואלה לא פורסמו מראש.
 10. מניעה מצרכן להביא למקום העסק או מקום אחר המנוהל על ידי עוסק מזון או שתייה מאותו סוג הנמכר במקום, אלא אם כן המקום במהותו הוא בית אוכל. למעט: אם המשטרה או ממונה ביטחון בגופים ציבוריים, הורו על מניעה מטעמי ביטחון הציבור.

מובהר כי רשימה זו אינה סגורה והיא יכולה לכלול עוד שיכולים להיחשב כך.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן שקונה נכס (מוצר) או מקבל שירות מעוסק.

מימוש הזכאות

הזכאות לאיסור הטעיה אמורה להינתן באופן אוטומטי על ידי העוסק (בית העסק).

צרכן שזכותו לאיסור ההטעיה הופרה על ידי העוסק, בנוסף, צרכן רשאי להגיש תלונה לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. במקרה זה, ניתן להטיל צו מינהלי להפסקה או למניעת הפעלת השפעה בלתי הוגנת, לפי אופן בתנאים שנקבעו בצו.

כמו כן, ניתן להטיל על העוסק עיצום כספי בסכום של 45,000 ₪, ואם הוא עוסק שאינו תאגיד – 25,000 ₪. בנוסף, השפעות לפי הרשימה לעיל נחשבות גם עבירות פליליות וניתן להגיש קנס או מאסר.

מידע נוסף

 • ממונה רשות הגנת הצרכן יכול לתת לעוסק להשמיע את דבריו עוד לפני הטלת הצו, אך אין בכך כדי לפגוע בתוקף הצו.
 • עוסק יכול לטעון את טענותיו בפני הממונה, בכתב או בעל פה, כמי שהממונה הורה, בתוך 7 ימי עסקים מיום הוצאת הצו.
 • עוסק יכול להגיש בקשה לביטול הצו לבית משפט שלום מוסמך, ובית המשפט רשאי לבטל, להאריך או לשנותו.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil