חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דמי בידוד לעובד בעקבות שהייה בבידוד בית בשל חשש נגיף הקורונה

עובד ששוהה בבידוד בית בשל התפשטות נגיף הקורונה החדש, וכתוצאה מכך לא הגיע לעבודה, זכאי לקבל תשלום דמי בידוד בדומה לתשלום דמי מחלה. התשלום מגיע במקרים מסויימים המזכים בתשלום.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהם דמי בידוד לעובד?

דמי בידוד לעובד הם תשלום המשולם לעובד שנדרש לשהות בבידוד בית בשל התפשטות נגיף הקורונה הישראל. למעשה מדובר על סכומי כסף המגיעים לעובד עבור ימים שהעובד לא הגיע לעבודה ונאלץ להיעדר כי חלה עליו חובת בידוד בית לפי הוראות הדין.

עובד כזה אינו נחשב חולה קורונה, אלא רק מי שנדרש לשהות בבידוד בית עקב החובה ולפיכך דמי הבידוד נועדו לפצות את העובד ולשלם לו שכר על כך.

עד ה-28.10.2020 עובד היה זכאי לקבל ימי מחלה ותשלום דמי מחלה על שהיה בבידוד בית, זאת מתוקף אישור מחלה גורף של משרד הבריאות. אולם פסק דין בג"ץ ביטל נוהג זה, בין היתר מהסיבה שדמי מחלה משולמים לחולים ולא למי ששוהה בבידוד שאינו נחשב חולה.

החל מתאריך 29.10.2020 עובד כאמור זכאי לקבל דמי בידוד שהם בדומה לתשלום דמי מחלה. במקרה כזה, גם המעסיק זכאי לקבל פיצוי מהמדינה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד יהיה זכאי לקבל דמי בידוד אם הוא עומד ב-3 התנאים הבאים ביחד:

 1. הוא נעדר מעבודתו כי מתקיים לגביו אחד מאלה:
  • הוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד אשר חלה עליו לפי צו.
  • הוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד אשר חלה על ילדו. כאשר ילד הוא מי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
   1. מי שעדיין לא מלאו לו 16 שנים.
   2. הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי לפי האמור בעניין דמי מחלה בעד ילד.
   3. הוא עונה על נקודה קטנה 1 או 2 לעיל, ושוהה אצל עובד שהוא הורה במשפחת אומנה.
 2. הוא מסר דיווח על הבידוד לפי צו בידוד בית ומסחר אל המעסיק שלו העתק מהדיווח הזה.
 3. הוא שהה בבידוד לפי צו בידוד בית.

מי לא זכאי?

 • מי שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת, אלא אם מעסיקו שלח אותו לעבוד בחו"ל.
 • מי שהוגדר חולה קורונה (במקרה כזה הוא יהיה זכאי לקבל תשלום דמי מחלה).

גובה דמי בידוד

דמי בידוד הם בסך כמו גובה דמי מחלה שעובד זכאי לקבל אותם לפי החוק. כלומר, לפי השכר הרגיל אילו העובד היה מגיע לעבודה באותו יום ועובד.

התשלום נעשה כך:

 • בעד יום הבידוד הראשון – ללא תשלום.
 • בעד יום הבידוד השני ועד יום הבידוד האחרון – 100%.

ימי הבידוד הם למעשה ימי עבודה שהעובד נוהג לעבוד בהם במשרה הרגילה שלו, אך לא יותר מ-5 ימי עבודה בכל 7 ימים בתקופת הבידוד. אך אם נהוג במקום העבודה לעבוד 6 ימי עבודה, אז לא יותר מ-6 ימי עבודה בכל 7 ימים בתקופת הבידוד.

למרות האמור מקודם, אם העובד זכאי לקבל תנאים מיטיבים מתוקף לפי דין, הסכם קיבוצי או חוזה אישי, כדוגמת תשלום דמי בידוד או דמי מחלה החל מהיום הראשון – אז אותו עובד יהיה זכאי לתשלום גם על היום הראשון.

יחד עם זאת, עובד שנדרש לשהות בבידוד בגלל חזרה ממדינה שאליה נסע מטעם המעסיק, והוא עונה על תנאי הזכאות לעיל – יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד עבור כל התקופה בה שהה בבידוד.

משך ימי הבידוד

תקופת הבידוד המזכה בתשלום היא תקופה רצופה שמתחילה ביום שבו נודע לעובד כי הוא חייב בבידוד בית שהוא נדרש לשהות בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו, ומסתיים ביום האחרון שבו חלה עליו חובת בידוד או דרישת בידוד. דבר זה קורה גם אם השתנתה הסיבה שבגללה חלה על העובד חובת הבידוד או דרישת הבידוד.

אולם, עובד שדיווח למשרד הבריאות על חובת בידוד או דרישת בידוד החלה עליו 4 ימים או יותר אחרי שנודע לו, אז מניין התקופה תחול 4 ימים לפני המועד שבו דיווח העובד.

מתקופת המחלה הצבורה (ימי מחלה שהעובד צבר ועומדים לרשותו), ינוכו מספר ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בשל הבידוד. אולם, הניכוי המירבי שהמעסיק יכול לבצע הוא 4 ימי בידוד מימי מחלה.

אם לעבוד אין מספיק ימי מחלה, ניתן לנכות את ימי המחלה הללו על חשבון הצבירה העתידית של העובד. אולם, אם הסתיימו יחסי עבודה והעובד לא צבר מספק ימי מחלה כדי לקזז אותם מול ימי המחלה שקיבל עבורם דמי בידוד – אז ניתן לקזז אותם מול ימי החופשה שיש לעובד והם עומדים לרשותו, ואם אין יתרה כזו – אז העובד לא יידרש להחזיר אותם אל המעסיק.

מועד תשלום דמי בידוד

העובד זכאי לקבל דמי בידוד באותו מועד שהיה זכאי לקבל שכר עבודה אילו היה עובד באותם ימים, וזאת בתנאי שהוא מסר אל המעסיק עד 7 ימים לפני אותו מועד תשלום העתק דיווח על הבידוד.

אם העובד לא מסר בזמן, אז התשלום ייעשה במועד תשלום השכר הבא.

מימוש הזכאות

עובד שנדרש לשהות בבידוד בית לפי הוראות הדין, נדרש לדווח על כך אל משרד הבריאות לפי החובה. לאחר מכן, על העובד למסור עותק של ההצהרה הזו אל המעסיק.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

פיצוי למעסיק

מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד, יהיה זכאי תשלום השתתפות דרך המוסד לביטוח לאומי לפי הסכום שהוא נשא בהתאם לזכאות העובד, והכל באופן הבא:

 • עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם דמי בידוד לעובד – 100% השתתפות המוסד.
 • עבור שאר ימי העבודה ששולם בעדם דמי בידוד – לפי האופן הבא:
  • מי שהעסיק ב-01.08.2020 עד 20 עובדים כולל – 75% שיעור השתתפות.
  • מי שהעסיק ב-01.08.2020 מעל 20 עובדים – 50% שיעור השתתפות.

למרות זאת, מעסיק לא יהיה זכאי לקבל השתתפות של יום אחד, במקרים הבאים:

 • אם שלח את העובד למדינה אחרת ומשלם דמי בידוד החל מהיום הראשון.
 • אם חלים לגבי העובד תנאים מיטיבים מתשלום דמי בידוד החל מהיום הראשון.

התשלום מבוצע רק עבור הימים שמשרד הבריאות הודיע אל המוסד לביטוח לאומי ובכפוף לאורך שבוע עבודה. כמו כן, מעסיק שהעסיק עובד בתקופת בידודו, לא יהיה זכאי לתשלום שיפוי מהמוסד בעד אותם ימים.

מידע נוסף

 • העובד רשאי לבקש תשלום דמי חופשה בעד יום הבידוד הראשון, אם אינו זכאי לתשלום לפי תנאים מיטיבים.
 • דמי בידוד הם אותו דין החל על דמי מחלה, וימי בידוד כמו ימי מחלה – לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת ותק.
 • עובד השוהה בבידוד בית ועבד למעשה אצל המעסיק שלו בשכר בתקופת הבידוד, לא יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד מאותו מעסיק, ולא יופחתו לו ימי מחלה בעד פרק הזמן בתקופת הבידוד שבו עבד.
 • עובד שהפך להיות חולה בעת שהייתו בבידוד, אז ימי בידוד אלו ייחושבו במניין תקופת מחלה לעניין תשלום דמי מחלה.
 • מעסיק זכאי לקבל פיצוי מהמדינה בעד תשלום בידוד.
 • הוראות אלו חלות עד לתאריך 31.03.2021.
 • בית הדין לעבודה רשאי לדון בתביעה של עובד או בתביעת שיפוי של מעסיק.

חקיקה ופסיקה

 • חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil