חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פטור ממס הכנסה לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) על הכנסות מחוץ לארץ

עולה חדש שעלה לארץ והפך להיות תושב ישראל, זכאי לקבל פטור ממס על הכנסותיו מחוץ לישראל, לרבות כתוצאה מנכסיו. זוהי אחת הטבות המס הטובות שמעניקה כדאיות לעלות ארצה.

מטרת הכתבה להסביר את חישוב המס, סוגי הכנסות המזוכות ומידע נוסף.

מהו פטור ממס לעולה חדש על הכנסות מחו"ל?

עולה חדש, תושב ישראל לראשונה, זכאי לקבל הטבות ומענקים בעת עלייתו לארץ. ההטבות הן בעניינים רבים ובין היתר, רווחה, לימודים, בריאות, עבודה, קליטה ואף הטבות במס הכנסה.

עולה חדש, זכאי לקבל פטור מלא ממסים (מס הכנסה ואחרים) למשך 10 שנים ממועד שהפך לתושב ישראל על הכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל, או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, אלא אם הוא ביקש אחרת בעניין אותן הכנסות.

הכנסות לעניין זה הם כל אלה (סעיפים לפי פקודת מס הכנסה):

 • מקורות הכנסה (סעיף 2) – משכורת, עסק ומשלח יד, דיבידנד, ריבית והפרשי הצמדה, גמלאות (קצבה, מלוג, אנונה), אחוזת בית וקרקע (דמי שכירות, תגמולים, ואחרים), נכס אחר שאינו נדל"ן, חקלאות, פטנט וזכויות יוצרים, ומקורות אחרים.
 • הימורים, הגרלות או פרסים (סעיף 2א) – השתכרות או ריווח.
 • הכנסות אחרות (סעיף 3) – סכומים עקב ביטוחי אובדן הכנסה או רווחים, מחילת חוב, מענק פירעון הלוואה, פדיון מניות, היטל נפט שהוחזר, קופת גמל לתגמולים שהוחזרה למעסיק, שיעורים שהופקדו לחיסכון פנסיוני מעל התקרות, רווחים מקרן השתלמות או מקופות גמל אחרות למינהן או מחיסכון ומפוליסת ביטוח חיים, ריבית על אג"ח, מימוש זכויות לרכישת נכס או שירות, הלוואות שונות ועוד.

יצויין כי הפטור חל גם על נכסים ועל רווחים כתוצאה ממכירה של אותם נכסים בתקופה זו.

עולה חדש שיש בבעלותו חברה זרה, היא לא תיחשב חברה תושבת ישראל לעניין מס הכנסה לפי מבחן השליטה והניהול, רק בשל עלייתו לארץ. המשמעות היא כי הוראות המיסוי לא חלות באופן אוטומטי לגבי אותה חברה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

 • עולה חדש (תושב ישראל לראשונה) – מי שהיה תושב חוץ ועלה לארץ בפעם הראשונה, החל מהיום שהפך להיות תושב ישראל (מי שמרכז חייו בישראל).

משך תקופת הזכאות

10 שנים מהמועד שבו הפך להיות תושב ישראל, אם עלה לארץ מיום 01.01.2007.

מועד ההגעה לארץ נחשב בתור היום שבו יחיד, שהיה עד לאותו יום תושב חוץ, נחשב תושב ישראל. המועד הוא המוקדם מבין אלו:

 • לגבי יחיד ללא משפחה (בן/בת זוג וילדים עד גיל 18), שיש לו בית בישראל, בין אם בבעלותו או שכור על ידו או שיש לו רשות להשתמש בו – החל מהמועד בו הבית משמש למגוריו. יום בו החלה תקופת מגורים מהותית, נחשב כמועד בו הבית משמש למגוריו. תקופה זו יכולה להיות גם פחותה (ואף באופן משמעותי) מ-183 יום בשנת מס, אם היא מתקיימת בכמה שנות מס.
 • לגבי יחיד עם משפחה, שיש לו או למשפחתו בית בישראל (בבעלות, בשכירות או עם רשות להשתמש בו) הזמין לשימושם האישי, והמשפחה נמצאת עמו בישראל – החל מהמועד בו הבית משמש למגוריהם הקבועים של מי מבני המשפחה.
 • יום סיווג בתור עולה חדש לפי מבחני משרד הקליטה ובהתאם לתעודת עולה.

מימוש הזכאות

הזכאות היא אוטומטית ועולה חדש לא נדרש לבצע פעולה כלשהי כדי לקבל את ההקלות.

יצויין לעניין זה כי עולה חדש אינו נדרש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על אותן הכנסות או נכסים.

הרחבות נוספות

להלן מידע המרחיב תכולה של עמוד זה.

נכס שהתקבל במתנה

הוראות הסעיף המקנות פטור ממס, אינן חלות לגבי נכס שניתן במתנה לעולה חדש. לפיכך, אם הנכס עבר במתנה, ההכנסות ממנו יחוייבו במס ואותו נכס לא יזכה בהטבות מס.

נכס שהתקבל בירושה

אם הנכס התקבל בירושה, כן ניתן לראות בו בתור נכס המקנה זכאות בהטבות המס.

פעילות מעורבת

במקרה שיש לעולה החדש הכנסות בארץ וגם בחו"ל, ההכנסה בארץ לא תהיה אפשרית להטבות במס, אולם אותו אחד רשאי לפצל את ההכנסות לפי יחס מספר ימי העסקים ששהה במהלך השנה בחוץ לארץ ביחס לכל ימי העסקים בשנה זו.

בקביעה יש לבחור האם יכללו יום א או יום ו בשבוע, וקביעה זו תחול לגבי כל שנת המס וגם כל שנת המס העוקבת. במניין ימי עסקים לא נלקחים בחשבון חופשות ונסיעות פרטיות.

למרות שאינו חייב בהגשת דוח שנתי, במקרה כזה עליו לדווח בדוח שנתי למס הכנסה על פעילות מעורבת ואופן החישוב לפי האמור כאן מקודם.

על אף האמור, אם ההכנסה של היחיד הופקה מחוץ לישראל לתקופה קצרה כך שטיב הפעילות מחוץ לישראל טפל ביחס לפעילותו בישראל, ההכנסה כולה תיראה כאילו הופקה בישראל.

עבודה על ידי מעסיק ישראלי בחו"ל

עולה חדש שנשלח על ידי מעסיק ישראלי לביצוע עבודות משימה בחו"ל לתקופות קצרות – זו עבודה שנחשבת חלק בלתי נפרד מהכנסה מעבודה בישראל וניתן לבקש עבורה פיצול כאמור בפעילות מעורבת.

נכס מחוץ לישראל

הטבת המס ניתנת גם עבור נכס מחוץ לישראל, בין היתר ניירות ערך של חברה ציבורית בחו"ל או אגרות חוב של מדינה בחו"ל בין אם ניירות ערך אלו נסחרות בישראל או בחו"ל ובין אם מוחזקות בישראל או בחו"ל.

אולם, ההטבה לא ניתנת לגבי ניירות ערך של חברה ישראלית או אג"ח של מדינת ישראל, ללא קשר איפה הן נסחרות או מוחזקות.

מידע נוסף

 • הפטור ניתן רק בעד הכנסות בחו"ל או נכסים בחו"ל, אך זהו לא פטור על הכנסות או נכסים בישראל.
 • עולה חדש יכול לבחור כי השנה הראשונה תהיה שנת הסתגלות במהלכה הוא יכול להיחשב תושב חוץ לענייני מס הכנסה.
 • שר האוצר, באישור ועדת הכספים, רשאי להאריך את תקופת הפטור לתקופה שלא תעלה על 10 שנים נוספות אם העולה החדש השקיע השקעה משמעותית בישראל שמקדמת יעדים לאומיים הקשורים למשק.
 • עולה חדש זכאי לקבל נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • עולה חדש זכאי לקבל פטור ממס על ריבית שמקורה בפיקדון במטבע חוץ למשך 20 שנים.
 • ניתן לפנות למשרד הקליטה כאן, כדי לקבל מידע נוסף.

שינויים

 • החל משנת 2007, עולה שעלה לארץ זכאי להטבה למשך 10 שנים ממועד התושבות כאמור. מי שעלה לפני שנת 2007, ההטבה הייתה רק עבור 5 שנים.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil