חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פירעון מוקדם מלא של משכנתא (כל יתרת ההלוואה לדיור)

בעל משכנתא זכאי לבצע פירעון מוקדם מלא של משכנתא, כך שהוא מחזיר את כל סכום יתרת ההלוואה לדיור לפני המועד הקבוע, גם אם בהסכם נקבע אחרת. התאגיד הבנקאי עשוי לדרוש תשלום עמולת בעת ביצוע הפדיון.

מטרת הכתבה לספק הסבר והבהרות בנושא.

מהו פירעון מוקדם מלא של משכנתא?

פירעון מוקדם מלא של משכנתא הוא הליך שבו בעל המשכנתא (ההלוואה לדיור) מחזיר אל הגוף הפיננסי ממנו נטל, בדרך כלל תאגיד בנקאי, את כל הסכום הנותר ויתרת המשכנתה. במילים אחרות, הלווה מעוניין לפרוע את כל הסכום ולבטל את כל המשכנתא שקיבל מהבנק. זכות זו אפשרית גם אם נקבע אחרת לפי חוק.

פידיון מוקדם נעשה בדרך כלל כאשר הלווה קיבל סכום כסף מסויים, על ידי משיכת כספים מחשבון החיסכון או הפיקדון, קבלת רווחים מסויימים, ריווח או השתכרות על ידי הימורים או הגרלות, או במקרים נוספים. כיסוי המשכנתא באופן מלא נעשה בדרך כלל כדי להיפטר ממנה ולהישאר ללא משכנתא.

עם ביצוע הפירעון המוקדם המלא הלווה זכאי לקבל אישור על כך. כמו גם, יש ללווה זכויות נוספות כמו ביטולי זכויות לטובת הבנק, הקטנת עלות הביטוח או ביטולה, ביטול שעבודים נוספים, ביטול הצורך בערבים ועוד.

יצוכיין כי ביצוע פירעון מוקדם חלקי עשוי לגרור אחריו תשלום של עמלה אחת או יותר מרשימה של עמלות פירעון מוקדם של משכנתא, לפי סוג ההלוואה ולפי דרישת הבנק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

לווה במשכנתא רשאי לבצע פירעון מוקדם מלא, אם הוא עומד ב-4 התנאים הבאים:

 1. הוא בעל משכנתא בנקאית (מסחרית) מתאגיד בנקאי או בעל משכנתא מסובסדת ממשרד הבינוי והשיכון.
 2. המשכנתא מיועדת לשם רכישת דירת מגורים או במישכון של דירת מגורים.
 3. סכום הפירעון המוקדם מוחזר בתשלום אחד בלבד.
 4. סכום הפירעון המוקדם הוא אחד מהבאים, לפי הגבוה:
  • 10% מהסכום המקורי של המשכנתא.
  • 10% מיתרת המשכנתא בצירוף הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו ולא נפרעו עד יום הפרעון בפועל.

מימוש הזכאות

לווה המעוניין לבצע פירעון סופי ומלא של יתרת המשכנתא, צריך לפנות אל התאגיד הבנקאי ממנו נטל את ההלוואה לדיור ולבקש ממנו לבצע פירעון מוקדם מלא.

לאחר ביצוע הפירעון המלא הסופי, הבנק חייב למסור ללווה אישור על פירעון ההלוואה (מלא). כמו כן, עליו להודיע אל הלווה כי ביכולתו לפנות אל חברת הביטוח או סוכן הביטוח על מנת לבטל את השיעבוד לטובת התאגיד הבנקאי. הבנק צריך למסור אישור רשמי הממוען לטובת חברת הביטוח הכולל את ההסכמה שלו לביטול השעבוד הקיים לטובתו.

אם בעקבות הפירעון, הבנק אינו דורש יותר פוליסת ביטוח, עליו לציין, בנוסף לכך, כי בעקבות הפירעון, ניתן לבטל את סעיף השעבוד לטובת התאגיד הבנקאי.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

אישור סילוק

לאחר ביצוע פירעון מלא של המשכנתא, הבנק חייב למסור ללווה, בתוך 5 ימי עסקים, אישור סילוק בו ייכתב כי הלווה פרע אל מלוא יתרת המשכנתא, וכי אין לבנק עוד עניין בנכס המשועבד, ככל שזה המצב, וגם כי הבנק מחוייב לבטל את השעבודים על ידי מסירת הודעה ללשכת רישום מקרקעין.

בנוסף לפסקה קודמת, ככל שהפירעון נעשה במזומן או בהעברה בנקאית, והלווה מסר אישור לתאגיד הבנקאי אסמכתא המעידה על ביצוע התשלום, אז התאגיד הבנקאי נדרש למסור אישור סילוק בתוך 2 ימי עסקים ממועד מסירת האסמכתא.

אם ההלוואה לדיור נפרעה בצ'ק במטבע חוץ, זמני ביטול השעבודים מוארכים ל-16 ימי עסקים.

ביטול שעבודים

עם ביצוע התשלום והפירעון על ידי הלווה, הבנק נדרש לפנות אל לשכת רישום מקרקעין ולציין כי הנכס עבורו ניתנה המשכנתא, אינו עוד תחת שעבוד ויש לבטל ולמחוק את השעבודים לטובת הבנק.

הגשת הבקשה על ידי הבנק נעשית בתוך 30 ימים מיום הפירעון, ולגבי בנק למשכנתאות – בתוך 60 ימים מיום הפירעון.

פירעון מהלוואה אחרת

אם הלווה ביקש לפרוע את המשכנתא על ידי נטילת הלוואה אחרת מבנק או מחברת ביטוח, אז הבנק ימסור ללווה את ההסכמתו על כך כי יירשם שעבוד בדרגה שנייה על הנכס המשועבד לו כבטוחה להלוואה.

מידע נוסף

 • ההוצאות הקשורות בעניין ביטול שעבודים מוטלות על הבנק.
 • לווה המעוניין לבצע פירעון של משכנתא, זכאי לקבל פעמיים בשנה וללא תשלום, דפי הסבר הכוללים את המידע הנחוץ לו לשם בחינת הכדאיות.
 • הוראות אלו חלות גם על הלוואה לגביה התאגיד הבנקאי המחה את זכויותיו כלפי הלווה למי שאינו תאגיד בנקאי.
 • הבנק לא רשאי להמחות כאמור, אלא אם כן נעשו הסדרים עם התאגיד הבנקאי הממחה או עם תאגיד אחר המבטיחים כי השירות ללקוח לא ייפגע פגיעה של ממש.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת הבנקאות, 1941
 • חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981
 • צו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), תשס"ב-2002
 • נהלים למתן הלוואות לדיור, ניהול בנקאי תקין מספר 451

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil