חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פטור מחובת מילוי טופס 101 (כרטיס עובד) למקבלי קצבאות

מקבל קצבאות, זכאי להקלת מס הניתנת על ידי רשות המיסים והיא פטור ממילוי והגשת טופס 101 (כרטיס עובד) שאותו יש למלא בתחילת עבודה ובכל שנה. מדובר על הקלת מס שחוסכת זמן וטרדה למקבלי קצבאות מסויימים.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו טופס 101 ומהו פטור ממילוי?

טופס 101 (כרטיס עובד) הוא מסמך בתחום מס הכנסה בישראל, אשר נותן למעסיק את כל המידע החשוב על מנת שמחלקת חשבות השכר אצל המעסיק, תוכל לחשב נכון יותר את גובה המס ואת ההטבות במס שמגיעות לעובד.

בטופס 101 מציינים את הפרטים האישיים של מקבל השכר מהמעסיק, פרטי ההכנסה, פרטים על הכנסות אחרות (לצורך תיאום מס הכנסה), הקלות במס (לצורך קבלת הטבות נקודות זיכוי ממס הכנסה) ועוד.

מקובל לחשוב שטופס 101 משמש עובד שכיר שמקבל משכורת (שכר עבודה) דרך המעסיק. זה נכון, אבל לא רק. למעשה טופס 101 חייב למלא גם מי שמקבל סוגי הכנסה אחרים ממעסיק, כמו קבלת קצבה, מלוג, אנונה, מלגה וכד'. כך למשל, קבלת פנסיה מחברה מנהלת, החברה נחשבת משלמת קצבה או מעסיק, לעניין טופס 101.

טופס 101 חובה למלא בתחילת עבודה אצל מעסיק חדש, וגם בכל תחילת שנה חדשה. מבין הסיבות לכך כי ההטבות, חישוב המס והוראות אחרות במס הכנסה, מחושבות על בסיס שנתי.

התקנות מאפשרות למעסיק לפטור את העובד או מקבל הקצבה, מחובת מילוי טופס 101, בתנאי שהוא (המעסיק או משלם הקצבה) עומד בכמה תנאי זכאות והכל בהתאם להוראות רשות המסים.

בסופו של דבר, מדובר על הקלה במס, שזכאי לקבל מקבל הקצבה. הוא אינו נדרש למלא את הטופס הזה עד להודעה חדשה. ההנחיות תקפות עד לתאריך 31.12.2025 או עד לשינוי שלהן (יעודכן כאן), לפי המועד המוקדם.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

מקבל קצבאות מסויימות, זכאי לקבל פטור מחובת מילוי והגשה של טופס 101, בהתקיים 2 תנאי זכאות עיקריים:

 1. המעסיק עובד בתנאי הזכאות – המעסיק מקפיד על קיום כל התנאים הבאים:
  1. המעסיק משלם קצבה ל-200 גמלאים לפחות.
  2. המעסיק הגיש את כל דוחות 126 אשר חייב בהגשתם.
  3. המעסיק מנהל את חישובי המשכורת והניכויים באמצעות מיכון.
  4. גמלאי חדש צריך למלא טופס 101 מיד עם תחילת תשלום הקצבה כנדרש, ופרטי טופס 101 משמשים בסיס לחישוב ניכוי המס.
  5. המעסיק הודיע אל הגמלאי בכתב כי הוא חייב לדווח לו (למעסיק) על כל שינוי שחל באחד הפרטים שמולאו בטופס, וקיים מעקב ממוכן על כל שינוי.
  6. גמלאי שהוא יחיד מוטב (יחיד שהוא או שבן זוגו הגיע לגיל פרישה, או שהוא או שבן זוגו, עיוור או נכה), אשר הצהיר בטופס 101 כי לבן/בת זוגו אין הכנסה, נדרש למלא כל שנה באחד בינואר הצהרה כי לבן/בת הזוג אין הכנסה בשנת המס הנוכחית. אם הגמלאי הצהיר כי לבן/בת זוגתו יש הכנסה בשנת המס, אז המס ינוכה ממשכורת לפי הצהרתו כאילו ניתנה ההצהרה בטופס 101.
  7. נקודות זיכוי בשל ילדים לאשה עובדת, לאלמן או גרוש תותרנה על סמך טופס 101 האחרון שמולא תוך מעקב באמצעות המחשב אחר גיל הילדים והפסקת הזיכוי מתחילת שנת המס בה נפסקה הזכאות לנקודות זיכוי על פי חוק.
  8. הגמלאי הודיע כי הפסיק לדרוש זיכוי בגין כלכלת ילדיו וכן על כל שינוי במצבו המשפחתי.
  9. במערכת המחשב המבצעת את חישובי השכר צריכות להופיע העילות שבגינן ניתנו נקודות הזיכוי.
 2. מקבל הקצבה הוא אחד מהאוכלוסיות המזכות – להלן הרשימה של הזכאים ובתנאים הקבועים לצד, אשר מעסיקו העומד בתנאים לעיל רשאי לפטור את מקבל הקצבה:
  1. גמלאי אשר עברו 3 שנים מהגיעו לגיל הזכאות לפני תחילת שנת המס (גיל הפרישה או הגיל שבו החל היחיד לקבל קצבה מזכה, כולה או חלקה, לפי המאוחר) – זכאי לפטור, אם מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
   1. הגמלאי הצהיר בטופס 101 שמולא על ידו בהגיעו לגיל הזכאות ובשנתיים שלאחר מכן, כי אין לו הכנסה חייבת נוספת מלבד הקצבה המשולמית.
   2. הגמלאי לא דורש הטבות מס מיוחדות כמו זיכוי ממס ליישובים, זיכוי על בן זוג שכלכלתו עליו וכד'. אבל, מקבל קצבה שמקבל את נקודות הזיכוי על בן זוג שכלכלתו עליו, לא נדרש להמציא טופס 101 אם המציא אותו בעבר, וקיבל עד לאותה שנה את ההטבה במס (למשך שנתיים לפחות), ובן הזוג שלו, עבורו הוא מקבל את ההטבה, גילו עולה על 3 שנים מעל גיל הזכאות.
   3. הגמלאי הגיש למעסיק טופס 101 אחת ל-5 שנים.
   4. למרות זאת, גמלאי שיש לו פטור ממס הכנסה בשל נכות צמיתה ו/או עיוור ומילא את האמור בטופס 101, לא נדרש למלא בשנים הבאות.
  2. מקבל קצבת שאיריםזכאי לפטור, אם מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
   1. הקצבה לא עולה על תקרת קצבה מזכה (רשימת תקרות וסכומים).
   2. מקבל הקצבה הצהיר עם קבלת הקצבה לראשונה ובשנתיים שלאחר מכן כי אין לו קצבאות שאירים נוספות.
  3. מקבל קצבה המוגדר כסיעודי בשיעור 100% (לפי קביעת חברת הביטוח המשלמת ו/או כהגדרתם בתקנון קרנות הפנסיה) – נדרש למלא רק במועד תחילת קבלת הקצבה, אם מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
   1. מקבל הקצבה הצהיר בטופס 101 שמולא על ידו שאין לו הכנסות נוספות.
   2. מקבל הקצבה אינו דורש הטבות מס מיוחדות כמו הטבות במס ליישובים וכד'.
  4. מקבל קצבת אובדן כושר עבודה / נכות – נדרש למלא אחת לשנתיים, אם מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
   1. מקבל הקצבה הצהיר בטופס 101 שמולא על ידו שאין לו הכנסות נוספות.
   2. מקבל הקצבה אינו דורש הטבות מס מיוחדות כמו הטבות במס ליישובים וכד'.
  5. גמלאי אשר מלאו לו 80 שנים ולא חל שינוי בטופס 101 לעומת הטופס האחרוןזכאי לפטור, אם מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
   1. הוא מילא בטופס 101 האחרון כי אין לו הכנסות נוספות.

מי לא זכאי?

 • גמלאי אשר עובד בעבודה חלקית או במשרה נוספת או בעבודה שבגינה משולם לו שכר יומי או מקבל קצבה נוספת – חייב למלא בכל שנה.

מימוש הזכאות – איך לקבל פטור ממילוי והגשת טופס 101?

ככלל, מקבל קצבה זכאי לקבל את הזכאות הזו באופן אוטומטי.

יחד עם זאת, על מנת להיות זכאי לכך, על המעסיק להודיע בכל שנה אל פקיד השומה בו מתנהל תיק הניכויים שלו, על בקשה לקבלת הקלת המס הזו, וחייב לחתום על הצהרה (קישור זה) כי הוא עומד בכל התנאים ככתוב לעיל.

המעסיק נדרש להגיש את ההצהרה בתוך 60 ימים (חודשיים) לפני תום שנת המס הקודמת, לשנה שבה הוא מעוניין להיכלל בתנאים אלו.

מידע נוסף

 • רשות המסים עשויה לעדכן את ההנחיה הזו מעת לעת.
 • פקיד השומה יכול להודיע אל הנישום כי ההנחייה לא חלה עליו.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993
 • הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101ג למשלמי ומקבלי קצבאות, מיום 16.11.2020, הנחיות למעסיקים, רשות המסים

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil