דין ומשפט

הסדר מותנה (תיק) – כל מה שחשודים בעבירות צריכים לדעת

הסדר מותנה (הסדר תיק מותנה) הוא הליך חדש יחסית המאפשר להפעיל דרך חלופית להעמדת חשוד לדין בעת ביצוע עבירות שונות שהם הורחבו עם הזמן. חשודים בעבירות שיפורטו בהמשך, יכולים לבקש ממשטרת ישראל הליך חלופי בתמורה לכך שהחשוד יימנע מביצוע עבירות אלו ו/או יתחייב לשלם קנס / פיצוי.

על מנת להיערך לתיקון חוק המאפשר זאת, בשנת 2016 משטרת ישראל הקימה יחידה בחטיבת התביעות הנקראית – יחידת הסדר תיק מותנה. ההחלה חלה באמצעות 2 שלבים, כאשר בשלב הראשון נקבע סל עבירות מצומצם יותר ובשלב השני סל העבירות הורחב.

על פי דוח חטיבת התביעות של המשטרה, בשנת 2017 הוגשו 1245 הליכים של הסדר תיק מותנה.

מה זה הסדר מותנה?

הסדר מותנה (או בשם הארוך: הסדר תיק מותנה) הוא הליך המאפשר סגירת תיק נגד חשוד בביצוע עבירות וזאת ללא הגשת כתב אישום בבית המשפט. ההסדר מהווה דרך שהיא מחוץ לכותלי בית המשפט שנועד להסדיר את העבירה באופן מוסכם על ידי הצדדים ובתנאים מסויימים. בכך, ההליך עוזר לאנשים נורמטיביים שביצעו עבירה לא חמורה לסגור את התיק ללא הגשת כתב אישום פלילי על ידי התביעה המשטרתית.

הסדר תיק מותנה הוא מכוח תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי הקובע בין היתר, באילו מקרים התובע רשאי לסגור תיק בהסדר, מהם תנאי ההסדר, מהו תוכן ההסדר ומה קורה במקרה של הפרת תנאי ההסדר או סירוב לו.

בחודש מרץ 2016 החלה משטרת ישראל ביישום שלב א' של הסדר מותנה שכלל 3 עבירות בלבד שלגביהן ניתן להחיל את ההסדר ובחודש ספטמבר 2017 החלה המשטרה ביישום שלב ב' שכלל עוד 9 עבירות שניתן לגביהן להחיל את ההסדר.

על מנת שתיק ייסגר בהסדר, החשוד חייב להודות בעובדות העבירה ויחוייב לקיים את התנאים שפורטו בהסדר, שגובש ביחד עם תובע משטרתי. אם החשוד יקיים את התנאים – לא יוגש נגדו כתב אישום, התיק נגדו ייסגר ולא תוטל עליו סטיגמה של הרשעה פלילית.

מהם העבירות שלגביהם אפשר לסגור תיק מותנה?

נכון להיום קיימים 12 עבירות שלגביהן הסדר תיק מותנה חל, והן:

 1. עבירות של איומים.
 2. הסגת גבול.
 3. מעשי פזיזות ורשלנות בחיה (נשיכות כלבים).
 4. תקיפה (ללא גרימת חבלה).
 5. גניבה (ללא אלימות או התפרצות).
 6. היזק לרכוש.
 7. הזנחת השמירה על כלי ירייה.
 8. השתתפות בתגרה.
 9. החזקת נכס החשוד כגנוב.
 10. הטרדה טלפונית.
 11. העלבת עובד ציבור.
 12. מכירה ואספקת אלכוהול לקטין.

באילו מקרים לא ניתן להחיל הסדר תיק מותנה?

יש מקרים בהם לא ניתן להחיל את ההסדר, וזאת למרות שמדובר על העבירות לעיל והם:

 • עונש מאסר בפועל – אם העונש המתאים לחשוד הוא עונש מאסר, תובע לא יוכל לסגור תיק במצב זה.
 • רישום פלילי ב-5 השנים האחרונות – לא ניתן להחיל את ההסדר אם לחשוד יש תיק/פרט במרשם הפלילי במשטרה ב-5 השנים שלפני ביצוע עבירה נושא ההסדר ולרבות הסדר שנערך בעבר או שיש כנגדו חקירות  או משפטים פליליים תלויים ועומדים בעניינו של החשוד, שהם לא חלק מההסדר.
 • עבירות אחרות קלות – בעבירות אלו לא ניתן להחיל את ההסדר:
  • עבירות לפי פקודת התעבורה או ביטוח רכב מנועי שלא נגרמה חבלה של ממש לאדם.
  • עבירות שניתן להטיל עבורם כופר כסף.
  • עבירות שהיסוד העובדתי בהם מהווה הפרה שבשלם ניתן להטיל עיצום כספי לפי חיקוק או עבירות עם יסוד עובדתי דומה למעשה המהווה הפרה כזו.

מהם תנאי ההסדר?

תנאי ההסדר נקבעים על ידי תובע משטרת ישראל, יחידת הסדר תיק מותנה. תובע צריך להתחשב בעקרונות הענישה, בשיקולים ובנסיבות שונות בעת קביעת התנאים של ההסדר. הסנקציות שניתן להטיל על חשוד הם:

 1. קנס למדינה – החשוד ישלם קנס למדינה לפי סעיף 61(א)1 לחוק העונשין (עד 14,400 ₪), גם אם ההסדר כולל יותר מעבירה אחת ובתנאי התשלום יבוצע תוך שנה.
 2. פיצוי לנפגע העבירה – החשוד ישלם תשלום לנפע לפי סעיף 61(א)1 לחוק העונשין (עד 14,400 ₪), ישולם תוך שנה.
 3. התחייבות להימנע מביצוע עבירה – החשוד יתחייב לתקופה של עד שנה אחת שהוא יימנע מביצוע עבירה.
 4. תכנית שיקום / עבודות שירות – החשוד יעמוד בתנאי תכנית שתיקבע על ידי קצין מבחן. התכנית תיערך עד 12 חודשים ואם קצין מבחן ימליץ, היא תוארך ל-18 חודשים.
 5. תיקון נזקים – החשוד יבצע פעולות שונות לשם השבת המצב לקדמותו ולמניעת ביצוע עבירה שבהסדר, כל זאת עד שנה אחת.

יש לציין כי החוק קובע כי אם ייקבע שהשתלום יבוצע לנפגע העבירה, הם לא ישולמו לאוצר המדינה. כלומר, או קנס למדינה או פיצוי לפנגע העבירה.

מהם הזכויות של חשוד בעת ביצוע הסדר תיק מותנה?

ראשית, חשוד יהיה זכאי לקבל מהמשטרה הזמנה בכתב במסגרת ההליך או מסמך הנחיות מפורט לגבי זכויותיו לעיון בחומרים והתייעצות עם עו"ד.

שנית, לפני חתימה על הסדר תיק מותנה, חשוד רשאי לעיין בחומר החקירה ובטיוטת כתב האישום אם אינה זהה למתואר בהסדר. טיוטת כתב האישום הוא מסמך בו תובע מפרט את העובדות והוראות החיקוק שלגביהן קיימות ראיות מספיקות לאישום.

כלומר, לחשוד יש זכות בסיסית לעיין בכל החומר ומסמכים הקשורים להסדר, ורק אחר כך הוא יוכל לקבל החלטה האם להסכים לתנאים או לא.

בנוסף לכך, חשוד רשאי להיוועץ עם עורך דין עוד בטרם על חתימת הסדר, או הגעה ליחידת הסדר מותנה במשטרה.

הפרת תנאי הסדר תיק מותנה או סירוב לו

חשוד שהפר את תנאי ההסכם או שלא הסכים לתנאי ההסדר כולו (או חלק ממנו), יועמד לדין לפי טיוטת כתב האישום. אולם, אם סבר התובע כי אין מספיק ראיות לאישום או שאין עניין לציבור – התובע יסגור את התיק בהחלטה מנומקת בכתב.

התובע לא יעמיד חשוד לדין בגלל עובדות המהוות עבירה שהוא הודה בהן במסגרת הסדר, אלא אם כן החשוד לא מילא את תנאי ההסדר או אם מצא התובע שההסדר הושג במרמה; כתב אישום בשל מרמה כאמור יוגש באישור תובע בכיר.

חשוד שהועמד לדין לאחר שנתחם עמו הסדר, ייראה ההסדר מבוטל והחשוד לא יהיה מחוייב למלא את החובות שבהסדר שטרם ביצע. בית המשפט רשאי להתחשב שבתנאים שהחשוד מילא בהסדר בעת גזירת דינו של החשוד.

אם החשוד זוכה בבית משפט, יוחזרו לו הכספים אם וככל ששילם קנסות אלו למדינה.

סגירת תיק הסדר מותנה

תובע שווידא כי החשוד עמד בתנאי ההסדר וערך רישום תיק בכתב, יסגור את התיק בעילה של "סגירה בהסדר". בנוסף לכך, התובע ישלח דיווח על סגירת תיק למשטרת ישראל ויודיע על כך לחשוד.

איתור תיקים שנסגרו בהסדר מותנה

משטרת ישראל מפרסמת את התיקים שנסגרו בהליך הסדר מותנה באתר האינטרנט שלה. במאגר ניתן למצוא את העבירות שבוצעו והעבירות שהחשודים הודו בהן, הוראות חקיקה שפורטו בהסדר, תנאי ההסדר ונימוק לסגירת תיק.

חשוב לציין כי המשטרה לא רשאית לפרסם את השם של החשוד והמידע יובא בעילו שם.

לאיתור תיקים: www.police.gov.il/hesdermutne.aspx

צריכים עורך דין פלילי? השאירו פרטים


* שליחת הטופס בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

טופס משוב

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?


המשוב אנונימי והמידע נועד לשיפור התוכן.

כתבות נוספות

3 תגובות

 1. אגב,
  לא רק אצל המשטרה קיים הסדר מותנה שכן עבירות תכנון ובנייה שנמצאות באכיפה של יחידות הפיקוח השונות אל מול הפרקליטות גם התחילו לקיים הסדרי 66.

 2. לא מדויק מצידכם בסעיף: משטרת ישראל מפרסמת את התיקים שנסגרו בהליך הסדר מותנה באתר האינטרנט שלה. במאגר ניתן למצוא את העבירות שבוצעו והעבירות שהחשודים הודו בהן, הוראות חקיקה שפורטו בהסדר, תנאי ההסדר ונימוק לסגירת תיק.
  ניסיתי לאתר את התיק שפתחתי מול שכן מאיים … אין שום זכר !!!
  לפחות הייתם מפרסמים בכתובת האלקטרונית של המחלקה המטפלת בסגירת "תיק מותנה"…

  1. שלום,

   מה שכתוב בכתבה נכון ואין צורך לתקן.
   המערכת של המשטרה מציגה תיקים שנסגרו בהליך זה. אם לטענתך התיק לא נמצא, פנה למשטרה לבירור העניין.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close