חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הטלת כופר כסף בעבירות מס במקום הליך פלילי (ועדת כופר)

אדם החשוד בעבירות מס, זכאי במקרים מסויימים ובהרשאת רשות המסים, על הטלת כופר כסף עליו, במקום ובתור חלופה לפתיחת הליך פלילי כנגדו. הליך זה יכול לסייע לפתור סכסוך בצורה מהירה יותר, ולמנוע עינוי דין, מה שעלול להביא גם בסופו של דבר לעונש מאסר בפועל על הנאשם.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי הטלת כופר כסף?

הטלת כופר כסף היא חלופה להליך פלילי כלפי אדם אשר חשוד בעבירת מס או עבר עבירת מס, שדינה עשויה להיות גם מאסר בפועל. הטלת כופר כסף נתונה לשיקול הדעה של רשות המסים בישראל, והיא נעשית בהסכמה עם הנישום.

שיטת הכופר כאמור מעוגנת בהוראות החוק ודיני המס השונים בישראל. כך שמדובר על הליך תקין ולגיטימי אשר אושר במחלקה המשפטית של רשות המיסים.

למעשה, ברשות המסים קיימות ועדות כופר אשר דנות בנושאי המיסוי השונים, והן מוסמכות לדון בעניינם של חשודים וכמובן להחליט על הטלת כופר כסף עליהם.

כאמור, בהליך פלילי רגיל, כנגד המואשם (מעלים מס, מתחמק במס וכד') כתב אישום, ואז מתקיים דיון משפטי. במסגרת התביעה מוגשים הוכחות ועדויות כדי להוכיח את האשמות המיוחדות למואשם. מנגד, הנאשם גם יכול לזמן עדים לצורך הוכחה וסיוע בהגנה המשפטית שלו.

אם הנאשם הורשע, בהליך משפטי, הוא צפוי קנס כספי כבד ברוב המקרים, ואף למאסר בפועל לפרקי זמן ולתקופה לא מבוטלת.

הטלת כופר כסף, מהווה חלופה להליך הפלילי הארוך והמייגע, והיא יכולה לחסוך לאותו מואשם, את האשמות, את המאסר ואת הקנסות הגדולים. כך שבמקום זאת, יוטל עליו כופר כסף – בכך הוא ישלם את הכופר והליך המשפטי יהיה קצר וברור.

עבירות מס המזכות בהטלת כופר כסף

לא כל עבירות המס מזכות בהטלה של כופר כסף במקום הדין הפלילי.

להלן הרשימה:

 1. עבירות מס הכנסה
  • עבירות שאין עליהן עונש מפורש.
  • אי הודעה על התחלת התעסקות או על שינוי בה.
  • אי הודעה על תכנון מדף.
  • אי קיום דרישות מסויימות (לא קיים דרישה לפי הוראות החוק, לא התייצב כפי שנדרש, סירב לקבל הודעה, לא הגיש במועד דוח שנתי, לא הגיש במועד דוח מקוון או דוח מעביד מקוון, לא ניהל פנקסי חשבונות, השמיד או הסתיר מסמכים עם ערך שומה, לא רשם תקבול שהיה חייב לרשום, לא דווח על פעולה המחייבת בדיווח).
  • תקיפה או הפרעה בשעת מילוי תפקיד.
  • העברת נכסים בכוונה למנוע גביית מס.
  • ייצוג שלא כדין.
  • אי ניכוי מס במקור.
  • אי העברת המס שנוכה.
  • מרמה, התחמקות ממס
 2. עבירות מיסוי מקרקעין (רכישה, שבח)
  • אי מסירה ללא סיבה מספקת דבר החייב בהוראות החוק – לגבי קונה, מוכר, עושה הפעולה באיגוד או הרוכש זכות באיגוד שלא מסרו.
  • אי מילוי דרישה ממי שמוסמך.
  • אי מסירת הצהרה לפי הנדרש בעת מכירת זכות במקרקעין, פעולה באיגוד מקרקעין, או רכישת זכות במקרקעין.
  • השמדה או הסתרת מסמכים שיש להם ערך לענין חישוב השומה.
  • מסירת הצהרה, ידיעה או הודעה ביודעין שאינה נכונה.
  • סיוע לאחר לערוך הצהרה, ידיעה או הודעה לצורך חוק זה, בידיעה שאינן נכונות.
  • התייצבות כמיופה כוח של אחד ומסר הצהרה, ידיעה או הודעה כאמור, בידיעה שאינן נכונות.
  • עבירה על עבירות מסויימות במטרה להתחמק ממס או לעזור לאחר להתחמק ממס.
  • הפרעה לאדם שהוסמך לפעול לפי חוק זה לבצע את סמכויותיו, או מניעה כאמור.
 3. עבירות מס ערך מוסף
  • סירוב או הימנעות למסור ידיעה, מסמך, פנקס או דוגמה, החייבים.
  • סירוב או הימנעות להתייצב בחקירה.
  • מסירת ידיעה לא נכונה או לא מדוייקת בלא הסבר סביר, או מסירת דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור.
  • אי עשיית המוטל לעניין רישום.
  • הוצאת חשבונית מס בלי זכאות לעשות כן או לאחר איסור לעשות כן.
  • אי הגשה במועד דו"ח שיש להגישו.
  • אי פירוט בדוח התקופתי פעולה החייבת בדיווח.
  • אי פירוט בדוח תקופתי, בדוח מיוחד או בדוח שנתי מסכם פרט החייב בפירוט.
  • אי ניהול פנקסי חשבונות או רשומות אחרות.
  • החזקה בסימני זיהוי שלא התקבלו מרשות המסים או שימוש לאחר שאוסר השימוש בהם.
  • מסירה שלא כדין לאדם אחר טובין שיבואם או מכירתם פטורים בתנאי שישמשו אותו בלבד.
  • הובלת טובין בניגוד להוראות, או הוצאתם כאמור.
  • החזקה בטובין בעת עיסוק במכירתם ושרכישתם לא נרשמה בפנקסי החשבונות.
  • אי רישום תקבול שהיה חייב.
  • אי הוצאת חשבונית מס, הוצאת חשבונית ללא תשלום מס, אי דרישת חשבונית מס.
  • הפרעה לאדם שהוסמך לפעול לפי חוק זה לבצע את סמכויותיו, או מניעה כאמור.
  • אי הודעת תכנון מדף.
  • עבירה על עבירות מסויימות במטרה להתחמק ממס או לעזור לאחר להתחמק ממס.
  • העברת נכסים בכוונה למנוע תשלום מס.
  • עבירה שלא נקבע לה עונש.
  • עבירות אחרות לפי תקנות מס ערך מוסף.
 4. עבירות מכס
  • התכנסות לשם הברחה.
  • תפיסה בקנוניה, שיחוד פקיד-מכס, חילוץ טובין או השמדתם ומניעת תפיסתם.
  • יריה אל כלי שיט של רשות המכס.
  • סילוק טובין חבי מכס או השמדתם.
  • הברחה.
  • עבירות מכס אחרות.
  • עונש כללי.
 5. עבירות מס קניה
  • מסירת ידיעה כוזבת או מסמך כוזב.
  • סירוב או מניעה למסור ידיעה, מסמך או דוגמא.
  • השמדה או שינוי כל פנקס או מסמך אחר שיש דריה למסרו.
  • החזקת טובין טעוני מס שלא שולם המס המגיע עליהם ואין כל סיבה מצדיקה את אי התשלום.
  • מסירת טובין שיבואם או מכירתם פטורים ממס, שלא לפי תנאי ההיתר.
  • הפרעה לאדם הפועל בשליחותו של המנהל לבצע את סמכויותיו או מניעה כאמור.
  • עשיית מעשה כדי להתחמק מתשלום מס.

שיקולים בעד הטלת כופר כסף

לרשות המסים יש שיקולים מתי היא יכולה להטיל כופר כסף, והם:

 1. קולת העבירה – ההיקף הכספי של העבירה קטן יחסית, מידת האשם של העבריין, פסיקת בית המשפט במקרים דומים.
 2. מידת מעורבותו ויוזמתו של העבריין בביצוע העבירה (עבריין עיקרי מול עבריין נגרר).
 3. מצב אישי של העבריין – גיל מבוגר, מחלה קשה או נכות, אסון אישי וכדומה.
 4. מצבם של בני המשפחה התלויים בעבריין.
 5. העניין הציבורי בהבאת העבריין לדין – הנזק מניהול המשפט יעלה על התועלת שבו, העומס על מערכת המשפט ומשקל ההרתעה.
 6. הסרת המעשה ו/או המחדל העברייני בדרך של תשלום המס, תיקוני דוחות וכיוצאה בכך.
 7. שיקולים נוספים במקרים חריגים:
  • היותו של העבריין נכה צה"ל ורקע בטחוני אחר, תרומתו לציבור.
  • מידת שיתוף הפעולה של העבריין במהלך חקירה.
  • חלוף זמן קיצוני – אם העיכובים לא נגרמו על ידי העבריין.

זוהי אינה רשימה סגורה והיא לא כוללת את כל השיקולים האפשריים, היא לא מעידה ולא מלמדת על משקלו של כל קריטריון או הכרחיות, והיא לא נועדה להצביע על עדיפותו של שיקול אחד על פני משנה.

שיקולים נגד הטלת כופר כסף

כמו כן, יש שיקולים מתי רשות המיסים לא תשקול להטיל כופר כסף, והם:

 1. עבריין מועד – הרשעות קודמות, עבירה חוזרת, הוטל כופר בעבר.
 2. חומרת העבירה – ההיקף הכספי של העבירה גדול יחסית, משך ביצועה, אי הסרת המחדל.
 3. עבירה של מייצג במסגרת תפקידו בתור מייצג.
 4. גורם ההרתעה בענפים מסויימים (ענפים שבהם העבירת הפכו להיות "מכת מדינה").
 5. עבירה בתחום בו יש חובת אמון או נאמנות.
 6. מקום בו נוסף לעבירה בתחום המס, נעברו עבירות לפי חוק העונשין או כל דין אחר.
 7. הוצע לעבריין לשלם כופר בעבר והוא סירב לשלם אותו.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963
 • חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975
 • פקודת המכס [נוסח חדש], תשכ"ג-1963
 • חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
 • ועדה לקביעת שיקולים מנחים בהטלת כופר בעבירות מס, מיום 17.10.2004, רשות המסים

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil