חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פתיחת חשבון בנק ביתרת זכות – חובת בנק וזכויות הלקוח

פתיחת חשבון בנק ביתרת זכות היא אחת הזכויות הבסיסיות של כל אדם בישראל והבנק מחוייב לאפשר זאת ללא ערימת קשיים. מדובר על אחת מחובות מתן שירותים בנקאיים של תאגיד בנקאי.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהו חשבון בנק ביתרת זכות?

חשבון בנק ביתרת זכות הוא חשבון בנק רגיל, שאין בו מסגרת אשראי או אוברדראפט, כך שבפועל בכל רגע נתון סכום הכסף בחשבון הוא ביתרה חיובית (לא מינוס).

בכלליות, חשבון בנק עובר ושב הוא חשבון חשוב מאוד, שבו מנהל הצרכן (לקוח של תאגיד בנקאי) את רוב הפעילות הפיננסית שלו. בין היתר חיסכון ופקדונות, הלוואות, קבלת שכר והכנסות, משיכת כספים והוצאות ועוד.

לפי חוק, תאגיד בנקאי (בנק) לא רשאי לסרב סירוב בלתי סביר לתת שירותים מסויימים, כאשר אחד מהשירותים הללו הוא פתיחת חשבון עובר ושב במטבע ישראלי כל עוד החשבון הוא ביתרת זכות לטובת הלקוח.

התנייה של תנאים בלתי סבירים לקבלת שירות על ידי הלקוח, נחשבת סירוב בלתי סביר. למעשה, לבנק אסור לסרב לפתוח חשבון בנק ללקוח שהוא אחד או יותר מאלה:

 • לקוח מוגבל, לקוח מוגבל חמור, לקוח מוגבל מיוחד או לקוח שהוגבל בעבר – לפי הוראות בעניין צ'קים ללא כיסוי.
 • לקוח בהליך פשיטת רגל (החוק הישן) או בהליך חדלות פירעון (החוק החדש), או לקוח שהיה בעבר בהליך כזה.
 • לקוח שהוטל עיקול על חשבונותיו.
 • לקוח אשר מתנהל או התנהל בעבר, בינו לבין תאגיד בנק אחר, הליך משפטי שמקורו בגביית חוב.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אדם בישראל המעוניין לפתוח חשבון בנק לפי דין.

מימוש הזכאות – איך לפתוח חשבון בנק עובר ושב ביתרת זכות?

כל אדם המעוניין לפתוח חשבון בנק ביתרת זכות, רשאי להגיש בקשה אל הבנק באופן הבא:

1. הגשת בקשה לפתיחת חשבון בנק

ניתן להגיש בקשה באחת הדרכים הבאות:

 1. בקשה פיזית – יש לגשת אל תאגיד בנקאי רלוונטי שבו הצרכן מעוניין לפתוח את החשבון ביתרת זכות, בין אם מדובר על סניף מקומי בעיר המגורים לבין סניף ביישוב אחר.
 2. בקשה מקוונת – ניתן להגיש בקשה לפתוח חשבון בנק דרך האינטרנט. אולם, הבנק רשאי להתנות בכך שהוא יודיע כי הלקוח צריך לאחד הסניפים כדי להמשיך את התהליך וכן יספק הסבר ללקוח בדבר פירוט מסמכים נחוצים.

2. בחינת הבקשה על ידי הבנק

על התאגיד הבנקאי להודיע בעת הגשת הבקשה, האם הוא מסרב ללקוח מסיבות סבירות.

אולם, אם לא נמסרה הודעה במועד הגשת הבקשה, אז הבנק חייב למסור ללקוח אישור בכתב הכולל את הפרטים הבאים:

 • שם הלקוח.
 • שם הבנק ומספר הסניף בו הוגשה הבקשה לפתיחת חשבון.
 • מועד הגשת הבקשה.
 • פירוט מסמכים נחוצים לצורך בחינת הבקשה, אם ההחלטה תלוייה במסמכים אלו.

3. הוספת מסמכים נחוצים

כאמור מקודם, הבנק יכול להתנות פתיחת חשבון הבנק בהבאת מסמכים על ידי הלקוח, בתנאי שמדובר על מסמכים נחוצים לבחינת הבקשה וחייב להודיע על כך ללקוח בהזדמנות ראשונה.

הבנק לא רשאי לדרוש מסמכים לא רלוונטיים למתן החלטה לפתיחת חשבון בנק, כגון אלו:

 • העתק מכתבי עיקול או צווי עיקול שהוטלו על הלקוח מרשויות וגורמי האכיפה.
 • אישור יתרת חוב הוצאה לפועל.
 • אישור סגירת חשבון בנק שהלקוח ניהל בבנק אחר.
 • אישור על אופן התנהלות הלקוח בחשבון שניהל בבנק אחר.
 • דפי חשבון בנק קודם – מלקוח שהצהיר כי לא ניהול חשבון בנק בעבר.
 • תעודת זהות בנקאית (דוח שנתי בנקאי).
 • מסמכים נדרשים לצורך מתן הטבות או אשראי בבנק.

4. מתן החלטת הבנק

לאחר הגשת הבקשה, הבנק מחוייב למסור החלטה, עם הנימוקים לפי כל דין, בתוך 10 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה או ממועד השלמת המסמכים הנחוצים, או ממועד הגעת הלקוח לבנק אם הבקשה נעשתה באופן מקוון.

אולם, הבנק לא יהיה חייב למסור החלטה כזו אם בתקופה האמורה בפסקה קודמת, נחתם הסכם לפתיחת חשבון הבנק.

בנוסף, בנק שהחליט לפתוח חשבון ללקוח, חייב להבהיר, לפני פתיחת החשבון כי מדובר על חשבון בנק ביתרת זכות בלבד שהוא לא כולל אשראי. כמו כן, חייב להבהיר מהם אמצעי התשלום העומדים לרשות הלקוח.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

ניהול חשבון עובר ושב ביתרת זכות

בעת פתיחת חשבון בנק עובר ושוב ביתרת זכות, הבנק מחויב למסור ללקוח רשימת השירותים הניתנים לצורך ניהול חשבון הבנק שלו. כמו כן הבנק חייב לפרסם את השירותים הללו במקום בולט באתר האינטרנט כך שההודעה הזו תעמוד לרשותם.

השירותים הניתנים:

1. אמצעי תשלום

הבנק לא רשאי לסרב סירוב בלתי סביר, ולא רשאי להתנות תנאים בלתי סבירים, לבקשת לקוח לנהל את חשבונו באמצעי התשלום הבאים:

 • תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע).
 • כרטיס בנק לחיוב מיידי (כרטיס דביט).
 • כרטיס בנק למשיכת כספים.

כמו כן, במידה והלקוח מבקש לקבל צ'קים לשימוש, הבנק נדרש לבחון את הבקשה לגופה, תוך כדי התחשבות במכלול הנסיבות לפי העניין. אם הבנק החליט לתת צ'קים ללקוח, הוא רשאי להתנות לפי תנאים שנקבעו מראש.

2. גישה למידע וביצוע פעולות

 • הבנק נדרש לצרף את הלקוחות שלו לשירות אחזור מידע באמצעות עמדות השירות.
 • הבנק לא רשאי לסרב לפי בקשת לקוח לקבל מידע אודותיו בערצי הבנקאות בתקשורת (מכשירים אוטומטיים, אתר אינטרנט, אפליקציה וכד').
 • הבנק לא רשאי לסרב סירוב בלתי סביר, לפי בקשת לקוח לבצע פעולות בערוצי הבנקאות בתקשורת. אולם רשאי לקבוע מגבלות ובקרות לפי נסיבות העניין.

מידע נוסף

 • במידה והלקוח בהליך פשיטת רגל או בהליך חדלות פירעון, וטרם הופטר מחובותיו – הבנק רשאי להתנות פתיחת חשבון או ניהולו, בקבלת אישור מראש של הנאמן או המנהל המיוחד, זאת בתנאי שעדכן את הלקוח בהזדמנות ראשונה.
 • הבנק יכול לקבוע מדיניות עסקית למתן שירותים בנקאיים תוך כדי הודעה למפקח על הבנקים, במקרה שהמפקח לא התנגד לכך, אז סירוב במקרה כזה נחשב סירוב סביר של הבנק.
 • הבנק לא יהיה מחוייב לספק חשבון ביתרת זכות אם תנאי הרישיון שלו אחרים.
 • חובת סירוב בלתי סביר ללקוח מוגבל או בהליכים כאמור לעיל, לא חלה לגבי לקוח שמבקש לפתוח חשבון בנק עבור אחר, לפי דין, מינוי או הסכם.
 • לקוח המבקש לפתוח חשבון בנק באותו בנק שבו הותיר בעבר חוב, אז הבנק חייב לבחון את הבקשה תוך כדי שימת לב, בין היתר, למועד יצירת החוב, גובה החוב, הליכי גבייתו ונסיבות פתיחת חשבון הבנק החדש.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981
 • פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו, הוראה 422, ניהול בנקאי תקין

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil