חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

משיכת כספי פיצויים וכספי פנסיה בפטור מניכוי מס במקור לבעלי הכנסות נמוכות

אדם בעל הכנסות נמוכות יכול להגיש בקשה לצורך משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים (ביחד כספי פנסיה) בפטור מניכוי מס במקור. רשות המסים קבעה תנאים בהם לא צריך להגיש פניה אליה, אלא ישירות לגוף הפנסיה.

מטרת הכתבה להסביר את ההוראה של רשות המסים. הוראה זו בתוקף עד 31.12.2023.

מהי משיכת כספי פיצויים ותגמולים בפטור מניכוי מס במקור?

אדם שמעוניין למשוך סכומים מהחיסכון הפנסיוני (קופת גמל, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה) באופן חד פעמי או סכומים ממרכיב הפיצויים שבהם לא ניתנה הנחייה מהמעסיק, חייב לפנות לרשות המסים כדי לקבל אישור ניכוי מס במקור, שאותו יש להציג בפני גוף המנהל את החיסכון.

רשות המסים פרסמה הוראה שמטרתה להקל על המצב, כך שאותו אדם לא יצטרך לפנות למס הכנסה ועל סך הצהרה בלבד יוכל לקבל את הכספים בפטור מניכוי מס במקור. ניכוי מס במקור משמעו כי המקור (המשלם) מנכה את המס מהסכום ברוטו ואז מעביר את היתרה נטו למבקש.

במילים אחרות, המשלם לא צריך לנכות מס במקור בעת משיכת כספים למבקש שמקורם בהפקדות המעסיק לרכיב הפיצויים בקופת גמל (כספי פיצויים) ו/או כספים שמקורם בהפקדות המעסיק והעובד לרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה כעמית שכיר ו/או הפקדות העמית בתור עמית עצמאי (כספי תגמולים לקצבה וגם כספי תגמולים הוניים לא נזילים).

הוראה זו קובעת תקרות וסכומי משיכה מירביים בהתחשב בשיקולי המס השונים עקב הכנסת המבקש והטבות המס שמגיעות לו (כמו נקודות זיכוי וכד'). סכומים אלו אינם הכנסה פטורה ממס, אלא הכנסה חייבת במס אבל מכיוון שיש הרבה זיכויים אין חיוב במס ולכן היא פטורה מניכוי מס במקור.

חשוב לציין! בנוסף להוראה זו, קיימת זכות המקנה פטור ממס הכנסה על משיכת סכומים (פיצויים או תגמולים) מקופת גמל לפי חוק. במילים אחרות, פטור ממס הכנסה ו- פטור מניכוי מס במקור אלו 2 דברים שונים.

כתבה על פטור ממס הכנסה במשיכת כספים – בימים הקרובים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

מי זכאי למשוך כספים מקופת גמל ללא פניה לרשות המסים לקבלת אישור להעברה לקופת הגמל וללא ניכוי מס במקור? תנאי הזכאות בהתאם לסוג הכספים (פיצויים או תגמולים):

1. תנאים למשיכת כספי פיצויים

אלו הם התנאים:

 • סכום כספי פיצויים צבורים – סכום פיצויים כולל הצבור בקופת הגמל הוא עד 10,000 ₪.
 • מקור כספי הפיצויים – הפקדות המעסיק על תקופות עבודה שהסתיימו עד סוף שנת המס שקדמה לשנת הגשת הבקשה.
 • הכנסות המבקש בשנת המס – כל ההכנסות כולל סכום כספי הפיצויים שיש למשוך הוא עד 59,000 ₪ לגבר או עד 72,000 ₪ לאישה.

2. תנאים למשיכת כספי תגמולים

אלו הם התנאים:

 • סכום כספי תגמולים צבורים – סכום כספי תגמולים לקצבה וגם כספי תגמולים הוניים לא נזילים אשר צבורים בקופת הגמל הוא עד 15,000 ₪.
 • הפקדות כספים – אין הפקדות שוטפות לפיצויים ו/או לתגמולים במהלך שנת המס בה מבוקשת משיכת כספי תגמולים לקצבה.

3. תנאים למשיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים ביחד

אלו הם התנאים כאשר יש בקשה אחת ל-2 סוגי הכספים ביחד:

 • סכום כספים צבורים – סכום כולל הצבור בקופת הגמל:
  • כספי פיצויים – עד 5,000 ₪.
  • כספי כספי תגמולים לקצבה וגם כספי תגמולים הוניים לא נזילים – עד 4,000 ₪.
 • מקור כספי הפיצויים – הפקדות המעסיק לפיצויים ולתגמולים על תקופות עבודה שהסתיימו עד סוף שנת המס שקדמה לשנת הגשת הבקשה.
 • הכנסות המבקש בשנת המס – כל ההכנסות כולל סכום כספי הפיצויים שיש למשוך הוא עד 45,000 ₪ לגבר או עד 58,000 ₪ לאישה.

בנוסף לכך, חשוב לציין כי בכל שנת מס קיימת הגבלה של בקשה אחת בלבד למשיכת כספים מכל קופות הגמל.

מימוש הזכאות – איך למשוך כספים בפטור מניכוי מס במקור?

כדי למשוך את הכספים, בהתאם לסוג שלהם, יש להגיש הצהרה ישירה לקופת גמל לאחר עמידה בתנאי הזכאות לעיל. כך עושים זאת:

1. משיכת כספי פיצויים בפטור מניכוי מס במקור

לאחר עמידה בתנאי הזכאות כמפורט לעיל בעניין פיצויים, יש להגיש טופס הצהרה (קישור לטופס) הכולל את הפירוט הבא:

 • סכום כספי פיצויים למשיכה.
 • המבקש תושב ישראל.
 • הכנסה החייבת במס לרבות כספי הפיצויים המיועדים למשיכה עד 59 אלף ש"ח לגבר או עד 72 אלף ש"ח לאישה.
 • פירוט הכנסות אחרות החייבות במס בשנה זו, למעט אותם כספי פיצויים מיועדים למשיכה.
 • הצהרה כי מקור הכספים בהפקדות על תקופות עבודה קודמות.
 • זוהי בקשה יחידה בשנת המס.
 • לא התקבל אישור ניכוי מס במקור מפקיד השומה.
 • אימות הפרטים.

ניתן להגיש את הבקשה במהלך כל שנת המס (מ-1.1 ועד 31.12) עבור שנת מס קודמת.

הסכום הפיצויים שמותר למשוך הוא ההפרש בין סך ההכנסה המותרת כמפורט בתנאי הזכאות לעיל לבין סך ההכנסות הכולל במפורט בתצהיר. עם זאת, הסכום המירבי של כספי הפיצויים שמותר למשוך בפטור מניכוי מס במקור הוא 10,000 ₪.

את הבקשה יש להגיש לחברה המנהלת של קופת גמל.

2. משיכת כספי תגמולים בפטור מניכוי מס במקור

לאחר עמידה בתנאי הזכאות כמפורט לעיל בעניין תגמולים, יש להגיש טופס הצהרה (קישור לטופס) הכולל את הפירוט הבא:

ניתן להגיש את המבקשה במהלך הרבעון הרביעי של השניה (מ-1.10 ועד 31.12).

 • סכום כספי תגמולים למשיכה.
 • המבקש הוא תושב ישראל.
 • בשנת המס אין כל הכנסה החייבת בתשלום מס (משכורת, קצבה, עסק, משלח יד או מקור אחר החייב במס). למעט קצבת זקנה, שאירים, נכות או ילדים.
 • זוהי בקשה היחידה בשנה.
 • לא התקבל אישור ניכוי מס במקור מפקיד השומה.
 • אימות הפרטים.

הסכום המירבי של כספי התגמולים לקצבה שניתן למשוך בפטור מניכוי מס במקור הוא 15,000 ₪.

את הבקשה יש להגיש לחברה המנהלת של קופת גמל.

3. משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים בפטור מניכוי מס במקור

אם הבקשה היא למשוך את כספי הפיצויים ואת כספי התגמולים לקצבה וגם כספי התגמולים הוניים לא נזילים במסגרת אותה בקשה, ולאחר בדיקה שהמבקש עומד בתנאי הזכאות לעיל, יש להגיש טופס הצהרה (קישור לטופס) ושם לפרט כי:

 • סכום כספי פיצויים למשיכה וסכום כספי תגמולים למשיכה.
 • המבקש הוא תושב ישראל.
 • הכנסה החייבת במס לרבות כספי הפיצויים המיועדים למשיכה עד 45 אלף ש"ח לגבר או עד 58 אלף ש"ח לאישה.
 • פירוט הכנסות אחרות החייבות במס בשנה זו, למעט אותם כספי פיצויים מיועדים למשיכה.
 • הצהרה כי מקור הכספים בהפקדות על תקופות עבודה קודמות.
 • זוהי בקשה יחידה בשנת המס.
 • לא התקבל אישור ניכוי מס במקור מפקיד השומה.
 • אימות הפרטים.

ניתן להגיש את הבקשה במהלך כל שנת המס (מ-1.1 ועד 31.12) עבור שנת מס קודמת.

הסכום המירבי של כספים שמותר למשוך בפטור מניכוי מס במקור הוא:

 • 5,000 ₪ – פיצויים.
 • 4,000 ₪ – תגמולים.

את הבקשה יש להגיש לחברה המנהלת של קופת גמל.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
 • הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות, מיום 22.01.2020
 • הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות – הארכת תוקף ועדכון, מיום 06.01.2021
 • הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות – הארכת תוקף, מיום 03.01.2022

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil