חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תעודת אחריות יצרן על מוצרים – תוקף, זכויות, מדבקת אחריות ומידע נוסף

צרכן שרכש מוצרים מסויימים, זכאי לקבל תעודת אחריות על אותם מוצרים ואף מדבקת אחריות עם פירוט תקופת האחריות. לפי תעודת האחריות הזו, הצרכן זכאי לקבל במסגרת אחריות יצרן שירות ומכירה לאחר רכישה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות ופירוט נוסף.

מהי תעודת אחריות יצרן?

כאשר צרכן רוכש מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים, לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים, כאשר מחירם עולה על 150 ₪, הוא זכאי לקבל תעודת אחריות וגם מדבקת אחריות.

תעודת אחריות היא מסמך המפרט את החיובים של (חובות) היצרן וגם את חיובי העוסק שמכר את המוצר לצרכן, כלפי הצרכן, בעניין תקינות המוצר ובעניין מתן שירות לאחר מכירה.

יצרן מוצרים חייב לצרף תעודת אחריות למוצרים הנמכרים לצרכן בשפה העברית, ואם הצרכן דרש זאת אז בשפה הערבית. עוסק המוכר את המוצרים לצרכן, חייב למסור לו תעודת אחריות של היצרן במועד מסירת המוצר, וכן חייב לציין על גבי התעודה את פרטיו ואת תאריך הרכישה.

בנוסף, העוסק המוכר מוצר לצרכן חייב להדביק או למסור לצרכן מדבקת אחריות לצורך הדבקה על המוצר, שבה יצויין תום תקופת האחריות.

במהלך תוקף האחריות כמפורט בתעודה ומדבקת האחריות, היצרן חייב לספק אחריות על המוצר לפי הוראות הדין.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן במדינת ישראל שקונה מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים, לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים, כאשר מחירם עולה על 150 ₪.

מבנה ותוכן תעודת האחריות

תעודת האחריות חייבת לכלול את המידע הבא:

 • שם המוצרים, תיאורם, מספרם הסידורי (אם קיים), שם הדגם ושנת הייצור.
 • תאריך רכישת המוצר ופרטי העוסק שמכר את המוצר לצרכן.
 • פרטים מלאים של היצרן – שמו, כתובת היצרן, מספר תעודת זהות או מספר תאגיד, השם המסחרי, מספר טלפון ומספר פקס, וכל פרט אחר המאפשר לצרכן לפנות אל היצרן לצורך קבלת השירות ממנו.
 • כתובות ומספר טלפונים של תחנות שירות (מקום שבו הצרכן יכול למסור את המוצר לשם תיקונו).
 • פירוט מלא של אחריות יצרן.
 • חיובים נוספים – להלן חובות נוספות של היצרן:
  • יצרן שנטל על עצמו חיובים נוספים על החיובים המעזריים לפי דין, לרבות תקפות אחריות ארוכה יותר, חייב לפרט אותם בתעודת האחריות.
  • אם החיובים הנוספים מסוייגים ביחס לאמור לפי הוראות הדין, היצרן חייב לציין בתעודת האחריות בנפרד, ובאותיות בולטות לעין, תחת הכותרת "אחריות נוספת מוגבלת".

תוקף אחריות התעודה

תקופת האחריות היא תקופה של שנה מיום מסירת המוצרים בפועל לצרכן.

עם זאת, במקרה שהיצרן קבע חובת התקנה או הדרכה, אז תקופת האחריות מתחילה במועד סיום ההתקנה או ההדרכה, לפי המאוחר, וזאת בתנאי שעד למועד התקנת המוצרים, הצרכן לא עשה שימוש במוצרים שנמסרו לו והם נשמרו בתנאים ראויים העונים לדרישות היצרן.

במהלך תקופת האחריות, היצרן חייב לפעול לפי החיובים שלו ובפרט – תיקון המוצר ללא תוספת תשלום.

שירות לאחר תום תקופת האחריות

לאחר תום תקופת האחריות, עוסק יכול לתת גם שירות תמורת תשלום, שהוא שירות ארוך טווח של תיקון המוצרים. במקרה כזה, על העוסק לערוך הסכם בכתב ובו יצויינו:

 • תיאור המוצרים.
 • פרטיו המלאים של העוסק – שמו, כתובת העוסק, מספר תעודת זהות או מספר תאגיד, השם המסחרי, מספר טלפון ומספר פקס, וכל פרט אחר המאפשר לצרכן לפנות אל היצרן לצורך קבלת השירות ממנו.
 • כתובת ומספרי טלפון של תחנות השירות של העוסק.
 • חיוביו של העוסק כלפי הצרכן.
 • סייים לחובותיו של העוסק, שיצויינו באופן בולט לעין.
 • אופן ביטול החוזה.

עוסק שהציע או התחייב לתת לצרכן שירות ארוך טווח כבר במועד מכירת הטובין, במסגרת עסקת המכירה, חייב למסור לצרכן את הפרטים ברשימה לעיל.

במקרה כזה, צרכן שהתחייב לכך בעסקת מכירה לחזור בו מהעסקה לשירות ארוך טווח, עד תום תקופת האחריות שנקבעה לגבי אותו מוצר.

מדבקת אחריות

מדבקת אחריות היא מדבקה בנוסף לתעודת האחריות, שהיא הודבקה על המוצר או שהיא נמסרה לצרכן לצורך הדבקה על המוצר, והיא מציגה את תום תקופת האחריות של המוצר.

צרכן שהציג לעוסק מוצר שעליו מודבקת מדבקת אחריות תקפה ומקורית, לא חייב להציג ועוסק לא יכול לדרוש ממנו להציג תעודת אחריות כתנאי למתן שירות לפי החיובים בתעודת האחריות.

מדבקת אחריות חייבת להיות מדבקה מקורית שהנפיק יצרן בשימוש סביר במוצר שעליו היא מודבקת בתקופת האחריות, לא תינתק והכיתוב עליה לא יימחק.

הכיתוב על המדבקה חייב להיות באותיות וספרות ברורות, עמידות וקריאות, צבע האותיות והספרות חייב להיות נוגד את צבע הרקע שעליו הן כתובות וגודל האותיות והספרות לא יכול להיות קטן יותר מגודל גופן של 10 פיקסלים או שני מילימטרים.

המדבקה צריכה לכלול את המידע הבא:

 • תום תקופת האחריות המלאה (תקופת האחריות המחויבת על פי הוראות הדין וכן תקופת אחריות נוספת ובלבד שאינה מסויגת).
 • תום תקופת אחריות נוספת שהיא מוגבלת.
 • כמפורט בתעודת האחריות.
 • כל כיתוב נוסף לפי בחירת היצרן ובתנאי שגודל הכיתוב כאמור לא יעלה על גודל האותיות והספרות של הכיתוב ב-3 הנקודות הקודמות.

חובת המדבקה חלה רק על המוצרים הכלולים בתנאי הזכאות לעיל. כלומר היא לא חלה על מוצרים שהם לא האמורים לעיל, ולא על מוצרים ששטח הפנים הפנוי שלהם שווה או קטן לגודל מדבקה הכוללת כיתוב כנדרש ולפי הדין.

מידע נוסף

 • עוסק חייב לאפשר לצרכן לעיין בתעודת האחריות עוד לפני השלמת העסקה.
 • היצרן לא רשאי בתעודת האחריות להתנות זכויות צרכן לפי כל דין.
 • בכל פרסום של המוצרים, שבהם מפורטים כי יש חיובים נוספים המסוייגים ביחס להוראות הדין, היצרן חייב לציין באותיות בולטות לעין, כי מדובר על אחריות מוגבלת.
 • אם היצרן לא ציין "אחריות נוספת מוגבלת" בתעודת האחריות, אז הדבר נחשב כאילו הוא הסכים שהחיובים הנוספים יהיו כמו הוראות אחריות יצרן (הבסיסיות).
 • במקרים מסויימים גם עוסק שמכר את המוצר לצרכן, עשוי להיות חייב לחובות של היצרן.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
 • תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006
 • תקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), תשע"ב-2012

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil