חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

חובת בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה בתקופת קורונה – מי חייב, איך זה נעשה ומידע נוסף

חוזרים לישראל או אנשים אחרים שהיו במגע עם חולה, ואין להם מקום לשהות בו, חייבים לשהות באמצעות בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה. החובה כאמור כוללת סמכויות פיקוח.

מטרת הכתבה להסביר זאת. עודכן בתאריך 25.12.2020.

בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה

לצורך התמודדות עם משבר נגיף הקורונה בישראל, המדינה תיקנה תקנות לשעת חירום שמטרתם להסדיר בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה. מדובר על מקומות שנקבע כמקומות ייעודיות לבידוד, במקום חובת בידוד בית לאדם בשל חשש הימצאות נגיף קורונה.

למעשה, כל חוזר לישראל מחוץ לארץ צריך לשהות במקום לבידוד בית או במקום אחר שעומד לרשותו לפי צו חובת בידוד בית, אלא אם ביצע אם כל התנאים הבאים:

 • החוזר פירט במסגרת תשאול בפני הנציג המוסמך (גורם מינהלי או מוסמך מטעם המדינה) את מקום הבידוד העומד לרשותו ואת תנאיו. כל זאת בהתאם לגודלו של מקום המגורים, מספר החדרים בו, מספר הנפשות השוהות בו ומאפיינהן.
 • החוזר לישראל הראה לנציג המוסמך כי קיים את חובת הדיווח.
 • החוזר חתם בפני הנציג המוסמך על התחייבות להגיע למקום הבידוד שלא בתחבורה ציבורית.

למרות חובת בידוד בית לפי צו, הנציג המוסמך רשאי להורות לאותו חוזר לישראל לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה אם לא קיים את אחד התנאים ככתוב לפני כן. זאת בתנאי שניתנה לו שהות לקיים את התנאים ולאחר שהוסבר לו משמעות אי קיומם, או אם הנציג המוסמך (גורם מינהלי או מוסמך מטעם המדינה) השתכנע לאחר התשאול, כי לא ניתן לקיים את תנאי הבידוד במלואם בבידוד בבית מגוריו של החוזר או במקום אחר העומד לרשותו.

חוזר מחו"ל (גם קטין או אדם עם מוגבלות, כאמור בחלק "הרחבות נוספות" בכתבה זו) שנקבע לגביו חובת בידוד בית או במקום מטעם המדינה, חייב לשהות בבידוד במשך 14 ימים. עם זאת הנציג המוסמך יכול לקבוע לפי הוראת מנהל שירות בריאות כי אותו אדם יכול להשלים את הבידוד בבית או במקום אחר – לאחר קיום חובת הבידוד וחתימה על התחייבות להשלימה.

מנהל שירותי הרפואה במשרד הבריאות, בהתייעצות עם פיקוד העורף, רשאי לאשר בקשה של חוזר לשהות במקום בידוד אחר או בתנאי בידוד לא מלאים, מטעמים בריאותיים, הומוניטריים או נסיבות אישיות או סיבה אחרת שהמנהל מצא שהיא מוצדקת, ובתנאים לפיהם יורה המנהל ולפי אישור.

החובה כאמור לעיל לא חלה אם מנהל משרד הבריאות הודיע כי אין מקומות פנויים במקום בידוד מאת המדינה, ולמשך התקופה שהודיע לגביה.

אדם שאינו חוזר, כלומר מי שהיה במגע הדוק עם חולה או שרופא קבע לגביו שהיה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים, עשוי להיות חייב לשהות בבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה אם רופא מחוזי או ראשי של קופת חולים הורה לאדם זה. זאת כמובן אם הוא שוכנע כי אותו אדם לא יוכל לשהות בבית מגורים או במקום אחר העומד לרשותו בהתאם לגודלו של מקום המגורים, מספר החדרים בו, מספר הנפשות השוהות בו ומאפיינהן.

רופא זה לא יכול לקבוע הוראה זו לקטין או לאדם עם מוגבלות, אלא בהתקיים התנאים המפורטים לגביו לפי הוראות בחלק הרחבות נוספות בכתבה זו.

המדינה תספק לאדם המצוי בבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה מזון איכותי וטרי ומוצרי ניקיון, ותוודא כי יוכל לקבל תרופות ושירותים רפואיים או סוציאליים שהוא נזקק להם.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

האנשים הבאים חייבים לשהות בבידוד במקום לבידוד מאת המדינה:

 • חוזר לישראל מכל מדינה בעולם. למעט מי שבתאריך 02.04.2020 היה כבר נמצא בטיסה.
 • כל אדם שהיה במגע הדוק עם חולה או שרופא קבע לגביו כך – והכל בהתאם לקביעת רופא מחוזי או ראשי של קופת חולים.

מימוש החובה

כל אדם כאמור באוכלוסיית היעד, חייב לשהות בבידוד במקום בידוד שנקבע על ידי המדינה.

בנוסף לכך, אדם שמצוי בבידוד כאמור לעיל, חייב להודיע למשרד הבריאות על כך שהוא נמצא בבידוד בדומה להוראות בידוד בית.

ערעור

על החלטה על בידוד של חוזר מחו"ל או של מי שאינו חוזר, ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים, בהתאם להוראות בית המשפט כאמור.

השגה

על החלטה לחובת בידוד בית מטעם המדינה ניתן להגיש השגה למנהל שירות בריאות. תשובה תתקבל תוך 48 שעות ממועד ההגשה.

הפרת צו בידוד – אכיפה ועונשין

חוזר לישראל שהפר את הוראות הגורם המוסמך לשהות במקום בידוד מטעם המדינה או אדם שאינו חוזר (שהיה במגע הדוק עם חולה קורונה) שהפר את הוראות הרופא המוסמך לשהות במקום בידוד מטעם המדינה – מבצע עבירה פלילית שדינה מאסר 6 חודשים או קנס בסך 14,400 ₪.

בנוסף לכך, עבירה זו נחשבת גם עבירה מינהלית שדינה קנס בסך 5,000 ₪.

לצורך האכיפה, שוטר או הרופא המוסמך רשאי:

 • לדרוש מכל אדם למסור את שמו ומענו ולהציג תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו.
 • לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך לצורך העבודה לפי התקנות.
 • להיכנס למקום, לרבות למקום המשמש למגורים.

אם אדם סירב להוראות, שוטר או רופא מוסמך רשאי לעשות שימוש בכוח סביר לשם העברה למקום בידוד זה. שימוש זה ייעשה על ידי בן מינו של אותו אדם, אלא אם אין אפשרות אחרת לאותו מצב.

הרחבות נוספות

להלן תנאים נוספים.

אדם שהוא קטין

למרות האמור לעיל, אם החוזר הוא קטין שההורה שלו או האפוטרופוס שלו אינו חייב בבידוד עמו, אז יתקיימו תנאים אלו:

 • קטין שלא מלאו לו 17 שנים לא יכול להיות בבידוד מטעם המדינה, אלא אם הוא בליווי הורה או אפוטרופוס. קטין שכן מלאו לו 17 שנים, יכול להיות בבידוד מטעם המדינה גם בליווי קרוב משפחה בגיר אחר, בתנאי שהקטין וגם הורהו או האפוטרופוס שלו נתנו את ההסכמה.
 • הגורם המוסמך רשאי להורות לקטין שמלאו לו 17 שנים במקום לבידוד מטעם המדינה ללא ליווי, בנסיבות חריגות, בהסכמת הקטין ולבקשת הורהו או האפוטרופוס, ולאחר שווידא כי שהייה זו אינה פוגעת בו.

אדם עם מוגבלות

למרות האמור לעיל, אם החוזר הוא אדם עם מוגבלות, הגורם המוסמך לא רשאי להורות לו להיות בבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה, אלא לאחר שווידא כי המקום לבידוד נגיש לפי חוק שיוויון הזדמנויות, וניתן מענה לצורך אותו אדם, ולאחר שווידא כי הבידוד באותו מקום לא יגרום נזק בשל היותו אדם עם מוגבלות.

מידע נוסף

 • הוראות התקנות אינן גורעות מצו בידוד בית.

חקיקה ופסיקה

 • חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש"ף-2020
 • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש"ף-2020

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil