חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תכנית כסף חכם – סיוע ממשלתי לעסקים בשיווק מוצרים ושירותים לחו"ל (תנאי זכאות וסכום)

באמצעות תכנית כסף חכם, המדינה מעודדת עסקים ישראליים לשווק את המוצרים והשירותים שלהם לחוץ לארץ (לייצא) באמצעות מימון הוצאות שיווקיות וליווי מקצועי. עסקים שעומדים בתנאי הזכאות, זכאים לקבל את הסיוע לאחר הגשת הבקשה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות כאמור לעסקים.

מהי תכנית כסף חכם?

תכנית כסף חכם היא תוכנית של משרד הכלכלה והתעשייה במסגרתו ניתן סיוע לעסקים ישראליים המשווקים את מוצריהם ושירותים לחוץ לארץ, כדי להגדיל את את היקף המכירות שלהם. הסיוע הניתן על ידי המדינה הוא סיוע כספי וגם סיוע של יועצים הנמצאים בשווקי היעד.

הסיבה העיקרית לתוכנית זו היא שהמדינה יודעת כי יש חשיבות רבה לייצוא לחוץ לארץ – מה שמחזק את התעשייה, מגדיל את אפשרויות העסקה ומעמיק את הפעילות של ישראל בשווקים הבינלאומיים. זאת ועוד, המדינה מכירה בפוטנציאל של שווקים מסויימים כמו סין, הודו ויפן, כך שהסיוע במקרים אלו גדול יותר וממושך יותר.

עסק שהתקבל לתוכנית זו, זכאי להשתתפות בהוצאות הכספיות לשם קידום השיווק והמכירות בשוק היעד וקבלת ליווי של יועצים שיווקיים ומערך הנספחים המסחריים במדינת יעד המופעלים על ידי מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

זכאי לקבל סיוע לפי תכנית זו, מי שעונה על כל התנאים הבאים:

 1. מוגדר בתור עסק – תאגיד שהתאגד בישראל ומכרז פעילותו בישראל, שמבקש סיוע זה לצורך שיווק ומכירת המוצרים היוצרים על ידו או שירותים המסופקים על ידו לשוק היעד (למעט שירותים אלו: סחר, ייעוץ, תיווך, פיננסים, בידור, יעוץ משפטי, דת, ספורט, חינוך, סקרים, תיירות, ויצוג גורם זר בארץ). גם מוסד ללא כוונת רווח יכול לקבל, אם הסיוע הוא לפעילות עסקית כלכלית.
 2. שיווק לשוק יעד חדש – העסק משווק לראשונה את מוצריו או שירותים לשוק יעד חדש שעד כה לא פעל בו. שיווק לראשונה נחשב גם מהלך שיווקי חדש שנועד להגדיל את המכירות בשוק היעד. עסק בוגר תכנית של"ב, לא נדרש להציג מהלך שיווקי חדש לאותו שוק יעד.
 3. היקף יצוא ומכירות – היקף היצוא השנתי הישיר ומחזור המכירות של העסק בכל אחת מ-2 השנים הקלנדריות הקודמות למועד הגשת הבקשה, מתאים לאחת מהחלופות הללו:
  • היקף היצוא 1 מיליון ₪ לכל הפחות, ובתנאי שמחזור המכירות לא גבוה מ-200 מיליון ₪.
  • היקף היצוא 400 אלף ₪ עד 1 מיליון ₪, ובתנאי שמחזור המכירות בין 10 מיליון ₪ לבין 200 מיליון ₪.
  • עסק עם כתב אישור תקף במסלול המענקים לפי חוק עידון השקעות הון – אין הגבלה על היקף היצוא, ובתנאי שמחזור המכירות לא גבוה מ-200 מיליון ₪.
  • עסק המשוייך לאוכלוסיית מיעוטים – היקף היצוא 200 אלף ₪ לפחות, ואין הגבלה על מחזור מכירות.
  • עסק המשוייך לאוכלוסיית מיעוטים, וגם עם כתב אישור תקף במסלול המענקים לפי חוק עידון השקעות הון – ללא הגבלות על היקף יצוא ולא על מחזור מכירות.
 4. העסק עונה לתנאי הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מספר 0.4 בעניין "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית".
 5. העסק לא בעל חשבון מוגבל, לא נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים או פירוק.
 6. לעסק אין חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה.
 7. העסק לא מקבל תמיכה ממשלתית נוספת בגין ההוצאות המוכרות.
 8. העסק לא הגיש בקשה נוספת לתכנית זו באותה שנה קלנדרית.
 9. למגיש הבקשה אין תכנית פעילה לאותו שוק יעד מאחת התכניות של כלי הסיוע של מינהל סחר חוץ, ולא ניתנו לו בעבר 2 כתבי אישור או יותר מאותה תוכנית עבור אותו שוק יעד.
 10. העסק הגיש תכנית פעולה בהתאם לנהלי התכנית ותכנית תקציבית לביצוע תכנית הפעולה שלא עולה על המסגרת התקציבית ככתוב בהמשך.

ככלל, לא תאושר בקשה של עסק שיש לו 2 תוכניות פעילות בכלי הסיוע של מינהל סחר חוץ. עם זאת, הועדה רשאית לאשר בקשה נוספת אם היא מתייחסת לשוק יעד אחר, וזאת במקרים חריגים ומסיבות מיוחדות.

מי לא זכאי?

עסק שהוא תאגיד סטטוטורי, חברה ממשלתית (למעט זו שפועלת בשוק תחרותי, והכנסותיה אינן מתעריף או סובסידיה ממשלתית) ושאינה חברה מתוקצבת, חברה המספקת מוצרים לגורמים צבאיים בלבד.

הגדרות

"מהלך שיווקי חדש" – פעילות שיווקית, השונה באופן מהותי מפעילות השיווק הקיימת של העסק. העסק צריך להציג את המהלך החדש בהשוואה למהלכים קיימים.

"אוכלוסיית מיעוטים" – מוסלמים, נוצרים, בדואים, דרוזים וצ'רקסיים, תושבי או אזרחי מדינת ישראל.

"שוק יעד" – שוק גאוגרפי שאינו מדינת ישראל, אליו מכוונת תכנית הפעולה ושהסיוע ניתן לגבה. שוק יעד ייחשב מדינה אחת, במקרים חריגים ייחשבו כמה מדינות כשוק יעד אחד.

"שוק יעד מועדף" – שוק יעד שהוא אחד מאלה: סין, הודו, יפן. השווקים עשויים להתעדכן מעת לעת על ידי מינהל סחר חוץ.

"היקף יצוא ישיר" – סכום שהעסק רשם או זקף בספריו או בדוחותיו הכספיים המבוקרים, בעד מכירת מוצרים או שירותים בשווקי חו"ל על ידו ישירות.

"מחזור מכירות" – סכום שהעסק רשם או זקף בספריו או בדוחותיו הכספיים המבוקרים במסגרת הכנסותיו.

היקף הניתן לעסקים

הסיוע הניתן לעסקים הוא ככתוב כאן:

1. גובה הסיוע

השתתפות המדינה בהוצאות מוכרות היא לפי השיעורים הבאים:

 • בשוק יעד – 50% מסך התכנית המאושרת, ועד תקרה של 500,000 ₪.
 • בשוק יעד מועדף – 50% מסך התכנית המאושרת, ועד תקרה של 750,000 ₪.

בעסק בו יש בעלי מניות מקרב בני אוכלוסיית מיעוטים המחזיקים מעל 50% ממניות העסק (בעלות על העסק), ב-12 החודשים לפני מועד הגשת הבקשה – יוכר סיוע בהיקף של 75% מסך התכנית המאושרת ועד לתקרה של הסכומים הכתובים מקודם, לפי העניין. לעניין עמותה – הזכאות הזו אם בני מיעוטים מחזיקים תפקידים בכירים (דרגות סמנכ"ל שאינו פיננסי, משאבי אנוש ומשפטי, וכן דרגת מנכ"ל).

2. תקופת הסיוע

הסיוע ניתן למשך תקופה של 24 חודשים לעסקים בשוק יעד. לעסקים שהם בשוק יעד מועדף הסיוע ניתן למשך תקופה של 36 חודשים.

רכז התוכנית רשאי להאריך את תקופת הסיוע בשנה אחת נוספת, ללא תוספת תקציב, בהחלטה מנומקת. אם הוא לא נתן אישור, ניתן לפנות למערך כלי סיוע במינהל סחר חוץ לצורך ההכרעה, וזו תהיה סופית.

3. הכרה בהוצאות

ההכרה בהוצאות המוכרות מתחילה ביום הגשת הבקשה או חתימת כתב האישור, לפי בחירת העסק. ההוצאות יוכרו מיום הגשת הבקשה רק לעסקים שאושרו על ידי הועדה.

הוצאות מוכרות הן: הוצאות כספיות המיועדות לפעילות השיווק של המוצרים או השירותים של העסק לשוק היעד לפי נהלי התכנית. לרבות, ייעוץ, שכר עובדים, התמחות בשוק היעד, פרסום ושיווק באינטרנט, ייעוץ משפטי, ביטוח סיכוני סחר חוץ ועוד.

4. סכום התכנית התקציבית

גובה סכום התכנית התקציבית לביצוע התוכנית השיווקית שתוגש על ידי העסק, לא יכולה להעלות על הסכומים הבאים:

 • תכנית לשוק יעד – עד 1,000,000 ₪.
 • תכנית לשוק יעד מועדף – עד 1,500,000 ₪.

מימוש הזכאות – הגשת הבקשה

עסק שמעוניין לקבל סיוע כאמור, נדרש להגיש בקשה בהתאם לאמור כאן:

 1. הוראות מנכ"ל בקישור זה.
 2. נוהל נלווה בקישור זה.

חלק זה יורחב בהמשך.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • הוראת מנהל כללי 5.10, משרד הכלכלה והתעשייה
 • נוהל תכנית כסף חכם, מספר 5.10

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil