חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) – סיוע ממשלתי לעסקים המשווקים מוצרים או שירותים לחו"ל

המדינה מסייעת לעסקים להעמיק את הפעילות העסקית שלהם בשווקים בינלאומיים על ידי כמה כלים ובין היתר תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב).מדובר על תכנית נוספת של מערך כלי הסיוע של משרד הכלכלה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות לעסקים.

מהי תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב)?

תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) היא תוכנית של משרד הכלכלה והתעשייה, במסגרתו ניתן סיוע לעסקים יצואנים המשווקים את המוצרים או השירותים שלהם כדי לחדור לשווקים בינלאומיים. הסיוע ניתן על ידי תמיכה כספית ועל ידי תמיכה של שירותי ייעוץ בעניינים אלו.

מבין הסיבות לתוכנית זו היא שהמדינה רואה חשיבות רבה בייצוא של מוצרים ושירותים ישראליים לחוץ לארץ, הדבר מסייע בקידום הפעילות הישראלית בשווקים הבינלאומיים וכן מסייע בפיתוח המשק הישראלי, הכלכלה והתעסוקה בישראל.

עסק שאושר להשתתף בתוכנית זו, זכאי לקבל תשלומים בעד השתתפות בהוצאות של העסק לצורך קידום המכירות והשיווק של המוצרים או השירותים שלו בשוק היעד, וכן סיוע על ידי ליווי של גורמים מקצועיים בענף.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

זכאי לקבל סיוע לפי תכנית זו, מי שעונה על כל התנאים הבאים:

 1. מוגדר בתור עסק – תאגיד שהתאגד בישראל ומכרז פעילותו בישראל, שמבקש סיוע זה לצורך שיווק ומכירת המוצרים היוצרים על ידו או שירותים המסופקים על ידו לשוק היעד (למעט שירותים אלו: סחר, ייעוץ, תיווך, פיננסים, בידור, יעוץ משפטי, דת, ספורט, חינוך, סקרים, תיירות, ויצוג גורם זר בארץ). גם מוסד ללא כוונת רווח יכול לקבל, אם הסיוע הוא לפעילות עסקית כלכלית.
 2. שיווק לשוק יעד חדש – העסק משווק לראשונה את מוצריו או שירותים לשוק יעד חדש שעד כה לא פעל בו. שיווק לראשונה נחשב גם מהלך שיווקי חדש שנועד להגדיל את המכירות בשוק היעד. עסק בוגר תכנית של"ב, לא נדרש להציג מהלך שיווקי חדש לאותו שוק יעד.
 3. היקף יצוא – היקף היצוא השנתי הישיר של העסק בכל אחת מ-2 השנים הקלנדריות הקודמות למועד הגשת הבקשה, הוא עד 1 מיליון ₪.
 4. מחזור מכירות – מחזור המכירות של העסק, מתאים לאחת מהחלופות הללו:
  • מחזור המכירות של העסק בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה מעל 500,000 ₪ ולא יותר מ-100,000,000 ₪.
  • מחזור המכירות של העסק בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה קטן מ-500,000 ₪, ובתנאי שהעסק גייס הון בפועל בהיקף של 2,000,000 ₪ ומעלה ב-3 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
  • העסק בוגר שלב ב' של תכנית "תבל" במכון היצוא הישראלי, אשר קיבל המלצה של ועדת היגוי של תכנית "תבל" להשתתפות בתכנית – ללא הגבלת היקף היצוא השננתי הישיר ולא מגבלה על מחזור המכירות או גיוס הון.
  • העסק עונה לתנאי הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מספר 0.4 בעניין "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית".
 5. העסק לא בעל חשבון מוגבל, לא נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים או פירוק.
 6. לעסק אין חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה.
 7. העסק לא מקבל תמיכה ממשלתית נוספת בגין ההוצאות המוכרות.
 8. העסק לא הגיש בקשה נוספת לתכנית זו באותה שנה קלנדרית.
 9. למגיש הבקשה אין תכנית פעילה לאותו שוק יעד מאחת התכניות של כלי הסיוע של מינהל סחר חוץ, ולא ניתנו לו בעבר 2 כתבי אישור או יותר מאותה תוכנית עבור אותו שוק יעד.
 10. העסק הגיש תכנית פעולה בהתאם לנהלי התכנית ותכנית תקציבית לביצוע תכנית הפעולה שלא עולה על המסגרת התקציבית ככתוב בהמשך.

מי לא זכאי?

עסק שהוא תאגיד סטטוטורי, חברה ממשלתית (למעט זו שפועלת בשוק תחרותי, והכנסותיה אינן מתעריף או סובסידיה ממשלתית) ושאינה חברה מתוקצבת, חברה המספקת מוצרים לגורמים צבאיים בלבד.

הגדרות

"אוכלוסיית מיעוטים" – מוסלמים, נוצרים, בדואים, דרוזים וצ'רקסיים, תושבי או אזרחי מדינת ישראל.

"שוק יעד" – שוק גאוגרפי שאינו מדינת ישראל, אליו מכוונת תכנית הפעולה ושהסיוע ניתן לגבה. שוק יעד ייחשב מדינה אחת, במקרים חריגים ייחשבו כמה מדינות כשוק יעד אחד.

"היקף יצוא ישיר" – סכום שהעסק רשם או זקף בספריו או בדוחותיו הכספיים המבוקרים, בעד מכירת מוצרים או שירותים בשווקי חו"ל על ידו ישירות.

"מחזור מכירות" – סכום שהעסק רשם או זקף בספריו או בדוחותיו הכספיים המבוקרים במסגרת הכנסותיו.

היקף סיוע הזכאות הניתן לעסקים

הסיוע הניתן לעסקים הוא ככתוב כאן:

1. גובה הסיוע

השתתפות המדינה בהוצאות מוכרות היא בגובה של 50% מסך התכנית המאושרת, ועד תקרה של 300,000 ₪.

בעסק בו יש בעלי מניות מקרב בני אוכלוסיית מיעוטים המחזיקים מעל 50% ממניות העסק (בעלות על העסק), ב-12 החודשים לפני מועד הגשת הבקשה – יוכר סיוע בהיקף של 75% מסך התכנית המאושרת ועד לתקרה מירבית של 300,000 ₪. לעניין עמותה – הזכאות הזו אם בני מיעוטים מחזיקים תפקידים בכירים (דרגות סמנכ"ל שאינו פיננסי, משאבי אנוש ומשפטי, וכן דרגת מנכ"ל).

2. תקופת הסיוע

הסיוע ניתן למשך תקופה של 24 חודשים לעסקים בשוק היעד.

רכז התוכנית רשאי להאריך את תקופת הסיוע ב-6 חודשים נוספים, ללא תוספת תקציב, בהחלטה מנומקת. אם הוא לא נתן אישור, ניתן לפנות למערך כלי סיוע במינהל סחר חוץ לצורך ההכרעה, וזו תהיה סופית.

3. הכרה בהוצאות

ההכרה בהוצאות המוכרות מתחילה ביום הגשת הבקשה או חתימת כתב האישור, לפי בחירת העסק. עם זאת, הוועדה רשאית להכיר בהוצאות שהעסק הוציא על הכנת תכנית שיווקית לשוק היעד, שהוצאו עד 6 חודשים לפני הגשת הבקשה. ההוצאות יוכרו מיום הגשת הבקשה רק לעסקים שאושרו על ידי הועדה.

הוצאות מוכרות הן: הוצאות כספיות המיועדות לפעילות השיווק של המוצרים או השירותים של העסק לשוק היעד לפי נהלי התכנית. בין היתר: הכנת תכנית שיווקית, שכר ייעוץ, שכר עובדים, איסוף מידע, פרסום ושיווק באינטרנט, תערוכות והדגמות, הוצאות נסיעה, ייעוץ משפטי, ביטוח סיכוני סחר חוץ ועוד.

4. סכום התכנית התקציבית

גובה סכום התכנית התקציבית לביצוע התוכנית השיווקית שתוגש על ידי העסק, לא יכולה להעלות על סכום שהוא 600,000 ₪.

מימוש הזכאות – הגשת הבקשה

עסק שמעוניין לקבל סיוע כאמור, נדרש להגיש בקשה בהתאם לאמור כאן:

 1. הוראות מנכ"ל בקישור זה.
 2. נוהל נלווה בקישור זה.

חלק זה יורחב בהמשך.

מידע נוסף

 • עסק יכול להגיש בקשה רק לאחת התוכניות הבאות: תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) או תכנית כסף חכם. לא ניתן לקבל סיוע במקביל.

חקיקה ופסיקה

 • הוראת מנהל כללי 5.12, משרד הכלכלה והתעשייה
 • נוהל הוראתתכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב), מספר 5.12

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil