חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תקנון קופת גמל (או קרן פנסיה)

עמית או חוסך המעוניין לדעת מהן זכויותיו וחובותיו בנושאי חיסכון פנסיוני, יכול לבדוק זאת במסמך הידוע בתור תקנון קופת גמל (או קרן פנסיה). מדובר על הסכם משפטי מחייב את הצדדים.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מה זה תקנון קופת גמל?

תקנון קופת גמל הוא מסמך או הסכם המגדיר את הזכויות והחובות של עמית או חוסך במשפחת מוצרי החיסכון שנקראים קופת גמל. קופת הגמל חייבת להתנהל לפי התקנון שאושר על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון (הממונה).

קופת גמל היא קופת חיסכון שאושרה על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון והיא נועדה לתגמולים, לפיצויים, לקצבה, להשקעה, לחופשה או לדמי מחלה, מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, כקרן השתלמות או כקופת גמל למטרה אחרת, וכפוף לתנאים מסויימים.

כאשר עמית או חוסך הוא בעל קופת גמל (כזו או אחרת), הוא יכול לדעת מהן הזכויות ומהן החובות שלו על ידי תקנון קופת הגמל. חברה מנהלת (החברה המנהלת את קופת הגמל) לא יכולה לקבוע זכויות או חובות נוספות, על הכתוב בתקנון שלה.

נושאים הנקבעים בתקנון

בתקנון קופת גמל, נקבעים, בין היתר, נושאים אלו:

 • שם קופת גמל.
 • מטרת קופת גמל.
 • הגבלות על צירוף עמיתים, אם יש כאלו.
 • מדיניות ההשקעה של קופת הגמל.
 • שיעור או סכום מירבי של דמי הניהול שהחברה המנהלת יכולה לגבות מהעמית. בקופת גמל ענפית – ציון כי דמי הניהול ייקבעו לפי הוצאות שהוציאה החברה המנהלת בפועל, בכפוף לשיעור או סכום מרבי שייקבע בתקנון.
 • הביטוחים שבהם יבוטחו העמיתים בקופת הגמל, בין אם דמי הביטוח נגבים מנכסי קופת הגמל ובין אם מתשלומים לקופה, ככל שיבוטחו.
 • עניינים נוספים שהממונה הורה לכלול.

קביעת הוראות על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

בנוסף לקביעת הוראות על ידי החברה המנהלת של קופת הגמל, הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון יכול לתת הוראות בעניין זכויות וחובות של עמיתים בקופת גמל שייקבעו בתקנון קופת גמל וניסוחן – זאת על מנת לשמור על ענייניהם של העמיתים.

הוראות אלו יכולות להינתן לגבי כלל קופות הגמל, לגבי קופות גמל מסוג מסויים או לגבי קופת גמל למטרה מסויימת.

למרות זאת, לגבי קביעת הוראות לגבי תקנון קרן חדשה מקיפה, חייבות להיות מאושרות על ידי שר האוצר וועדת הכספים. למעט הוראות לגבי התקנון האמור הנובעות מהתאמת התקנון להוראות לפי חוק זה או להוראות כל דין, החלות על קרן חדשה מקיפה.

שינוי תקנון קופת גמל

החברה המנהלת יכולה לשנות את תקנון קופת הגמל, בתנאי שקיבלה אישור מראש ובכתב מאת הממונה.

במילים אחרות, אסור לבצע כל שינוי ללא אישור כאמור. אם נעשה שינוי כזה ללא אישור, הרי שהוא בטל.

קבלה או עיון בתקנון

כל עמית רשאי לעיין בתקנון קופת גמל וכל שינוי בו במשרדים הראשיים של החברה המנהלת, ובכל מקום בו משווקת החברה את קופת הגמל שבניהולה.

כל עמית חדש המצטרף לקופת גמל, זכאי לקבל מהחברה המנהלת לפי בקשתו וללא תשלום, עותק של התקנון המעודכן של הקופה.

בנוסף, עמית זכאי לקבל או לדעת על כל שינוי שבוצע בתקנון, אשר אושר על ידי הממונה, לפי הודעה שנשלחת אל העמית או לפי פרסום הודעה לציבור, לפי החלטת הממונה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

לפי סמכות הממונה על שוק ההון לקבוע הוראות או תקנון, נקבע תקנון בקופת גמל שאינה משלמת לקצבה או לתגמולים (תשלום הוני חד פעמי) וכן קופת גמל אישית לפיצויים.

התקנון קובע הוראות בעניין חובת נאמנות וטובת העמיתים, הצטרפות לקופת הגמל, הפקדות כספים לקופה ומשיכתם ממנה, העברת כספים בין קופות, השקעות, מוטבים, ניהול חשבונות, קבלת מידע, דמי ניהול, הלוואה מקופת גמל, כיסויים ביטוחיים, ערבויות לעמית ועוד.

מידע נוסף

 • הממונה לא מאשר לקופת גמל שם שעלול להטעות.
 • אסור להעניק זכויות או להטיל חובות אחרות שלא בהתאם לתקנון.
 • הוראה בתקנון הסותרת הוראה לפי חוק קופות גמל או סותרת הוראה לפי כל דין אחר, היא הוראה שאין נוהגים בה, כך שבמקומה נקבעה הוראה לפי חוק או כל דין אחר, לפי העניין.
 • הממונה רשאי לקבוע הוראות בעניין פרסום תקנון קופת גמל, העמדתו לציבור והמצאת עותקים ממנו.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
 • תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים, תשע"ה-2015

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil