חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הוצאות ניהול השקעות בקופת גמל (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות)

עמית או חוסך לפנסיה נדרש לשלם תשלום הידוע בתור הוצאות ישירות בש ביצוע עסקאות או הוצאות ניהול השקעות בנוסף לדמי הניהול. מדובר על סכום כסף נוסף שצריך לשלם ומדובר על סכומים לא קטנים בסופו של דבר.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא.

מהן הוצאות ניהול השקעות?

הוצאות ניהול השקעות (או השם הרשמי הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) אלו עלויות נוספות שהחברה המנהלת של החיסכון הפנסיוני גובה מהחוסך או מהעמית עבור כספים שהיא הוציאה לטובת ביצוע עסקאות פיננסיות בנכסי קופת החיסכון.

במילים אחרות, החברה המנהלת (גוף מוסדי) משקיעה את הכספים של החוסך או העמית באפיקים שונים כדי להביא תשואה לקופת החיסכון. לעיתים חלים הוצאות ישירות בגלל אותן עסקאות כגון רכישת ניירות ערך או תשלומים למנהלי קרן נאמנות וכד'.

החברה המנהלת רשאית לגבות הוצאות ישירות אלו מנכסי קופת גמל שבניהולה, מחשבונות עמיתים בקופה, מתשלומים המועברים לקופה, או מתשלומי הקופה לעמיתים או לעובדים של עמית-מעביד או למוטביהם.

הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות יכולות להיות אלו בלבד:

 1. עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך סחירים.
 2. דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים, ועמלה אחרת שגובה מי שמבצע את משמרות ני"ע (קסטודיאן).
 3. הוצאות הנובעות מהשקעה של קופת גמל בניירות ערך לא סחירים שאינם של צד קשור או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח, או למי שאינו צד קשור, אם ההוצאה לא משולמת לצד קשור.
 4. הוצאות הנובעות מהשקעה של קופת גמל בזכויות מקרקעין שאינו של צד קשור, אם ההוצאה לא משולמת לצד קשור.
 5. מסים החלים על קופת גמל, על הנכסים שלה, על ההכנסות שלה, ועל עסקאות שנעשו בנכסיה.
 6. דמי ביטוח עבור ביטוח משנה לקופת גמל משלמת קצבה שאינה קופת ביטוח, המשולמים בהתאם להוראות ממונה על שוק ההון.
 7. הוצאות ניהול תביעה או תובענה שהגישה חברה מנהלת עקב השקעה של כספים בניהולה, כנגד מי שהושקעו בו הכספים או כנגד נושא המשרה בו, זאת בשיעור של עד 80% מסכום ההוצאה ולפי הוראות הממונה על שוק ההון, ובתנאי שההוצאה לא משולמת לצד קשור.
 8. הוצאה הנובעת ממתן משכנתה לפי מגבלות הממונה על שוק ההון.
 9. עמלת ניהול חיצוני – הוצאה הנובעת מכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. השקעה בקרנות השקעה שאינן צד קשור או בקרן השקעה שהיא שותפות שהשותף הכללי בה אינו צד קשור – לרבות באמצעות חשבון מנוהל לקופת הגמל המיועד להשקעה רק בקרנות השקעה או בעד הניהול של חשבון ההשקעה, ובתנאי שמנהל חשבון ההשקעה אינו צד קשור.
  2. ניהול השקעות של קופת גמל שהיא תשלום למנהל תיקים זר – בתנאי כי:
   • כל השקעות קופת הגמל המנוהלות בידי מנהל התקיים הזר הן השקעות בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה.
   • מנהל התיקים אינו צד קשור.
  3. ניהול השקעות של קופת גמל שהיא תשלום לבעל רישיון מנהל תיקים – בתנאי כי:
   • כל השקעות קופת הגמל המנוהלות בידי מנהל התיקים הן השקעות בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה.
   • לפחות 75% מהנכסים המנוהלים בידי מנהל התיקים לכלל לקוחותיו מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה.
   • מנהל התיקים אינו צד קשור.
  4. השקעה של קופת גמל בקרן או בקרן חוץ שהיא תשלום למנהל הקרן או לקרן – בתנאי כי:
   • לפחות 75% מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה.
   • מנהל הקרן אינו צד קשור.
  5. השקעה של קופת גמל בתעודת סל (קרן סל) או קרן מחקה – לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ובתנאי כי:
   1. מנפיק התעודה או מנהל הקרן, לפי העניין, אינו צד קשור.
   2. חל אחד מאלה:
    1. לפחות 75% מהתחייבות החשיפה של התעודה או הקרן יהיו לנכסים שלא הונפקו, ולא נסחרים או מוחזקים בישראל.
    2. לפחות 75% מהתחייבות החשיפה של התעודה או הקרן יהיו לנכסים במדינה לפי מדדים ותנאים בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון.
  6. השקעה של קופת גמל בקרן טכנולוגיה עילית.

סעיפים עיקריים 8 ו-9 לעיל בתוקף עד 29.02.2021 לפי הוראת שעה.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל עמית, חוסך או מבוטח בחיסכון המנוהל על ידי חברה מנהלת של קופת גמל – חייב בתשלום הוצאות ישירות (הוצאות ניהול השקעות). ההוצאות חלות על מי שיש לו את אחד החסכונות הבאים:

 • קרן פנסיה.
 • קופת גמל.
 • ביטוח מנהלים.
 • קרן השתלמות.
 • ביטוח חיים ללא רכיב חיסכון.

גובה הוצאות ניהול השקעות – מגבלת הוצאה

החברה המנהלת רשאית לגבות בסוף שנת הכספים סכום של עד 0.25% מסך נכסי קופת הגמל או של מסלול בקופת גמל (למעט הוצאות הנובעות ממתן הלוואה או מהשקעה במניות לא סחירות למימון פרויקטים לתשתיות או השקעה בקרנות השקעה למימון פרויקטים לתשתיות בישראל, או מהשקעה בתחום טכנולוגיה עילית (היי-טק) בישראל), עבור ההוצאות האלו בלבד:

 • הוצאות מהשקעה בני"ע לא סחירים או ממתן הלוואה – כמפורט בהוצאה מס' 3 לעיל.
 • הוצאה ממתן משכנתה – כמפורט בהוצאה מס' 8 לעיל.
 • הוצאה של עמלת ניהול חיצוני (תשלום למנהל תיקים, מנהל קרן נאמנות או השקעה בתעודות סל) – כמפורט בהוצאה מס' 9 לעיל.

לגבי קופת גמל חדשה, או מסלול השקעה חדש שאושרו במהלך שנת כספים, סך כל ההוצאות לא יכול להעלות על ממוצע הנכסים שבין השווי המשוערך של נכסי אותה קופה, או אותו מסלול בתום הרבעון הראשון שחלף מהמועד שאושר, לבין השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול בתום שנת הכספים.

עבור שאר ההוצאות כמפורט לעיל – אין מגבלת הוצאה.

במקרים הבאים המגבלה של 0.25% לא חלה:

 • נכסים של קרן פנסיה ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי חוק.
 • קופת גמל חדשה או מסלול השקעה חדש בקופת גמל מסלולית שאינו מסלול ברירת מחדל – בהתאם להוראות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, לרבות בדבר חובות גילוי לעמיתי הקופה או המסלול, לפי העניין.

מימוש החובה – אופן תשלום

התשלום הוא אוטומטי, החוסך או המבוטח אינו חייב בפעולה כלשהי. החברה המנהלת גובה את התשלום מתוך נכסי הקופה.

מידע נוסף

 • הוצאות ישירות ידועות גם בתור הוצאות נסתרות היות שהחוסכים לא תמיד מודעים לעצם קיומם.
 • הוצאות ישירות אינן קשורות לגובה דמי ניהול שהחוסך משלם ואינן כלולות בהם.
 • הוצאות ניהול השקעות הן הוצאות שקופות וניתן לראות אותם בדוח השנתי או התקופתי וכן דרך פניה אל החברה המנהלת.
 • גוף מוסדי חייב למסור לעמית או למבוטח המעוניין להצטרף לקופת גמל, כי בנוסף לתשלום דמי ניהול, נגבים גם הוצאות ישירות כאמור בכתבה זו, וכן את שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מנכסי הקופה לפי הוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.
 • גוף מוסדי חייב לדווח לעמית או למבוטח את שיעור ההוצאות שנגבו מנכסי הקופה, וגן את סוגי ההשקעות שבגינם הוא גבה הוצאות אלו ואת התשואה בניכוי ההוצאות הישירות במסגרת הדיווחים השוטפים.
 • הממונה רשאי, בהתקיים נסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים, לקבוע כי לעניין הוצאות ישירות הנובעות מהשקעות שהושקעו לפני תחילת שנת הכספים, מגבלת ההוצאה תחושבים לפי 0.25% מסך כל השווי המשוערך של נכסי קופת הגמל, או של מסלול בקופת הגמל, לפי העניין, בתחילת שנת הכספים שחלפה.
 • הוראות אלו חלות גם על ביטוחים תלויי תשואה, כאשר חברת הביטוח נחשבת כאילו חברה מנהלת, והנכסים שהיא מחזיקה לכיסוי התחייבויות תלויות התשואה נחשבים כאילו נכסי קופת גמל.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
 • תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), תשס"ח-2008

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil