תפריט סגור

פיצוי על ביטול טיסה או שינוי בתנאיה וסוגי הטבות

נוסע שניתן לו כרטיס טיסה לטיסה שקיימת לגביה סיבה המזכה בהטבות, זכאי לקבל פיצוי על ביטול טיסה או שינוי בתנאיה. הטבה זו ניתנת התאם לתנאים מסויימים.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות של אותו נוסע.

יש לשים לב: כתבה זו תקפה לגבי מצב רגיל בלבד. בתקופת קורונה יש לעיין כאן:

פיצוי על ביטול טיסה או שינוי בתנאיה עקב נגיף הקורונה

מהו פיצוי על ביטול טיסה או שינוי בתנאיה?

נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה ולגבי הטיסה מתקיימת סיבה מזכה, זכאי לקבל פיצוי והטבות בגלל אותה סיבה. סיבה מזכה יכולה להיות סירוב להטיס נוסע, טיסה שבוטלה, טיסה שהמריאה באיחור, טיסה שמועד ההמראה שלה הוקדם או שינוי בתנאי כרטיס הטיסה.

למעשה, אותו נוסע עם כרטיס טיסה (אישור בדבר התחייבות להטיס נוסע שהנפיק מפעיל טיסה, מארגן או מי שהסמיכו לכך, אף אם האישור הונפק כחלק מחבילת תיור – לרבות במסר אלקטרוני) זכאי לקבל הטבות מסויימות כמו פיצוי כספי, השבת תמורה, כרטיס טיסה חלופי ושירותי סיוע כמפורט בהמשך.

במקרים מסויימים, נוסע זכאי גם לקבל פיצוי כספי בסכום של 10,000 ₪ ללא הוכחת נזק (סכום צמוד למדד).

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם העונה על תנאי הזכאות הבאים, זכאי לקבל פיצוי על ביטול טיסה או שינוי בתנאיה כולן או חלקן:

 1. נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה – נוסע שיש לו כרטיס טיסה הממריאה מתחומי מדינת ישראל או אליה, לרבות טיסה הכוללת חניית ביניים.
 2. התקיימה עילה מזכה – סיבה אחת מאלה: סירוב להטיס נוסע, טיסה שבוטלה, טיסה שהמריאה באיחור, טיסה שמועד ההמראה שלה הוקדם או שינוי בתנאי כרטיס הטיסה.
 3. התייצבות במועד בדלפק הבידוק (Check-in Counter) – הנוסע התייצב במועד בדלפק הבידוק של מפעיל הטיסה בשדה התעופה, ואם לא הוקצה דלפק בידוק אז הוא התייצב מול אדם שמונה מטעם מפעיל הטיסה לכך. אבל, אין חובת התייצבות אם הטיסה בוטלה.

"התייצבות במועד" – לפי מה שנקבע לכך והובא לידיעת הנוסע על ידי מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות, ובלבד שהנוסע לא נדרש להתייצב יותר מ-3 שעות לפני המועד המתוכנן להמראת הטיסה, ואם לא נקבע מועד כאמור – 90 דקות לפחות לפני מועד ההמראה האמור.

מי לא זכאי?

 • מי שקיבל הודעה מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות על העברתו לטיסה אחרת, והוא הגיע ליעד הסופי במועד שהיה נקוב בכרטיס הטיסה המקורי.
 • מי שקביל את כרטיס הטיסה ללא תשלום או מי שרכש את כרטיס הטיסה בתעריף מיוחד שלא ניתן לצבור באופן ישיר או עקיף, אלא אם הכרטיס הונפק לפי חברות במועדון למתן הטבות של מפעיל הטיסה או המארגן.

תנאי זכאות נוספים – סיבות מזכות

נוסע יהיה זכאי להטבות ולפיצויים אם התקיימה אחת מ-5 הסיבות הבאות:

1. סירוב להטיס נוסע בטיסה

מפעיל טיסה או מארגן שמסרב להטיס נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה, בגלל רישום יתר (רישום מוזמנים המספר העולה על קיבולת כלי הטיס) – ראשית כל חייב לבדוק האם יש בינהם נוסע הרשום בטיסה שמוכן לוותר על מקומו בטיסה בתמורה מוסכמת בין הצדדים.

נוסע שמפעיל הטיסה או המארגן סירב להטיס אותו, והנוסע לא מוכן לסרב על מקומו בטיסה בתמורה מוסכמת כאמור מקודם זכאי לקבל את כל אלה:

 1. שירותי סיוע.
 2. פיצוי כספי (הרגיל).
 3. השבת התמורה או כרטיס נסיעה חלופי – לפי בחירת הנוסע.

אם הנוסע הסכים לקבל כרטיס טיסה חלופי לאחר שהוצע על ידי המפעיל או המארגן, הם זכאים להפחית את סכום הפיצוי הכספי ב-50% (אלא אם נבצר מהנוסע לטוס בגלל סיבות מגבלה רפואית, דת או ביטחון) – וזאת בתנאי שמועד הנחיתה ביעד הסופי לעומת היעד המקורי באותו יעד הוא כך:

 • עד 4 שעות – אם מרחק הטיסה לא עולה על 2,000 ק"מ.
 • עד 5 שעות – אם מרחק הטיסה לא עולה על 4,500 ק"מ.
 • עד 6 שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 4,500 ק"מ.

הוראות אלו לא חלות ם בגלל סיבות ביטחון, מצב בריאותי של הנוסע או חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה – לא ניתן להטיס את הנוסע אם אין בידיו מסמכי נסיעה מתאימים.

עם זאת, נוסע כן יהיה זכאי לקבל פיצוי כספי בשל סירוב להסיע מטעמי ביטחון אם התקיימו כל התנאים הללו:

 • הנוסע הגיע לשדה תעופה 3 שעות לפחות לפני מועד ההמראה לפי הנקוב בכרטיס הטיסה או מועד הטיסה מתוכנן.
 • הנוסע שיתף פעולה בבדיקה ביטחונית לגביו ונמצא כי ניתן להטיסו.
 • מסמכי הנסיעה שלו תקינים.

2. טיסה שבוטלה

נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן, כל אלה:

 1. שירותי סיוע.
 2. פיצוי כספי (הרגיל).
 3. השבת התמורה או כרטיס נסיעה חלופי – לפי בחירת הנוסע.

טיסה שבוטלה היא טיסה שלא התקיימה ו/או טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או באיחור – למעט שינוי במספר הטיסה כשלעצמו.

אם הנוסע הסכים לקבל כרטיס טיסה חלופי לאחר שהוצע על ידי המפעיל או המארגן, הם זכאים להפחית את סכום הפיצוי הכספי ב-50% – וזאת בתנאי שמועד הנחיתה ביעד הסופי לעומת היעד המקורי באותו יעד הוא כך:

 • עד 4 שעות – אם מרחק הטיסה לא עולה על 2,000 ק"מ.
 • עד 5 שעות – אם מרחק הטיסה לא עולה על 4,500 ק"מ.
 • עד 6 שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 4,500 ק"מ.

יחד עם זאת, נוסע שטיסתו בוטלה יהיה זכאי לקבל פיצוי כספי רגיל, אם מפעיל הטיסה או המארגן, הוכיח כי הנוסע קיבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן או מנותן שירותי סוכנות הנסיעות הודעה על כך –

 • 14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס.
 • בין 7 ימים לבין 14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס, ומפעיל הטיסה או המארגן הציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה בכרטיס המקורי, ומועד הנחיתה ביעד הסופי לכל היותר 4 שעות לאחר מועד הנחיתה בכרטיס המקורי לאותו יעד.
 • פחות מ-7 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס, ומפעיל הטיסה או המארגן הציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה אחת לפני מועד הטיסה בכרטיס המקורי, ומועד הנחיתה ביעד הסופי לכל היותר 2 שעות לאחר מועד הנחיתה בכרטיס המקורי לאותו יעד.

הוראה לעניין הוכחה לגבי ההודעה, לא תחול אם הנוסע סירב לטוס בטיסה חלופית שהוצעה לו בשל כך שההצעה לא ניתנה לאדם המצטרף אליו לטיסה לפי הודעת הנוסע, או משום שנבצר מהנוסע לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, דת או מגבלה רפואית.

בנוסף להוראות הוכחה לגבי ההודעה, ומנגד האמור מקודם לכן, נוסע לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כספי אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי התקיים אחד מאלה:

 • הטיסה בוטלה בגלל נסיבות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בגלל אותן נסיבות.
 • הטיסה בוטלה בגלל שביתה או השבתה מוגנות.
 • הטיסה בוטלה כדי למנוע חילול שבת או חג.

בנוסף לכך, מפעיל הטיסה או המארגן המודיע על ביטול טיסה, חייב להציג לפני הנוסע חלופות להגיעה ליעד הסופי.

3. טיסה שהמריאה באיחור

נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה באיחור, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן את אלה, לפי העניין:

 1. איחור של שעתיים לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס – כל אלה:
  • מזון ומשקאות וכן שירותי תקשורת, כאמור בהטבה "שירותי סיוע".
 2. איחור של 5 שעות עד 8 שעות מהמועד הנקוב בכרטיס – כל אלה:
  • מזון ומשקאות וכן שירותי תקשורת, כאמור בהטבה "שירותי סיוע".
  • השבת התמורה או כרטיס נסיעה חלופי – לפי בחירת הנוסע.
 3. אם הוצע לנוסע כרטיס נסיעה חלופי לטיסה שאמורה להמריא ביום שלמחרת והנוסע בכך – אז בנוסף לכך גם:
  • שירותי לינה וגם שירותי הסעה, כאמור בהטבה "שירותי סיוע".

אם הטיסה המריאה באיחור בגלל שביתה או השבתה מוגנות – הנוסע זכאי לקבל את כל אלה בלבד:

 • מזון ומשקאות וכן שירותי תקשורת, כאמור בהטבה "שירותי סיוע".
 • השבת התמורה.

4. טיסה שמועד המראתה הוקדם

נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם, וקיבל הודעה על כך ממפעיל הטיסה, מהמארגן או מנותן שירות סוכנות הנסיעות פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן את אלה, לפי העניין:

 1. אם הוקדם 5 שעות עד 8 שעות מהמועד הנקוב בכרטיס – כל אלה:
  • השבת התמורה או כרטיס נסיעה חלופי – לפי בחירת הנוסע.
 2. אם הוקדם מעל 8 שעות מהמועד הנקוב בכרטיס – כל אלה:
  • פיצוי כספי (הרגיל) – למעט עקב מועד המראה שהוקדם בשל שביתה או השבתה מוגנות או בשל נסיבות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו לא היה יכול למנוע את ביטולה בגלל אותן נסיבות.
  • השבת התמורה או כרטיס נסיעה חלופי – לפי בחירת הנוסע.

5. שינוי בתנאי כרטיס הטיסה

אם מפעיל הטיסה או המארגן החליט להעביר את הנוסע למחלקה ברמה גבוהה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה המקורי – לא רשאי לדרוש תשלום נוסף בגלל העברה זו.

אם מפעיל הטיסה או המארגן החליט להעביר את הנוסע למחלקה ברמה נמוכה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה המקורי – הנוסע זכאי לקבל:

 • פיצוי כספי ייעודי (לא הרגיל) בגלל שינוי תנאי כרטיס הטיסה – בסכום המחושב לפי שיעור ממחיר כרטיס הטיסה ששילם הנוסע.
 • אם הטיסה כוללת חניית ביניים, אז בסכום השווה למחיר ששולם עבור כרטיס הטיסה במכפלת היחס בין מרחק הטיסה שבה הועבר הנוסע למחלקה ברמה נמוכה יותר ובין מרחק הטיסה הכולל.
 • אם הכרטיס נרכש כחלק חבילת תיור – כאמור בהטבה "השבת תמורה" לעניין חבילת תיור.

הטבות ופיצויים שניתן לקבל

נוסע שטיסתו בוטלה או נעשה שינוי בתנאי הטיסה, זכאי לקבל את סוגי ההטבות הבאות, בהתאם לעילה המזכה:

1. שירותי סיוע ללא תשלום

הנוסע זכאי לקבל את כל אחד מהשירותים הבאים, ללא כל תשלום:

 • מזון ומשקאות – מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה.
 • שירותי לינה – אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר, או אם נדרשת שהייה ארוכה יותר מהשהייה שהנוסע תכנן.
 • שירותי הסיעה – שירותי הסעה בין שדה התעופה לבית המלון שבו הנוסע שוהה, אלא אם בחר לשהות במקום אחר במרחק סביר משדה התעופה, ופרק זמן הנסיעה דומה לבית מלון – אז שירותי הסעה בין אותו מקום לשדה התעופה.
 • שירותי תקשורת – 2 שיחות טלפון, וכן משלוח הודעה באמצעות פקס או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע.

2. השבת תמורה

נוסע זכאי לקבל השבת תמורהבסכום ששולם עבור כרטיס הטיסה, כולל כל תשלום ששולם עבור כרטיס הטיסה, לרבות אגרות, היטלים, מסים ותשלומים אחרים – בכפוף לאמור בהמשך.

לעניין זה:

 1. אם נרכש כרטיס טיסה לטיסה הכוללת חניית ביניים, אשר מופעלת על ידי אותו מפעיל טיסה, והתקיימה סיבה מזכה בקטע הטיסה:
  • הנוסע זכאי לקבל את מלוא התמורה על כרטיס הטיסה גם אם קטע הנסיעה התקיים בפועל ובתנאי שהנוסע לא הגיע ליעד הסופי.
  • אם הגיע הנוסע ליעד הביניים באותה טיסה והחליט שלא לטוס ליעד הסופי בגלל אותה סיבה מזכה – זכאי לקבל ממפעיל הטיסה גם כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא, בנוסף על השבת התמורה, וזאת ללא תשלום נוסף.
 2. אם נרכש כרטיס טיסה הלוך ושוב, לרבות הלוך ושוב לטיסה הכוללת חניית ביניים, והתקיימה סיבה מזכה:
  • בטיסה הלוך מנקודת המוצא – הנוסע זכאי לקבל את מלוא התמורה על כרטיס הטיסה.
  • בטיסה בחזרה מהיעד לנקודת המוצר – הנוסע זכאי לקבל את מחצית התמורה על כרטיס הטיסה.
  • בטיסה הלוך, והנוסע הגיע ליעד הביניים, ובשל העילה המזכה החליט שלא לטוס ליעדו הסופי המקורי עקב העילה המזכה – זכאי לקבל ממפעיל הטיסה גם כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא, בנוסף על השבת התמורה, וזאת ללא תשלום נוסף.

נוסע כאמור בנקודות 1 ו-2 לרשימה זו לעיל, לא יהיה זכאי להשבת התמורה אם בחר לקבל כרטיס טיסה חלופי או אם בחר לטוס בטיסה שהתקיימה בה סיבה מזכה. עם זאת, אם הוצע לו כרטיס טיסה לטיסה משדה תעופה אחר והוא קיבל אותה – הוא יהיה זכאי גם להחזר הוצאות הסעה לאותו שדה תעופה.

לעניין סעיף "השבת התמורה":

 • כרטיס טיסה הלוך ושוב – כרטיס טיסה לטיסה הממריאה מנקודת מוצא ליעד מסוים וכן לטיסה מאותו יעד בחזרה לנקודת המוצא, ובלבד שהטיסות מופעלות על ידי אותו מפעיל טיסה;
 • מפעיל טיסה – מפעיל הטיסה שהנפיק את כרטיס הטיסה, לרבות מארגן או מי מטעמם.
 • חניית ביניים – שהות ביעד ביניים, במשך 24 שעות לכל היותר, לשם טיסת המשך ליעד הסופי.

אם הונפק לנוסע כרטיס הטיסה כחלק מחבילת תיור (צירוף של שני שירותי סוכנות נסיעות לפחות, ובהם הזמנה או מכירה של כרטיס טיסה) – מחירו יחושב לפי מרחק הטיסה שהתקיימה בה הסיבה המזכה, לסוג הטיסה ולסוג מחלקת השירות שבה טס הנוסע בטיסה כאמור להלן, אלא אם הוכח כי שולם סכום אחר בעד כרטיס הטיסה.

סוג הטיסה וסוג מחלקת השירותמרחק הטיסה בכיוון אחד עד 2,000 ק"ממרחק הטיסה בכיוון אחד עד 4,500 ק"ממרחק הטיסה בכיוון אחד מעל 4,500 ק"מ
טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים780 ₪1,560 ₪2,610 ₪
טיסה סדירה במחלקת עסקים2,090 ₪3,650 ₪6,520 ₪
טיסה סדירה במחלקה ראשונה4,170 ₪7,300 ₪13,040 ₪
מחיר כרטיס טיסה שהונפק כחלק מחבילת תיור

מפעיל טיסה (מפעיל כלי טיס לשם הובלת נוסעים וכבודתם, בתמורה, ממדינת ישראל, אליה או בשטחה) או מארגן (אדם השוכר קיבולת בכלי טיס, כולה או חלקה, להובלת נוסעים וכבודתם, לצורך מכירתה לאחרים) חייב להשיב לנוסע את התמורה בתוך 21 ימים מהיום שפנה אליו בכתב הנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות (שממנו רכש הנוסע את כרטיס הטיסה האמור).

3. כרטיס טיסה חלופי

נוסע זכאי לקבל כרטיס טיסה חלופי ליעד הסופי שאליו הוא טס, בתנאים הדומים ככל הניתן לתנאי כרטיס הטיסה המקורי שהונפק לו ובמועד המוקדם ביותר שניתן, או במועד מאוחר יותר בתיאום עם הנוסע – כפוף לכך שיש מקומות פנויים בטיסה.

4. פיצוי כספי

נוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי (רגיל) ככתוב כאן:

מרחק הטיסהסכום הפיצוי
עד 2,400 ק"מ1,300 ₪
עד 4,500 ק"מ2,090 ₪
מעל 4,500 ק"מ3,130 ₪
פיצוי כספי

מפעיל טיסה או מארגן חייבים לשלם את הפיצוי הזה לנוסע בתוך 45 ימים מהיום שהנוסע או נותן שירותי סוכנות הנסיעות, לפי הענין, פנה אליו בכתב. הפיצוי ישולם במזומן, בהעברה בנקאית או בהמחאה, ואם הסכים לכך הנוסע במפורש ובכתב – בהמחאות נוסעים או באמצעי תשלום אחר כמו שסוכם עם הנוסע.

אם מדובר על פיצוי כספי בגלל שינוי תנאי כרטיס הטיסה, כאמור בטבלה הבאה, אז בתוך 21 ימים ולפי תנאים האמורים בפסקה קודמת:

השינוי בתנאי כרטיס הטיסההשיעור ממחיר כרטיס הטיסה ששילם הנוסע
העברה ממחלקה ראשונה למחלקת עסקים60%
העברה ממחלקת עסקים למחלקת תיירים80%
העברה ממחלקה ראשונה למחלקת תיירים90%
העברה ממחלקה ראשונה או ממחלקת עסקים למחלקת תיירים, בטיסה למרחק העולה על 4,500 ק"מ100%
פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה

מימוש הזכאות

נוסע הנמצא כי חל לגביו תנאי מהתנאים המזכים שהם – סירוב להטיס נוסע, טיסה שבוטלה, טיסה שהמריאה באיחור, טיסה שמועד ההמראה שלה הוקדם או שינוי בתנאי כרטיס הטיסה – זכאי לקבל פיצוי והטבות כאמור מקודם.

לצורך כך, על אותו אדם להתייצב במועד בדלפק צ'א אאוט של מפעיל הטיסה בשדה התעופה. אולם לגבי מי שהטיסה שלו בוטלה – לא צריך להתייצב.

הנוסע זכאי לקבל את כל אותם הזכויות באופן אוטומטי ממפעיל הטיסה או המארגן. בנוסף, הנוסע זכאי לקבל מסמך המפרט את זכויותיו אם מקתיימת לגביו סיבה מזכה.

נוסע שלא קיבל מהמארגן או ממפעיל הטיסה את הפיצויים האמורים, עשוי להיות זכאי לקבל פיצויים לדוגמה (פיצויים שאינם תלויים בנזק) בסכום של עד 10,430 ₪.

גובה הפיצויים נקבע בין היתר בשיקולים הבאים, ולא בגובה הנזק שנגרם לנוסע עקב ביטול הטיסה או השינוי במועד המראתה או בתנאיה:

 • אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו.
 • עידוד הנוסע למימוש זכויותיו.
 • היותר ההפרה הפרה חוזרת.
 • חומרת ההפרה ונסיבותיה.
 • שוויה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההפרה.

בנוסף לאמור, הנוסע רשאי להגיש גם תביעה כנגד אותו מפעיל טיסה או מארגן בגלל אותה הפרה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

חובת יידוע וגילוי

מפעיל הטיסה או המארגן חייבים להציג במקום בו מקבלים קהל, מודעה על זכותו של הנוסע להטבות במקרה של סירוב להטיסו בטיסה, עיכוב טיסה, הקדמת טיסה או ביטולה, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות.

מפעיל טיסה, מארגן ונותן שירותי סוכנות נסיעות המציעים כרטיסי טיסה למכירה, צריכים לפרסם מידע לנוסע באתרי האינטרנט שלהם, אם קיימים, באופן בולט.

הוראה זו תקפה גם לגבי בעל רישיון להפעלת שדה תעופה.

הנפקת כרטיס טיסה לטיסה שמועדיה לא אושרו מראש

מפעיל הטיסה או המארגן או מי שהסמיכו לכך, לא רשאים להנפיק כרטיס טיסה שמועד הטיסה הנקוב בו אינו המועד שרשות שדות התעופה אישרה מראש ובשל כך הטיסה לא הייתה אמורה להמריא באותו מועד, אלא אם כן הנוסע קיבל הודעה 3 חודשים מראש לפני אותו מועד וגם רשות שדות התעופה אישרה בדיעבד את מועד הטיסה הנקוב בכרטיס. הדבר לא חל על נותן שירותי סוכנות נסיעות שאינו מארגן.

פיצוי ללא הוכחת נזק חל גם במקרה של הנפקת כרטיס טיסה שמועד הטיסה הנקוב בו אינו המועד שרשות שדות התעופה אישרה מראש ובשל כך הטיסה לא הייתה אמורה להמריא באותו מועד, והיא בוטלה או המריאה בפער העולה על שעתיים מהמועד הנקוב באותו כרטיס טיסה.

סיוע של נותן שירותי סוכנות נסיעות

לצורך קבלת הפיצוי הכספי או השבת התמורה, נוסע רשאי לבקש מנותן שירותי סוכנות נסיעות שממנו רכש את כרטיס הטיסה לגבי אותה טיסה, לסייע לו לקבל את אותן ההטבות.

אם פנה אליו הנוסע, נותן השירות צריך לפנות אל מפעיל הטיסה, המארגן או מי מטעמם למימוש הזכויות.

טיסה פנים ארצית

הוראות אלו חלות גם על טיסה פנים ארצית בישראל, כך שנקודת המוצא והיעד שלה נמצאים בשטח ישראל. אך לא יינתן פיצוי כספי כאמור.

תקופת התיישנות

תקופת ההתיישנות לפי הוראות חוק זה, היא 4 שנים מיום שנוצרה הסיבה המזכה.

מידע נוסף

 • מפעיל הטיסה או מארגן שהנוסע מקבל ממנו שירות נחשבים אחראים, גם אם אין בינו לבין הנוסע הסכם, להוראות ולחובות המוטלות לפי חוק זה, בדומה למוטל על מי שהנוסע התקשר איתו בהסכם.
 • חובת הוכחה בדבר מתן ההודעה לנוסע על טיסה שבוטלה היא על מפעיל הטיסה או המארגן.
 • שר הכלכלה רשאי להגדיל או להפחית את מספר השעות לעניין טיסה בוטלה ולא יותר מ-4 שעות לעומת הנקוב. אם הפחית, ייקבעו הוראות לעניין הטבות על טיסה שהמריאה באיחור.
 • המרחקים הנקובים בחוק מחושבים לפי המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות על פני משטח כדורי.
 • הסכומים מעודכנים לפי מדד שפורסם בכל 1 בינואר (מדד חודש נובמבר) עומת מדד ינואר 2012.
 • נוסע רשאי לקבל פיצוי לפי כל דין ולא רק לפי הוראות חוק זה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
לתרומה עכשיו.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

  טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

  האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

  אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
  נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil

  קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

  כתבות נוספות

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *