חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצוי על ביטול טיסה או שינוי בתנאיה עקב נגיף הקורונה

נוסע שיש לו כרטיס טיסה שחל לגביה אחד התנאים המזכים, במהלך תקופת נגיף הקורונה, זכאי לקבל פיצוי כספי על כך. מדובר על תיקון לחוק הקיים בעניין בתור הוראת שעה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות. עודכן בתאריך 03.01.2021.

פיצוי על ביטול טיסה או תנאיה בתקופת קורונה

בעקבות תיקון לחוק וחקיקת חוק במעמד של הוראת שעה (לתקופה זמנית), אדם שהופנק לו כרטיס טיסה וחל מקרה מזכה, הוא זכאי לקבל פיצוי כספי או שובר זיכוי על סכום הטיסה כאמור.

למעשה, טיסה שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה שהונפק הוא בתקופה שבין 01.03.2020 ועד 31.12.2020, הוראות החוק תוקנו במיוחד לנגיף הקורונה כך שאותו אדם זכאי ל-2 ההטבות האמורות כאן:

 1. שירותי סיוע ללא תשלום – כל אחת אלה:
  • מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה.
  • אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של עד 2 לילות.
  • שירותי הסעה בין שדה התעופה לבית המלון שבו הנוסע שוהה, או באותו פרק זמן אם שוהה במקום סביר אחר.
 2. פיצוי כספי – אחד מאלה:
  • השבת תמורה בסכום ששולם בעד כרטיס טיסה, לרבות כל תשלום ששולם בעד כרטיס הטיסה, ובכלל זה אגרות, היטלים, מסים ותשלומי חובה אחרים – תוך 90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או עד 14.08.2020, המאוחר מבינהם. לגבי מפעיל טיסה או מארגן שמחזור ההכנסות שלו ברבעון השני של 2020 ירד ב-70% או אשתקד – רשאי להחזיר לצרכן עד 01.10.2020 בכפוף לתנאים כאמור בהמשך.
  • יחד עם זאת, מפעיל הטיסה או המארגן, רשאי במקום השבת התמורה, להציע לנוסע עד לתקופה האורה בתת נקודה קודמת, כרטיס טיסה חלופי או שובר זיכוי, לפי בחירת הנוסע.

מפעיל הטיסה או המארגן חייב להודיע באופן ברור לנוסע כי יש לו זכות לבחור בין השבת התמורה, לבין השובר או הכרטיס החלופי.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם העונה על כל התנאים הבאים, זכאי לפיצויים האמורים לעיל:

 • מועד המראה – מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הנסיעה הוא בין 01.03.2020 ועד 31.12.2020.
 • התקיימה עילה מזכה – אחת הסיבות הבאות הן המזכות בפיצויים: סירוב להטיס נוסע, טיסה שבוטלה, טיסה שהמריאה באיחור או מועד המראתה הוקדם, או שינוי בתנאי כרטיס הטיסה.
 • התייצבות במועד בדלפק הבידוק (Check-in Counter) – דלפק של מפעיל הטיסה בשדה התעופה או לפני אדם שמונה מטעם מפעיל הטיסה. אלא אם כן הטיסה בוטלה ואז אין חובה בהתייצבות במועד.

"התייצבות במועד" – לפי שנקבע והובא לידיעת הנוסע על ידי מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות. אך לא יותר מ-3 שעות לפני המועד המתוכנן להמראת הטיסה, ואם לא נקבע מועד – 90 דקות לפחות לפני מועד ההמראה האמור.

יחד עם זאת, אדם יהיה זכאי גם במקרה הבא:

 • טיסה שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס לפני 01.03.2020, ובתנאי שהטיסה מיעד שבמועד ההמראה – חלה על הנוסע חובת בידוד בית או שהטיסה הייתה לאותו יעד כאמור בצו בידוד בית שתוקן מעת לעת.

מי לא זכאי?

 • מי שקיבל הודעה על העברתו לטיסה אחרת, והוא הגיע ליעד הסופי במועד שהיה נקוב בכרטיס הטיסה.
 • מי שקנה כרטיס בתעריף מיוחד שלא ניתן לצבור או שהכרטיס ניתן ללא תשלום, אלא אם הכרטיס הונפק לפי חברות במועדון.

מימוש הזכאות – איך לקבל את הפיצוי?

אדם שטיסתו בוטלה או שהוא נמצא זכאי לפי תנאי הזכאות לעיל, צריך לפנות אל מפעיל הטיסה או המארגן. לצורך כך, על אותו אדם להתייצב במועד בדלפק צ'א אאוט של מפעיל הטיסה בשדה התעופה. אולם לגבי מי שהטיסה שלו בוטלה – לא צריך להתייצב.

עם זאת – הנוסע רשאי לבקש מנותן שירותי סוכנות הנסיעות שממנו רכש את כרטיס הטיסה לטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, לסייע לו בקבלת ההטבות האמורות. נותן שירותי סוכנות הנסיעות יצטרך למפעיל הטיסה, למארגן או למי מטעמם, למימוש זכאותו של הנוסע לאותן הטבות. נותן השירות שקיבל ממפעיל טיסה או ממארגן תשלום בעד הטבה שנוסע זכאי לה נדרש להעביר לנוסע את התשלום בתוך 15 ימי עסקים ממועד קבלתו, ואם קיבל את התשלום לפני 15.12.2020 – אז 15 ימים לפני מועד זה. נותן שירותי סוכנות הנסיעות רשאי להפחית מהתשלום סכום עבור שירותיו שהוסכם עליו עם הנוסע במועד רכישת כרטיס הטיסה.

לנוסע קיימת הזכות לבחור בין קבלת הכסף בחזרה או קבלת שובר זיכוי או כרטיס טיסה חלופי. מפעיל הטיסה או המארגן חייב להודיע לנוסע על זכות הבחירה הזו.

אם בחר בקבלת כסף בחזרה –

 • הכסף יוחזר בתוך 90 ימים ממועד ההמראה הנקוב בכרטיס או עד 14.08.2020, המאוחר מבינהם.
 • לגבי מפעיל טיסה או מארגן שמחזור ההכנסות שלו ברבעון השני של 2020 ירד ב-70% או יותר בהשוואה לרבעון שני 2019 – הכסף יוחזר בתוך 90 יום כאמור או עד 01.10.2020 וזאת אם הודיע על כך למנהל רשות שדות התעופה עד 14.08.2020. במקרה כזה – עליו להודיע במקום בולט באתר האינטרנט על דחיית המועד בשל הירידה במחזור הכנסותיו. כמו כן, גם רשות שדות התעופה תפרסם את הגורמים הללו.

אם בחר בקבלת שובר הזיכוי –

 • סכום השובר יהיה לפי סכום התמורה ששולמה על רכישת הכרטיס לפחות.
 • השובר יונפק בתוך 14 יום ממועד הסכמת הנוסע או עד לתום התקופה כאמור לגבי החזר הכסף, המוקדם מבינהם.
 • תוקף שובר הזיכוי הוא לשנה אחת לפחות, וניתן לממש אותו לרכישת כל שירות שמפעיל הטיסה או המארגן מציע למכירה, גם אם השירות אמור להינתן לאחר תום תקופת תוקפו של השובר.
 • נוסע רשאי להעביר את שובר הזיכוי לאדם אחר. מפעיל הטיסה או המארגן לא רשאי להתנות העברה זו בתנאים כלשהם או בתוספת תשלום.
 • נוסע שלא מימש את שובר הזיכוי, כולו או חלקו, זכאי לקבל את התמורה ששילמה על רכישת הכרטיס או היתרה, לפי העניין.
 • ההחזר יבוצע בתוך 21 יום מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות פנה למפעיל הטיסה או למארגן. אולם, הנוסע או נותן השירות האמור רשאי לפנות בבקשה להחזר גם לאחר 21 יום מתום תוקפו של השובר.
 • כרטיס נסיעה שנרכש על ידי שובר זיכוי, לא נחשב כרטיס טיסה שהתקבל ללא תשלום או בתעריף מיוחד. במילים אחרות, הדבר לא שולל את הזכאות לזיכוי או פיצוי בעד טיסה שבוטלה דרך כרטיס הנסיעה האמור.

למרות הכתוב מקודם, לגבי טיסה שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה הוא מתאריך 15.12.2020 ואילך –

 • ההחזר יבוצע בתוך 30 יום מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה.
 • ההוראה לעניין ירידה ב-70% במחזור עסקאות, ככתוב מקודם בכתבה זו – לא קיימת יותר.

מידע נוסף

 • התקופה הקובעת האמורה לפי הכתבה הזו, ניתנת להארכה בצו על ידי שר התחבורה, התייעצות שר הכלכלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
 • אולם סך תקופת הארכה לא יכולה להיות במצטבר מעל 9 חודשים, וזאת כל עוד יש מגבלות שהטילו מדינות על כניסת בני אדם או טיסות לשטחן, המשפיעות באופן משמעותי על תנועת נוסעים מישראל ואליה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), התש"ף-2020

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil