חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הגשת כתב תביעה במסגרת תביעה קטנה לבית המשפט

אדם שמעוניין להגיש תביעה קצרה ומהירה על סכום נמוך, יכול לעשות זאת במסגרת תביעה קטנה שמוגשת לבתי המשפט. תביעה זו חוסכת את הצורך בהגשה של תביעה רגילה בבית המשפט.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהי כתב תביעה במסגרת תביעה קטנה?

תביעה קטנה היא תביעה אזרחית שמוגשת לבתי משפט לתביעות קטנות על ידי אדם יחיד כאשר מדובר על סכום קצוב עד תקרה הקבועה בהוראות הדין או לצורך מתן צו לביטול עסקה, החלפת מצרך או תיקון וזאת עד לתקרה האמורה.

סכום התביעה משתנה מדי שנה בהתאם לשינוי ועדכון מדד המחירים לצרכן והוא מצויין בהמשך עמוד זה.

כתב תביעה במסגרת תביעה קטנה היא התביעה עם פירוט הטענות וההוכחות שבו אדם התובע אדם או עסק, טוען שהוא זכאי להם. הגשת התביעה נעשית באמצעות הליך תביעה קטנה לבית משפט לתביעות קטנות (בית משפט השלום עם סמכות לדון בתביעות אלו).

הגשת התביעה מתאפשרת רק אם היא לא זכות שהומחתה או הוסבה ואינה בסמכות ייחודית של בית משפט אחר (כמו למשל: בית דין לעבודה).

האמור כאן מתאים גם לתביעה שמוגשת על ידי אדם כנגד אחר, וגם תביעה נגדית של הנתבע כלפי התובע (הכל לפי תנאי הזכאות).

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם זכאי להגיש תביעה קטנה אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 1. התביעה היא תביעה אזרחית רגילה או בעניינים אזרחיים.
 2. התביעה מוגשת על ידי אדם יחיד (לא תאגיד) – בין אם הוא אזרח או תושב ובין אם לא.
 3. סכום התביעה הוא עד התקרה 34,000 ₪ (בשנת 2020).
 4. התביעה הקטנה מתאימה לדיון בבית משפט לתביעות קטנות ולא לבית משפט אחר.
 5. התביעה היא אחת מ-5 התביעות הקטנות המוגשות על ידי אותו אדם יחיד באותו בית משפט באותה שנה. אולם, ניתן להגיש תביעה קטנה נוספת בבית משפט אחר לפי תנאים נוספים.

מימוש הזכאות – איך להגיש תביעה קטנה?

אדם הזכאי והנפגע, רשאי להגיש כתב תביעה קטנה באופן הבא:

1. מקום השיפוט

ניתן להגיש תביעה לבית משפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות הבאים (גם אם כתוב אחרת בהסכם בין הצדדים):

 • מקום המגורים או מקום העסק של הנתבע (לא של התובע).
 • מקום ההתקשרות בין הצדדים או מקום שנועד לביצועה.
 • מקום המסירה של הנכס.
 • מקום המעשה שהינו הסיבה לתביעה.
 • בתביעה של שיווק או מסחר באינטרנט: במקום המגורים או העסק, של התובע או של הנתבע.
 • בתביעה שכנגד – מקום הגשת התביעה המקורית.

2. מועד הגשת כתב תביעה

ניתן להגיש כתב תביעה בהתאם למועד בו התובע רואה את עצמו נפגע, ובהתאם להתיישנות ולפי חובת הקטנת הנזק.

3. אופן הגשת כתב התביעה

ניתן להגיש את התביעה הקטנה (כתב תביעה) באחת הדרכים הבאות:

הגשת תביעה קטנה דרך אתר נט המשפט

ניתן להגיש תביעה באמצעות אתר נט המשפט, זהו אתר אינטרנט של בתי המשפט המיועד לצפייה בתיקים ובדיונים ולהגשה תביעות, הגנות ובקשות שונות.

 • יש להוריד את טופס התביעה (כאן).
 • למלא אותו בעברית או בערבית.
 • לצרף מסמכים.
 • לסרוק ולשלוח במסך הבקשה כאן.

הגשת תביעה קטנה באמצעות מזכירות בית המשפט

ניתן לגשת פיזית אל בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות כאמור באזור השיפוט לעיל (רשימת בתי המשפט כאן).

 • יש להוריד את טופס התביעה כאמור בנקודה קודמת.
 • למלא אותו בעברית או בערבית.
 • לצרף מסמכים.
 • לגשת לבית המשפט ולהגיש למזכירות בית המשפט.

הערה: יש להגיש תביעה ב-3 עותקים מלאים של כתב התביעה והנספחים, ובנוסף גם עותק מלא על כל נתבע נוסף.

הגשת תביעה קטנה באמצעות הדואר

ניתן להגיש תביעה קטנה גם ללא הגעה לבית המשפט, אלא על ידי שליחת דואר אל כתובת מיקום בית המשפט.

 • יש להוריד את טופס התביעה.
 • למלא אותו בעברית או בערבית.
 • לצרף מסמכים.
 • לשלוח לפי כתובת כאמור בקישור רשימת בתי המשפט.

הערה לגבי עותקים בהגשה בבית משפט – מתאימה גם להגשה באופן זה.

4. מסמכים נדרשים

התובע צריך לצרף את כל המסמכים שהוא מבקש להסתמך עליהם בעת הגשת התביעה הקטנה, אם הם מצויים ברשותו. מסמכים אלו יכולים להיות חוזה או הסכם, צילום ומדיה, קבלות וחשבוניות, חוות דעת מומחה.

במקרה של תביעות בענייני תאונות דרכים, יש להציג חוות דעת שמאי, צילומי רכב, שירטוט גרפי של מיקום התאונה ומסמכים נוספים כמו השתלשלות אירועים במשטרה, תביעות בבתי דין לתעבורה וכד'.

אולם, בית המשפט יכול לאפשר לתובע להגיש מסמך שלא צורף לתביעה, אם המסמך דרוש לצורך מתן פסק הדין או כל סיבה חשובה אחרת.

5. תשלום אגרה

גובה האגרה הוא 50 ₪ או 1% מסכום התביעה (עד התקרה) – הגבוה מבינהם (סכום האגרה יעוגל כלפי מעלה בסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים). אגרה יש לשלם בבנק הדואר או במזכירות בית המשפט.

ללא תשלום אגרה, בית המשפט לא ידון בתביעה.

למשל, אם סכום התביעה הוא 20,000 ₪, אז האגרה היא 200 ₪. אין מע"מ על האגרה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מרחיב נוסף.

הגשת תביעה שכנגד

אדם שהוגשה נגדו תביעה, רשאי להגיש תביעה שכנגד כלפי התובע. במקרה כזו, כל ההוראות האמורות לעיל חלות על התביעה שכנגד כמו תביעה חדשה רגילה.

מידע נוסף

 • התובע או נתבע רשאים להגיש תביעה רגילה לבית משפט ולא בהכרח במסגרת בית משפט לתביעות קטנות – גם אם התביעה מתאימה להגדרות תביעה קטנה.
 • נתבע שהגיש תביעה שכנגד לבית משפט לתביעות קטנות, רשאי להגיש תביעה נפרדת לעודף תביעתו, לבית משפט לתביעות קטנות או לבית משפט רגיל.
 • אי תשלום האגרה או חלק ממנה לא מבטל מעשה בית המשפט בדיעבד.
 • ניתן לבקש בקשה לקבלת פטור מתשלום אגרה בצירוף מסמכים מאמתים.
 • בית המשפט מעביר את כתב התביעה אל הנתבעים. אולם אם לא הוגשו לנתבעים כתב תביעה עד 60 ימים לפני הדיון, התובע או מי מטעמו צריך להגיש את כתב התביעה לנמענים בתוך 40 ימים לפני הדיון.
 • שופט בית משפט רשאי, בהסכמת הצדדים, לדון בתביעה כבורר או להעבירה לבורר אחר מבלי לקבל שכר מהצדדים. דין פסק בורר הוא דין בית משפט לתביעות קטנות.
 • ייצוג (עם עורך דין) בבית משפט לתביעות קטנות נעשה רק ברשות הצדדים ומסיבות מיוחדות. במקרה של ייצוג צד אחד, גם הצד השני זכאי לייצוג.
 • ניתן לייצג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות, אם ניתן ייפיוי כוח והדבר הוגש לבית המשפט. אולם אסור לייצג אם נעשה בתמורה או במהלך עסקים הרגיל של המייצג או בייצוג בדרך קבע.
 • אם ביום הדין אף אחד לא הגיע, התביעה נמחקת. אם הגיע התובע ולא הנתבע, התביעה תיבדק על סמך כתב התביעה בלבד. אם התובע לא הגיע והנתבע כן, התביעה נדחית.

חקיקה ופסיקה

 • חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984
 • חוק שיפוט בתביעות קטנות, תשל"ו-1976
 • תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976
 • צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות), תשנ"ח-1998

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil