תפריט סגור

מיופה כוח בהליך ייפוי כוח מתמשך – מי רשאי להיות, מה תפקידו ומידע נוסף

מיופה כוח בהליך ייפוי כוח מתמשך רשאי ואף חייב לפעול לטובת הממנה אם וכאשר אותו ממנה לא יוכל לקבל החלטות עבור עצמו בעתיד. אחד התנאים כדי שהמסמך הזה יהיה תקיף הוא מינוי של מיופה כוח.

מטרת הכתבה להסביר הן לממנה והן למיופה הכוח, איך הוא מתמנה, מה תפקידו ומתי הוא רשאי לפעול ואיך.

מה זה מיופה כוח מתמשך?

מיופה כוח בהליך ייפוי כוח מתמשך (או בקיצור לא רשמי "מיופה כוח מתמשך") הוא אדם מסויים שהתמנה על ידי אדם אחר שערך מסמך ייפוי כוח מתמשך עבור עצמו ("הממנה"). כדי להיות מיופה כוח בהליך זה, הוא צריך לעמוד בכמה תנאי זכאות, להתמנות על ידי הממנה ולהסכים לכך (אי אפשר להכריח את מיופה הכוח).

בקצרה: ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שבו אדם יכול לתכנן את העתיד שלו ולקבוע מי יהיה רשאי לטפל בעניינים שלו במקרה שיגיע יום והוא לא יוכל לפעול לבד או לקבל החלטות לעצמו. המסמך הזה חוסך את הצורך במינוי אפוטרופוס והליכים משפטיים מורכבים.

מיופה כוח מתמשך מקבל לידיו את כל הסמכויות לפעול בשמו של הממנה, אם וכאשר הוא כבר לא יהיה כשיר מבחינה משפטית ולא יוכל לפעול והכל ככתוב במסמך. כדי לקבל זאת לידיו, הוא צריך לקבל אישור שאכן הממנה לא יכול לקבל החלטות בעצמו ואז לקבל את אישור האפוטרופוס הכללי בהעברת הסמכויות.

יש כמה תחומים שבהם מיופה הכוח יכול לפעול כמו בעניינים אישיים, ענייני רכוש או ענייני רפואה ובריאות. כמו כן, אפשר למנות כמה מיופי כוח לאותו ממנה, כך שכל אחד יכול לקבל את אותן הסמכויות או סמכויות אחרות.

אוכלוסיית יעד – מי רשאי וזכאי להיות מיופה כוח מתמשך?

לא כל אדם יכול ורשאי לשמש בתור מיופה כוח בהליך ייפוי כוח מתמשך. רשאי להתמנות מי שעונה על כל התנאים הבאים:

 1. יחיד תושב ישראל – אדם יחיד שהוא תושב ישראל, ושאינו תאגיד.
 2. הוא בגיל 18 שנים ומעלה – רק אדם שהוא בגיר.
 3. לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו – כל עוד המינוי בתוקף.
 4. הוא לא נותן לממנה טיפול רפואי תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין, כדוגמת טיפול סוציאלי, שיקומי או סיעודי.
 5. הוא לא מספק לממנה מגורים תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין, למעט אם הוא קרוב משפחה של הממנה.
 6. הוא לא עורך הדין או איש מקצוע, שבפני נערך ייפוי כוח מתמשך.
 7. הוא לא משמש בתור מיופה כוח עבור יותר מ-3 ממנים (אלא אם כן, הם בני משפחתו).
 8. לגבי מיופה כוח בענייני רכוש – בעת החתימה ובעת כניסה לתוקף הוא עונה על 2 אלו:
  • הוא לא הורכז פושט רגל לפי חוק ולא ניתן לו הפטר.
  • הוא אינו לקוח מוגבל חמור לפי בנק ישראל.

בנוסף לכך, מיופה כוח שמעוניין בכך, חייב להסכים להתמנות לתפקיד זה, מכיוון שלא ניתן להכריח אותו.

מיופה כוח מתמשך – סכמויות ונושאים

מיופה כוח בהליך ייפוי כוח מתמשך מקבל לידיו סמכויות רבות לטפל בהם המוקנים לו דרך המסמך. אלו כל הנושאים שהוא כן מוסמך, לא מוסמך ונושאים תחת הגבלות:

1. נושאים שמיופה הכוח רשאי לקבל החלטה

מיופה כוח בהליך ייפוי כוח מתמשך יכול לפעול ב-3 נושאים עיקריים, והכל לפי הסמכות שניתנה לו במפורש במסמך:

 • עניינים אישיים – סכמות לפעול בכל הנושאים של הממנה, למעט ענייני רכוש. כמו למשל: רווחה וחברה, תרבות ודת, איכות חיים, צרכים יום-יומיים, מגורים, בריאות ורפואה, תעסוקה, לימודים, שיקום ועוד.
 • ענייני רכוש – סמכות לפעול בנושאי כספים, נכסים והתחייבויות, ניהול חשבונות בנק, מיצוי זכויות, השקעת כספים, ניהול נכסי נדל"ן, עסקים ועוד.
 • עניינים רפואיים – סמכות לפעול בנושאי בריאות ורפואה של הממנה.

2. נושאים שמיופה הכוח לא מוסמך לבצע

בכל הנושאים הבאים, מיופה הכוח אינו רשאי לטפל בהם (גם אם נכתב במסמך במפורש):

 • המרת דת.
 • קבלת החלטות או ביצוע פעולות, שהממונה היה מוסמך לעשות בשמו של אדם אחר או מתוקף היותו הורה או אפוטרופוס.
 • מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ.
 • השתתפות בבחירות.
 • כל פעולה או הבעת רצון שמטופל, מיופה כוחו או אפוטרופסו רשאים או מוסמכים לבצע או להביע, לפי חוק חולה הנוטה למות.
 • עריכת צוואה, קביעת מוטבים לגבי סכומים שיש להם לשלם עקב מותו של אדם לפי חוק הירושה.

3. נושאים שמיופה הכוח לא מוסמך לבצע ללא הסמכה מפורשת בטופס

נושאים אלו כרוכים באישור ובאזכור בטופס ייפוי כוח מתמשך, ורק לאחר מכן מיופה הכוח רשאי לבצע אותם:

 • מתן תרומות למי שצויין בייפוי כוח מתמשך ולפי הסכום הכתוב – ולכל היותר במצטבר עד 100,000 ₪.
 • מתן מתנות למי שצויין בייפוי כוח מתמשך ולפי הערך הכתוב – ולכל היותר במצטבר עד 100,000 ₪, ולמעט מתנות הנהוגות לפי העניין.
 • מתן הלוואה למי שצויין בייפוי כוח מתמשך ולפי הסכום הכתוב – ולכל היותר במצטבר עד 100,000 ₪.
 • פעולה משפטית או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו בזו, ששווין עולה עד 100,000 ₪ ולא עולה עד 500,000 ₪.
 • ביצוע פעולות במוצר פנסיוני (בחירת מוצר חיסכון, קבלת ייעוץ מגורם מורשה, ניוד חיסכון פנסיוני וכד'). למרות זאת, אין הגבלה על הגשת בקשה לקבלת קצבה, משיכת כספים מקופת גמל לתגלומים או מקרן השתלמות לפי חוק.
 • מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול או לאשפוז כזה בבית חולים פסיכיאטרי, או לשחרור מאשפוז. כמו כן:
  • אם במועד ההסכמה הממנה מתנגד לבדיקה, טיפול או אשפוז – הסכמת מיופה הכוח לא בתוקף, אלא אם ייפוי הכוח נחתם גם על ידי פסיכיאטר, ובתנאי שהממנה הסמיך במפורש בהסכמת מיופה הכוח למרות שממנה מתנגד.
  • ייפוי כוח שכזה אינו בתוקף, אלא אם הפסיכיאטר הסביר לממנה את משמעות ההסכמה ואת תוצאותיה, ונוכח לדעת כי הממנה הבין וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה וברצון חופשי, ללא הפעלת לחץ או השפעה בלתי הוגנת, וללא ניצול מצוקה או חולשה של הממנה.
  • במקרה של התנגדות הממנה, הסכמת מיופה הכוח לא תהיה בתוקף לאשפוז העולה על 48 שעות או אם באותו זמן הממנה מסוגל לתת הסכמה מדעת.

4. נושאים שמיופה הכוח לא יכול לבצע ללא אישור בית משפט

נושאים משפטיים אלו כרוכים באישור בית משפט:

 1. העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
 2. עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר לא חלות עליה.
 3. המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין.
 4. השכרה שחוק הגנת הדייר חל עליה.
 5. הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון.
 6. מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך, והכול ובלבד שניתנה לכך הסמכה מפורשת של הממנה.
 7. מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין; ואם ניתנה הסמכה מפורשת – מתנה כאמור בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך.
 8. פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 שקלים חדשים, או על 100,000 שקלים חדשים – אם לא ניתנה הסמכה מפורשת ככתוב בנושאים החייבים באישור בתת כותרת קודמת.
 9. משיכת כספים מקופת גמל בניגוד לחוק קופות גמל או חוק מס הכנסה, העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם.
 10. מתן ערבות או מתן הלוואה – ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה – בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך.
 11. התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפריטים 1 עד 10.

חובות מיופה הכוח

מיופה כוח חייב לפעול במיומנות, במסירות, בשקידה ובלא התרשלות ולנהוג בתום לב כדי לשמור את העניינים של הממנה. מיופה הכוח חייב לפעול לטובת הממנה תמיד, גם אם קיים ניגוד עניינים כלשהו ולא לטובתו האישית.

במקרה שהתמנה בעל מקצוע, כמו עורך דין או רואה חשבון או אחר, הוא חייב לפעול באותו אופן שהיה פועל באותו אופן כמו שהוא היה פועל עם לקוח שלו.

אם מיופה הכוח גרם לנזק למייפה הכוח (הממונה) או לרכושו, בית המשפט יכול לפטור אותו מאחריות, מלא או חלקי, אם הוא פעל בתום לב כלפי הממנה ונתכוון לטובתו.

בחירה ומינוי מיופה כוח מתמשך לתפקיד

מיופה כוח שעומד בתנאי הזכאות הבאים, רשאי להתמנות ולהיות מיופה כוח של הממנה.

כדאי כי בחירה של מיופה הכוח תהיה מתוך רצון חופשי ולא כדי לרצות מישהו או כדי לא לפגוע במישהו. אגב, זהו המאפיין של המסמך באופן כללי – רצון חופשי לבחור ולא בכוח על ידי מינוי אפוטרופוס.

יש לוודא כי קיימת תקשורת טובה בין הצדדים וכדי שמיופה הכוח אכן יוכל לפעול לטובת הממנה בשעת הצורך, להבין את רצוניו וצרכיו של הממנה ועוד. אין מניעה של מינוי איש מקצוע כמו עורך דין או רואה חשבון לאדם שיש לו נכסים רבים ורכוש.

ככתוב מקודם, מיופה הכוח חייב להסכים לתפקיד ולא ניתן לחייב אותו להתמנות. הסכמת מיופה הכוח מלוות במסגרת טופס ויתור על סודיות כדי לברר שהוא אכן כשיר. המינוי בפועל נעשה באמצעות חתימה בפני אדם שעורך את המסמך:

 • עורך דין – בכל הנושאים (עניינים אישיים, ענייני רכוש, ענייני רפואה).
 • גורם מקצוע טיפולי (אח, רופא, עובד סוציאלי, פסיכולוג או פיסיכאטר) – בענייני רפואה בלבד.

ולאחר מכן, את טופס ייפוי כוח מתמשך חייבים להפקיד לאפוטרופוס הכללי, כדי שהדבר יהיה חוקי ורשמי גם מבחינת המדינה ודורשים אחרים.

חובה כי יהיה לפחות מיופה כוח אדם, אך ניתן לכלול מספר בלתי מוגבל של מיופי כוח במסמך אחד לממנה. כמובן שכל מיופה כוח יכול להיות משוייך לנושא מסויים או לכל הנושאים ואפשר לקבוע במסמך את האחריות והסמכות הניתנת לכל אחד.

שכר מיופה כוח – גובה התשלום

מיופה הכוח זכאי לקבל תשלום על העבודה שלו, רק אם נכתב בטופס ייפוי כוח מתמשך כי זכאי לכך, כולל גובה התשלום שהוא זכאי עבור הפעולות שלו.

בנוסף, מיופה הכוח רשאי לנכות מנכסי הממונה הוצאות סבירות לשם הפעלת הסמכויות שניתנו לו.

כניסה לתוקף

מיופה הכוח אינו רשאי לבצע שום פעולה כל עוד לא נכתב במסמך ייפוי כוח מתמשך על כך. הכניסה לתוקף נעשית רק כאשר הממונה לא יהיה מסוגל יותר לקבל החלטות באותם נושאים שנקבעו במסמך.

כמובן, אין שיקול דעת בלעדי של מיופה הכוח, אם ומתי זה קורה. ניתן לקבוע כי אדם נוסף יהיה אחראי להעיד, כמו חבר או קרוב משפחה, האם הממונה עדיין כשיר.

עם הכניסה לתוקף, מיופה הכוח חייב למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים וכי הוא חייב ליידע בכך. רק לאחר קבלת האישור מהאפוטרופוס הכללי המסמך נכנס לתוקף.

מיד לאחר מכן, מוקנות למיופה הכוח כל הסמכויות והתפקידים לפי ייפוי כוח מתמשך ואז מיופה הכוח צריך ואף חייב לפעול לפי ההוראות שנקבעו לגביו.

דרך פעולה של מיופה הכוח ודרך קבלת ההחלטות בענייני הממנה

מיופה הכוח צריך לפעול בדרך שהיא לטובת הממנה, לשמור על פרטיותו, כבודו, זכויותיו וחירותו. כמו כן, צריך להציג בפני הממונה את כל המידע שיש לו ולומר מהם תפקידיו שלו (מיופה הכוח).

מיוםה הכוח צריך גם לפעול באופן שמאפשר לממונה לשמור על קשרים עם המשפחה ולשמור על הערכים התרבותיים והדתיים. כמו כן, לאפשר לממונה לקבל החלטות בעצמו ככל שניתן.

בעת קבלת החלטות, מיופה הכוח צריך לשמוע את דעת הממנה, התייעצות עימו ועדכון בנוגע לענייניו. לצורך כך הוא נדרש להעביר לממנה את כל המידע הרלוונטי, לרבות מהות העניין, חלופות אפשריות, יתרונות וחסרונות, ואת המלצתו של הממנה (אם הוא נתן).

מיופה הכוח צריך לפעול בהתאם להנחיות מקדימות אם ניתנו, או לפי רצון הממנה ובכל מקרה לטובת הממנה. אם מיופה הכוח אינו יודע כיצד עליו לפעול, הוא רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לקבל הוראות.

ביטול או הפסקה של מיופה כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכול להתבטל ועקב כך גם הסמכויות שניתנו למיופה הכוח. הכל באחד הדרכים הבאים:

 • ביטול על ידי הממונה – הממונה הודיע כי אינו מעוניין יותר במיופה הכוח.
 • ביטול על ידי בית המשפט – בית המשפט יכול לבטל זאת אם מיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו.
 • ביטול על ידי מיופה הכוח – אם מיופה הכוח הודיע כי אינו מעוניין להמשיך בכך.
 • ביטול עם מועד פקיעה – כאשר הגיע מועד מסויים (תאריך) שבו נקבע כי המסמך אינו בתוקף יותר.
 • פטירה של הממונה.
 • פרירה של מיופה הכוח.
 • הפסקת כשירות מיופה הכוח – אם מיופה הכוח לא עומד יותר בתנאים ככתוב לעיל. כמו למשל, הרישיון שלו בוטל, הוא פושט רגל או נקבע לו אפוטרופוס וכד'.
 • התקיימות תנאי כלשהו – אם נקבע תנאי מסויים שבו ייפוי הכוח פוקע.

מידע נוסף

 • במקרה שנעשתה פעולה בניגוד לדעת הממונה ונפגע צד ג' – בית המשפט רשאי לאשור את הפעולה בדיעבד, אם הממונה הסכים.

הוראות חוק

 • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)


קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *