חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

קביעת שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות – הגשת בקשה ופרטים נוספים

על מנת לאפשר לעובד עם מוגבלות, להיות מועסק בשיעור נמוך משכר המינימום, יש צורך בביצוע הליך קביעת שכר מינימום מותאם. המידע כולל הגשת בקשה, בחינה וקביעה של השכר המותאם.

מטרת הכתבה לספק את ההסבר בנושא.

מהי קביעת שכר מינימום מותאם?

שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות הוא שכר מינימום לפי הוראות הדין, אשר נקבע בשיעור נמוך ומופחת מהקבוע בחוק. השיעורים נקבעים לפי התקנות בעניין המותאמות לפי היחס של יכולת העבודה של העובד בזה ביכולת העבודה של עובד רגיל.

ככל שהיחס נמוך יותר, כך יכולת העבודה של העובד עם מוגבלות נמוך, ולשכר השיעור משכר המינימום נמוך, ומשכך שכר המינימום המותאם לגביו נמוך יותר.

קביעת שכר זה לעובד שהוא אדם עם מוגבלות, מאפשרת לו להשתמש להשתלב בשוק העבודה לאור המוגבלות. מנגד, הדבר מעודד גם את המעסיק לשלב עובדים כאלו אצלם במקום העבודה.

אולם על מנת לדעת מהו השכר המותאם של אותו עובד, יש צורך בביצוע הליך שנקרא קביעת שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות.

הקביעה נעשית על ידי אבחון במקום העבודה על ידי מאבחנים מוסמכים מטעם משרד העבודה. האבחון מאפשר לקבוע את יכולת העבודה של העובד ביחס לעובד רגיל בתפקיד דומה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

בקשה לקביעת שכר ניתנת לכל אחד מהאוכלוסיה הבאה:

 • העובד עם המוגבלות.
 • מיופה כוח מטעם העובד.
 • אפוטרופוס (אם מונה לו על ידי בית המשפט).

עובד עם מוגבלות, מוגדר בתור – עובד שהוא בעל מגבלה גופנית, נפשית או שכלית שהוא אדם עם מוגבלות לפי חוק, אשר מועסק או מיועד להיות מועסק במקום עבודה שאינו מפעל מוגן שהאוצר משתתף בתקציבו.

מי לא זכאי?

 • מעסיק, עבור העובד עם המוגבלות. בנוסף, מובהר כי מעסיק לא יכול לשמש בתור מיופה כוח מטעם העובד.

מימוש הזכאות – איך להגיש בקשה?

הליך קביעת שכר מינימום מותאם לאדם שהוא עובד עם מוגבלות, נעשה כך:

1. מילוי טופס הבקשה

עובד עם מוגבלות או מי מטעמו, המעוניינים בכך צריכים למלא את טופס בקשה לקביעת שכר מינימום מותאם בקישור זה (קובץ מעבד תמלילים docx). ניתן למלא את הטופס במחשב, או להדפיס אותו למלא בכתב יד ברור.

בטופס זה יש להקפיד על אלו:

 • מילוי הסיבה שהיא הבקשה להחלטה על שכר מינימום מותאם.
 • כתב ויתור על סודיות רפואית (נספח בטופס) – לצורך קבלת המידע המלא של העובד. המידע הוא לשימוש פנימי בלבד, ולא יועבר לגורמים אחרים למעט אלו ביחידה לשילוב עובדים עם מוגבלות.
 • דו"ח תפקודי למילוי על ידי גורם ליווי והשמה (נספח בטופס) – לצורך אספקת מידע של ההשכלה של העובד, רקע תעסוקתי במקומות עבודה קודמים, מקום העבודה הנוכחי, מאפיינים ייחודיים של תנאי העבודה ועמדת העבודה וההתאמות שבוצעו, התמיכה שהמעסיק נתן לעובד, התפקוד בעבודה והערות נוספות.
 • טופס נלווה לטופס הבקשה (נספח בטופס) – נועד לספק מידע לגבי מקום העבודה של העובד בו יבוצע האבחון.

2. צירוף מסמכים נלווים

יש לצרף את המסמכים הבאים לבקשה:

 • אישור מגורם מוסמך על סוג המוגבלות של העובד.
 • תלוי שכר של העובד עבורו מתבקשת הבקשה.
 • אם עדיין לא הופקו תלושים, אז יש לצרף את אישור המעסיק הכולל את המידע הבא: פרטי מקום העבודה (שם, כתובת, מספר מזהה של המעסיק (תיק ניכויים, מספר ח.פ, עוסק מורשה, עמותה רשומה וכדומה)), פרטי העובד (שם ומספר זהות), הצהרה כי העובד מועסק במקום לפי יחסי עבודה, חתימת המעסיק או המצייג שלו, לרבות שם ותפקיד ותאריך.

אם הבקשה מוגשת מטעם העובד, קרי על ידי מיופה כוח או אפוטרופוס, אז:

 • יפוי כוח חתום על ידי מיפה הכוח (העובד) או צו מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט. (דוגמה למסמך ייפוי כוח כאן (קובץ)).

3. אופן הגשת הבקשה

הבקשה עם המסמכים הנלווים צריכה להיות מוגשת אל המינהלת לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, באחת הדרכים הבאות:

 • דואר אלקטרוני – sacham@avoda.milgam.co.il.
 • פקס – 073-3901099.
 • דואר רגיל – המחלקה למיצוי זכויות משרד העבודה והרווחה, רחוב הסיבים 49 פתח תקווה, בניין 5, מילגם.

4. קבלת ההחלטה

לאחר הגשת הבקשה, מאבחנות מוסמכות מטעם משרד העבודה יצרו קשר עם המבקש, ועם איש קשר מטעם המעסיק כדי לספק הסבר ולקבוע מועד לאבחון. האבחון נעשה במקום העבודה על ידי תצפית, ובדיקת השוואת האבחון של העובד עם מוגבלות עם עובד רגיל לגבי אותה עבודה.

ההחלטה נמסרת בהתאם למועד הגשת הבקשה:

 • בקשה שהוגשה בתוך 90 הימים הראשונים להעסקה
  • תועבר לחברת אבחון לקראת היום ה-100, על מנת לאפשר מצב הסתגלות ולמידה לצדדים.
  • ההחלטה נמסרת עד ליום ה-135 מתחילת העסקה.
 • בקשה שהוגשה לאחר 90 הימים הראשונים להעסקה
  • תועבר לחברת אבחון מיד עם קבלת המסמכים התקינים.
  • ההחלטה נמסרת בתוך 45 ימים ממועד קבלת המסמכים התקינים.

עם ההחלטה הסופית, תשובה, לרבות השכר המותאם לעובד, תימסר הן למבקש והן למעסיק.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

תשלום שכר מותאם בתקופת הביניים

ככלל, המעסיק לא רשאי לשלם שכר מינימום מותאם לפני שהוגשה בקשה.

יחד עם זאת, אם הוגשה הבקשה, ממועד הבקשה ועד למועד מסירת ההחלטה המינהלית (תקופת הביניים) – מותר לשלם שכר מינימום מותאם, לפי אחת המדרגות הקבועות בהוראות הדין, וזאת רק אם הוסכם כך בין המעסיק והעובד או מי שמוסמך לפעול בשמו.

אם נקבע שיעור שונה ממה ששולם לעובד, אז המעסיק ישלים לשכר העובד או יפחית משכרו את ההפרש, באופן שהעובד יקבל את שכרו לפי השיעור שנקבע לגביו החל ממועד הגשת הבקשה.

מועד תחילת החלת השכר

אם הוגשה בקשה בתוך 30 הימים הראשונים לתחילת העסקה, אז השכר המותאם חל מיום ההחלטה המינהלית.

אם הוגשה בקשה לאחר 30 הימים הראשונים לתחילת העסקה, אז השכר המותאם חל בדיעבד החל ממועד הגשת הבקשה התקינה במלואה. אם חסרים מסמכים או אישורים, אז ממועד השלמתם.

עדכון השכר או ביטולו

אם חל שינוי ביכולת של העובד שעבורו ניתנה החלטה או שהוא חדל להיות עובד עם מוגבלות, אז העובד או מי מטעמו, רשאי לפנות אל היחידה במשרד העבודה על מנת לשנות את החלטתו – זאת בתנאי שחלפו לפחות 90 ימים ממועד מתן ההחלטה.

בקשה לאבחון חוזר מוגשת כמו בקשה רגילה. הליכי הטיפול ומתן ההחלטה דומים להגשת הבקשה הראשונית.

ערעור או השגה על החלטה לגבי קביעת שכר מינימום מותאם

העובד או מי מטעמו, רשאים להגיש ערעור או השכה על ההחלטה לגבי השכר המותאם. מעסיקים לא יכולים לעשות זאת.

החלטה כאמור יכולה להיות מוגשת בתוך 21 יום ממועד ההחלטה על השכר המותאם. יש להגיש את ההשגה על גבי טופס מיוחד בקישור זה. ניתן להגיש את ההשגה באחת הדרכים כמו הבקשה הרגילה כאמור לעיל.

לאחר מכן, יתקיים אבחון נוסף במקום העבודה שיעשה על ידי מאבחת אחרת מזו של האבחון הראשון. בעקבות כך, תינתן החלטה האם לשנות את ההחלטה הקודמת, וכן אופן קביעת השכר העדכני.

עובד יכול לערער לבית הדין לעבודה על ההחלטה שנקבעה לגביו או ההשגה.

מידע נוסף

 • מעסיק יכול לשלם שכר מינימום מותאם רק לאחר שהוגשה בקשה כאמור. לכן חשוב להקפיד להגיש את הבקשה מיד עם העסקה ולהשלים אישורים ומסמכים במהלך החודש הראשון להעסקה.
 • הערכת יכולת העבודה תקפה רק לגבי התפקיד שנצפה באבחון ושממלאים העובדים במקום העבודה. עבור תפקיד אחר, יש לבצע הליך נוסף.
 • מעסיק לא יכול לערער על תוצאות אבחון השכר.
 • האבחון או הבדיקה היא ללא תשלום.
 • שכר מינימום מותאם יכול להיקבע לתקופה קצובה ולא בהכרח לתמידית, כמו גם לתפקיד מסויים או עבודה מסויימת. אולם, אם העובד הגיש את הבקשה בתוך 30 יום מתחילת העסקה – אז המשפט הקודם בנקודה זו לא חל.

חקיקה ופסיקה

 • חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987
 • תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), תשס"ב-2002

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil