חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פחת מואץ (בתקופת קורונה) – הטבת מס לעסקים הרוכשים ציוד ונכסים

פחת מואץ היא אחת מהטבות המס שעסקים זכאים לקבל אותם בשל ירידת הערך והשווי של ציוד ונכסים הנרכשים על ידי אותם עסקים. הפחת מעניק את הטבת המס, וההאצה מאיצה את קבלת הטבת המס.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו פחת מואץ?

פחת מואץ הוא פחת אשר מחולק בתקופה קטנה יותר מהתקופה המקובלת לגבי נכס או ציוד מסויים, או שהוא ניתן בשיעור גבוה יותר בתקופה מסויימת לעומת התקופה שלאחר מכן.

פחת הוא הירידה בשווי או בערך של נכס על פני התקופה בה מחזיקים בעלות עליו. הפחת נגרם בשל תהליכי בלאי, שחיקה, התכלות, התיישנות או שינויים מסויימים כמו שינויים טכנולוגיה. כך לדוגמה, קיימים נכסים וציוד שעם הזמן והשימוש בהם הם נשחקים ולכן הערך שלהם בפועל אמור להיות נמוך יותר.

הפחת למעשה מקטין את ההכנסה החייבת של עוסקים, כך שבסופו של דבר הם יכולים לשלם מס נמוך יותר, בשל הטבת מס שהיא ניכוי בשל פחת.

בתקופת נגיף הקורונה, המדינה החליטה על פחת מואץ לעסקים, שהוא פחת כפול, על ציוד ונכסים שנרכשו בין 01.09.2020 לבין 30.06.2021.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

פחץ מואץ ניתן לעסקים הזכאים לפחת, בהתאם להוראות המיוחדות לגבי הפחת המואץ.

פחת מואץ של נגיף הקורונה, מגיע לעסקים שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:

 1. ציוד מזכה – הפחת ניתן על ציוד לרבות מכונות ורכב עבודה, שאינו משאית, ולמעט נכס לא מוחשי, שהתקיימו בו כל התנאים הבאים:
  • הציוד נרכש בין התקופה 01.09.2020 ועד 30.06.2021.
  • הציוד מופעל בישראל.
  • הציוד החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך 3 חודשים ממועד הרכישה או עד 30.06.2021 (המאוחר מבינהם). אולם, לגבי ציוד שלא ניתן להפעלה בתוך 3 חודשים מיום הרכישה, או ציוד ששימש במפעל תעשייתי, עד 9 חודשים ממועד הרכישה, ולפי המאוחר מבינהם.
 2. הציוד משמש באופן ישיר בפעילות העסק.
 3. הציוד הוא מסוג ציוד המזכה בהטבת מס שהיא ניכוי בעד פחת.
 4. הציוד שימש בייצור הכנסה בפעילות העסק בישראל, בכל התקופה החל ממועד השימוש בו ועד לתום שנת המס שבשלה נתבע הפחת (כלומר, עד סוף השנה לפחות, ממועד רכישת הציוד או הנכס).

מי לא זכאי?

 • נישום, לגבי ציוד שנרכש באחת מאלה:
  • רכישה מקרוב (בני משפחה, תאגיד בשליטה ונאמן – והכל לפי הגדרה בסעיף 88 בפקודה).
  • רכישה ללא תמורה.
  • רכישה שהיא העברת מלאי עסקי במקרים מסויימים (סעיף 55 בפקודה).
  • רכישה כתוצאה משינויים במבנה או מיזוג.
 • נישום שקיבל זכות נפט, זיכיון או זיכון משנה מהמדינה, לגבי ציוד המשמש לצורך הפעילות שבעדה קיבל את הזכאות האמורה.

שיעור הפחת המואץ

פחת מואץ לרוב ניתן בהתאם לכללים שנקבעו לגביו.

בתקופת הקורונה, הפחת הוא בשיעור כפול (פי 2) משיעור הפחת שהעסק היה זכאי לו לפי כל דין.

אולם, סך כל הפחת שניתן לציוד, לא יכול להעלות על המחיר המקורי שלו. המחיר כאמור כשהוא אינו כולל מע"מ.

מימוש הזכאות – איך לקבל את הטבת המס?

הטבת המס ככלל, ניתנת לעוסק באופן אוטומטי אם בחר באפשרות זו. המימוש מתבצע באופן חשבונאי באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה, ובחירת האפשרות כאמור בכפוף להצגת אסמכתות ואישורים.

בתקופת הקורונה, אדם שבחר באפשרות זו, הרי שהפחת המואץ חל באופן אוטומטי על כל הציוד שנרכש בתקופה כאמור בתנאי הזכאות.

אם הציוד נמכר בתוך 4 שנים מיום רכישתו, ונתבע לגביו הפחת, אז המחיר המקורי של הציוד בידי הרוכש ייחשב 0. המשמעות היא שהרוכש החדש לא יהיה זכאי לפחת בגינו.

מידע נוסף

 • הפחת או הפחת המואץ ניתנים רק עבור נכסים וציוד המשמשים את העסק הנישום בייצור הכנסה.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • תקנות מס הכנסה (פחת), 1941
 • תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil