חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

בשורה לעסקים קטנים ובינוניים: בקרוב מקור מימון נוסף על ידי קרנות נסחרות בבורסה

הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים הגישה היום ליו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, את דוח הביניים המפרט את המלצותיה. ניתן להגיש הערות הציבור עד 10.06.2018 שלאחר מכן יוגשו ההמלצות הסופיות.

חברי הוועדה כללו נציגים מרשות ניירות ערך, החשב הכללי במשרד האוצר, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, רשות המיסים, המועצה הלאומית לכלכלה, הפיקוח על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, מחלקת ייעוץ וחקיקה (כלכלי-פיסקלי) במשרד המשפטים, הבורסה לניירות ערך, והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה.

עסקים קטנים ובינוניים מהווים חלק משמעותי בכלכלה במדינות, הם מגייסים עובדים, מניעים את הצמיחה ואת כושר הייצור של המדינה. עם זאת, עסקים קטנים ובינוניים סובלים תמיד מבעיות מימון וקשיי גיוס כסף לצרכי העסק – דבר שפוגע בהם בצורה משמעותית הן על ידי הקטנת כושר השרידות שלהם והן על ידי הגבלת פוטציאל הצמיחה שלהם.

שוק ההון נועד בעיקר לחברות ציבוריות שיכולות לגייס הון וחוב על ידי גיוס אג"ח לדוגמה, ולכן הציפייה היא שגם עסקים קטנים יוכלו לגייס כספים באמצעות שוק ההון. העסקים יוכלו לקבל חלק מן ההון המושקע בבורסה וזאת מבלי שיהיו כפופות במישרין לרגולציה החלה על חברות ציבוריות. כמו כן, מצופה כי גם החוסכים יוכלו לגוון את תיק ההשקעות שלהם באמצעות מגוון של מכשירים וניירות ערך נוספים.

הוועדה התבקשה לבחון ולהמליץ על אמצעים ומהלכים לייצור מקורות אשראי נוספים לעסקים קטנים ובינוניים, וזאת באמצעות עידוד הקמתן של קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים, אשר יגדילו את מקורות המימון העומדים לרשות עסקים אלו ויפחיתו את עלויות האשראי שלהם.

מדיניות זו של הרחבת אפשרויות מימון לעסקים קטנים ובינוניים מצד אחד וגיוון תיקי ההשקעות לציבור החוסכים והמשקיעים מצד שני באה גם לידי ביטוי על ידי המלצות הצוות לבחינת הקמת בורסה ייעודית לחברות קטנות ובינוניות בחודש נובמבר 2017.

במסגרת קביעת הכללים שיחולו על הקרנות הנסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים עמדו לעיני הוועדה העקרונות הבאים:

  • הפניית כספי הקרנות לעסקים בישראל על מנת לעודד צמיחה ותעסוקה בשוק המקומי;
  • ניתוב כספי הקרנות לטובת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, וזאת נוכח המחסור באשראי לפלח זה של עסקים, האחראיים לעיקר התוצר והתעסוקה במשק;
  • ניתוב כספי הקרנות לאשראי ארוך טווח, קרי אשראי שמועד פירעונו מעל שנה.

ההמלצות המרכזיות של הוועדה:

בדוח הביניים כללה הוועדה המלצות לעניין מתווה פעילות הקרן וההטבות להן תזכה. ההמלצות נוגעות לארבעה מישורים.

1. אופן פעילות הקרן למימון עסקים קטנים ובינוניים

קרנות למימון עסקים קטנים ובינוניים יקומו כחברות חדשות שהתאגדו בישראל, ומניותיהן ירשמו למסחר תוך 18 חודשים ממועד הקמתן. החברות יפעלו בתחום של מתן אשראי והשקעות בעסקים קטנים ובינוניים, בהתאם למגבלות שונות המפורטו בדוח, ובכללן לעניין סוג ההשקעות, פיזור ההשקעות וגודלן המירבי, פיזור בעלי המניות בקרן, מגבלות מינוף, חובת השתתפות של מנהל הקרן ועוד.

עסק קטן ובינוני מוגדר כעסק בו מתקיימים כל התנאים הבאים: התאגד בישראל; מרבית עובדיו בישראל; מחזור הכנסותיו בשנה הקלנדרית שקדמה לשנה שבה הועמדה ההלוואה אינו עולה על 400 מיליון ש"ח; ניירות הערך שלו אינם נסחרים בבורסה, או חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך ומקיימת את כל אלו: מחזור ההכנסות שלה בשנה הקלנדרית שקדמה לשנה שבה הועמדה ההלוואה אינו עולה על 100 מיליון ש"ח; לחברה לא קיימות אג"ח במחזור; החברה הינה "תאגיד קטן"; אינו עוסק, בין במישרין ובין באמצעות חברה נשלטת, בענפים מסוימים כפי שהוגדרו בדוח.

בנוסף, הקרן תהא מחויבת לחלק לבעלי מניותיה לפחות 90% מההכנסה החייבת עד יום 30 באפריל בשנה העוקבת לשנה שבה הופקה או נצמחה ההכנסה. הקרן תהא כפופה לרישוי של המפקח על נותני שירותים פיננסים או בנק ישראל, בהתאם לאופן והיקף פעילותה.

2. היבטי המיסוי והטבות המס למשקיעים בקרן

שקיפות מיסויית – הקרנות ייהנו ממשטר מס מיוחד, אשר עיקרון הבסיס שלו הינו מיסוי הכנסות הקרן באופן ישיר בידי בעלי מניות הקרן, כאילו הפיקו במישרין את ההכנסות (לפי סוגיהן) בצירוף הטבות מס אחרות. כמו כן, הקרן תסווג כמוסד כספי לעניין חוק מס ערך מוסף.

3. ערבות מדינה לחוב שתגייס הקרן

בשלבים הראשונים לפעילותן של קרנות למימון עסקים קטנים ובינוניים, תינתן לקרנות שיזכו במכרז שיערך על ידי החשב הכללי, ערבות מדינה לחוב שייגיסו בבורסה. תנאי הערבות הספציפיים יקבעו במסגרת המכרז.

4. היבטי גילוי, תשקיפים ומסחר בבורסה

הקרנות יהווה תאגיד מדווח, ויחולו עליהן דיני ניירות ערך. הקרן תידרש להציג נתונים ופילוחים הרלוונטיים לתחום הפעילות ולענף, כפי שיקבעו על ידי רשות ניירות ערך.

בשלבים הראשונים לפעילותן של קרנות למימון עסקים קטנים ובינוניים ובראשית חייהן יהנו הקרנות מהקלות והטבות בנוגע לתשלום אגרות לרשות ניירות ערך ולבורסה ובנוגע לדרישות הרישום למסחר בבורסה בקשר עם ותק פעילות והון עצמי.

הוועדה סיכמה כי קרנות שיקומו ויפעלו במסגרת זו, ישמשו כלי משמעותי למימון עסקים קטנים ובינוניים, ויובילו להגברת התחרות בשוק האשראי באמצעות מתן אשראי שאינו שוטף לעסקים אלו. בנוסף, הוועדה סבורה כי ניירות הערך של הקרנות יהיו מכשיר השקעה העשוי להיות משמעותי לגופים מוסדיים, ולהוביל לניתוב כספים המצויים בידי גופים אלו לשוק ההון ולחיזוק המסחר בבורסה.

עוד בנושא

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil