חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הגבלת גישה לאתרי אינטרנט למניעת ביצוע עבירות, הגבלת איתור והסרה

על מנת למנוע עבירות לפי הדין בזירת המרשתת (אינטרנט) ניתן להורות על צו הגבלת גישה לאתרי אינטרנט ואף צו להגבלת איתורם. ספקי אינטרנט יכולים למנוע ממשתמשים גישה לאתרים אלו ומנועי חיפוש יכולים להסיר את התוצאות שלהם.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי הגבלה על גישה, איתור והסרה אתרי אינטרנט?

המרשתת (רשת האינטרנט) היא כלי המאפשר לכולם לבצע שימושים רבים ובין היתר לקבל מידע נגיש וחופשי, במקביל יש גם שימושים שליליים ובלתי חוקיים. עבירות אלו כוללות הימורים בלתי חוקיים, סחר לא חוקי, סמים מסוכנים, חומרי תובעה ועוד.

כאשר קיימים אתרי אינטרנט שיש בהם ביצוע עבירות כמפורט בהמשך, אז תובע מטעם המדינה (פרקליט או שוטר תובע) שהוסמך על ידי היועץ המשפטי לממשלה במיוחד לכך, רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי בקשה למתן צו הגבלת גישה לאתר האינטרנט.

בית המשפט המחוזי רשאי לתת צו להגבלת גישה לאתר אינטרנט אם מתקיימים התנאים הבאים:

 • הגבלת הגישה לאתר האינטרנט חיונית לשם מניעת המשך ביצוע העבירה, באמצעות פעילות האתר.
 • הגבלת הגישה לאתר האינטרנט הכרחית לצורך מניעת היחשפות של המשתמש בישראל לפעילות שאם הייתה נעשית בישראל היתה עבירה, ויש לפעילות של האתר זיקה לישראל.
 • אתר האינטרנט הוא של ארגון טרור לפי חוק, והגבלת גישה אליו חיונית למניעת המשך הפעילות.

עם פרסום הצו, ספק גישה לאינטרנט חייב לחסום גישה של לקוחותיהו אל האתר האינטרנט בעניין.

אם התקיימו אחד התנאים מקודם למתן צו הגבלה, אך שופט בית המשפט המחוזי מצא שזה לא מתאים להוצאת צו כזה, רשאי השופט לתת לספק שירותי איתור אינטרנטי (מי שמספק, באמצעות האינטרנט, שירות של איתור מידע באינטרנט באופן אלקטרוני, או במילים אחרות, מנוע חיפוש) צו המורה לו שלא לאפשר חיפוש ואיתור אתר האינטרנט שלגביו ניתן הצו או חלק ממנו.

עוד יש לציין כי במידה והתקיימו אחד התנאים לעיל, והשרת עליו מאוחסן אתר האינטרנט נמצא בישראל או שהוא בשליטת אדם הנמצא בישראל או בשליטת תאגיד הרשום בישראל, בית המשפט לא יורה על צו הגבלת גישה או צו הגבלת איתור, אלא על צו הסרה של האתר מהרשת, בתנאים שיקבע. אלא אם כן, הסרת האתר מהרשת לא אפשרית לפי נסיבות או יש טעמים מיוחדים להימנע מהסרה זו.

עם פרסום צו הסרה, ספק שירות אחסון (מי שמספק שירותי אחסון של מידע שנמסר לו לשם העלאתו לאינטרנט) חייב להסיר את האתר מהשרת עליו נמצא.

צו הגבלת גישה או איתור, או צו הסרה יכלול את הגורמים שעליהם הוא חל, את פרטי אתר האינטרנט, כולו או חלקו, שלגביו הוא ניתן, את תקופת התוקף של הצו, ובמקרה של צו הגבלת גישה – גם את שיטת ההגבלה.

שיקולים במתן צווים

כאשר בית המשפט נותן צו הגבלת גישה, צו הגבלת איתור או צו הסרה, הוא צריך להתחשב בגורמים אלו, בין היתר:

 • מידת הפגיעה בציבור בישראל כתוצאה מהמשך פעילות אתר האינטרנט, והזיקה של האתר לישראל.
 • מידת הפגיעה של הציבור למידע באמצעות אתר האינטרנט והסיכון לפגיעה בתוכן אחר שלא קשור לביצוע העבירה, בין אם באותו אתר אינטרנט ובין אם באתר אינטרנט אחר, עקב שיטת ההגבלה המבוקשת.
 • מידת הפגיעה בספקי הגישה לאינטרנט.
 • מידת הפגיעה בפרטיות של משתמשי האינטרנט.

הצו יכול להינתן לאתר אינטרנט שבמסגרתו מתקיימת גם פעילות חוקית, אך זאת בלבד שהצו יורה, ככל האפשר, כי הגבלת הגישה, האיתור או ההסרה תהיה רק לחלק של אתר האינטרנט המשמש לביצוע העבירה.

עבירות בגללן ניתן לתת צו

כאמור מקודם, קיימות עבירות בגללן ניתן לתת צו על הגבלת גישה לאתר אינטרנט, צו הגבלת איתור או צו הסרה. עבירות אלו מבוססות על:

 • הבאת אדם לידי עיסוק בזנות.
 • איסור פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטין.
 • איסור פרסום בדבר שירותי זנות של בגיר.
 • איסור פרסום של הצעה לעיסוק בזנות.
 • פרסום והצגת תועבה – ובו דמותו של קטין, לרבות הדמיית קטין או ציור של קטין.
 • איסור הגרלות והימורים.
 • יצוא, יבוא, וסחר והספקה – של סם מסוכן.
 • תיווך – של סם מסוכן.
 • איסור הפצה – של חומרים מסכנים.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

סדרי דין

לצורך דין בצו, בית המשפט יזמן את הבעלים או מפעיל אתר האינטרנט אם אפשר לאתר אותם בשקידה סבירה, את ספקי הגישה לאינטרנט או ספקי האיתור האינטרנטי, ואם השרת בו מאוחסן האתר נמצא בישראל אז גם את הבעלים או מפעיל השרת.

הדיון יתקיים במעמד הצדדים שזומנו לדיון. אבל בית המשפט יכול להורות על צו הגבלת גישה במעמד צד אחד, אם הוא סבור שהמשיבים, כולם או חלקם, הוזמנו כדין ולא התייצבו לדיון.

הדיון יתועד עם פרוטוקול ללא גילוי חומר חסוי (אם קיים כזה) והפרוטוקול יימסר לצדדים.

בית המשפט רשאי להחליט בעת ההחלטה, השופט רשאי להיזקק לראיות גם אם לא קבילות במשפט.

צו מתוקן

אם הוצא צו אחד מהאמורים לעיל, וקצין משטרה בכיר (מפקד מחוז או מפקד יחידה ארצית במשטרת ישראל שהוא בדרגת תת-ניצב ומעלה) נוכח כי אתר האינטרנט שלגביו ניתן הצו, ממשיך לפעול בכתובת אחרת, הוא רשאי לקבוע כי הצו יחול גם על הכתובת האחרת.

זאת בתנאי שהצו המתוקן לא נועד לפגוע פגיעה נוספת על זו שאושרה בצו המקורי.

פרסום הודעה על מתן הצו

עם מתן הצו על ידי בית המשפט, הודעה על מתן הצו צריכה להיות מפורסמת באתר האינטרנט של משרד המשפטים ושל משטרת ישראל לפי נוסח מסויים, אשר כולל את הפרטים הבאים:

 • מספר ההליך בבית המשפט שבמסגרתו ניתן הצו.
 • תאריך מתן הצו.
 • בית המשפט שנתן את הצו.
 • העבירה שבשלה ניתן הצו, או היותו של אתר האינטרנט אתר של ארגון טרור.
 • הסעיף בחוק שמכוחו ניתן הצו.
 • זכותו של כל הרואה את עצמו נפגע מהצו לבקש מבית המשפט עיון מחדש בצו.

כאשר ספק גישה לאינטרנט קיבל צו להגבלת גישה, הוא חייב להציג הודעה אשר תוצג לכל מי שמנסה לגלוש לאתר האינטרנט, ולפיה הגישה נחסמה לפי צו בית משפט. הודעה זו כתובה בנוסח ייעודי והיא כוללת את הפרטים הכתובים מקודם.

עיון מחדש

בית המשפט שנתן את הצו רשאי לשנות את תנאי הצו או לבטל אותו לפי בקשת תובע או מי שרואה את עצמו נפגע מכך, ולא הוזמן להשמיע את טענותיו, לרבות תאגיד העוסק בהגנה על ענייני הציבור באינטרנט באופן שההתייצבות שלו עשויה לתרום לניהול ההליך.

בית המשפט רשאי גם לעיין מחדש בצו שנתן אם ראה שהדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו לאחר מתן הצו.

ערעור על החלטת בית המשפט

תובע, מי שהיה צד להליך וכל מי שרואה את עצמו נפגע מהחלטת בית המשפט ממתן הצו, רשאים לערער על החלטת בית המשפט בתוך 30 ימים ממועד מתן ההחלטה. הערעור יהיה לפני בית משפט שלערעור אשר ידון בערעור בשופט אחד, שיהיה מוסמך לבטלו או לשנות תנאים בו.

מידע נוסף

 • אם צו הגבלת גישה לא ניתן אם הביצוע שלו נועד להאזנת סתר, שכן אז חלים הוראות הייעודיות לכך.
 • החלטה על מתן צו וסוג הצו שיינתן, ייקבע במידה שלא עולה על הנדרש בנסיבות העניין.
 • ובמידע והורשע אדם בעבירה על פעילות שביצע באתר האינטרנט שבשליטתו, בית המשפט שהרשיע את אותו אדם, רשאי, לבקשת תובע, לתת לגבי האתר צו הגבלת גישה, איתור או הסרה.
 • בדיון, תובע רשאי לבקש לפרט או להציג עובדות או מידע שעליהם הוא מבסס את הטענות, בפני בית המשפט בלבד (חומר חסוי). בית המשפט רשאי להיענות לבקשה ולהסתמך על החומר החסוי או לא להיעתר לבקשה.
 • ניתן לעיין ולקבל מידע על צווי הגבלת גישה לאתרי אינטרנט באתר פרקליטות המדינה בקישור זה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, תשע"ז-2017
 • תקנות סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט (פרסום הודעה בדבר מתן צו), תשע"ח-2018

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil