חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ייצוג משפטי על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי – זכאות, תנאים ועוד

עצור, חשוד, נאשם או נידון, זכאי לקבל ייצוג משפטי על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי המונה על ידי ומטעם המדינה. שכר הטרחה ממומן על ידי המדינה, בכפוף לתשלום אגרה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהו ייצוג משפטי בהליך פלילי?

אדם שהוא נמצא חשוד, או עצור, או נאשם, או נידון, זכאי להיות מיוצג על ידי סניגור ציבורי מטעם המדינה. הסניגור הציבורי הוא עורך דין במקצועו ונותן שירותי ייצוג משפטי בהליך פלילי.

ייצוג משפטי בהליך פלילי כולל את כל הפעולות שמבצע עורך דין פלילי כדי לשמור על הזכויות של החשוד, העצור, הנאשם או הנידון – לפי העניין.

כדי לשמור את זכויות אותו אדם, הסניגור הציבורי חייב לפעול כמו עורך דין לטובת הלקוח שלו – בנאמנות ובמסירות, כך שגם חלים עליו כללי האתיקה כמו על עו"ד המייצג לקוח. במקרה של ניגוד בין חובתיו כסניגור ציבורי מטעם לשכת הסניגוריה הציבורית כלפי הלקוח, לבין חובותיו כעובד מדינה – חובותיו כלפי הלקוח גוברות.

הסניגור הציבורי לא רשאי להפסיק לייצג נאשם או חשוד, אלא אם הסניגור הציבורי המחוזי הורה לו על כך, באישור בית המשפט. סניגור מחוזי רשאי על הפסקת ייצוג בידי הסניגוריה הציבורית אם קיבל רשות לכך מאת בית המשפט.

הערה: סניגוריה ציבורית מתאימה רק להליכים פליליים. במקרה של הליך אזרחי, אפשר לבקש סיוע משפטי מהאגף במשרד המשפטים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם זכאי לייצוג עם סניגור ציבורי בהליך פלילי, אם הוא אחד מאלה:

 1. נאשם או חשוד בעבירה שנתמלאה בה מקרה אחד מאלה –
  • הוא הואשם ברצח או בעבירה שדינה מיתה או מאסר עולם או שהואשם בבית משפט מחוזי בעבירה שדינה מאסר 10 או יותר, או שהוא חשוד בביצוע עבירה כאמור.
  • טרם מלאו לו 16 שנים והוא הובא לפני בית משפט שאינו בית משפט לנוער.
  • הוא אילם, עיוור או חרש, או שיש חשש שהוא חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי.
  • הוא הואשם בעבירה שנקבע לגביה כי בית משפט יטיל עונש מאסר בפועל, או כי יטיל עונש מאסר שלא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על תנאי.
  • התובע מבקש להטיל עליו עונש מאסר בפועל אם הורשע, או שבית המשפט סבר לאחר ההרשעה כי קיימת אפשרות של הטלת מאסר בפועל.
 2. מי שמתקיים בעניינו דיון למתן צו לפי חוק טיפול בחולי נפש (אשפוז או טיפול), וכן חולה מאושפז שמתקיים בענינו דיון בפני הועדה הפסיכיאטרית, או דיון בערעור על החלטת הועדה הפסיכיאטרית.
 3. נאשם שהוגשה נגדו בקשת מעצר.
 4. נאשם שהוא מחוסר אמצעים לפי אמות מידה – בתנאי שהוא נאשם בעבירה שדינה 5 שנות מאסר ומעלה, וגם אם 2 אלו מתקיימים לגביו ביחד:
  • מבחם הכנסה – לא עולה על 67% השכר הממוצע במשק (לפי הביטוח הלאומי) (עד 3 נפשות במשפחה). אם יש מעל 3 נפשות – אז הסכום האמור עולה ב-6% תוספת בעד כל נפש.
  • מבחן רכוש – אין לנאשם רכוש הניתן למימוש או שבשלו יוכל ליטול הלוואה. רכוש הוא זכויות במקרקעין, מטלטלין, מוצרים פיננסיים וכד' שהשווי שלהם לא עולה על 300% השכר הממוצע. לעניין רכוש שהוא דירה, במקרים מסויימים היא עשויה להיחשב רכוש.
 5. חשוד או עצור שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי חוק סדר הדין הפלילי.
 6. אדם שבית המשפט החליט כי יש למנות לו סניגור לפי חוק סדר הדין הפלילי.
 7. עצור שהוא מחוסר אמצעים – לפי אמות מידה לעיל.
 8. קטין שהתקיים לגביו אחד מאלה –
  1. הוגשה לבית המשפט בקשה למעצרו ובית המשפט מינה לו סניגור לפי חוק הנוער (ענישה).
  2. הוגש נגדו כתב אישום לפי אותו חוק,  או שבית משפט החליט כי יש למנות לו סניגור.
  3. הוגשה לבית משפט לנוער בקשה להעברתו ממעון נעול למאסר.
 9. נידון המבקש משפט חוזר לפי החוק הפלילי, בתנאי שהסניגור הציבורי הארצי קבע שיש מקום להגיש בעבורו בקשה למשפט חוזר.
 10. מי שנעצר או שהוגשה לגביו עתירה לקבוע שהוא בר-הסגרה לפי חוק ההסגרה.
 11. אסיר שהוחלט למנות לו סניגור לפי חוק שחרור על תנאי, או אסיר שזכאי לייצוג לפי חוק זה.
 12. מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין או לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין.
 13. נאשם שהוזמן לדיון מקדמי.
 14. אסיר שהוגשה בעניינו לבית המשפט בקשה להחזקה בהפרדה.
 15. אסיר שהוגשה בעניינו לבית המשפט בקשת היתר לטיפול רפואי.
 16. מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי חוק המאבק בטרור.
 17. מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים.

תשלום שכר טרחה או אגרה

ייצוג על ידי סניגור ציבורי הוא ללא עלות וממומן על ידי המדינה.

עם זאת, נאשם או מערער, חייב בתשלום אגרה סמלית שהינה:

 • לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית המשפט המחוזי – 1,255 ₪.
 • לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית משפט אחר – 457 ₪. אם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה – 628 ₪.
 • לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון – 1,255 ₪.
 • לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי – 457 ₪.

עם זאת, במידה ומדובר על סניגור ציבורי שהוא לא עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, כלומר עו"ד פרטי שמעוניין לשמש בתור סניגור ציבורי, אז יש לשלם לאותו סניגור ציבורי שלא עובד לשכת הסניגוריה הציבורית שכר טרחה לפי הסכומים הקבועים בתקנות.

מימוש הזכאות

על מנת לקבל ייצוג משפטי, יש להגיש בקשה למינוי סניגור ציבורי ללשכת הסניגוריה הציבורית במחוז שבו מתנהל ההליך המשפטי כנגד אותו אדם. יש לגשת פיזית לאחד המחוזות, אלא אם הוא עצור.

במקרה של מעצר על ידי המשטרה, היא חייבת להודיע על הזכות של אותו אדם לקבלת ייצוג משפטי על ידי סניגור ציבורי. אותו אדם זכאי יהיה לפנות באופן האמור.

הגשת הבקשה נעשית על גבי הטופס הזה. ויש לצרף צילום תעודת זהות, כתב האישום ומסמכים פיננסיים נוספים שהינם אישורי הכנסה וקצבאות, תדפיסי חשבון ועוד.

הסניגוריה הציבורית בוחנת את כתב האישום (חומרת העבירות), ומאפיינים אישיים, וכן נתונים פיננסיים של הפונה.

לאחר מכן נקבעת החלטה האם לאשר או לא את הבקשה. ככל שהבקשה לא אושרה, ניתן לבקש מהשופט קבלת סניגור ציבורי.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • חוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1995
 • תקנות הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1996
 • תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), תשע"ב-2011
 • תקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים), תשנ"ח-1998
 • צו הסניגוריה הציבורית (ייצוג נאשמים מחוסרי אמצעים), תשנ"ו-1996

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil