חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הגשת תלונה על גופי מדינה אל נציבות תלונות הציבור (מבקר המדינה)

אדם שנפגע מגוף ממשלתי או מרשות המדינה, רשאי להגיש תלונה אל נציבות תלונות הציבור (משרד מבקר המדינה). היחידה בודקת את התלונה ומטפלת בה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהי תלונה לנציבות תלונות הציבור (מבקר המדינה)?

מבקר המדינה הוא גורם שמבצע ביקורת על המדינה, הנכסים וההתחייבויות שלה, חוקיות הפעולות של הגופים המבוקרים ועוד. בישראל מבקר המדינה הוא גם נציב תלונות הציבור – מה שמקנה כוח חזק יותר ואפשרות מהירה יותר לברר התנהלות עקב תלונה.

נציבות תלונות הציבור היא היחידה לבירור תלונות במשרד מבקר המדינה והיא בודקת, בוחנת ומטפלת בכל תלונות הציבור על גופים מבוקרים וגופים נוספים כאמור בהמשך.

אדם שחווה קושי להתמודד עם גוף מסויים, ומעוניין לקבל סיוע, רשאי לפנות אל נציבות תלונות הציבור ולהגיש תלונה. הנציבות מסייעת בפיתרון אותה בעיה מבלי קשר להליכים אחרים שבאמצעותם אותו אדם רשאי לפעול.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אדם רשאי להגיש תלונה אל נציב תלונות הציבור. ניתן להגיש באמצעות עורך דין, בכפוף לייפוי כוח.

יחד עם זאת, כדי שהפניה כלל תטופל, נושא הפניה והגוף הנילון יכולים להיות אלו בלבד:

 1. נושא התלונה – נושא לתלונה חייב לעמוד ב-2 התנאים הבאים:
  1. המעשה (לרבות מחדל ופיגור בעשיה) פוגע באדם או זולת, בהתאם לאחד מאלה –
   • מעשה הפוגע באופן ישיר במתלונן עצמו, או מונע ממנו באופן ישיר טובת הנאה, או הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, לפי הנחת דעתו של נציב תלונות הציבור, את ההסכמה של אותו אדם להגיש תלונה בענינו.
   • אם המתלונן הוא חבר כנסת – גם במקרה שבו מדובר במעשה הפוגע במישרין בזולת או המונע ממנו במישרין טובת התנאה.
  2. המעשה הוא בניגוד לחוק או ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו נוקשות יתירה או אי צדק בולט.
 2. הגוף הנילון – הגוף עליו ניתנת הגשת תלונה הוא אחד מאלה:
  1. גוף מבוקר על ידי משרד מבקר המדינה, כל אחד מאלה:
   1. כל משרד ממשלתי.
   2. כל מפעל או מוסד של המדינה.
   3. כל אדם או גוף המחזיק, שלא לפי חוזה, ברכוש המדינה או המנהל אותו או המפקח עליו מטעם המדינה.
   4. כל רשות מקומית.
   5. כל חברה ממשלתית לפי החוק, וכן כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שהממשלה משתתתפת בהנהלתם.
   6. כל אדם, מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שיועמדו לבקורת על פי חוק, על פי החלטת הכנסת או על פי הסכם ביניהם ובין הממשלה.
  2. אחד הגופים הבאים, במידה שהועדה או נציב תלונות הציבור החליטו שהתלונה חלה לגבם:
   1. כל חברת בת ממשלתית, וכן כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שאחד הגופים המנויים בתתי נקודות 2, 4, 5 או 6 בנקודה 1 לעיל משתתפים בהנהלתם.
   2. כל ארגון עובדים כולל, וכל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שארגון עובדים כאמור משתתף בהנהלתם, ובלבד שהביקורת לא תופעל על פעילותם כאיגוד מקצועי.
  3. עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד בגוף האמור בנקודות 1 או 2.

מי לא זכאי?

מי שמגיש תלונה על אחד מהגופים הבאים, התלונה לא תיבדק:

 1. תלונות על נשיא המדינה.
 2. תלונות על הכנסת, על ועדה מועדות הכנסת או על חבר הכנסת בשל מעשה שעשה במילוי תפקידו כחבר הכנסת או למען מילוי תפקידו זה.
 3. תלונה על הממשלה, על ועדת שרים או על שר בפעולתו כחבר הממשלה, למעט פעולתו כממונה על משרד או על תחום פעולה.
 4. תלונה על נגיד בנק ישראל, למעט על פעולתו כממונה על הבנק.
 5. תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.
 6. תלונה בענין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
 7. תלונה של המשרת בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון או המשרת שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, הנוגעת לסדרי השירות, לתנאי השירות או למשמעת.
 8. תלונה של שוטר או של סוהר הנוגעת לסדרי השירות ולתנאי השירות או למשמעת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר.
 9. תלונה של עובד המדינה, או של עובד בגוף כאמור לעיל בחלק "הגוף הנילון", בענין הנוגע לשירותו כעובד, אולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, תקנון שירות המדינה, הסכם קיבוצי, או מהסדרים כלליים שנקבעו מטעם נציב שירות המדינה, ולגבי הגוף הנילון כאמור לעיל – מהסדרים כלליים דומים.
 10. תלונה של אדם בענינם של המנויים בנקודות קטנות 7, 8 או 9, הנוגעת לאמור באותן נקודות קטנות, לפי הענין.

בנוסף, מי שמגיש תלונה במקרים הבאים, לא יהיה בירור בהן, אלא אם מצא נציב תלונות הציבור שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:

 • תלונה בענין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים התלויים ועומדים בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופם.
 • תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מהיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.

מימוש הזכאות – איך להגיש תלונה לנציבות תלונות הציבור?

אדם שעומד בתנאי הזכאות ומעוניין להגיש תלונה בחינם בעניין הנושא ועל הגוף האמור, צריך לפעול באחת הדרכים הבאות:

 1. משלוח דרך מילוי טופס תלונה, באתר האינטרנט של נציבות תלונות הציבור, בקישור זה.
 2. משלוח דרך הדואר האלקטרוני, לכתובת: ombudsman@mevaker.gov.il.
 3. משלוח דרך הדואר, לכתובת: רח' מבקר המדינה 2 (סמוך לקניון "סינמה סיטי"), ת"ד 1081, ירושלים 9101001.
 4. משלוח דרך הפקס, למספר: 02-6665204.
 5. מסירת התלונה בעל פה באחת מלשכות קבלת קהל של הנציבות, הנמצאות בכל משרדי הנציבות, בירושלים, תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע ולוד. רשימת הכתובות, מספרי הטלפון ושעות קבלת הקהל בקישור זה.

ואולם, תלונה של אסיר, צריכה להיות מוגשת במעטפה סגורה, ונציב בתי הסוהר, או מי שהוא הסמיך לכך, יעביר את הפניה – בלי לפתוח אותה – אל נציב תלונות הציבור.

בטופס התלונה יש לפרט את כל פרטי התלונה, מידע רלוונטי, האם המתלונן פנה אל הגוף הנילון, השתלשלות האירועים וכל מידע חשוב נוסף.

כמו כן, יש לצרף את כל המסמכים והאישורים התומכים בתלונה והם מהווים בסיס או אסמכתא לגבי התלונה.

הנציבות משיבה על התלונה בתוך כשבועיים מיום ההגשה. הטיפול בתלונה משתנה בהתאם למהותה, היא אורכת בין חודשיים ל-3 חודשים.

מידע נוסף

 • תלונה חייבת להיות מוגשת עם שם המתלונן ומענו וחתימה על התלונה, אחרת היא תועבר לאגף הביקורת ולא תיבדק בתור תלונה אישית. כלומר, אי אפשר להגיש תלונה בעילום שם.
 • אם התלונה לא עומדת בתנאים לעיל, המתלונן יקבל תשובה על כך כולל הסבר.
 • נציב תלונות הציבור רשאי להפסיק את בירור התלונה אם המתלונן ביטל את תלונתו, או עניין התלונה תוקן, או התקיימה אחת הסיבות שלא מצדיקות פתיחתה. במקרה כזה המתלונן יקבל הודעה על כך כולל נימוקים.
 • תוצאות הבירור יכולות להיות מוצדקות או שלא מוצדקות, כך או כך תימסר תשובה למתלונן.

חקיקה ופסיקה

חוק מבקר המדינה [נוסח משולב], תשי"ח-1958

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil