חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פטור ממס הכנסה לתושב חוזר (רגיל) על הכנסות מסויימות מחוץ לארץ

תושב חוזר רגיל (שאינו ותיק) שחזר לישראל והפך להיות תושב ישראל, זכאי לקבל פטור ממס על הכנסותיו ורווחיו השונים בחוץ לארץ. הטבה זו מאפשרת לאותו אדם לחסוך בתשלומי מסים בישראל.

מטרת הכתבה להציג את הטבת המס לאוכלוסיה זו.

מהו פטור ממס לתושב חוזר (רגיל) על הכנסות מחו"ל?

תושב חוזר רגיל (שאינו תושב חוזר ותיק), שעזב את ישראל וחזר כעבור 6 שנים, זכאי לקבל הטבות שונות בעת החזרה לישראל ובפרט בענייני מיסוי.

תושב חוזר רגיל, זכאי לקבל פטור ממסים (הכנסה ואחרים) למשך 5 שנים מהמועד שהפך להיות תושב ישראל, על הכנסות מסויימות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל, או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, למעט שלא מדובר על הכנסות מעסק, וזאת אלא אם הוא ביקש אחרת בעניין אותן הכנסות.

הכנסות שמגיע לקבל עבורן פטור הן:

  • הכנסות מקצבה, תגמולים, דמי שכירות, דיבידנד וריבית – שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שהתושב החוזר רכש בעת שהיה בחוץ לארץ, לאחר שהפסיק להיות תושב ישראל.
  • הכנסות מריבית ומדיבידינד – שמקורן בנכסים בחוץ לישראל שהם ניירות ערך מוטבים.

זאת ועוד, הפטור מס חל לגביו גם על נכסים ועל רווחים כתוצאה ממכירה של אותם נכסים בתקופה זו.

הגדרות:

ניירות ערך מוטבים – הם הנסחרים בבורסה, שרכש התושב בעת שהותו בחוץ לארץ לאחר שחדל להיות תושב ישראל, המנוהלים מחשבון במוסד בנקאי, וגם ניירות ערך הנסחרים בבורסה מתוך הכנסה שהיא ריבית או דיבידנד שמקורן בניירות ערך מוטבים, או הכנסה שהיא רווח הון ממכירת ניירות ערך מוטבים, שהופקדה באותו חשבון.

בורסה כאמור היא בורסה לניירות ערך מחו"ל, שקיבלה אישור לפעול לפי כל דין באותה מדינה, וכן שוק מוסדר מחו"ל.

חשבון במוסד בנקאי הוא חשבון שלא בוצעו בו הפקדות לאחר שהתושב החוזר היה לתושב ישראל, פרט להפקדה של הכנסה שהיא ריבית או דיבידנד שמקורם בניירות ערך מוטבים או הכנסה שהיא רווח הון ממכירת ניירות ערך מוטבים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

  • תושב חוזר – יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ לארץ במשך 6 שנים לפחות.

משך תקופת הזכאות

5 שנים מהמועד שבו חזר לישראל והפך להיות תושב ישראל. הוראה זו חלה רק אם חדל להיות תושב ישראל מיום 01.01.2009.

אולם, לגבי הכנסות מניירות ערך מוטבים וכן הכנסות ממכירת נכס בחו"ל – יחולו על מי שהפך להיות תושב חוזר החל מתאריך 01.01.2007 ואילך, ורק ביחס להכנסות שהופקו ונצמחו מיום 01.01.2009 ואילך.

מועד ההגעה לארץ נחשב בתור היום שבו יחיד, שהיה עד לאותו יום תושב חוץ, נחשב תושב ישראל. המועד הוא המוקדם מבין אלו:

  • לגבי יחיד ללא משפחה (בן/בת זוג וילדים עד גיל 18), שיש לו בית בישראל, בין אם בבעלותו או שכור על ידו או שיש לו רשות להשתמש בו – החל מהמועד בו הבית משמש למגוריו. יום בו החלה תקופת מגורים מהותית, נחשב כמועד בו הבית משמש למגוריו. תקופה זו יכולה להיות גם פחותה (ואף באופן משמעותי) מ-183 יום בשנת מס, אם היא מתקיימת בכמה שנות מס.
  • לגבי יחיד עם משפחה, שיש לו או למשפחתו בית בישראל (בבעלות, בשכירות או עם רשות להשתמש בו) הזמין לשימושם האישי, והמשפחה נמצאת עמו בישראל – החל מהמועד בו הבית משמש למגוריהם הקבועים של מי מבני המשפחה.
  • יום סיווג בתור תושב חוזר ותיק, לפי מבחני משרד הקליטה ובהתאם לתעודת תושב חוזר.

מימוש הזכאות

הזכאות היא אוטומטית ולכן תושב חוזר (רגיל) לא נדרש לבצע פעולה כלשהי כדי לקבל את ההקלות.

יצויין לעניין זה כי תושב חוזר אינו נדרש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על אותן הכנסות או נכסים.

הרחבות נוספות

להלן מידע המרחיב תכולה של עמוד זה.

תושב חוזר פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס שרכש מחוץ לישראל בתקופת היותו תושב חוץ, אם הנכס, לרבות הזכות או הזכות בחבר בני אדם תושב חוץ, אינו זכות במישרין או בעקיפין, לנכס שהיה מצוי בישראל, והכל אם מכרו בתוך עשר שנים מיום שהיה לתושב חוזר.

נכס, לרבות נכסים מחוץ לישראל שהם ניירות ערך מוטבים.

מידע נוסף

  • הפטור ניתן רק עבור הכנסות בחו"ל או נכסים בחו"ל האמורים, אך הוא אינו פטור על הכנסות או נכסים בישראל.
  • ניתן לפנות למשרד הקליטה כאן, כדי לקבל מידע נוסף.

חקיקה ופסיקה

  • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil