חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מענק הוני (חד פעמי) למקרה מוות לבני משפחתו (שאירים) של חייל מילואים שנספה

חייל מילואים שנספה במערכה, מזכה את בני משפחתו בתשלום מענק הוני (חד פעמי) וזאת בנוסף לתשלומים האחרים המגיעים להם. החוק והתיקון מאפשר לקבל תשלום חד פעמי לחייל מילואים האמור.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות, הסכומים והמידע הנוסף.

מהו מענק הוני למקרה מוות?

מענק הוני למקרה מוות בעד חייל מילואים שנספה במערכה, הוא תשלום חד פעמי שזכאים לקבל בני משפחתו של חייל שנספה במערכה במסגרת שירות מילואים. התשלום ניתן בנוסף לקצבה החודשית שזכאים לקבל השאירים.

חייל מילואים שנספה במערכה מוגדר בתור, חייל או חייל משוחרר, ששירת בשירות מילואים, ושמת כתוצאה של אחת מאלה:

 • חבלה שאירעה בתקופת שירותו במילואים ועקב שירותו.
 • מחלה או החמרת מחלה שאירעו בתקופת שירותו במילואים ועקב שירותו.

בהתאם לחוק המיועד, המענק החד פעמי משולם בעד כל חייל מילואים שנספה החל מיום 01.01.1999, כמו שאר הוראות החוק והקצבאות המשולמות לשאירים. ב-29.12.2011 פורסם תיקון 4 לחוק וקבע כי גם מילואימניק שנספה לפני תאריך זה, מזכה את בני משפחתו בתשלום מענק חד פעמי.

גובה המענק נקבע לפי הוראות הדין ופרמיית ביטוח הסיכון, לפי סוג תשלום המענק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

זכאות לקבלת מענק חד פעמי ניתנת לבני משפחה של חייל מילואים שנספה (לפי ההגדרה לעיל) מיום הקמת המדינה.

בני משפחה מוגדרים כך, לפי העניין:

1. חייל מילואים שנספה מתאריך 01.01.1999 ואילך – כל אחד מאלה:

 • בן זוג – מי שהיתה אשתו בשעת מותו, לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה ולמעט מי שבשעת מותו היתה פרודה של קבע שלו, או מי שהיה בעלה בשעת מותה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה וגר עמה אותה שעה ולמעט מי שבשעת מותה היה פרוד של קבע שלה.
 • הורה.
 • ילד, לרבות ילד חורג וילד מאומץ.
 • אדם אחר שהממונה מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים תשלום מענק הוני למקרה מוות לאותו אדם.

2. חייל מילואים שנספה מתאריך 14.05.1948 ועד 31.12.1998 כולל, או חייל מילואים שנקבעה לו דרגת נכות כתוצאה משירות מילואים בתקופה זו ונפטר לאחריה – אחד מאלה:

 • בן זוג (לפי ההגדרה לעיל).
 • הורה.
 • ילד, לרבות ילד חורג וילד מאומץ.

מי לא זכאי?

 • לגבי מענק כאמור בנקודה מספר 2 – לא ישולם בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • מי שקיבל מענק ששולם בשל פטירת חייל מילואים, מכוח ההסדר שהורה עליו שר הביטחון לתשלום מענק למשפחות חיילי מילואים אנשי צוות אוויר שנספו.
  • אם בן משפחה (בן זוג, הורה או ילד לרבות חורג או מאומץ) לא נותר בחיים במועד תשלום המענק.

גובה מענק הוני למקרה מוות בעד חייל מילואים שנספה

גובה המענק נקבע, לפי תאריך בו חייל המילואים נספה. הסיבה לכך, היא תיקון 4 ככתוב מקודם.

1. מענק לגבי 01.01.1999 ואילך

לגבי חייל מילואים שנספה מתאריך 01.01.1999 ואילך –

שיעור המענק נקבע מעת לעת לפי גובה תגמולי הביטוח של פוליסת ביטוח חיים (ריסק), של חייל צה"ל בשירות קבע. ניתן לעיין באתר המילואים בקישור זה.

המענק ישולם באופן הבא:

 1. אם קבע מוטבים על גבי טופס קביעת מוטבים – המענק יחולק בין בני משפחתו של חייל מילואים שנספה לפי קביעתו. אולם, אם קבע חייל המילואים אדם אחר כמוטב למענק, קביעה זו מותנית באישור ושכנוע הממונה לפי טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.
 2. אם לא קבע מוטבים – המענק יחולק באופן כך שאם השאיר אחריו:
  1. בן זוג, ולא השאיר ילדים או הורים – ישולם המענק לבן הזוג בלבד.
  2. ילדים, ולא השאיר בן זוג – ישולם המענק לילדים בלבד.
  3. הורים, ולא השאיר בן זוג או ילדים – ישולם המענק להורים בלבד.
  4. בן זוג וילדים – תשולם מחצית המענק לבן הזוג ומחציתו לילדים.
  5. בן זוג והורים, ולא השאיר אחריו ילדים – תשולם מחצית המענק לבן הזוג ומחציתו להורים.
  6. יותר מבן זוג אחד, יותר מהורה אחד או יותר מילד אחד – חולקים ביניהם בני הזוג, ההורים או הילדים, בהתאמה, את חלקם במענק בשווה.

עם זאת, הממונה האחראי על תשלום הקצבאות, אם ראה כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, רשאי לחלק את המענק בדרך אחרת, או לשלם אותו או מחלק ממנו לאדם אחר.

2. מענק לגבי 14.05.1948 ועד 31.12.1998 כולל

לגבי מענק לגבי חייל מילואים שנספה מתאריך 14.05.1948 ועד 31.12.1998 כולל, או חייל מילואים שנקבעה לו דרגת נכות כתוצאה משירות מילואים בתקופה זו ונפטר לאחריה –

שיעור המענק הוא 100,000 ₪ (לפי מדד דצמבר 2012 – מדד המחירים לצרכן שהיה ידוע בתאריך 01.01.2013 – "תקופת הבסיס") והוא מתעדכן מדי ב-1 בכל חודש לפי שיעור השינוי לעומת תקופת הבסיס.

המענק ישולם באופן כך שאם השאיר אחריו:

 1. הותיר אחריו החייל, במועד פטירתו, בן זוג – ישולם המענק לבן הזוג בלבד.
 2. לא הותיר אחריו החייל בן זוג, או שבן הזוג נפטר לפני המועד לתשלום המענק, כולו או חלקו – ישולם המענק או חלקו שטרם שולם, לפי העניין, להורי החייל בלבד.
 3. לא הותיר אחריו החייל, במועד פטירתו, הורים, או שההורים נפטרו לפני המועד לתשלום המענק, כולו או חלקו – ישולם המענק או חלקו שטרם שולם, לפי העניין, לילדו של החייל.
 4. לא הותיר אחריו החייל, במועד פטירתו, ילד או שהילד נפטר לפני המועד לתשלום המענק, כולו או חלקו – לא ישולם המענק או חלקו שטרם שולם, לפי העניין.

המענק משולם בתשלום אחד לגבי חייל מילואים שנפטר מתאריך 01.04.2012 ואילך.

לגבי חייל מילואים שנפטר לפני תאריך זה, אז המענק שולם ב-2 תשלומים. אולם הגשת הבקשה היא שנתיים ממועד הפטירה או מתאריך בפסקה הקודמת, לכן פסקה זו נוכחית לא רלוונטית יותר.

מימוש הזכאות – הגשת בקשה וקבלת הכסף

בן משפחה כאמור לעיל, שמעוניין לקבל את המענק החד פעמי בעד חייל המילואים שנספה, צריך לפעול כך:

1. מענק לגבי חייל מילואים שנספה מתאריך 01.01.1999 ואילך

נכון למועד הכתבה לא נמצא טופס ייעודי להגשת הבקשה. לפיכך, יש לפנות אל מדור מילואים בצה"ל כך:

 • בטלפון 03-5690293/5/6.
 • כתובת למשלוח דואר: הקרייה, תל אביב, ד"צ 02919, מחלקת פרט – אגף תכנון שכר וגמלאות – רמ"ד מילואים.

2. מענק לגבי חייל מילואים שנספה מתאריך 14.05.1948 ועד 31.12.1998 כולל, או חייל מילואים שנקבעה לו דרגת נכות כתוצאה משירות מילואים בתקופה זו ונפטר לאחריה –

יש להגיש בקשה בתוך שנתיים ממועד 01.04.2012 או ממועד פטירת חייל מילואים שנספה או חייל מילואים נכה (לפי נקודה זו כאמור בתנאי הזכאות). הממונה על תשלום הקצבאות יכול להאריך תקופה זו בתקופה נוספת, רק במקרים חריגים ומסיבות שיירשמו.

נכון למועד הכתבה לא נמצא טופס ייעודי להגשת הבקשה. לפיכך, יש לפנות אל מדור מילואים בצה"ל כך:

 • בטלפון 03-5690293/5/6.
 • כתובת למשלוח דואר: הקרייה, תל אביב, ד"צ 02919, מחלקת פרט – אגף תכנון שכר וגמלאות – רמ"ד מילואים.

מידע נוסף

 • לגבי מענק לפי נקודה 1 לאורך הכתבה – קביעת מוטבים של חייל מילואים שנספחה היא בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח.
 • הזכות למענק לפי נקודה 2 לאורך כל הכתבה – היא אישית ואינה ניתנת להעברה, לשעבוד, לעיקול או להורשה, בכל דרך שהיא.

חקיקה ופסיקה

 • חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, תשס"ב-2002
 • תקנות תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (כללים לתשלום מענק הוני למקרה מוות), תשס"ט-2009

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil