חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מועד אחרון לתשלום תמורה לספק על רכישת סחורה (מוצרים) או קבלת שירות

ספק שנותן שירות או מוכר מוצרים (סחורה) אל מזמין, זכאי לקבל את התשלום בהתאם למה שנקבע בין הצדדים ועד ליום שהוא מועד אחרון לתשלום לפי הקבוע בחוק. התשלום ניתן לספקים בדרך כלל לפי ימי אשראי (שוטף פלוס).

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו מועד אחרון לתשלום תמורה?

מועד אחרון לתשלום תמורה על קבלת שירות או רכישת סחורה (קניית מוצר) הוא התאריך האחרון שבו המזמין רשאי לשלם את התשלום לספק. מזמין שמספק את התשלום לאחר מועד זה חייב לשלם הפרשי ריבית והצמדה ולספק כמובן יש זכות סעד משפטית על אי תשלום בזמן.

בעבר ספקים שהיו רוצים לתת שירות או למכור מוצר לגופים גדולים כמו הממשלה, הרשויות או גופים ציבוריים, היו מקבלים תשלומים עם ימי אשראי גבוהים משמעותית (תשלום שוטף פלוס ארוך). כך שהיו גם מזמינים שהיו משלמים עם ימי אשראי כמו שוטף פלוס 90 או 120.

נוהג זה של דחיית תשלומים לספקים, פגע מאוד בהם מבחינה תזרימית, נטילת אשראי נוסף ואף גרם או היה עלול לגרום לסגירת העסקים.

הוראות הדין בעניין מוסר תשלומים לספק קובעות את הזכויות של הספק ואת המועדים שבהם גופים שונים חייבים לשלם את התשלום בגין כך. החוק חל גם על המדינה, גם על מוסדות ציבוריים וגם על עסקים פרטיים. החוק מסייע בשיפור הישרדות של עסקים שהם ספקים, במיוחד עסקים קטנים ובינוניים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל ספק שמספק טובין (סחורה, מוצרים), נותן שירות או מבצע עבודה דרך עיסוקו, עבור המזמינים הבאים:

 • רשות מדינה (לשכת נשיא המדינה, הכנסת, משרד מבקר המדינה, בנק ישראל, רשות ניירות ערך או המוסד לביטוח לאומי), משרד ממשלתי, המועצה להסדר ההימורים בספורט או מפעל הפיס.
 • רשות מקומית (עירייה או מועצה, לרבות תאגיד שבידי רשות מקומית לפחות 50% מההון או מכוח ההצבעה בו, וחברה שהיא תאגיד מים וביוב).
 • גוף מתוקצב (תאגיד, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית), או גוף אחר שהוקם לפי דין.
 • עסק (מוסד כספי, עוסק מורשה או עוסק פטור).

מי לא זכאי?

כל ספק שמספק טובין (סחורה, מוצרים), נותן שירות או מבצע עבודה דרך עיסוקו, יהיה זכאי לתשלום לפי המועדים שנקבעו בינו לבין המזמינים, בהתאם למקרים הבאים:

 • עסקאות לצורך מתן שירותים בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי עם מוסד בריאות (קופת חולים, בית חולים ציבורי (ממשלתי, בבעלות רשות מקומית, בבעלות קופת חולים, תאגיד שהוא מוסד ציבורי, או בית חולים אחר עם עמדות לרפואה דחופה (מיון)), אגודת מגן דוד אדום).
 • עסקאות עם רשות מקומית בהבראה, אלא אם נקבע אחרת על ידי שר הכלכלה והתעשייה ושר האוצר.
 • עסקאות בין משרד הביטחון ובין תאגיד שהיקף ההתקשרויות ביניהם, בממוצע שנתי, הוא 500 מיליון שקלים חדשים לכל הפחות.

רשימת מועדי תשלום לספק

מועדי התשלום לספק על קבלת סחורה או קבלת שירות נקבעו בהתאם לסוג הגוף איתו נעשית העסקה. כאן נמצאת הרשימה המלאה של מועדי התשלום:

רשות מדינה, משרד ממשלתי, המועצה להסדר ההימורים בספורט או מפעל הפיס

מזמין שהוא רשות מדינה, משרד ממשלתי, המועצה להסדר ההימורים בספורט או מפעל הפיס, חייב לשלם לספק החל מתאריך 30.07.2017 בהתאם למקרים הבאים:

 • עבור כל סוגי העסקאות (למעט עבודות הנדסה בנאיות) –
  • אם התקופה לתשלום לספק נספרת מיום המצאת החשבון – עד 45 ימים מהמועד שבו החשבון הומצא למזמין.
  • אם התקופה לתשלום לספק נספרת מתום החודש שבו הומצא החשבון למזמין – עד 30 ימים מתום אותו חודש (שוטף + 30).
 • עבור התקשרות בעסקאות שהן עבודות הנדסה בנאיות
  • אם התקופה לתשלום לספק נספרת מיום המצאת החשבון – עד 85 ימים מהמועד שבו החשבון הומצא למזמין.
  • אם התקופה לתשלום לספק נספרת מתום החודש שבו הומצא החשבון למזמין – עד 70 ימים מתום אותו חודש (שוטף + 70).

עבודות הנדסה בנאיות, מוגדרות – בניה, לרבות בניית פנים, סלילת כבישים, הקמת גשרים, ביוב, ניקוז, בניית נמלים ובניית מפעלי מים.

שר הכלכלה והתעשייה ושר האוצר רשאים לקבוע סוגי קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות או ענפים של עבודות שההוראות חלות עליהם.

רשות מקומית

מזמין שהוא רשות מקומית, חייב לשלם לספק החל מתאריך 30.07.2017 בהתאם למקרים הבאים:

 • עבור כל סוגי העסקאות (למעט עבודות הנדסה בנאיות) – עד 45 ימים מתום מתום החודש שבו הומצא החשבון למזמין (שוטף + 45).
 • עבור התקשרות בעסקאות שהן עבודות הנדסה בנאיות – עד 80 ימים מתום מתום החודש שבו הומצא החשבון למזמין (שוטף + 80).

יחד עם זאת, במידה והעסקה ממומנת, באופן מלא או חלקי, באמצעות מימון חיצוני, הרשות המקומית רשאית לדחות את מועד תשלום החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות המימון החיצוני, עד תום 10 ימי עסקים מיום קבלת המימון החיצוני, וזאת אם מתקיימים 2 התנאים הבאים:

 • הרשות המקומית חייבת למסור לספק הודעה בכתב על שיעור המימון החיצוני, מקור המימון החיצוני והאפשרות לדחות את מועד התשלום וזאת עד למועד ההתקשרות. אם ההתקשרות דרך מכרז – אז במועד פרסום המכרז.
 • התשלום הנדחה (החלק היחסי) ישולם בתוך 150 ימים מהיום שבו הומצא החשבון לרשות המקומית, אף אם היא לא קיבלה את המימון החיצוני.

אם מקור המימון החיצוני משרד ממשרדי הממשלה או רשות מקומית אחרת, הם חייבים לשלם לרשות המקומית שהתקשרה בעסקה עם ספק, בתוך 60 ימים ממועד שבו המציאה הרשות המקומית את החשבון לגורם המממן. אם לא היו נסיבות מיוחדות לאי תשלום, והגורם המממן לא שילם בתוך 60 ימים, אז הוא יהיה חייב לשלם לרשות המקומית גם הפרשי ריבית והצמדה.

הרשות המקומית חייבת להעביר את הפרשי הריבית וההצמדה אל הספק.

מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב, גוף מתוקצב או גוף אחר שהוקם לפי דין

מזמין שהוא מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב, גוף מתוקצב או גוף אחר שהוקם לפי דין (למעט רשות מדינה, רשות מקומית והמועצה להסדר ההימורים בספורט), חייב לשלם לספק לפי המועדים הבאים:

א. החל מתאריך 30.06.2017 ועד 29.06.2018, בהתאם למקרים הבאים:

 • אם הצדדים לא קבעו באופן מפורש בחוזה – עד 45 ימים מתום מתום החודש שבו הומצא החשבון למזמין (שוטף + 45).
 • אם הצדדים כן קבעו באופן מפורש בחוזה – באותו מועד ובאישור המנהל הכללי של המזמין. אך לא ניתן לקבוע מועד אחר לתשלום, אלא אם כן הדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו מועד בלתי הוגן באופן חריג.

אם מדובר על מכרז, המזמין חייב לקבוע את מועד התשלום כאמור מקודם, אלא כן הוא קבע מועד תשלום אחר בהתאם לאמור.

במידה והמזמין קבע מועד אחר, עליו לדווח על העסקה ומועד התשלום אל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

ב. החל מתאריך 30.06.2018, בהתאם למקרים הבאים:

 • עבור כל סוגי העסקאות (למעט עבודות הנדסה בנאיות) –
  • אם התקופה לתשלום לספק נספרת מיום המצאת החשבון – עד 45 ימים מהמועד שבו החשבון הומצא למזמין.
  • אם התקופה לתשלום לספק נספרת מתום החודש שבו הומצא החשבון למזמין – עד 30 ימים מתום אותו חודש (שוטף + 30).
 • עבור התקשרות בעסקאות שהן עבודות הנדסה בנאיות
  • אם התקופה לתשלום לספק נספרת מיום המצאת החשבון – עד 85 ימים מהמועד שבו החשבון הומצא למזמין.
  • אם התקופה לתשלום לספק נספרת מתום החודש שבו הומצא החשבון למזמין – עד 70 ימים מתום אותו חודש (שוטף + 70).

עסק – מוסד כספי, עוסק מורשה או עוסק פטור

מזמין שהוא עסק (מוסד כספי, עוסק מורשה או עוסק פטור), חייב לשלם לספק לפי המועדים הבאים:

 • אם הצדדים לא קבעו באופן מפורש בחוזה – עד 45 ימים מתום מתום החודש שבו הומצא החשבון למזמין (שוטף + 45).
 • אם הצדדים כן קבעו באופן מפורש בחוזה – באותו מועד ובאישור המנהל הכללי של המזמין. אך לא ניתן לקבוע מועד אחר לתשלום, אלא אם כן הדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו מועד בלתי הוגן באופן חריג.

מימוש הזכאות – קבלת תשלום ממזמין

ספק שמעוניין לקבל תשלום על מתן שירות או מכירת סחורה (מוצרים), נדרש להמציא את המזמין חשבון באחת הדרכים הבאות:

 • במסירה אישית למזמין על ידי הספק או מי מטעמו.
 • בדואר רשום עם אישור מסירה.
 • במסר אלקטרוני עם אישור מסירה שניתן באמצעי אלקטרוני.
 • בפקסימילה עם אישור מסירה אלקטרוני או עם תרשומת של הודעה טלפונית שניתנה למזמין בדבר שליחת החשבון.
 • במסר אלקטרוני באמצעות מערכת ייעודית ממוחשבת של המזמין.
 • בדרך סבירה אחרת שהוסכמה בין הספק למזמין.

אם הספק המציא למזמין חשבון שלא כולל פרט מהותי שצריך לכלול אותו בהתאם לחוזה, או שהמציא חשבון בלי שקויימו תנאים מהותיים לצורך קבלת התמורה – אז המזמין יחזיר את החשבון לספק והדבר ייחשב כאילו החשבון לא נמסר למזמין, ובתנאי שהמזמין פירט את הליקויים שנמצאו בחשבון.

למרות הפסקה הקודמת, אם המזמין החזיר את החשבון לספק לאחר תום תקופת הבדיקה, אז המזמין חייב לשלם את התמורה עד 10 ימי עסקים לאחר המועד האחרון לתשלום החשבון (כמפורט מקודם בהתאם לסוג המזמין). תקופת בדיקה היא אחת מאלה:

 • עסקה עם מזמינים הכתובים מקודם (למעט עם עסק), ולמעט עסקה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות – 23 ימי עסקים ממועד המצאת החשבון.
 • עסקה עם מזמינים שהם רשויות מדינה ורשות מקומית, לביצוע עבודות הנדסה בנאיות – 60 ימי עסקים ממועד המצאת החשבון.

במידה ומדובר על מזמין שהוא גוף מתוקצב, גוף לפי דין, מוסד השכלה או עסק – ניתן לקבוע הוראות מהכתוב בפסקה קודמת בעניין תשלום לאחר תום תקופת הבדיקה. אך לא ניתן לקבוע הוראות אחרות אלא אם כן הדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהן אינן בלתי הוגנות באופן חריג.

מידע נוסף

 • אם נקבעו מועדי תשלום קצרים יותר בהוראות תקנות כספים ומשק (תכ"מ) של החשב הכללי במשרד האוצר – הם יחולו ולא ההוראות בעניין התקשרות בעסקות שהן עבודות הנדסה בנאיות (לגבי מזמין שהוא רשות מדינה, משרד ממשלתי, המועצה להסדר ההימורים בספורט או מפעל הפיס).
 • אם המזמין לא שילם בזמן עד למועד התשלום האחרון, הוא חייב לשלם את התמורה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. ואם לאחר 30 יום בתוספת ריבית פיגורים. אולם, הוראות אלו חלות על גוף מתוקצב, מוסד השכלה, גוף לפי דין או עסק – רק בהתקשרות שבה היתה לאותו גוף או עסק, לפי העניין, עדיפות בעיצוב תנאי החוזה.
 • לא ניתן להתנות את הוראות החוק, אלא רק לטובת הספק.
 • הוראות החוק לא פוגעות בזכויות העובדים ובחובת המעסיק כלפיו עובדיו (למשל, בגלל אי תשלום בזמן מאת המזמין).

חקיקה ופסיקה

 • חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil