חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

החלטת מיסוי מקדמית (פרה רולינג) – מהי, הגשת בקשה, צפייה בתמציות ופרטים נוספים

נישום (אדם, עסק או ארגון) המעוניינים לבצע עסקה או פעולה מסויימת, שלגביה קיימת אי בהירות בעניין היבטי המס, רשאי להגיש בקשה ולקבל החלטת מיסוי מקדמית (פרה רולינג). ההחלטה מאפשרת לקבל וודאות בעניין השלכות המס בעסקה.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי החלטת מיסוי מקדמית?

החלטת מיסוי מקדמית (באנגלית: Advanced Tax Ruling) או פרה רולינג (באנגלית: Pre Ruling), מוגדרת בדיני המס בתור החלטה בכל הנוגע לחבות המס של מבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלו, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו. כאשר פעולה היא כל פעולה הכוללת בתוכה השלכות מס כגון מכירת נכס, ביצוע עסקה, חלוקת דיבידנד, הקצאת מניות ועוד.

למעשה, החלטת מס (החלטת מיסוי) קובעת את חבות המס או תוצאות המס כתוצאה מהעסקה או הפעולה. החלטה שעשויה להשפיע על כל הצדדים באותה עסקה או פעולה, הצדדים האחרים שאינם בהכרח המבקש לקבלת החטלת המיסוי.

בנוסף, ההחלטה מתחשבת ביחס לכל שדרת המס, כלומר על כל המיסים, מס הכנסה, מס חברות, רווחי הון, דיבידבנד, מס על הימורים, מס ערך מוסף, מס רכישה או שבח, רווחים ממשאבי טבע, עידוד השקעות הון, חקלאות, תעשייה ועוד.

החלטת מיסוי ניתנת רק אם קיימת אי בהירות או מורכבות בקשר להיבטי המס בעסקה, והיא לא ניתנת במקרים המובנים מאליהם. ההחלטה לא נועדה להבהיר לנישום מהי הפרשנות הרשמית הקיימת בחוקי המס, ואשר קיימת לגביו הבהרה בהנחיות או בפסיקה חד משמעית של בית המשפט העליון – אלא כדי לתת מענה כאשר קיים קושי בחיזוי תוצאת המס.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל נישום, או מייצג מטעמו (רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס), רשאי להגיש בקשה לקבלת החלטת מיסוי מקדמית, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 1. הוא מתכנן לבצע או כבר ביצע פעולה שמשפיעה על חבות המס, תוצאות המס או השלכה על חבות המס.
 2. מדובר על מקרה המצדיק מתן החלטה כאמור – להלן דוגמאות (זוהי רשימה לא ממצה):
  • הוראת חוק חדשה – יש היבט מיסוי חדש שצריך לגבש לגביו עמדה פרשנית.
  • חוק עמום – בלשון או בתכלית החוק יש עמימות, אשר יוצרת נחיצות של פרסום החלטה.
  • חסר בחוק – יש לאקונה בחוק שאותה צריך למלא בתוכן משפטי בהסתמך על פרשנות החוק או סעיפים אחרים, או שיש פעולות שלא נקבעו עבורן הוראות ברורות בחוק.
  • חובה חוקית – יש הסדר חוקתי המחייב קבלת אישור מקדמי מרשות המסים (עסקאות פינוי-בינוי, שינוי מבנה ומיזוג, מקרקעין לקרנות ריט, וכד').
  • מניעת כפל מס – לשון החוק ופרשנויותיו השונות עלולות להביא למצב של תשלום כפל מס.

מי לא זכאי?

כל אחד מהמקרים הבאים, אינם מזכים (זוהי רשימה אינה ממצה):

 • תיק בטיפול (אזרחי או פלילי) לפני הגשת הבקשה – כאשר מתקיים דיון שומתי בעת הגשת הבקשה או הטיפול בה, או שנערכת חקירה בבית המשפט, שיכולים להשליך על ההחלטה המבוקשת או להיפך.
 • הנישום הוא סרבן מס או שלא הגיש דוחות על הכנסות או הצהרת הון וכד.'
 • העניין נידון בעבר – הסוגיה או השאלה, נדונה כבר במסגרת הנחיות מקצועיות שפורסמו על ידי רשות המסים, או במסגרת הפסיקה, או בתמצית החלטת מיסוי, או שהעניין כבר נמצא בדיון משפטי. יחד עם זאת, ניתן לבקש התחייסות על סוגיה שנידונה בעבר, בתנאי שתינתן הנמקה כי הפרשנות הראויה במקרה אליו מתייחסת הבקשה, שונה מזו שנקבעה בהנחיות, בתמצית או בפסק הדין.
 • הערכת שווי – קביעת שווי של נכס, שרות או עסקה לא נעשית בהחלטות מיסוי. אולם, ניתן לקבוע את הדרך לקביעת השווי. כמו כן, ניתן לקבוע שווי, במקרים בהם שאלת השווי הכרחית לגבי החלטת המיסוי, היא חלק ממנה, אך לא מהווה את העיקר.
 • החלטה שבעיקרה דורשת הכרעה עובדתית – סוגיות המצריכות הכרעה בשאלות שבעובדה אינן נושא להחלטת מיסוי. אולם, קיימים מקרים בהם מתקיימות, זו לצד זו, שאלות עובדתיות ומשפטיות, כמו קביעת מעמד של מפעל לצורך זכאות לפי חוק עידוד השקעות הון וכד'.
 • עסקה מלאכותית – עסקה שלאחר בחינת הבקשה כמכלול, מתקיים החשש שמא מטרתה העיקרית היא הימנעות או הפחתת מס בלתי נאותה, או שאין לה תכלית עסקית ו/או כלכלית.
 • עסקה היפותטית – בקשה על עסקה שהיא תיאורטית בלבד ואין כוונה ממשית לקיימה.
 • מידע חסר – כאשר לא נמסר מספיק מידע לגבי העסקה, המאפשר להשיב במסגרת החלטה. אם יתגלה כי לא נמסר מידע מהותית, המוסד להחלטות מיסוי רשאי להפסיק את הטיפול בבקשה.
 • שיקול דעת מנהל – מקרים בהם המנהל סבור כי אין זה מקום ראוי לתת החלטת מיסוי.
 • אישורים על ידי פקיד השומה – אישורי ניכוי מס במקור, הטקנת מקדמות וכד'.

איתור תמצית החלטות מיסוי

נישום המעוניין לעיין בהחלטות מיסוי של המוסד להחלטות מיסוי, רשאי לעיין במאגר תמצית החלטות מיסוי. המאגר כולל תמציות שמפורסמות באופן שוטף, ביחס לשאלות ולנושאים בהם ניתנות החלטות מיסוי.

ניתן לעיין בהם בקישור זה.

הגשת בקשה לקבלת החלטת מיסוי מקדמית

נישום המסויין להגיש בקשה לרשות המסים כדי לקבל החלטת מיסוי בעניינו, והוא עומד בתנאי הזכאות, יכול להגיש זאת באופן כאמור להלן.

המועד להגשת הבקשה:

ניתן להגיש את הבקשה לקבלת החלטת מיסוי קיימת הן ביחס לבקשות שהוגשו בטרם ביצועה של פעולה או עסקה והן ביחס לבקשות שהוגשו לאחר מועד ביצועה. למניעת כפילות הליכי שומה, מסגרת הזמן לשם הגשת הבקשה מסתיימת עם מועד להגשת דוח שנתי למס הכנסה, ולעניין מע"מ או מיסוי מקרקעין, עם מועד ביצוע הפעולה.

אופן הגשת הבקשה:

יש לגשת אל האתר הרשמי של הרשות בעניין, בקישור זה. יש להירשם שם משתמש חדש או להיכנס שם משתמש קיים.

הבקשה תכלול את כל העובדות והפרטים המהותיים הנוגעים לה, ויצורפו אליה כל המסמכים, האישורים, חוות הדעת, ההצהרות, ההערכות, החוזים, ואם טרם נחתמו חוזים – הטיוטות שלהם, וכל פרט מהותי אחר, כפי שקבע המנהל, ויצורף אליה אישור על תשלום האגרה.

למידע נוסף שיש לצרף, יש לבדוק כאן.

מידע נוסף

 • ניתן להגיש גם בקשה אנונימית.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • חוזר מס הכנסה מספר 16/2018 בנושא: החלטות מיסוי, מיום 13.11.2018

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil