חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

נכנסו לתוקף קנסות על קבלן בניין רשלן בגין עבירות בטיחות באתר בנייה

החל מ-1.1.18 נכנסו לתוקפם עיצומים כספיים על קבלן בניין רשלן בגין עבירות בטיחות באתר בנייה. גובהה ינוע בין 20-35 אלף ₪ לכל עבירה והמצטבר יגיע עד ל 2,500,000 ₪

צו הגברת האכיפה בבטיחות בעבודה, המאפשר הטלת עיצומים כספיים כנגד קבלנים, שהביא השר כץ לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ביוני 2017, נכנס לתוקפו. העיצום הכספי מהווה אמצעי אכיפה יעיל ומהיר המיועד להוות סנקציה קלה להפעלה לצורך אכיפה מינהלית של דיני העבודה ובכלל זה דיני הבטיחות בעבודה במקרים שאינם מתאימים להליך הפלילי.

לפיכך, בשונה מההליך הפלילי – המחייב להוכיח אשמה מעבר לכל ספק סביר – די בראיות מינהליות גמישות בכדי שמפקח עבודה ממונה יוכל להטיל קנס על קבלן שלא ביצע את המוטל עליו להבטחת בטיחות עובדיו. על מנת להבטיח הוגנות בהליך הטלת עיצום כספי ומאחר שלא שמורות למפירים הזכויות המוקנות להם בהליך פלילי, ומאחר ואין בהליך המנהלי שופט אשר מפעיל שיקול דעת בנוגע לסנקציה נקבע בחוק כי על הרשות המבצעת להגביל את כוחו של המפקח ולהגדיר מראש עילות ברורות להפחתת הקנס.

20 עד 35 אלף ₪

הליך מתן העיצומים האישיים על קבלנים בגובה של 35,380 או 20,220 ש"ח בהתאם לסוג ואופי העבירה שנכנס ב-1 בינואר 2018 לתוקף, יבוצע כנדרש בחוק ויכלול את תיעוד העבירה, הכנת תיק עיצומים בחינת התיק על ידי ממונה עיצומים והודעה על כוונת עיצום/התראה מנהלית ויימשך בסך הכל כ-45 ימים. נדגיש כי הסכום המצטבר על עבירות בטיחות בבנייה יוכל להגיע עד 2,500,000 ₪ לקבלן.

במטרה לצמצם את משך ההליך ולהגביר את ההרתעה, מנהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה הגביר את קצב האכיפה בחודש דצמבר ובימים אלו מוטלים צווי בטיחות שיהוו בסיס להטלת עיצומים במידה ולא יתוקנו הליקויים. העיצומים הכספיים שנכנסו היום לתוקף חלים על אתר בנייה שלא ימלא אחר תקנות הבטיחות במשטחי עבודה ובגובה, בציוד ובדיקות, בהפעלת עגורנים, בחפירות והריסות ובארגון וניהול בטיחות.

ובהן ההוראות הבאות:

 • חובת התקנת פיגום ומערכת הטפסות שיתאימו למטרה שלה הוא מיועד ובאופן המונע התמוטטותו או נפילת אדם או חפץ מעליו;
 • חובת בדיקה של הטפסות לפני היציקה; מינוי ממונה על הבטיחות באתר העבודה;
 • איסור העסקת עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה וסופקו לו אמצעי מיגון נדרשים;
 • איסור על הפעלת עגורן אלא בידי עגורנאי מוסמך;
 • אחריות לכך שלא יותקן פיגום ממוכן ושלא ישתמשו בפיגום ממוכן אלא אם כן יש בידי מבצע הבניה אישור ותעודה;
 • גידור של כל פתח באתר הבנייה;
 • אספקת סולמות, בדיקתם ופסילתם לשימוש של סולמות פגומים כאמור;
 • כל עבודת גלישה תתבצע בהשגחתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי לטיפוס תרנים ועוד.

לקראת כניסתם של העיצומים הכספיים החל מהיום, תוגברו ההדרכות בשטח וכן הוקם חמ"ל מיוחד שיהווה מרכז שליטה על פעולות האכיפה ברחבי הארץ. בין פעילויות ההערכות שביצע המינהל ניתן למנות השתלמות מקצועית למפקחים בליווי מינהל אכיפה והסדרה בנושא עיצומים כספיים, בניית מערך טפסים וקביעת נהלי עבודה מול החשבות והמחלקה המשפטית במשרד.

כל הקבלנים יקבלו הודעות, במטרה לעורר מודעות לתקנות החדשות שנושאות בצידם עיצומים כספיים למפרי הוראות הבטיחות באתרי הבנייה.

כמו כן, נערך דיון בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת ובו נקבעו דרגות העיצומים והכללים הבאים:

 1. בשום מקרה לא יופחת עיצום כספי שהוטל בשל הפרות של צווי בטיחות, צווי שיפור וצווי הפסקת עבודה .
 2. בשום מקרה לא יופחת עיצום כספי שהוטל במקרה של שימוש בכלים טעוני בדיקה שלא עבר בדיקת תקינות של בודק מוסמך. מדובר בכלים כגון: עגורנים (מנופים), מעליות, פיגומים ממוכנים ועוד.
 3. תידחה על הסף כל בקשת הפחתה שתתקבל ממפר הוראות בטיחות, שלא הפסיק את ההפרה ושלא תיקן אותה (ככל שניתנת לתיקון) ולא תינתן הפחתה עד שלא שוכנע המפקח שההפרה הופסקה או תוקנה.
 4. המעסיק נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק שנגרם בגינה, להנחת דעת הממונה והיועץ המשפטי של משרד העבודה– הפחתה שלא תעלה על 20% מגובה הקנס;
 5. המעסיק הוא יחיד המעסיק פחות מ-10 עובדים, והממונה שוכנע, באישור היועץ המשפטי של משרד העבודה והרווחה, כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שהתקיימו בו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המעסיק –הפחתה שלא תעלה על 25% מגובה הקנס.
 6. ב-14 עבירות (מתוך 46 עבירות שבגינן מוטלים עיצומים) שבהן למפר רקורד נקי מהפרות בטיחות בשבע השנים האחרונות יופקו התראות מנהליות, וזאת בתנאי שאם הפר בשנית את אותה ההוראה לאחר שניתנה לו התראה, יוטל עליו עיצום כספי כפול.

תוספת שכר של 3,500 ש"ח

כדי לשמר מפקחי עבודה עובדים ולגייס מפקחי עבודה חדשים ולאייש את התקנים הקיימים, הצליח השר כץ, לאחר מו"מ ממושך מול האוצר ונציבות שרות המדינה, להביא להסכם חסר תקדים לפיו מפקחי בטיחות בענף הבנייה יקבלו תוספת שכר של 3,500 ש"ח בחודש וכעת השכר למפקח נע בין 10,350 לכ-18 אלף שקל בחודש. נציין כי כל המפקחים למעט 2 חתמו על הסכם שיפור השכר שהוצע. בנוסף הוקצתה תוספת כלי רכב למפקחים שעד כה נדרשו לנסוע ברכבם הפרטי או בתחבורה ציבורית (לא כולל מוניות) כדי להגיע לאתר בנייה בו דווח על הפרת בטיחות.

כמו כן בשנה החולפת חל גידול חד של כ-9% במספר צווי הבטיחות שהוטלו לסגירת אתרי בנייה בגין ליקויים מסכני חיים; בוצעו מספר מבצעי אכיפה בשיתוף המשטרה לאכיפת חוקי עבודה וחוקי בטיחות, בדגש על עבודת נוער, שהובילו לסגירת אתרים והשעיית בעלי תפקידים ;הוקמה ועדה בשיתוף האוצר וביטוח לאומי להחלת ביטוח לאומי דיפרנציאלי כך שקבלן (וקבלן משנה) עם רקורד של עבירות בטיחות ישלמו פרמיה גבוהה יותר עבור עובדיהם; נערכו הכשרות וקורסים מסובסדים למנהלי עבודה ומומנה משלחת מיוחדת של מדריכי בטיחות ישראלים לסין שהדריכו אלפי פועלים סינים שצפויים להגיע לישראל.

שר העבודה והרווחה חיים כץ: "זוהי נקודת מפנה בתחום הבטיחות בענף הבנייה. יצרנו כלי הרתעתי שצפוי לצמצם דרמטית את היקף תאונות העבודה. אני מקווה שלא נצטרך להשתמש בו לעיתים קרובות, ושהקבלנים יקחו אחריות, ישפרו את תנאי הבטיחות לעובדים וימנעו את התאונה הבאה."

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil