חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הפיקוח על הבנקים מסדיר את ניהול הסיכון במכשירים נגזרים ובניירות ערך

הפיקוח על הבנקים מסדיר את ניהול הסיכון הנובע מפעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים ובניירות ערך

הפיקוח על הבנקים מפרסם היום טיוטת הוראה המסדירה את ניהול סיכון האשראי הנובע מפעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים ובניירות ערך.

הדרישות נועדו לחזק ולשפר את אופן ניהול הסיכון בתאגידים הבנקאיים, על מנת לצמצם את ההסתברות לכשלים עתידיים בתחום. דגש מיוחד ניתן בהוראה לאופן ניהול הסיכון של לקוחות העוסקים בפעילות ספקולטיבית – לקוחות שמקיימים פעילות מסחר בנגזרים ובניירות ערך בהיקפים משמעותיים וברמת סיכון גבוהה במיוחד.

פעילות של לקוחות בשוק ההון, לרבות בנגזרים, חושפת בנקים להפסדים כאשר הפעילות ממומנת באמצעות אשראי מהבנק, או כאשר הבנק לא וידא שללקוח תהיה יכולת לכסות הפסדים עתידיים בגין הפעילות. המשבר הפיננסי העולמי חשף חולשות של בנקים בעולם בניהול הסיכון הטמון במסחר בשוק ההון, הן בתיקי הנוסטרו של הבנקים והן בפעילות הלקוחות.

גם במערכת הבנקאית בישראל היו בעבר כשלים באופן ניהול הסיכון הטמון בפעילות זו. במסגרת הפעילות השוטפת לחיזוק ניהול הסיכונים במערכת הבנקאית והדרישה לעמידה בסטנדרטים המקובלים בעולם, ועל סמך הידע שהצטבר בארץ ובעולם בשנים האחרונות, הפיקוח על הבנקים מסדיר את ניהול הסיכונים בפעילות מסחר של לקוחות בנגזרים ובניירות ערך על מנת לוודא כי הלקחים הופקו ולהפחית את ההסתברות להתרחשות כשלים משמעותיים נוספים.

עיקרי ההוראה:

דירקטוריון הבנק יקבע את תיאבון וסיבולת הסיכון לפעילות מסחר של לקוחות בשוק ההון. בפרט, הדירקטוריון יקבע את סוג והיקף הפעילות שתתבצע בבנק מול לקוחות העוסקים בפעילות ספקולטיבית.

הבנק יקבע מדיניות כוללת לניהול הסיכון, ויעשה שימוש באמצעים מקובלים לניהול הסיכון באופן התואם את היקף הפעילות ומורכבותה. בין היתר, יקבע מגבלות על הפעילות ויעקוב אחריה באמצעות מדידה תכופה וקבלת דיווחים.

ניהול הסיכון הטמון בפעילות מסחר בשוק ההון של לקוחות העוסקים בפעילות ספקולטיבית יהיה מהודק יותר ותכוף יותר, לאור רמת המורכבות והסיכון שבפעילות זו. בכלל זה, ניתנת תשומת לב מיוחדת ללקוחות שהנם בעלי פעילות עסקית ריאלית וגם עוסקים בפעילות ספקולטיבית שלא כחלק מהצורך לגדר את הפעילות הריאלית שלהם – הבנק נדרש לנהל במקביל ובנפרד גם את הסיכון העסקי וגם את הסיכון הנובע מתנודות בשוק, תוך הפרדת בקרה וסמכויות בניהול הסיכונים בין החטיבות השונות בבנק, לפי מומחיותן (החטיבה העסקית והחטיבה שאחראית על פעילות לקוחות בשוק ההון).

הבנק ידרוש מלקוחות העוסקים בפעילות ספקולטיבית להעמיד לו בטחונות נזילים כנגד הסיכונים (הפוטנציאליים והקיימים) הנובעים מפעילות בנגזרים מעבר לדלפק (OTC) על מנת להפחית את הסיכונים להפסד מצד הבנק. בהמשך, תורחב הדרישה לקבלת ביטחונות לקבוצות נוספות של לקוחות העוסקים בפעילות בנגזרים, ובכלל זה גופים מפוקחים כגון בנקים וגופים מוסדיים.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil