חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

אושר סופית: הבטחת השקעות של רוכשי דירות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 9), התשע"ז-2017, של ח"כ יואב קיש.

מוצע לקבוע כי ערבות בנקאית לא תכלול בתוכה את רכיב המס ערך מוסף. כן מוצע כי רכיב המע"מ יופקד בקרן ממשלתית במשרד האוצר לשם הבטחת החזר מרכיב המע"מ ששילם הקונה לקבלן בעבור הדירה, במקרה של ביטול העסקה ומימוש הערבות. שר האוצר ושר הבינוי והשיכון בהתייעצות עם שר המשפטים ונגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים בתום חמש שנים מיום פרסומו של חוק זה, לקבוע כי ההסדר לעניין הקרן והוצאת רכיב המע"מ מסכום הערבות יפקע בהתקיים תנאים מסוימים המראים שיישום ההסדר אינו מביא עמו כל תועלת ומטרתו לא הושגה.

בדברי ההסבר נכתב: "חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974, קובע כי לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום העולה על שבעה אחוזים מהמחיר המשולם בגין הדירה, אם לא ניתנה בטוחה. בחוק נקבעו חמש אפשרויות למתן בטוחה: א. ערבות בנקאית; ב. ביטוח; ג. שיעבוד; ד. הערת אזהרה; ה. בעלות. הבטוחה הנפוצה ביותר, הינה ערבות בנקאית והיא ניתנת, ככלל, מקום בו יש ליווי בנקאי לפרויקט (ולעיתים אף כאשר אין ליווי בנקאי שכזה).

כיום, על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, למחיר דירה שמוכר עוסק מתווסף מס ערך מוסף. מאחר שעל פי חוק המכר, "מחיר הדירה" מוגדר ככל סכום שהקונה התחייב לשלם למוכר בחוזה המכר בקשר לרכישת הדירה, נמצא שעל פי החוק, הערבות הניתנת לפי חוק המכר כוללת אף את סכום רכיב המע"מ שבגין המכירה. זאת, על אף שרכיב המע"מ המשולם ע"י הקונה למוכר מועבר מהמוכר לרשות מע"מ, ולמעשה אינו נשאר בקופת הפרויקט. יתרה מכך, כאשר מדובר ברכישה כאמור על-ידי עוסק, הרוכש מזדכה על רכיב המע"מ המשולם למוכר. חרף כל זאת, עקב ההגדרות הקיימות כיום בחוק המכר, עדיין נדרש המוכר להמציא לרוכש ערבות בנקאית על מלוא הסכום ששולם ע"י האחרון, לרבות רכיב המע"מ. כלומר, ערבות חוק המכר הממומנת מקופת הפרוייקט כוללת אף סכומים המצויים ברשות המיסים, ובמכירה לעוסק היא אף גבוהה מהתשלום נטו.

לאור האמור, מוצע לתקן את חוק המכר באופן שמוכר יעניק לקונה ערבות מלאה בניכוי חלק המע"מ שהועבר לרשות המיסים. במידה שלא תצא העסקה אל הפועל בנסיבות המתוארות בחוק המכר, יזכה הרוכש להגנה מלאה על מלוא הסכום ששולם – כספים שהועברו לרשות המיסים."

בקריאה שלישית תמכו 44 ללא מתנגדים.

עוד בנושא:

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil